FAQs študenti - Zmluva o pôžičke

 

1. Úspešne som skončil štúdium. Čo mám urobiť?

Riadne skončenie vysokoškolského štúdia I. alebo II. stupňa a akékoľvek iné skončenie vysokoškolského štúdia I. alebo II. stupňa ste povinný oznámiť a zdokladovať fondu najneskôr do 14-tich dní odo dňa, kedy ste štúdium ukončili, t.j. kedy ste vykonali (poslednú) štátnu skúšku príp. obhajobu diplomovej práce. Fond Vás následne bude vo forme e-mailu informovať o tom, odkedy ste povinný začať pôžičku splácať.

 

2. Predčasne som skončil štúdium. Čo mám urobiť?

Ak ste skončili štúdium inak ako riadne (zanechali ste štúdium; prerušili ste štúdium; neskončili ste štúdium v termíne, ktorý nepresahuje maximálnu prípustnú dĺžku štúdia; boli ste zo štúdia vylúčený; zrušili Váš študijný program a nepokračujete v štúdiu iného študijného programu) ste povinný oznámiť a zdokladovať túto skutočnosť fondu najneskôr do 14-tich dní odo dňa, keď nastala niektorá z týchto skutočností. Fond Vás následne bude vo forme e-mailu informovať o tom, odkedy ste povinný začať pôžičku splácať.

 

3. Je potrebné oznámiť aj skončenie I. stupňa štúdia, ak budem pokračovať v ďalšom stupni štúdia?

Skončenie štúdia I. stupňa bez rozdielu, či budete alebo nebudete pokračovať v štúdiu II. stupňa ste povinný oznámiť a zdokladovať fondu najneskôr do 14-tich dní.

 

4. Musím ako bakalár uhradiť mesačné splátky, ak mi vznikla splatnosť pôžičky, na čo som bol upozornený elektronickou formou (e-mailom) a ešte nie som zapísaný na II. stupeň štúdia?

Áno, v prípade vzniku splatnosti pôžičky máte povinnosť začať uhrádzať mesačné splátky pôžičky.

 

5. Do kedy musím pôžičku splatiť?

Lehota splatnosti je minimálne 5 rokov a maximálne 10 rokov. Ako žiadateľ o pôžičku ste si sám na žiadosti o pôžičku zvolili lehotu splatnosti a táto bola následne uvedená aj v zmluve o pôžičke. Od termínu splatnosti pôžičky sa odvíja aj výška mesačnej splátky pôžičky. Do lehoty splatnosti sa nezapočítava obdobie odkladu splátok pôžičky z dôvodu štúdia a z dôvodu materskej dovolenky, rodičovskej dovolenky alebo trvania dobrovoľnej vojenskej prípravy, pokiaľ ste kvôli materskej dovolenke, rodičovskej dovolenke alebo dobrovoľnej vojenskej príprave prerušili štúdium.

 

6. Kedy mi vzniká splatnosť pôžičky?

Pre pôžičky poskytnuté od akademického roku 2013/2014 platí:

 • ak riadne skončíte štúdium na I. stupni štúdia, splatnosť Vám nastane siedmy kalendárny mesiac po mesiaci, v ktorom ste vykonali (poslednú) štátnu skúšku príp. obhajobu bakalárskej práce,
 • ak riadne skončíte štúdium na II. stupni štúdia, splatnosť nastane tretí kalendárny mesiac po mesiaci, v ktorom ste vykonali (poslednú) štátnu skúšku príp. obhajobu diplomovej práce,
 • ak skončíte štúdium na I. alebo II. stupni štúdia inak ako riadne, splatnosť nastane tretí kalendárny mesiac po mesiaci, kedy nastala táto skutočnosť

Ak Vám bol písomne potvrdený súhlas s odkladom splátok pôžičky, splatnosť pôžičky nastane mesiacom nasledujúcim po skončení odkladu splátok pôžičky.

Ak počas odkladu splátok pôžičky nastane nová skutočnosť, ktorá je dôvodom na predčasné skončenie odkladu splátok pôžičky, splatnosť nastane mesiacom nasledujúcim po skončení dôvodu na odklad. Predčasné skončenie odkladu je nevyhnutné oznámiť fondu najneskôr do 14-tich dní.

