Základné informácie o pôžičke

 

Oznam o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku
Žiadateľ o pôžičku
Výška pôžičky, úročenie a lehota splatnosti pôžičky
Postup pri predkladaní žiadosti o pôžičku
Povinné prílohy k žiadosti o pôžičku
Najčastejšie chyby v žiadostiach o pôžičku pre študentov
Postup pri schvaľovaní pôžičiek
Oznámenie o schválení / neschválení žiadosti o pôžičku
Informácia pre doktorandov k výberu správnej pôžičky 

 

Oznam o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku v akademickom roku 2016/2017

Oznam o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku podľa par. § 10 zákona č. 396/2012 Z.z. o Fonde na podporu vzdelávania (ďalej len „Oznam“) stanovuje základný rámec pre pôžičky poskytované podľa § 10 zákona č. 396/2012 Z.z. o Fonde na podporu vzdelávania (ďalej len „zákon o FnPV“), t.j. pôžičky poskytované študentom vysokých škôl.

 

OZNAM O MOŽNOSTI PREDKLADANIA ŽIADOSTÍ O PôŽIČKU

Príloha č. 1 – Vzor žiadosti o pôžičku
Príloha č. 2 – Vzor zmluvy o pôžičke
Príloha č. 3 – Sadzobník poplatkov a náhrad pre pôžičky poskytnuté podľa § 10 zákona o FnPV

Na poskytovanie pôžičiek pre študentov v akademickom roku 2016/2017 sú vyčlenené v rozpočte FnPV finančné prostriedky vo výške 2 700 000 EUR.

Upozornenie pre súčasných klientov fondu, ktorí predložili / predložia žiadosť o pôžičku:
Pri podpise žiadosti o pôžičku NEZABUDNITE v časti 6 zároveň vyznačiť, že žiadate o odklad splátok pôžičky. V opačnom prípade Vám bude zaslané upozornenie na začiatok splatnosti pôžičku a túto budete musieť splácať. Odklad splátok bude vykonaný na základe údajov o predpokladanom ukončení štúdia uvedených v časti 3 žiadosti o pôžičku.

V prípade tých dlžníkov, ktorým bol odklad splátok pôžičky povolený na základe žiadosti o odklad splátok a v časti 3 žiadosti o pôžičku budú mať uvedený iný dátum predpokladaného ukončenia štúdia ako bol uvedený v žiadosti o odklad splátok, fond upraví trvanie odkladu splátok na základe dátumu uvedeného v žiadosti o pôžičku.

 

Žiadateľ o pôžičku

O pôžičku pre študentov môže požiadať:

 • študent I. stupňa vysokoškolského štúdia v dennej alebo externej forme na vysokej škole v Slovenskej republike alebo na zahraničnej vysokej škole (Bc. študijný program)
 • študent II. stupňa vysokoškolského štúdia v dennej alebo externej forme štúdia na vysokej škole v Slovenskej republike alebo na zahraničnej vysokej škole (Mgr., Ing., Dr. študijný program). Štúdium na zahraničnej vysokej škole musí byť podľa rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR svojím rozsahom a úrovňou postavené na roveň štúdia na vysokej škole v Slovenskej republike.
 • študent III. stupňa vysokoškolského štúdia v dennej alebo externej forme na vysokej škole v Slovenskej republike alebo na zahraničnej vysokej škole (doktorandský študijný program), pričom v tejto kategórii nie je možné kombinovať pôžičky podľa § 10 (pôžičky pre študentov) a podľa § 14 (pôžičky pre pedagógov) zákona o FnPV

Žiadateľ o pôžičku zároveň musí spĺňať požiadavky bližšie definované v časti 3.1. Oznamu. Žiadosť o pôžičku môže podať len žiadateľ, ktorý je už zapísaný do ročníka v akademickom roku 2016/2017.

 

Výška pôžičky, úročenie a lehota splatnosti pôžičky

Minimálna výška pôžičky je stanovená na 500 EUR.
Maximálna výška pôžičky pre študentov I. a II. stupňa vysokoškolského štúdia je stanovená na 2 300 EUR.
Maximálna výška pôžičky pre študentov III. stupňa vysokoškolského štúdia je stanovená na 4 500 EUR.

