FAQs študenti

 

1. Aké potvrdenie o štúdiu mám predložiť k žiadosti o pôžičku, ak som sa počas môjho štúdia na vysokej škole rozhodol v rámci programu ERASMUS študovať na inej vysokej škole?

Status študenta potvrdzuje „materská“ vysoká škola (slovenská alebo zahraničná), teda tá, ktorá Vás eviduje ako „riadneho“ študenta, nie „erazmáka“. Potvrdenie o štúdiu prikladáte ako samostatný doklad, resp. štúdium Vám potvrdzuje vysoká škola priamo na tlačive žiadosti o pôžičku. Viac informácií sa nachádza v časti 3.5 Oznamu o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku pre študentov.

 

2. Dokedy môžem zaslať žiadosť o pôžičku?

Žiadosť o pôžičku je možné každoročne doručiť do:

•           15. septembra alebo

•           31. októbra.

Rada fondu posudzuje žiadosti doručené v rámci oboch termínov samostatne. Ak pri posudzovaní žiadosti doručenej do 15. septembra kalendárneho roka nedôjde k schváleniu pôžičky z dôvodu nedostatku prostriedkov, žiadosť bude posudzovaná so žiadosťami doručenými do 31. októbra kalendárneho roka. Žiadosť o pôžičku sa vzťahuje na akademický rok, v ktorom sa pôžička poskytuje. Za dátum doručenia žiadosti o pôžičku sa považuje deň jej fyzického doručenia v písomnej forme na adresu fondu, preto odporúčame odoslať žiadosť o pôžičku na poštovú prepravu minimálne 3 pracovné dni pred stanoveným termínom na doručenie žiadosti o pôžičku. Detailné informácie sa nachádzajú v časti 3.4 Oznamu o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku pre študentov

 

3. Môžem si podať žiadosť o pôžičku, aj keď študujem na súkromnej vysokej škole v zahraničí?

Fond poskytuje pôžičky aj študentom na zahraničných vysokých školách, bez ohľadu na to, či ide o súkromné alebo verejné vysoké školy, za podmienky, že je dané štúdium podľa rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR svojím rozsahom a úrovňou postavené na roveň štúdia na vysokej škole v Slovenskej republike. Zoznam týchto zahraničných vysokých škôl je zverejnený aj na webovom sídle ministerstva.

 

4. Môžem si požičať finančné prostriedky z fondu aj na úhradu školného pred zápisom?

Nie, uvedené nie je možné, nakoľko žiadosť o pôžičku môže podať len žiadateľ, ktorý je už zapísaný do ročníka v príslušnom akademickom roku.

 

5. V akej výške mi vie fond poskytnúť pôžičku v jednom akademickom roku?

Pre akademický rok 2019/2020 je maximálna výška pôžičky stanovená na 3 500 EUR pre študentov na I./II. stupni štúdia a 6 000 EUR pre študentov na III. stupni štúdia. Pôžičku je možné získať každý rok štúdia, najviac však 6 krát.

 

6. Aké prílohy má obsahovať žiadosť o pôžičku?

Pokiaľ ako žiadateľ o pôžičku nespĺňate žiadne z kritérií na uprednostnenie žiadateľa stačí, ak Vám študijné oddelenie potvrdí časť 3B žiadosti o pôžičku.

Pokiaľ ako žiadateľ o pôžičku spĺňate niektoré z kritérií na uprednostnenie, pripojte ku žiadosti o pôžičku príslušnú prílohu. Splnenie niektorých kritérií Vám môže potvrdiť študijné oddelenie priamo v časti 3B žiadosti o pôžičku.Detailné informácie o tom, aké dokumenty je potrebné v rámci príloh žiadosti o pôžičku predložiť sa nachádzajú v časti 3.5.Oznamu o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku pre študentov.

 

7. V prípade, ak vysoká škola v zahraničí, nie je ochotná potvrdiť status študenta priamo v častiach 3A a 3B žiadosti o pôžičku, môžem predložiť aj iné potvrdenie o štúdiu?

