FAQs pedagógovia

 

1. Môžem zaslať žiadosť o pôžičku na fond aj elektronicky?

Žiadosť o pôžičku nie je možné zaslať elektronicky. Žiadosť o pôžičku môžete doručiť výlučne v listinnej podobe na tlačive vydanom fondom, osobne v pracovných dňoch počas úradných hodín, poštou alebo kuriérskou službou. Ďalšie informácie sa nachádzajú v časti 3.4 Oznamu o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku pre pedagógov.

 

2. Aké prílohy má obsahovať žiadosť o pôžičku?

Pokiaľ ako žiadateľ o pôžičku nespĺňate žiadne z kritérií na uprednostnenie žiadateľa (viď časť 3.5 Oznamu, prílohy k žiadosti o pôžičku) stačí, keď Vám zamestnávateľ priamo na tlačive žiadosti o pôžičku potvrdí výkon pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti alebo činnosti vysokoškolského učiteľa alebo činnosti výskumného pracovníka alebo umeleckého pracovníka a výšku funkčného / služobného platu a čistého funkčného / služobného platu.

Pokiaľ ako žiadateľ o pôžičku spĺňate niektoré z kritérií na uprednostnenie, pripojte ku žiadosti o pôžičku príslušnú prílohu podľa časti 3.5 Oznamu o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku pre pedagógov.

Detailné informácie sa nachádzajú v časti 3.5 Oznamu o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku pre pedagógov.

 

3. Dokedy môžem zaslať žiadosť o pôžičku?

Žiadosť o pôžičku je možné doručiť v jednom z nasledujúcich termínov:

  • 28. február
  • 30. jún 
  • 31. október 

Rada fondu posudzuje žiadosti doručené v rámci  termínov samostatne. Ak žiadosť o pôžičku predložená do 28. febuára 2018 nie je schválená, musí žiadateľ predložiť novú žiadosť o pôžičku s aktuálnymi údajmi opätovne v nasledujúcom termíne pokiaľ chce, aby bola znova posudzovaná.

Za dátum doručenia žiadosti o pôžičku sa považuje deň jej doručenia v písomnej forme na adresu fondu, nie deň odoslania na poštovú preprevu. Preto odporúčame odoslať žiadosť o pôžičku na poštovú prepravu minimálne 3 pracovné dni pred stanoveným termínom na doručenie žiadosti o pôžičku. Detailné informácie sa nachádzajú v časti 3.4 Oznamu o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku pre pedagógov.

 

4. Aké potvrdenie o ručiteľovi musím priložiť ku žiadosti o pôžičku?

K žiadosti o pôžičku neprikladáte žiadne potvrdenie týkajúce sa ručiteľa.
Upozorňujeme, že k žiadosti o pôžičku neprikladáte žiadne potvrdenie týkajúce sa ručiteľa.

 

5. Môže byť ručiteľom pôžičky môj manžel / manželka?

Áno, ručiteľom môže byť aj Váš/a manžel/ka pokiaľ spĺňa stanovené požiadavky na ručiteľa pôžičky. Detailné požiadavky na ručiteľa nájdete v časti 5.2 Oznamu o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku pre pedagógov.

Upozorňujeme, že k žiadosti o pôžičku neprikladáte žiadne potvrdenie týkajúce sa ručiteľa.

 

6. Je nutné, aby som dokladoval/a účel použitia pôžičky?

Pôžičky nad 10 000 eur sú účelovo viazané, musíte preto preukázať účel ich použitia. Možné účely použitia pôžičky sú bližšie popísané v časti 3.2 Oznamu o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku pre pedagógov.

 

7. Ako a kedy sa dozviem, či mi bola pôžička schválená?

Fond zverejní na svojom webovom sídle do troch dní od rozhodnutia rady fondu, najneskôr však do 60 dní od termínu na doručenie žiadostí o pôžičku, zoznam schválených pôžičiek a mená a priezviská žiadateľov, ktorým rada fondu pôžičku neschválila. Bližšie informácie nájdete v časti 4.4. Oznamu o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku pre pedagógov.

 

8. Kedy začínam pôžičku splácať?

Ak ako dlžník uzatvoríte zmluvu o pôžičke, ste povinný/á začať splácať pôžičku mesiacom nasledujúcim po mesiaci, v ktorom Vám bola pôžička poskytnutá. Od tohto mesiaca dlžníkovi vzniká povinnosť začať splácať pôžičku (napr. pôžička je poskytnutá v júli, prvú splátku uhradí v auguste). Bližšie informácie nájdete v časti 5.2 Oznamu o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku pre pedagógov.

 

9. Môžem si o pôžičku požiadať ak mám pracovný pomer uzavretý na dobu určitú?

Áno, o pôžičku si môžete požiadať, avšak je nutné myslieť na skutočnosť, že v prípade, ak Vám bude pôžička poskytnutá a prestanete vykonávať pedagogickú činnosť, ocitnete sa v šesťmesačnej ochrannej lehote. Ak sa počas tejto doby opäť nestanete pedagógom alebo vysokoškolským učiteľom, zvyšuje sa Vám úrok o štyri percentuálne body.

Bližšie informácie nájdete v časti 5.2 Oznamu o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku pre pedagógov.