Základné informácie

 

Oznam o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku
Žiadateľ o pôžičku
Výška pôžičky, úročenie a lehota splatnosti pôžičky
Postup pri predkladaní žiadosti o pôžičku
Prílohy žiadosti o pôžičku
Najčastejšie chyby v predkladaných žiadostiach o pôžičku
Postup pri schvaľovaní pôžičiek
Oznámenie o schválení / neschválení žiadosti o pôžičku a podpis zmluvy o pôžičke
Informácia pre doktorandov k výberu správnej pôžičky

 

Oznam o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku pre pedagógov

Oznam o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku pre pedagógov (ďalej len „Oznam“) stanovuje základný rámec pre pôžičky poskytované podľa § 14 zákona č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o fonde“), t.j. pôžičky poskytované pedagogickým zamestnancom, odborným zamestnancom, študentom doktorandského študijného programu v dennej forme štúdia a zamestnancom vysokej školy, ktorí do dňa na doručenie žiadosti o pôžičku dosiahnu vek najviac 35 rokov a zároveň sú vysokoškolskými učiteľmi, výskumnými pracovníkmi alebo umeleckými pracovníkmi (ďalej len „pedagóg“).

Rada fondu dňa 5.6.2019 schválila aktualizáciu Oznamu vrátane príloh v nadväznosti na nadobudnutie účinnosti novely zákona č. 396/2019 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania v znení neskorších predpisov.

 

OZNAM O MOŽNOSTI PREDKLADANIA ŽIADOSTÍ O PÔŽIČKU

 

Príloha č. 1 - Vzor žiadosti o pôžičku
Príloha č. 2 - Vzor zmluvy o pôžičke
Príloha č. 3 - Sadzobník poplatkov a náhrad platný od 5. 6. 2019
Príloha č. 4 - Čestné vyhlásenie o osamelosti

Na poskytovanie pôžičiek pre pedagógov podľa § 14 zákona o fonde na kalendárny rok 2019 sú v rozpočte fondu vyčlenené  finančné prostriedky v celkovom objeme 2 600 000 eur. Celkový objem finančných prostriedkov bude rozdelený medzi jednotlivé termíny na doručovanie žiadostí o pôžičku nasledovne:

 • objem finančných prostriedkov vyčlenených na žiadosti o pôžičku doručované do 28. februára 2019 je určený vo výške 700 000 eur
 • objem finančných prostriedkov vyčlenených na žiadosti o pôžičku doručované do 30. júna 2019 je určený vo výške 700 000 eur
 • objem finančných prostriedkov vyčlenených na žiadosti o pôžičku doručované do 31. októbra 2019 je určený vo výške 1 200 000 eur

 

Žiadateľ o pôžičku

V súlade s § 14 ods. 1 zákona o fonde môže o pôžičku pre pedagógov požiadať:


pedagogický zamestnanec
podľa § 3 ods. 1 zákona č. 317/2009 Z.z.:

 • učiteľ,
 • majster odbornej výchovy,
 • vychovávateľ,
 • pedagogický asistent, zahraničný lektor,
 • tréner športovej školy a športovej triedy,
 • korepetítor,

 
odborný zamestnanec podľa § 4 ods. 1 zákona č. 317/2009 Z.z.:

 • psychológ,
 • školský logopéd,
 • špeciálny pedagóg,
 • liečebný pedagóg,
 • sociálny pedagóg,

študent doktorandského študijného programu v dennej forme štúdia (interný doktorand) podľa § 54 zákona č. 131/2002 Z. z.

zamestnanec vysokej školy, ktorý do dňa na doručenie žiadosti o pôžičku dosiahne vek najviac 35 rokov a je:

 • vysokoškolský učiteľ podľa §75 zákona č. 131/2002 Z. z.
 • výskumný pracovník podľa § 80 zákona č. 131/2002 Z. z.
 • umelecký pracovník podľa § 80 zákona č. 131/2002 Z. z.

Žiadateľ o pôžičku zároveň musí spĺňať požiadavky bližšie definované v časti 3.1 Oznamu.