Úroková sadzba pre pôžičky poskytnuté v akademickom roku 2016/2017 je stanovená na 0,89% p.a.

Informačný výpočet výšky splátok, ako aj nákladov na pôžičku ponúka Kalkulačka pôžičky.

Kalkulačka pôžičky pre študentov
Kalkulačka pôžičky pre doktorandov

Upozornenie:
Výpočet výšky splátok ako aj nákladov na pôžičku je len informatívny.
Výška mesačnej splátky v zmluve o pôžičke bude zahrňovať aj pôžičky už z fondu vyčerpané v predchádzajúcich akademických rokoch (ak relevantne).

Pôžičky nie sú účelovo viazané.

Doplňujúce informácie sa nachádzajú v časti 3.2. a 3.3 Oznamu.

 

Postup pri predkladaní žiadosti o pôžičku

Termín na predkladanie žiadostí o pôžičku je stanovený do 31. októbra 2016.

Žiadateľ predkladá žiadosť o pôžičku výlučne v listinnej podobe na tlačive vydanom FnPV.

Žiadosť o pôžičku je možné doručiť jedným z nasledovných spôsobov:

 • osobne do podateľne FnPV v pracovných dňoch v čase úradných hodín,
 • poštou,
 • kuriérskou službou

na adresu: Fond na podporu vzdelávania, Panenská 29, 81103 Bratislava 1

POZOR: Každý žiadateľ zasiela žiadosť o pôžičku na adresu FnPV samostatne.
Za dátum doručenia žiadosti o pôžičku sa považuje deň jej fyzického doručenia v písomnej forme na adresu FnPV.

 

Prílohy k žiadosti o pôžičku

Žiadateľ o pôžičku predkladá spolu so žiadosťou o pôžičku aj povinné prílohy a nepovinné prílohy bližšie definované v časti 3.5 Oznamu. Žiadosť o pôžičku spolu s jednotlivými prílohami a čestným vyhlásením (tvorí súčasť žiadosti o pôžičku) dokladujú aj splnenie podmienok prednostného poskytnutia pôžičky stanovené v § 10 a 11 zákona o FnPV. 
Niektoré povinné prílohy a nepovinné prílohy môže nahradiť potvrdenie vysokej školy priamo na tlačive žiadosti o pôžičku.

Žiadatelia o pôžičku študujúci na zahraničných vysokých školách predkladajú ako povinnú prílohu rozhodnutie vydané Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „ministerstvo“) o tom, že štúdium na zahraničnej vysokej škole je svojím rozsahom a úrovňou postavené na roveň štúdia (rovnocenné) na vysokej škole v Slovenskej republike.

Ministerstvo uvádza na svojom webovom sídle www.minedu.sk zoznam uznaných vysokých škôl v EÚ, EHS a Švajčiarsku pre účely posúdenia štúdia v zahraničí. Tento zoznam má platnosť vyššie uvedeného rozhodnutia o rovnocennosti štúdia, preto nie je potrebné rovnocennosť štúdia na účel pôžičky v žiadosti o pôžičku preukazovať.

Odporúčame študentom študujúcim v zahraničí, aby podávali žiadosti o pôžičku až po zverejnení uvedeného zoznamu na stránke ministerstva.

Rozhodnutie ministerstva, že štúdium žiadateľa o pôžičku poskytované vzdelávacou ustanovizňou je rovnocenné vysokoškolskému štúdiu v Slovenskej republike vydané na základe individuálnej žiadosti podanej Stredisku na uznávanie dokladov musia predložiť len žiadatelia študujúci na vysokých školách v zahraničí, ktoré v zozname platnom pre akademický rok 2016/2017 uvedené nie sú.

Presný postup, ako získať takéto rozhodnutie pre študentov študujúcich na zahraničnej vysokej škole, nájdete na webovom sídle ministerstva. 

Upozornenie: Nepredloženie povinných príloh definovaných v časti 3.5 Oznamu bude znamenať vylúčenie žiadateľa o pôžičku z ďalšieho procesu posudzovania predložených žiadostí o pôžičku.

