FAQs pedagógovia - Zmluva o pôžičke

 

1. Ako môžem opraviť chybu na prednej strane zmluvy o pôžičke, ak sa pri vypĺňaní údajov pomýlim?

Ak pri vypĺňaní údajov na prednej strane zmluvy o pôžičke spravíte chybu alebo zistíte chybu v predtlačených údajoch na prednej strane zmluvy o pôžičke, môžete takúto chybu opraviť prečiarknutím nesprávneho údaju a uvedením správneho cez hviezdičku s dátumom a podpisom osoby ktorá opravu vykonala alebo požiadaním o opätovné vystavenie a zaslanie zmluvy o pôžičke. Bližšie informácie nájdete v časti 5.1. Oznamu o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku pre pedagógov.

 

2. Ukončil/a som pracovný pomer v rezorte školstva, aké povinnosti mi z toho plynú?

Ukončenie pracovného pomeru v rezorte školstva (ukončenie pôsobenia ako pedagogický zamestnanec, odborný zamestnanec, študent doktorandského študijného programu v dennej forme štúdia alebo vysokoškolský učiteľ) oznámte fondu do 30 dní od kedy ste prestali byť pedagógom alebo vysokoškolským učiteľom. Spolu s oznamom o danej skutočnosti predložte fondu doklad potvrdzujúci túto skutočnosť.

 

3. Menia sa podmienky a spôsob splácania pôžičky po ukončení pracovného pomeru v rezorte školstva?

Ak ste prestali byť pedagógom, máte nárok na ochrannú lehotu v trvaní šesť mesiacov odo dňa, kedy ste prestali byť pedagógom. Počas trvania tejto ochrannej lehoty nedochádza k zvýšeniu úrokovej sadzby pôžičky. Ak počas plynutia tejto lehoty nepreukážete fondu, že ste sa opätovne zamestnali ako pedagóg alebo vysokoškolský učiteľ, zvyšuje sa Vám ročná úroková sadzba o 4 %, a to od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k márnemu uplynutiu ochrannej lehoty. Ak sa zvýši úroková sadzba pôžičky, fond Vám písomne oznámi zmenu výšky mesačnej splátky pôžičky, pričom nová výška mesačnej splátky bude určená tak, aby bol nesplatený zostatok pôžičky pri aktuálne uplatňovanej zvýšenej úrokovej sadzbe vrátený fondu v lehote splatnosti uvedenej na prvej strane Zmluvy o pôžičke.

 

4. Je pôžička účelovo viazaná? Ak áno, od akej výšky?

Pôžička do 10 000 eur vrátane nie je účelovo viazaná. Pôžička vyššia ako 10 000 eur, t.j. pôžička od 10 001 eur je účelovo viazaná a môžete ju použiť len na úhradu nákladov podľa čl. IV Zmluvy o pôžičke.

 

5. Musí byť pôžička zabezpečená ručiteľom?

Pôžička musí byť zabezpečená ručiteľom v prípade ak kumulovaná suma všetkých pôžičiek poskytnutých fondom prekročí 3 000 eur.

 

6. Kedy mám nárok na odpis istiny pôžičky?

Ak najmenej 5 rokov od poskytnutia pôžičky vykonáte pedagogickú činnosť podľa § 3 ods. 2 zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch na ustanovený týždenný pracovný čas máte nárok na odpis istiny pôžičky. Nesplatená istina pôžičky sa Vám zníži o 3%.

 

7. V školstve pracujem už 7 rokov, pôžičku splácam tretí rok. Kedy mi vznikne nárok na odpis?

Nárok na odpis nesúvisí s celkovým počtom odpracovaných rokov v školstve, ale počíta sa od poskytnutia pôžičky. Odpis pôžičky (vo výške v zmysle zmluvy o pôžičke) fond vykoná ak preukážete, že ste vykonávali pedagogickú činnosť na ustanovený týždenný pracovný čas počas najmenej piatich rokov od poskytnutia pôžičky, či už súvisle alebo nesúvisle.

 

8. Pôžičku by som chcel splatiť predčasne. Strácam nárok na odpis?

Odpis sa realizuje zo základu (z istiny) pôžičky. Ak je istina ku dňu odpisu nižšia ako má byť odpísaná suma, odpíše sa iba táto čiastka. Ak ste splatili pôžičku predčasne, teda jej zostatok je 0 eur, nárok na odpis si uplatniť nemôžete, keďže všetky záväzky voči fondu máte vysporiadané.

 

9. Mám ako pedagóg nárok na odklad splátok?

Ak nastúpite na materskú dovolenku alebo rodičovskú dovolenku alebo ste evidovaný príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny ako uchádzač o zamestnanie máte nárok na odklad splátok, ak o to písomne požiadate a doložíte príslušné doklady preukazujúce danú skutočnosť. Počas trvania materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky alebo počas doby evidovania príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny ako uchádzač o zamestnanie, ste povinný uhrádzať len úroky z istiny pôžičky. Výšku splátok (úrokov z istiny) Vám fond oznámi v prípade schválenia osobitného odkladu splátok. Trvanie obdobia osobitného odkladu splátok (úhrada len úrokov z istiny) z dôvodu materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky nie je časovo obmedzené. Obdobie osobitného odkladu splátok (úhrada len úrokov z istiny) z dôvodu nezamestnanosti je možné celkovo v trvaní jedného roka, pričom súvislá doba osobitného odkladu splátok z dôvodu nezamestnanosti nesmie presiahnuť šesť mesiacov. Lehota splatnosti pôžičky sa predlžuje o dobu trvania osobitného odkladu splátok, t.j. o dobu, počas ktorej uhrádzate len úroky z istiny.

