Základné informácie

 

Oznam o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku
Žiadateľ o pôžičku
Výška pôžičky, úročenie a lehota splatnosti pôžičky
Postup pri predkladaní žiadosti o pôžičku
Prílohy žiadosti o pôžičku
Najčastejšie chyby v predkladaných žiadostiach o pôžičku
Postup pri schvaľovaní pôžičiek
Oznámenie o schválení / neschválení žiadosti o pôžičku

 

Oznam o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku v školskom roku 2016/2017

Oznam o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku podľa § 14 zákona č. 396/2012 Z.z. o Fonde na podporu vzdelávania (ďalej len „Oznam“) stanovuje základný rámec pre pôžičky poskytované podľa § 14 zákona č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania (ďalej len „zákon o FnPV“), t.j. pôžičky poskytované pedagogickým zamestnancom, odborným zamestnancom a študentom doktorandského študijného programu v dennej forme štúdia (ďalej len „pedagóg“).

 

OZNAM O MOŽNOSTI PREDKLADANIA ŽIADOSTÍ O PôŽIČKU

 

Príloha č. 1 – Vzor žiadosti o pôžičku
Príloha č. 2 – Vzor zmluvy o pôžičke
Príloha č. 3 – Sadzobník poplatkov a náhrad

Na poskytovanie pôžičiek pre pedagógov na školský rok 2016/2017 sú vyčlenené v rozpočte FnPV finančné prostriedky vo výške 2 500 000 EUR.


Žiadateľ o pôžičku

O pôžičku pre pedagógov môže požiadať:

pedagogický zamestnanec:

 • učiteľ,
 • majster odbornej výchovy,
 • vychovávateľ,
 • pedagogický asistent, zahraničný lektor,
 • tréner športovej školy a športovej triedy,
 • korepetítor,

 
odborný zamestnanec:

 • psychológ,
 • školský logopéd,
 • špeciálny pedagóg,
 • liečebný pedagóg,
 • sociálny pedagóg,

podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch“)

 
študent doktorandského študijného programu na vysokej škole, ktorý študuje dennou formou štúdia (interný doktorand).
Žiadateľ o pôžičku zároveň musí spĺňať požiadavky bližšie definované v časti 3.1. Oznamu.


Výška pôžičky, úročenie a lehota splatnosti pôžičky

Minimálna výška pôžičky je stanovená na 1 000 EUR.
Maximálna výška pôžičky je stanovená na 15 000 EUR.

Úroková sadzba pre pôžičky poskytnuté v akademickom roku 2016/2017 je stanovená na 0,89% p.a.

Informačný výpočet výšky splátok, ako aj nákladov na pôžičku ponúka Kalkulačka pôžičky.

Kalkulačka pôžičky pre pedagógov
Kalkulačka pôžičky pre doktorandov

Upozornenie:
Výpočet výšky splátok ako aj nákladov na pôžičku je len informatívny.

Doplňujúce informácie sa nachádzajú v časti 3.2. a 3.3 Oznamu.

Postup pri predkladaní žiadosti o pôžičku

Termín na predkladanie žiadostí o pôžičku je stanovený do 30. septembra 2016.

Žiadateľ predkladá žiadosť o pôžičku výlučne v listinnej podobe na tlačive vydanom FnPV.

Žiadosť o pôžičku je možné doručiť jedným z nasledovných spôsobov:

 • osobne do podateľne FnPV v pracovných dňoch v čase úradných hodín,
 • poštou,
 • kuriérskou službou

na adresu: Fond na podporu vzdelávania, Panenská 29, 811 03 Bratislava 1

Za dátum doručenia žiadosti o pôžičku sa považuje deň jej fyzického doručenia v písomnej forme na adresu FnPV.

 

Prílohy k žiadosti o pôžičku

Žiadateľ o pôžičku predkladá spolu so žiadosťou o pôžičku aj povinné prílohy a nepovinné prílohy bližšie definované v časti 3.5 Oznamu. Žiadosť o pôžičku s jednotlivými prílohami a čestným vyhlásením (tvorí súčasť žiadosti o pôžičku) dokladujú aj splnenie podmienok prednostného poskytnutia pôžičky stanovené v § 14 ods. 4 zákona o FnPV.
Niektoré prílohy môže nahradiť aj potvrdenie zamestnávateľa, resp. vysokej školy priamo na tlačive žiadosti o pôžičku.

Upozornenie: Nepredloženie povinných príloh definovaných v časti 3.5. Oznamu bude znamenať vylúčenie žiadateľa o pôžičku z ďalšieho procesu posudzovania predložených žiadostí o pôžičku.