Vzhľadom na skúsenosti z predošlých rokov si dovoľujeme upozorniť študentov, že niektoré fakulty vypĺňajú v Žiadosti o pôžičku nesprávne časť 3 – bod týkajúci sa váženého študijného priemeru, napr. v percentách.

Bližšie informácie k váženému študijnému priemeru

V zmysle vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 614/2002 Z. z. o kreditovom systéme štúdia,vážený študijný priemer môže byť jedine v rozpätí hodnôt 1 – 4. Váženým študijným priemerom nie je percentuálne vyjadrenie úspešnosti štúdia napriek tomu, že to niektoré fakulty uvádzajú.

Pre tých z Vás, ktorých sa táto skutočnosť týka sme pripravilitabuľku pre výpočet VŠP, aby ste aj Vy mohli doložiť plnenie kritéria na uprednostnenie -vážený študijný priemer známok za akademický rok 2015/2016.

Pre doloženie plnenia kritéria „vážený študijný priemer známok za akademický rok 2015/2016“ vyplňte tabuľku pre výpočet VŠP a predložte ju spolu so Žiadosťou o pôžičku na adresu fondu. V prípade, ak ste už Žiadosť o pôžičku zaslali stačí, ak dodatočne zašlete fondu len predmetnú tabuľku. Tabuľka sa nachádza v sekcii Tlačivá-Žiadosť o pôžičku.

 

Najčastejšie chyby v žiadostiach o pôžičku pre študentov

Na základe analýzy predkladaných žiadostí o pôžičku, najčastejšie a najzávažnejšie nedostatky a chyby v predložených žiadostiach o pôžičku sú:

 • nevyplnenie zákonných požiadaviek na žiadosti o pôžičku (dátum narodenia, miesto narodenia a pod.),
 • nevyplnenie povinných polí žiadosti o pôžičku (požadovaná doba splatnosti, výška žiadanej pôžičky resp. nesprávne uvedená výška žiadanej pôžičky, ročník a forma štúdia, zápis do ročníka, ukončenie štúdia a pod.),
 • nepredloženie celej žiadosti o pôžičku (predloženie iba prvej strany),
 • nepredloženie príloh v prípade uplatnenia kritérií na uprednostnenie žiadosti o pôžičku (najmä nepredkladanie kópií rodných listov súrodencov, ak žiadateľ pochádza zo štyroch a viac detí),
 • upravovanie a dopĺňanie formuláru žiadosti o pôžičku zo strany žiadateľa, resp. študijného oddelenia
 • skorší dátum potvrdenia žiadosti na študijnom oddelení ako dátum reálneho zápisu

Záujemcov o pôžičku upozorňujeme, aby si pred predložením žiadosti pozorne prečítali Oznam a predišli tak vyradeniu nimi predloženej žiadosti o pôžičku z dôvodu nedodržania stanovených podmienok.
V prípade, ak ste zistili, že Vami predložená žiadosť o pôžičku nespĺňa požadované podmienky, resp. obsahuje chyby (napr. aj vyššie uvedené), môžete ju predložiť opätovne so sprievodným listom, ktorým stiahnete pôvodnú žiadosť a nahradíte ju novou. V prípade, ak predložíte viac žiadostí o pôžičku, posudzovaná bude žiadosť o pôžičku doručená ako posledná.

 

Postup pri schvaľovaní pôžičiek

FnPV posudzuje v procese schvaľovania pôžičiek len tie žiadosti o pôžičku, ktoré boli doručené do stanoveného termínu (do 31.10.2016) a v súlade so stanovenými podmienkami.

Proces schvaľovania pôžičiek pozostáva z nasledovných etáp:

 1. posúdenie splnenia podmienok poskytovania pôžičiek,
 2. stanovenie poradia žiadostí o pôžičku aplikáciou kritérií uvedených podľa § 11, ods.3 zákona o FnPV,
 3. schválenie žiadostí o pôžičku radou fondu v zmysle § 4 ods. 1 písm. a) zákona o FnPV a
 4. oznámenie o schválení/ neschválení žiadosti o pôžičku

 

Oznámenie o schválení/ neschválení žiadosti o pôžičku

FnPV rozhodne o schválení, resp. neschválení žiadosti o pôžičku do 60 dní odo dňa uplynutia lehoty na podanie žiadosti o pôžičku (t.j. do 31.12.2016).