 

Výška pôžičky, úročenie a lehota splatnosti pôžičky

Minimálna výška pôžičky je stanovená na 1 000 eur.
Maximálna výška pôžičky je stanovená na 15 000 eur.

Úroková sadzba pre pôžičky poskytnuté v kalendárnom  roku 2019 je stanovená na 3% p. a.

Doplňujúce informácie sa nachádzajú v časti 3.2. a 3.3 Oznamu.

 Informačný výpočet výšky splátok, ako aj nákladov na pôžičku ponúka Kalkulačka pôžičky.

Kalkulačka pôžičky pre pedagógov
Kalkulačka pôžičky pre doktorandov

Upozornenie:
Výpočet výšky splátok ako aj nákladov na pôžičku je len informatívny.

Minimálna lehota splatnosti pôžičky je 8 rokov.
Maximálna lehota splatnosti pôžičky je 15 rokov.

Postup pri predkladaní žiadosti o pôžičku

V súlade s § 14 ods. 6 zákona o fonde je možné žiadosti o pôžičku doručiť v jednom z nasledujúcich termínov:

 • 28. február 2019
 • 30. jún 2019 alebo
 • 31. október 2019

Žiadateľ predkladá žiadosť o pôžičku výlučne v listinnej podobe na tlačive vydanom fondom na príslušný kalendárny rok.

Žiadosť o pôžičku je možné doručiť jedným z nasledovných spôsobov:

 • osobne v pracovných dňoch počas úradných hodín,
 • poštou,
 • kuriérskou službou

na adresu: Fond na podporu vzdelávania, Panenská 29, 811 03 Bratislava 1.

Za dátum doručenia žiadosti o pôžičku sa považuje deň jej fyzického doručenia v písomnej forme na adresu fondu uvedenú vyššie, nie deň odoslania na poštovú prepravu.

 

Prílohy k žiadosti o pôžičku

Žiadateľ o pôžičku predkladá spolu so žiadosťou o pôžičku povinné prílohy a prílohy preukazujúce splnenie kritérií na uprednostnenie žiadateľa bližšie definované v časti 3.5 Oznamu. Žiadosť o pôžičku s jednotlivými prílohami slúžia pre uplatnenie kritérií na uprednostnenie žiadateľa v prípade, že fond nemá dostatok prostriedkov na poskytnutie pôžičiek všetkým žiadateľom, ktorí podali žiadosť o pôžičku a spĺňajú podmienku podľa   § 14 ods. 1 zákona o fonde.
Niektoré prílohy môže nahradiť aj potvrdenie zamestnávateľa, resp. vysokej školy priamo na tlačive žiadosti o pôžičku.

Upozornenie: Nepredloženie povinných príloh definovaných v časti 3.5.1 Oznamu bude znamenať vylúčenie žiadosti o pôžičku z ďalšieho procesu posudzovania predložených žiadostí o pôžičku.

 

Najčastejšie chyby v predkladaných žiadostiach o pôžičku

Na základe analýzy predkladaných žiadostí o pôžičku, najčastejšie a najzávažnejšie nedostatky a chyby v predložených žiadostiach o pôžičku sú:
 • nepredloženie celej žiadosti o pôžičku (najmä predloženie len prvej strany),
 • nevyplnenie celej žiadosti o pôžičku (najmä kontaktných údajov a údajov v časti 5 žiadosti o pôžičku),
 • predloženie žiadateľom nepodpísanej žiadosti o pôžičku,
 • upravovanie a dopĺňanie formuláru žiadosti o pôžičku zo strany žiadateľa (najmä dopisovanie rôznych skutočností, či preškrtávanie textu),
 • nepredloženie príloh k žiadosti o pôžičku v prípade uplatnenia kritérií na uprednostnenie žiadateľa (najmä nepredloženie potvrdenia od zamestnávateľa, že manžel / manželka žiadateľa je pedagogický zamestnanec a kópie sobášneho listu),
 • predkladanie dokumentov nad rámec požadovaných / povinných príloh (predkladanie rôznych diplomov, potvrdení a pod., ktoré nesúvisia so žiadosťou o pôžičku alebo nemajú charakter dokumentu preukazujúceho splnenie kritéria na uprednostnenie),
 • nesprávne uvádzanie požadovanej výšky pôžičky (najmä uvedenie presnej sumy bez jej zaokrúhlenia na celé stovky).
Záujemcov o pôžičku upozorňujeme, aby si pred predložením žiadosti pozorne prečítali Oznam a predišli tak vyradeniu nimi predloženej žiadosti o pôžičku z dôvodu nedodržania stanovených podmienok.