 

10. Môžem požiadať o odklad splátok aj z iného dôvodu?

Áno, o odklad splátok pôžičky môžete požiadať aj z iného dôvodu ako materská dovolenka, rodičovská dovolenka alebo evidencia ako uchádzača o zamestnanie. Na tento odklad splátok však nemáte automaticky nárok a Vaša požiadavka musí byť adekvátne odôvodnená a zdokladovaná.

 

11. Môžem uhradiť aj vyššiu sumu ako je mesačná splátka, ktorú mám uvedenú v zmluve o pôžičke?

Áno. Za mimoriadne splátky, ktoré prevyšujú výšku riadnej mesačnej splátky Vám nebude účtovaný žiadny poplatok.

 

12.  Dá sa pôžička predčasne splatiť?

Áno, stačí sa pred úhradou informovať na presný zostatok pôžičky e-mailom. Za predčasné splatenie pôžičky Vám nebude účtovaný žiadny poplatok. Upozorňujeme, že fond o zostatku pôžičky na účely splatenia pôžičky informuje výlučne na základe žiadosti zaslanej e-mailom alebo poštou. Telefonicky poskytnutá informácia o zostatku pôžičky je len orientačná, nakoľko nemusí obsahovať všetky poplatky súvisiace s pôžičkou a má len informatívny charakter.

 

13. Ako mám správne uhrádzať splátky pôžičky?

Splátky uhrádzajte v prospech účtu uvedeného na prvej strane zmluvy o pôžičke. Zároveň nezabudnite uviesť správny variabilný symbol, ktorým je číslo zmluvy o pôžičke. Správny variabilný symbol je povinným údajom platby a v prípade jeho neuvedenia, resp. nesprávneho uvedenia je fond oprávnený účtovať poplatok za sekundárnu identifikáciu splátky v zmysle platného Sadzobníka poplatkov a náhrad. Splátku uhrádzajte tak, aby bola pripísaná na účet fondu najneskôr do 25. dňa príslušného mesiaca (vrátane). Úhradu preto odporúčame vykonať najneskôr do 20. dňa v mesiaci.

 

14. V prospech akého účtu treba uhrádzať splátky pôžičky?

Splátky uhrádzajte v prospech účtu uvedeného na prvej strane zmluvy o pôžičke. Pre zmluvy o pôžičke uzatvorené od školského roku 2013/2014 uhrádzajte splátky na účet IBAN: SK14 8180 0000 0070 0046 8780; BIC (SWIFT kód): SPSRSKBA vedený v Štátnej pokladnici.

 

15. Treba oznámiť zmenu čísla účtu počas splácania pôžičky?

Počas splácania pôžičky nie je nutné oznamovať zmenu čísla účtu platiteľa, z ktorého sú splátky realizované. Dôležité je, aby mala každá splátka správne uvedený variabilný symbol (t.j. číslo zmluvy o pôžičke) a bola pripísaná v termíne (t.j. musí byť pripísaná na účte fondu najneskôr 25. deň v príslušnom mesiaci).

 

16. Pôžičku už splácam niekoľko rokov a mal by som ju mať už čoskoro splatenú. Ako sa dozviem kedy mám prestať splácať?

Pokiaľ zostatok Vašej pôžičky klesne pod úroveň výšky riadnej mesačnej splátky, fond Vás automaticky upozorní na blížiaci sa koniec splácania zaslaním oznámenia, kde bude uvedená výška poslednej splátky. Uhradením tejto splátky v stanovenom termíne bude Vaša pôžička splatená. O aktuálnom zostatku dlhu pôžičky sa môžete kedykoľvek u príslušného referenta.

 

17. V súčasnosti splácam pôžičku. Ako mám postupovať, ak mi zomrel ručiteľ, alebo chcem ručiteľa zmeniť?

V prípade smrti ručiteľa ste povinní túto skutočnosť fondu oznámiť do 30 dní a zároveň zabezpečiť nového ručiteľa. Zmenu ručiteľa môžete vykonať aj z akéhokoľvek iného dôvodu, ktorý fond neskúma. Podrobný opis postupu pri zmene ručiteľa z akéhokoľvek dôvodu nájdete v sekcii Zabezpečenie pohľadávky (ručenie a poistenie).

 

18. Ako mám postupovať v prípade zmeny osobných údajov?

Ak chcete nahlásiť zmenu v osobných údajoch, musíte vyplniť tlačivo Žiadosť o zmenu / doplnenie osobných údajov a údajov na zmluve o pôžičke a následne doručiť jeho podpísaný originál na adresu Fondu na podporu vzdelávania osobne alebo poštou. Tlačivo je dostupné v sekcii Tlačivá.