Zároveň FnPV zverejní na webovom sídle v sekcii Schválené pôžičky zoznam schválených žiadostí o pôžičku a menný zoznam osôb, ktorým fond pôžičku neposkytol.

Žiadateľovi o pôžičku, ktorému bola za základe predloženej žiadosti o pôžičku táto schválená, FnPV zašle doporučenou zásielkou návrh zmluvy o pôžičke v 2 rovnopisoch a vyzve ho, aby jeden podpísaný rovnopis zaslal späť do fondu v lehote do 30 dní odo dňa doručenia návrhu zmluvy o pôžičke. Ak žiadateľom podpísaná zmluva o pôžičke nebude doručená späť do fondu do 30 dní od doručenia návrhu zmluvy o pôžičke žiadateľovi, bude FnPV považovať zmluvu za neplatnú.

Vzhľadom na 30 dňovú zákonnú lehotu na doručenie dlžníkom a ručiteľom podpísanej zmluvy o pôžičke aj so všetkými povinnými prílohami späť do FnPV, odporúčame žiadateľom najmä na zahraničných vysokých školách splnomocniť oprávnenú osobu na podpis zmluvy o pôžičke v ich mene.

Na poskytnutie pôžičky nie je právny nárok.

 

Informácia pre doktorandov k výberu správnej pôžičky

V súlade so zákonom č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania (ďalej len „zákon o FnPV“) majú študenti III. stupňa vysokoškolského štúdia (ďalej len „doktorandi“) možnosť požiadať o pôžičku v dvoch formách:

 1. podľa §10 zákona o FnPV ako pôžičku pre študentov,
 2. podľa §14 zákona o FnPV ako pôžičku pre pedagógov.

Nižšie nájdete základné porovnanie obidvoch foriem pôžičiek pre ľahšie rozhodnutie, ktorá Vám viac vyhovuje.

Upozornenie:

V prípade študentov III. stupňa VŠ nie je možné kombinovať pôžičky podľa § 10 (pôžičky pre študentov) a podľa § 14 (pôžičky pre pedagógov) zákona o FnPV, t.j. ak študent III. stupňa vysokoškolského štúdia už raz získal pôžičku podľa § 10 zákona o FnPV, nebude mu v budúcnosti ako študentovi III. stupňa vysokoškolského štúdia poskytnutá pôžička podľa § 14 zákona o FnPV a naopak.

 

KRITÉRIUM PÔŽIČKA PRE ŠTUDENTOV PÔŽIČKA PRE PEDAGÓGOV
Forma štúdia denná aj externá len denná
Výška pôžičky max. 4 500 EUR/ akademický rok max. 15 000 EUR/ žiadateľa počas celého štúdia
výška pôžičky sa vypočítava tak, aby mesačná splátka nepresiahla 1/3 výšky čistého doktorandského štipendia
Preukazovanie účelu bezúčelová pôžička do 10 000 EUR (vrátane) bezúčelová pôžička
nad 10 000 EUR účelová pôžička (viď Oznam pre pedagógov)
Ručenie ručiteľ vždy do 5 000 EUR (vrátane) za celú dobu bez ručiteľa
nad 5 000 EUR jednorázovo aj celkovo ručiteľ
Predčasné splatenie poplatok 2% z každej splátky vyššej ako riadna mesačná splátka
1 krát za rok v mesiaci júl bez poplatku
bez poplatkov
Úroková sadzba 0,89% p.a. počas doby splácania, resp. do podpisu ďalšej zmluvy o pôžičke 0,89% p.a. počas doby splácania, ak je dlžník doktorandom, resp. po ukončení III. stupňa VŠ štúdia sa stane pedagógom
4,89% p.a. v prípade, ak prestane byť doktorandom, resp. pedagógom a do 6 mesiacov sa opätovne ako pedagóg nezamestná
Lehota splatnosti min. 5 rokov, max. 10 rokov min. 8 rokov, max. 15 rokov
Termín predloženia žiadosti o pôžičku 31.10.2016
30.9.2016