 

Postup pri schvaľovaní pôžičiek

Fond posudzuje v procese schvaľovania pôžičiek len tie žiadosti o pôžičku, ktoré boli doručené do určeného  termínu (do 28. februára 2019, do 30. júna 2019 alebo do 31. októbra 2019) a ktoré sú v súlade s podmienkami uvedenými v ozname.

Proces schvaľovania žiadostí o pôžičku  pozostáva z troch etáp:

 1. posúdenie splnenia podmienok poskytovania pôžičiek,
 2. stanovenie poradia žiadostí o pôžičku aplikáciou kritérií na uprednostnenie a
 3. schválenie žiadostí o pôžičku radou fondu.

 

Oznámenie o schválení / neschválení žiadosti o pôžičku a podpis zmluvy o pôžičke

Fond zverejní na svojom webovom sídle v sekcii Schválené pôžičky do troch dní od rozhodnutia rady fondu, najneskôr však do 60 dní od termínu na doručenie  žiadostí o pôžičku, zoznam schválených pôžičiek a mená a priezviská žiadateľov, ktorým rada fondu pôžičku neschválila.

Žiadateľovi, ktorému bolo poskytnutie pôžičky schválené, fond zašle návrh zmluvy o pôžičke v dvoch rovnopisoch ako doporučenú zásielku najneskôr do 20 dní od zverejnenia zoznamu schválených pôžičiek a vyzve ho, aby návrh zmluvy o pôžičke podpísal a jeden podpísaný rovnopis doručil späť v lehote určenej fondom v sprievodnom liste k zmluve o pôžičku, ktorá nesmie byť kratšia ako 45 dní od zverejnenia zoznamu schválených pôžičiek.

Ak podpísaná zmluva o pôžičke nebude doručená späť v určenej lehote platí, že k uzavretiu zmluvy o pôžičke nedošlo a pôžička nebude žiadateľovi poskytnutá.

Postup pri podpisovaní zmluvy o pôžičke:

Podpisy dlžníka a ručiteľa na zmluve o pôžičke musia byť úradne osvedčené (notárom alebo matričným úradom obce v SR a v ČR, zastupiteľským úradom SR, honorárnym konzulátom SR, resp. príslušným úradom v zahraničí formou osvedčenia apostilom).

Zmluva o pôžičke musí byť dlžníkom a ručiteľom podpísaná v poradí najprv dlžník, potom ručiteľ tak, aby bolo jednoznačné, že ako prvý zmluvu o pôžičke podpisoval dlžník. Inými slovami dátum a poradové číslo osvedčenia uvedené pri podpise dlžníka nemôže byť neskoršie ako dátum a poradové číslo osvedčenia uvedené pri podpise ručiteľa.

Ak je podpis dlžníka alebo ručiteľa osvedčený vo forme „uznal podpis za vlastný“, je nevyhnutné, aby k takémuto podpisu bol doplnený aj dátum kedy daná osoba podpis vykonala.

Postup pri oprave chýb na zmluve o pôžičke:

V prípade, že dlžník pri vypĺňaní údajov na prednej strane zmluvy o pôžičke spraví chybu alebo je zo strany dlžníka zistená chyba v predtlačených údajoch na prednej strane zmluvy o pôžičke, je možné takúto chybu opraviť:

 • prečiarknutím nesprávneho údaju a uvedením správneho cez hviezdičku s dátumom a podpisom osoby ktorá opravu vykonala (vzor opravy údajov na prednej strany zmluvy o pôžičke nájdete na webovom sídle fondu) alebo
 • požiadaním o opätovné vystavenie a zaslanie zmluvy o pôžičke.