 

7. Kedy musím pôžičku jednorazovo vrátiť?

Pôžičku musíte jednorazovo vrátiť ak:

 • fond dodatočne zistí, že ste v čase vyplatenia pôžičky už neboli riadnym študentom (stratili ste status študenta) alebo Váš ručiteľ v čase preberania ručiteľského záväzku nespĺňal podmienky ručenia. V tomto prípade Vás fond vyzve prostredníctvom listu na vrátenie neoprávneného čerpania. Neoprávnene čerpaná pôžička sa v zmysle zmluvy o pôžičke úročí úrokovou sadzbou zvýšenou o 2 % p. a., a to odo dňa jej poskytnutia až do jej vrátenia,
 • zanedbáte svoju oznamovaciu povinnosť o prerušení štúdia alebo skončení štúdia a fond dodatočne zistí, že ste prerušili alebo skončili štúdium skôr ako v termíne predpokladaného skončenia. V tomto prípade je od Vás fond oprávnený požadovať jednorazovú úhradu všetkých splátok, ktoré by ste mali zaplatiť, ak by ste si svoju oznamovaciu povinnosť splnili riadne. Ak následne tieto zameškané splátky v lehote určenej fondom jednorazovo neuhradíte a zároveň je výška zameškaných splátok vyššia ako 3-násobok riadnej mesačnej splátky, je fond oprávnený od Vás žiadať jednorazové vrátenie zostatku pôžičky,
 • v prípade smrti alebo insolventnosti ručiteľa nezabezpečíte prevzatie ručiteľského záväzku novým ručiteľom,
 • fond dodatočne zistí, že skutočnosti, na základe ktorých bol vykonaný odklad splátok pôžičky pominuli skôr, ako ste to oznámili fondu, alebo skôr, ako uplynulo obdobie odkladu uvedené v potvrdení o odklade splátok. V tomto prípade je od Vás fond oprávnený požadovať jednorazovú úhradu všetkých splátok, ktoré by ste mali zaplatiť, ak by ste si svoju oznamovaciu povinnosť splnili riadne. Ak následne tieto zameškané splátky v lehote určenej fondom jednorazovo neuhradíte a zároveň je výška zameškaných splátok vyššia ako 3-násobok riadnej mesačnej splátky, je fond oprávnený od Vás žiadať jednorazové vrátenie zostatku pôžičky.

 

8. Môžem splácať pôžičku pokiaľ mi nevznikla splatnosť pôžičky alebo počas odkladu splátok pôžičky?

Splácať pôžičku môžete aj inokedy ako počas splatnosti pôžičky. Upozorňujeme ale, že za každú takto vykonanú úhradu mimo povinného termínu splatnosti fond účtuje poplatok podľa platného Sadzobníka poplatkov a náhrad.

 

9. Kedy sa mi pôžička neúročí?

Pôžička sa neúročí počas obdobia, kedy máte nárok na zákonný odklad splátok pôžičky v zmysle čl. VII. zmluvy o pôžičke, t.j. počas štúdia do ukončenia prvého vysokoškolského štúdia II. stupňa a počas materskej dovolenky, rodičovskej dovolenky a trvania dobrovoľnej vojenskej prípravy, pokiaľ ste kvôli materskej dovolenke, rodičovskej dovolenke alebo dobrovoľnej vojenskej príprave prerušili štúdium.

 

10. Nastupujem na materskú/rodičovskú dovolenku. Musím pôžičku v tomto čase splácať?

O odklad splátok pôžičky z dôvodu materskej/rodičovskej dovolenky môžete požiadať, ak:

 • ste z dôvodu nástupu na materskú/rodičovskú dovolenku prerušili štúdium, a zároveň ste fondu do 1 mesiaca od prerušenia štúdia oznámili nástup na materskú/rodičovskú dovolenku. V tomto prípade pôžičku nesplácate, avšak odklad splátok z dôvodu trvania materskej/rodičovskej je možný celkovo najviac na päť rokov, pričom nemusí ísť o súvislých päť rokov. Odklad sa nevykonáva spätne, ale mesiacom nasledujúcim po mesiaci, v ktorom boli doklady preukazujúce splnenie podmienok odkladu doručené fondu, alebo
 • ste po ukončení štúdia v čase splatnosti pôžičky požiadali fond o odklad splátok z dôvodu nástupu na materskú/rodičovskú dovolenku. V tomto prípade ste povinný splácať len úroky z istiny a lehota splatnosti pôžičky sa predlžuje o dobu počas ktorej splácate len úroky z istiny.