Áno, rovnako ako pri študentoch študujúcich na vysokých školách so sídlom v SR,  aj v prípade študentov študujúcich na zahraničných vysokých školách  fond akceptuje potvrdenie o štúdiu ako samostatný dokument vystavený zahraničnou vysokou školou. V prípade, ak ide o samostatný dokument a tento je v inom ako slovenskom alebo českom jazyku, musí byť preložený do slovenského jazyka (akceptujeme neoficiálny preklad spracovaný žiadateľom) a predložený spolu s čestným vyhlásením žiadateľa o úplnosti, správnosti a pravdivosti daného prekladu.

 

8. Môžem požiadať o študentskú pôžičku z fondu aj v tom prípade, ak mám viac ako 26 rokov alebo mám už jednu vysokú školu ukončenú?

Áno, o pôžičku môže požiadať študent vysokej školy bez ohľadu na vek alebo skutočnosť, či už má v minulosti ukončenú jednu alebo viacero vysokých škôl. Podmienkou je, aby žiadateľ bol študentom vysokej školy alebo fyzickou osobou, ktorej štúdium je podľa rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR svojím rozsahom a úrovňou postavené na roveň štúdia na vysokej škole v Slovenskej republike (zoznam týchto zahraničných vysokých škôl je zverejnený aj na webovom sídle ministerstva). Žiadateľ o pôžičku zároveň musí byť občanom Slovenskej republiky, alebo byť v postavení Slováka žijúceho v zahraničí alebo byť občanom Európskej únie, ktorý má právo na trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, alebo jeho rodinným príslušníkom.

V tejto súvislosti ale upozorňujeme, že ak už máte ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, nemáte nárok na odklad splátok pôžičky počas štúdia, t.j. pôžičku začínate splácať mesiacom nasledujúcim po mesiaci jej poskytnutia.

 

9. Môžem dostať pôžičku ak idem študovať na vysokú školu na Slovensku, pričom mám trvalý pobyt v Srbskej republike a dvojité štátne občianstvo, t.j. slovenské aj srbské?

V zmysle príslušných ustanovení zákona žiadateľ o pôžičku musí byť občanom Slovenskej republiky, alebo byť v postavení Slováka žijúceho v zahraničí alebo byť občanom Európskej únie, ktorý má právo na trvalý pobyt na území Slovenskej republiky alebo jeho rodinným príslušníkom.

Pokiaľ máte srbské aj slovenské občianstvo môžete požiadať o pôžičku. Ak nemáte slovenské občianstvo, ale máte trvalý pobyt v Srbskej republike je možné, že ste v postavení Slováka žijúceho v zahraničí a máte aj preukaz Slováka žijúceho v zahraničí. Aj v takomto prípade teda môžete bez problémov požiadať o pôžičku. Bližšie informácie sú uvedené v časti 3.5 Oznamu o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku pre študentov.

 

10. Môžem získanú pôžičku jednorázovo predčasne splatiť, prípadne aj splácať v kratšom období ako 5 rokov?

Áno, pôžičku je možné jednorázovo predčasne splatiť, prípadne ju splatiť v kratšom období a to formou vyšších tzv. mimoriadnych splátok. Fond v týchto prípadoch účtuje poplatok podľa platného Sadzobníka poplatkov a náhrad. Platný Sadzobník poplatkov a náhrad je dostupný v sekcii Sadzobník poplatkov a náhrad.

 

11. Kedy mi bude pôžička vyplatená?

Termín vyplácania pôžičiek priamo súvisí s termínom na predkladanie žiadostí o pôžičku, ktorý je stanovený zákonom do 15.9. a do 31.10. kalendárneho roka, pričom nezávisí len od dĺžky schvaľovacieho procesu na strane fondu, ale aj od „rýchlosti“ úspešného žiadateľa pri vrátení podpísanej zmluvy o pôžičke. Pri využití maximálnych zákonom stanovených lehôt by mala byť pôžička vyplatená do cca 4 mesiacov od termínu na doručenie žiadostí o pôžičku.

Môžeme Vás ale uistiť, že záujmom fondu je čo najrýchlejšie vyplatenie pôžičiek. Z uvedeného dôvodu sú žiadosti o pôžičku predložené rade fondu na schválenie čo najskôr. Po schválení pôžičiek už ich vyplatenie nezávisí od fondu, ale od žiadateľa. Veríme, že pokiaľ budú úspešní žiadatelia o pôžičku promptní, môže byť veľká časť pôžičiek vyplatených najneskôr do 3 mesiacov od termínu na doručenie žiadostí o pôžičku, t.j. v prípade žiadostí o pôžičku doručovaných do 15.9. najneskôr začiatkom decembra.

