PFZP - Základné informácie

Informácie v tejto časti web stránky sú určené a týkajú sa len dlžníkov fondu, ktorí majú uzatvorenú zmluvu o pôžičke s Pôžičkovým fondom pre začínajúcich pedagógov, resp. si podali žiadosť o pôžičku z Pôžičkového fondu pre začínajúcich pedagógov do 31.12.2012.

Základné informácie o PFZPZdroje PFZP

 

Základné informácie o Pôžičkovom fonde pre začínajúcich pedagógov (PFZP)

PFZP bol zriadený zákonom č. 471/2002 Z. z. o Pôžičkovom fonde pre začínajúcich pedagógov ako neštátny účelový fond na poskytovanie pôžičiek začínajúcim pedagógom, t.j. pedagógom ktorým od ukončenia vysokoškolského štúdia uplynuli najviac tri roky. Hlavným cieľom PFZP bolo stabilizovať začínajúcich pedagógov v rezorte školstva minimálne na 5 rokov od poskytnutia pôžičky. Zákon o PFZP bol raz novelizovaný, a to zákonom č. 462/2008 Z. z. s účinnosťou od 1.1.2009.

PFZP bol zrušený k 1.januáru 2013 zákonom č. 396/2012 o Fonde na podporu vzdelávania. Fond na podporu vzdelávania sa stal právnym nástupcom PFZP, a teda práva a povinnosti vyplývajúce zo zmlúv, ktoré uzatvoril PFZP podľa pôvodných predpisov vrátane tých práv, povinností, záväzkov a pohľadávok, ktoré vyplývajú zo zmlúv o pôžičke alebo vznikli na základe týchto zmlúv prešli k 1. januáru 2013 na Fond na podporu vzdelávania.

 

Zdroje PFZP

Zabezpečenie finančných prostriedkov na pôžičky pre pedagógov Národná rada Slovenskej republiky schválila v súlade so zákonom 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby, ktorý v § 28 taxatívne určuje použitie majetku FNM.

Prvá (a jediná) dotácia pre PFZP poskytnutá FNM na základe poslaneckého návrhu bola schválená na zasadnutí Národnej rady Slovenskej republiky dňa 3.2.2004. Dotácia predstavovala 350 mil. Sk (11 617 871 EUR). Z tejto dotácie boli poskytnuté pôžičky žiadateľom – začínajúcim pedagógom, ktorí ukončili vysokoškolské štúdium od roku 1999. Vzhľadom na zamietavé rozhodnutie ministra financií nebola žiadna ďalšia finančná dotácia PFZP poskytnutá a to aj napriek uzneseniu Národnej rady SR č. 43 zo dňa 14.6.2007, ktorým bola schválená každoročná dotácia PFZP vo výške 100 mil. Sk (331 939 EUR).

Počas celého ďalšieho obdobia činnosti fondu, boli finančné prostriedky na poskytovanie pôžičiek a správu fondu zabezpečované zo splátok pôžičiek s príslušenstvom a zhodnocovania voľných finančných prostriedkov.