 

11. Nastupujem na dobrovoľnú vojenskú prípravu. Musím pôžičku v tomto čase splácať?

O odklad splátok pôžičky z dôvodu dobrovoľnej vojenskej prípravy môžete požiadať, ak:

 • ste z dôvodu nástupu na dobrovoľnú vojenskú prípravu prerušili štúdium, a zároveň ste fondu do 1 mesiaca od prerušenia štúdia oznámili nástup na dobrovoľnú vojenskú prípravu. V tomto prípade pôžičku nesplácate. Odklad sa nevykonáva spätne, ale mesiacom nasledujúcim po mesiaci, v ktorom boli doklady preukazujúce splnenie podmienok odkladu doručené fondu, alebo
 • ste po ukončení štúdia v čase splatnosti pôžičky požiadali fond o odklad splátok z dôvodu nástupu na dobrovoľnú vojenskú prípravu. V tomto prípade ste povinný splácať len úroky z istiny a lehota splatnosti pôžičky sa predlžuje o dobu počas ktorej splácate len úroky z istiny.

 

12. Aká je úroková miera – sadzba? Od čoho závisí?

Úroková sadzba je vypočítaná ako základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky platná v deň zverejnenia Oznamu o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku zvýšená o tri percentuálne body a je rovnaká počas celej doby splatnosti. Výška základnej úrokovej sadzby nesmie prekročiť 4% ročne. Výška úrokovej sadzby je od akademického roku 2017/2018 3 % ročne (p. a.).

 

13.V prípade, že som čerpal aj pôžičky v predchádzajúcich akademických rokoch, je úroková sadzba každej jednej pôžičky v rozličnej výške?

Ak ste v minulosti uzatvorili s fondom alebo s jeho právnym predchodcom Študentským pôžičkovým fondom zmluvu o pôžičke (alebo viac zmlúv o pôžičke), uzatvorením novej zmluvy o pôžičke s fondom sa predchádzajúce zmluvy o pôžičke rušia a nahrádzajú novou zmluvou. To znamená, že úroková sadzba pre všetky poskytnuté pôžičky bude vo výške úrokovej sadzby uvedenej v poslednej uzatvorenej zmluve o pôžičke.

 

14. V minulosti som už skončil jednu vysokú školu a získal Ing. / Mgr. titul. Chcem ale študovať iný odbor. Môžem žiadať o pôžičku a mám nárok na odklad splátok?

Áno, o pôžičku môžete žiadať aj keď ste už úspešne ukončili jednu vysokú školu. V tomto prípade ale nemáte nárok na odklad splátok z dôvodu štúdia, keďže ste už jedno vysokoškolské štúdium II. stupňa ukončili.

 

15. Mám ako doktorand nárok na odklad splátok pôžičky z dôvodu štúdia?

Nie, nárok na odklad splátok z dôvodu štúdia máte len do ukončenia prvého vysokoškolského štúdia II. stupňa.

 

16. Kedy môžem požiadať o odklad splátok pôžičky z dôvodu pokračovania v štúdiu?

O odklad splátok pôžičky z dôvodu pokračovania v štúdiu počas vysokoškolského štúdia môžete žiadať ak:

 • ste skončili I. stupeň štúdia a pokračujete v štúdiu na II. stupni,
 • máte prerušené štúdium I. alebo II. stupňa a pokračujete ďalej v štúdiu,
 • ste zanechali štúdium alebo boli vylúčený/á v I. alebo II. stupni a nastúpili ste na nové štúdium,
 • ste ukončili I. stupeň štúdia a začali študovať súvislé štúdium I. a II. stupňa alebo iné štúdium, ktoré zodpovedá súvislému štúdiu I. a II. stupňa.

 

17. Kedy nemám nárok na odklad splátok pôžičky z dôvodu pokračovania v štúdiu?

Nárok na odklad splátok pôžičky z dôvodu pokračovania v štúdiu nemáte ak:

 • ste riadne skončili II. stupeň štúdia a začnete študovať ďalšie vysokoškolské štúdium I. alebo II. stupňa,
 • študujete na III. stupni vysokoškolského štúdia ako doktorand.