 

12. Aké potvrdenie o ručiteľovi musím priložiť ku žiadosti o pôžičku?

K žiadosti o pôžičku neprikladáte žiadne potvrdenie týkajúce sa ručiteľa.

 

13. Ktoré dokumenty tykajúce sa ručiteľa je potrebné priniesť pri podpise zmluvy o pôžičke, ak ručiteľ nepracuje v SR ale je zamestnaný v zahraničí?

Podmienky a dokumenty, ktoré musí ručiteľ predložiť sú totožné pre všetkých ručiteľov bez ohľadu na to, či pracujú v SR alebo v zahraničí. Každý ručiteľ je povinný predložiť potvrdenie o príjme a to buď na tlačive fondu alebo na vlastnom tlačive vydanom zamestnávateľom, pričom tlačivo zamestnávateľa musí obsahovať všetky údaje obsiahnuté v tlačive fondu. V prípade, ak ide o samostatný dokument vydaný zamestnávateľom a tento je v inom ako slovenskom alebo českom jazyku, musí byť preložený do slovenského jazyka (akceptujeme neoficiálny preklad spracovaný žiadateľom) a predložený spolu s čestným vyhlásením žiadateľa o úplnosti, správnosti a pravdivosti daného prekladu.

Upozorňujeme, že k žiadosti o pôžičku sa potvrdenie o príjme ručiteľa, ani žiadne iné potvrdenie týkajúce sa ručiteľa neprikladá. Potvrdenie o príjme ručiteľa predkladáte až spolu so zmluvou o pôžičke, ak Vám bola schválená žiadosť o pôžičku a zaslaná zmluva o pôžičke. Požiadavky na ručiteľa, ako aj ďalšie informácie nájdete v časti 5. Oznamu o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku pre študentov.

 

14. Môžem dodatočne doložiť k žiadosti o pôžičku nejakú prílohu, ak som ju získal až po podaní žiadosti?

Áno, dodatočne môžete predložiť prílohu žiadosti o pôžičku, ale takáto príloha musí byť fondu doručená najneskôr do príslušného termínu na doručenie žiadostí o pôžičku, v ktorom ste žiadosť o pôžičku predložili. Prílohy predložené po tomto termíne nebude fond pri posudzovaní žiadosti o pôžičku brať do úvahy. Preto Vám pri dodatočnom dokladovaní akýchkoľvek príloh odporúčame počítať s časovou rezervou potrebnou na doručenie pošty.

Upozorňujeme, že žiadosť o pôžičku môžete predložiť až po zápise do ročníka v príslušnom akademickom roku, v ktorom o pôžičku žiadate. Žiadosť o pôžičku musí byť vyplnená vo všetkých povinných poliach presne, jednoznačne a zrozumiteľne na počítači alebo paličkovým písmom. Spolu so žiadosťou o pôžičku musíte taktiež predložiť jednotlivé povinné prílohy v zmysle Oznamu o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku pre študentov. Predloženie žiadosti o pôžičku pred zápisom do ročníka, neúplne vyplnenej žiadosti o pôžičku v povinných poliach, resp. nepredloženie povinných príloh bude znamenať vylúčenie žiadateľa o pôžičku z ďalšieho procesu posudzovania predložených žiadostí o pôžičku. V prípade, ak ste takúto nesprávnu žiadosť o pôžičku už predložili, môžete predložiť ďalšiu, ktorá bude spĺňať všetky stanovené kritériá.

 

15. Ako mám postupovať v prípade zmeny osobných údajov?

Ak už ste dlžníkom fondu (t.j. bola Vám už poskytnutá pôžička) a chcete nahlásiť zmenu v osobných údajoch, musíte vyplniť a podpísať  tlačivo Žiadosti o zmenu / doplnenie osobných údajov a údajov na zmluve o pôžičke a následne zaslať elektronicky. Tlačivo je dostupné v sekcii Tlačivá.

.