V prípade, ak dlžník po odoslaní zmluvy alebo príslušný referent po doručení zmluvy zistí, že na prednej strane zmluvy o pôžičke chýba povinný údaj (napr. kontaktné údaje, číslo účtu) je možné takýto chýbajúci údaj doplniť zaslaním tlačiva „Zmena a doplnenie údajov“ (vzor tlačiva je dostupný na webovom sídle fondu) do termínu stanoveného na doručenie zmluvy o pôžičke.

Dlžník môže na uzatvorenie zmluvy o pôžičke splnomocniť inú osobu, pričom takéto splnomocnenie musí byť predložené spolu s podpísanou zmluvou o pôžičke, v opačnom prípade bude fond považovať zmluvu o pôžičke za neplatnú. Vzor splnomocnenia je k dispozícii na webovom sídle fondu v časti Tlačivá. Podpis dlžníka na splnomocnení musí byť úradne osvedčený.

Na poskytnutie pôžičky z fondu nie je právny nárok.

 

Informácia pre doktorandov k výberu správnej pôžičky

V súlade so zákonom o fonde majú študenti III. stupňa vysokoškolského štúdia (ďalej len „doktorandi“) možnosť požiadať o pôžičku v dvoch formách:

 1. podľa §10 zákona o fonde ako pôžičku pre študentov,
 2. podľa §14 zákona o fonde ako pôžičku pre pedagógov.

Nižšie nájdete základné porovnanie obidvoch foriem pôžičiek pre ľahšie rozhodnutie, ktorá Vám viac vyhovuje.

Upozornenie:

V prípade doktorandov nie je možné kombinovať pôžičky podľa § 10 (pôžičky pre študentov) a podľa § 14 (pôžičky pre pedagógov) zákona o fonde, t.j. ak doktorand už raz získal pôžičku podľa § 10 zákona o fonde, nebude mu v budúcnosti ako doktorandovi poskytnutá pôžička podľa § 14 zákona o fonde a naopak.

 

 

KRITÉRIUM PÔŽIČKA PRE ŠTUDENTOV PÔŽIČKA PRE PEDAGÓGOV
Forma štúdia denná aj externá len denná
Výška pôžičky max. 5 000 eur/ akademický rok a zároveň max. šesťkrát počas celého štúdia max. 15 000 eur/ rok a zároveň súhrnne max 30 000 eur/ žiadateľa
výška pôžičky sa vypočítava tak, aby mesačná splátka nepresiahla 1/3 výšky čistého doktorandského štipendia
Preukazovanie účelu bezúčelová pôžička do 10 000 eur (vrátane) bezúčelová pôžička
nad 10 000 eur účelová pôžička (viď časť 3.2 Oznamu)
Ručenie ručiteľ vždy do 3 000 eur (vrátane) za celú dobu bez ručiteľa
nad 3 000 eur jednorázovo aj celkovo ručiteľ
Predčasné splatenie poplatok 2% z každej splátky vyššej ako riadna mesačná splátka
1 krát za rok v mesiaci júl bez poplatku
bez poplatkov
Úroková sadzba 3% p. a. počas doby splácania, resp. do podpisu ďalšej zmluvy o pôžičke 3% p. a. počas doby splácania, ak je dlžník doktorandom, resp. po ukončení doktorandského štúdia sa stane pedagógom alebo vysokoškolským učiteľom
7% p. a. v prípade, ak prestane byť doktorandom,  resp. pedagógom / vysokoškolským učiteľom a do 6 mesiacov sa opätovne ako pedagóg alebo vysokoškolský učiteľ nezamestná
Zníženie nesplatenej istiny pôžičky  o jedno percento za každý rok vykonávania zárobkovej činnosti v Slovenskej republike počas piatich rokov od začiatku splatnosti pôžičky bez nároku
Lehota splatnosti min. 5 rokov, max. 10 rokov min. 8 rokov, max. 15 rokov
Termín predloženia žiadosti o pôžičku kazdoročne do:
 • 15. septembra
 • 31. októbra

každoročne do:
 • 28. februára
 • 30. júna
 • 31. októbra