 

18 . Čo je osobitný odklad splátok? Kedy ho môžem využiť?

Osobitný odklad splátok môžete využiť v prípadoch, ak už nemáte nárok na zákonný odklad a pôžičku už splácate. Nárok na osobitný odklad splátok máte:

 • z dôvodu nástupu na materskú dovolenku alebo rodičovskú dovolenku,
 • ak ste evidovaný na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny ako uchádzač o zamestnanie alebo
 • z dôvodu výkonu dobrovoľnej vojenskej prípravy.

Osobitný odklad splátok pôžičky Vám bude poskytnutý iba v prípade, že túto skutočnosť oznámite fondu písomne a zároveň požiadate o osobitný odklad splátok. Osobitný odklad splátok je možný iba v prípade, ak nemáte akýkoľvek nedoplatok na splátkach pôžičky. Počas osobitného odkladu splátok ste povinný uhrádzať iba úroky z istiny. Výšku splátok (úrokov z istiny) Vám fond oznámi v prípade schválenia Vašej žiadosti o osobitný odklad splátok. Lehota splatnosti pôžičky sa predlžuje o dobu trvania osobitného odkladu splátok, t. j. o dobu, počas ktorej uhrádzate len úroky z istiny.

 

19. Je trvanie osobitného odkladu splátok časovo obmedzené?

Trvanie obdobia osobitného odkladu splátok (úhrada len úrokov z istiny) z dôvodu materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky nie je časovo obmedzené. Obdobie osobitného odkladu splátok (úhrada len úrokov z istiny) z dôvodu nezamestnanosti je možné celkovo v trvaní jedného roka, pričom súvislá doba osobitného odkladu splátok z dôvodu nezamestnanosti nesmie presiahnuť šesť mesiacov. Obdobie osobitného odkladu splátok (úhrada len úrokov z istiny) z dôvodu výkonu dobrovoľnej vojenskej prípravy je možné na celé obdobie trvania dobrovoľnej vojenskej prípravy, ako aj na celé prípadné trvanie nariadenia výkonu mimoriadnej služby vojakom dobrovoľnej vojenskej prípravy. Lehota splatnosti pôžičky sa pritom predlžuje o dobu trvania osobitného odkladu splátok, t. j. o dobu, počas ktorej uhrádzate len úroky z istiny.

 

20. Je možné požiadať o odklad splátok pôžičky aj z iného dôvodu?

Áno, o odklad splátok pôžičky môžete požiadať aj z iného dôvodu ako štúdium, materská dovolenka, rodičovská dovolenka, nezamestnanosť alebo výkon dobrovoľnej vojenskej prípravy. Na tento odklad splátok však nemáte automaticky nárok a Vaša požiadavka musí byť adekvátne odôvodnená a zdokladovaná.

 

21. Musím splatiť celú poskytnutú pôžičku alebo je možnosť odpustenia splatenia časti pôžičky?

V prípade ak ako daňovník s neobmedzenou daňovou povinnosťou preukážete fondu, že ste vykonávali zárobkovú činnosť, z ktorej máte nárok na príjem zo závislej činnosti, z podnikania, alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo príjem z použitia diela a použitia umeleckého výkonu zdaňovaný podľa osobitného predpisu počas piatich rokov od začiatku plynutia lehoty splatnosti pôžičky pre študentov, nesplatená istina pôžičky sa Vám zníži o jedno percento za každý rok vykonávania zárobkovej činnosti.  

Fond Vás po piatich rokoch od začiatku splatnosti pôžičky vyzve na zdokladovanie odpracovaných rokov.

 

22. Dá sa pôžička predčasne splatiť?

Áno, stačí sa pred úhradou informovať na presný zostatok pôžičky e-mailom. Za predčasné splatenie pôžičky fond účtuje poplatok v zmysle platného Sadzobníka poplatkov a náhrad. V prípade predčasného splatenia pôžičky v mesiaci júl, fond poplatok neúčtuje, avšak pôžička už musí byť splatná, t.j. splatenie bez poplatku neplatí počas odkladu splátok pôžičky. Upozorňujeme, že fond o zostatku pôžičky na účely splatenia pôžičky informuje výlučne na základe žiadosti zaslanej e-mailom alebo poštou. Telefonicky poskytnutá informácia o zostatku pôžičky je len orientačná, nakoľko nemusí obsahovať všetky poplatky súvisiace s pôžičkou a má len informatívny charakter.

 

23. Čo sa rozumie pod pojmom mimoriadna splátka?

Mimoriadna splátka je splátka, ktorej mesačná výška presahuje výšku riadnej mesačnej splátky. Za každú mimoriadnu splátku fond účtuje poplatok v zmysle platného Sadzobníka poplatkov a náhrad. Jeden krát ročne v mesiaci júl ste oprávnený vykonať jednu mimoriadnu splátku bez povinnosti uhradiť poplatok za mimoriadne splátky (pôžička už musí byť splatná, t.j. neplatí počas odkladu splátok pôžičky).

 

24. Ako mám správne uhrádzať splátky pôžičky?

Splátky uhrádzajte v prospech účtu fondu uvedeného na prvej strane zmluvy o pôžičke. Zároveň nezabudnite uviesť správny variabilný symbol, ktorým je Vaše rodné číslo. Správny variabilný symbol je povinným údajom platby a v prípade jeho neuvedenia, resp. nesprávneho uvedenia je fond oprávnený účtovať poplatok za sekundárnu identifikáciu platby v zmysle platného Sadzobníka poplatkov a náhrad. Splátku uhrádzajte tak, aby bola pripísaná na účet fondu najneskôr do 25. dňa príslušného mesiaca (vrátane). Úhradu preto odporúčame vykonať najneskôr do 20. dňa v mesiaci.

 

25. V prospech akého účtu treba uhrádzať splátky pôžičky?

Splátky uhrádzajte v prospech účtu fondu uvedeného na prvej strane zmluvy o pôžičke. Pre zmluvy o pôžičke uzatvorené od akademického roku 2013/2014 uhrádzajte splátky na účet IBAN: SK58 8180 0000 0070 0046 8764; BIC (SWIFT kód): SPSRSKBA vedený v Štátnej pokladnici. Pri úhrade nezabudnite uviesť správny variabilný symbol.

 

26. Treba oznámiť zmenu čísla účtu počas splácania pôžičky?

Počas splácania pôžičky nie je nutné oznamovať zmenu čísla účtu platiteľa, z ktorého sú splátky realizované. Dôležité je, aby mala každá splátka správne uvedený variabilný symbol a bola pripísaná v termíne (t.j. musí byť pripísaná na účte fondu najneskôr 25. deň v príslušnom mesiaci)  .

 

27. Pôžičku už splácam niekoľko rokov a mal by som ju mať už čoskoro splatenú. Ako sa dozviem kedy mám prestať splácať?

Pokiaľ zostatok Vašej pôžičky klesne pod úroveň výšky riadnej mesačnej splátky, fond Vás automaticky upozorní na blížiaci sa koniec splácania zaslaním oznámenia, kde bude uvedená výška poslednej splátky. Uhradením tejto splátky v stanovenom termíne bude Vaša študentská pôžička splatená. O aktuálnom zostatku dlhu pôžičky sa môžete kedykoľvek informovať u príslušného referenta.

 

28. V súčasnosti splácam študentskú pôžičku z Fondu na podporu vzdelávania. Ako mám postupovať, ak mi zomrel ručiteľ, alebo chcem ručiteľa zmeniť?
VV prípade smrti ručiteľa ste povinní túto skutočnosť fondu oznámiť do 30 dní a zároveň zabezpečiť nového ručiteľa. Zmenu ručiteľa môžete vykonať aj z akéhokoľvek iného dôvodu, ktorý fond neskúma. Podrobný opis postupu pri zmene ručiteľa nájdete v sekcii Zabezpečenie pohľadávky (ručenie a poistenie).

 

29. Ako mám postupovať v prípade zmeny osobných údajov?

Ak chcete nahlásiť zmenu v osobných údajoch, musíte vyplniť tlačivo Žiadosť o zmenu / doplnenie osobných údajov a údajov na zmluve o pôžičke a následne zaslať poštou alebo elektronicky na adresu fondu / príslušného referenta. Tlačivo je dostupné v sekcii Tlačivá.