 

Najčastejšie chyby v predkladaných žiadostiach o pôžičku

Na základe analýzy predkladaných žiadostí o pôžičku, najčastejšie a najzávažnejšie nedostatky a chyby v predložených žiadostiach o pôžičku sú:

 • nepredloženie celej žiadosti o pôžičku (najmä predloženie len prvej strany),
 • nevyplnenie celej žiadosti o pôžičku (údaje vyžadované zákonom - miesto narodenia, kontaktné údaje, resp. údaje vyžadované fondom – najmä komplet celú časť 5 žiadosti o pôžičku),
 • predloženie žiadateľom nepodpísanej žiadosti o pôžičku,
 • upravovanie a dopĺňanie formuláru žiadosti o pôžičku zo strany žiadateľa (najmä dopisovanie rôznych skutočností, či preškrtávanie textu),
 • nepredloženie príloh k žiadosti o pôžičku v prípade uplatnenia kritérií na uprednostnenie žiadosti (najmä nepredloženie potvrdenia od zamestnávateľa, že manžel / manželka žiadateľa je pedagogický zamestnanec),
 • predkladanie dokumentov nad rámec požadovaných / povinných príloh (predkladanie rôznych diplomov, potvrdení a pod., ktoré nesúvisia so žiadosťou o pôžičku alebo nemajú charakter dokumentu preukazujúceho splnenie kritéria na uprednostnenie),
 • nesprávne uvádzanie požadovanej výšky pôžičky (napr. uvedenie konkrétnej sumy bez jej zaokrúhlenia na celé stovky).

Záujemcov o pôžičku upozorňujeme, aby si pred predložením žiadosti pozorne prečítali Oznam a predišli tak vyradeniu nimi predloženej žiadosti o pôžičku z dôvodu nedodržania stanovených podmienok.

 

Postup pri schvaľovaní pôžičiek

FnPV posudzuje v procese schvaľovania pôžičiek len tie žiadosti o pôžičku, ktoré boli doručené do stanoveného termínu (do 30.9.2016) a v súlade so stanovenými podmienkami.

Proces schvaľovania pôžičiek pozostáva z nasledujúcich etáp:

 1. posúdenie splnenia podmienok poskytovania pôžičiek,
 2. stanovenie poradia žiadostí o pôžičku aplikáciou kritérií uvedených podľa § 14, ods.4 zákona č.: 396/2012 o FnPV,
 3. schválenie žiadostí o pôžičku radou fondu v zmysle § 4 ods. 1 písm. a) zákona o FnPV a
 4. oznámenie o schválení/ neschválení žiadosti o pôžičku.

 

Oznámenie o schválení/ neschválení žiadosti o pôžičku

FnPV rozhodne o schválení, resp. neschválení žiadosti o pôžičku do 60 dní odo dňa uplynutia lehoty na podanie žiadosti o pôžičku (t.j. do 30.11.2016).

Zároveň FnPV zverejní na svojom webovom sídle v sekcii Schválené pôžičky zoznam schválených žiadostí o pôžičku a menný zoznam osôb, ktorým fond pôžičku neposkytol.

Žiadateľovi o pôžičku, ktorému bola na základe predloženej žiadosti o pôžičku táto schválená, FnPV zašle doporučenou zásielkou návrh zmluvy o pôžičke v 2 rovnopisoch a vyzve ho aby jeden podpísaný rovnopis zaslal späť FnPV v lehote do 30 dní odo dňa doručenia návrhu zmluvy o pôžičke. Ak žiadateľom podpísaná zmluva o pôžičke nebude doručená späť do 30 dní od doručenia návrhu zmluvy o pôžičke žiadateľovi, bude FnPV považovať zmluvu za neplatnú.

Na poskytnutie pôžičky z fondu nie je právny nárok.

Informácia pre doktorandov k výberu správnej pôžičky

V súlade so zákonom č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania (ďalej len „zákon o FnPV“) majú študenti III. stupňa vysokoškolského štúdia (ďalej len „doktorandi“) možnosť požiadať o pôžičku v dvoch formách:

 1. podľa §10 zákona o FnPV ako pôžičku pre študentov,
 2. podľa §14 zákona o FnPV ako pôžičku pre pedagógov.

Nižšie nájdete základné porovnanie obidvoch foriem pôžičiek pre ľahšie rozhodnutie, ktorá Vám viac vyhovuje.

Upozornenie:

V prípade študentov III. stupňa VŠ nie je možné kombinovať pôžičky podľa § 10 (pôžičky pre študentov) a podľa § 14 (pôžičky pre pedagógov) zákona o FnPV, t.j. ak študent III. stupňa vysokoškolského štúdia už raz získal pôžičku podľa § 10 zákona o FnPV, nebude mu v budúcnosti ako študentovi III. stupňa vysokoškolského štúdia poskytnutá pôžička podľa § 14 zákona o FnPV a naopak.

 

 

KRITÉRIUM PÔŽIČKA PRE ŠTUDENTOV PÔŽIČKA PRE PEDAGÓGOV
Forma štúdia denná aj externá len denná
Výška pôžičky max. 4 500 EUR/ akademický rok max. 15 000 EUR/ žiadateľa počas celého štúdia
výška pôžičky sa vypočítava tak, aby mesačná splátka nepresiahla 1/3 výšky čistého doktorandského štipendia
Preukazovanie účelu bezúčelová pôžička do 10 000 EUR (vrátane) bezúčelová pôžička
nad 10 000 EUR účelová pôžička (viď Oznam pre pedagógov)
Ručenie ručiteľ vždy do 5 000 EUR (vrátane) za celú dobu bez ručiteľa
nad 5 000 EUR jednorázovo aj celkovo ručiteľ
Predčasné splatenie poplatok 2% z každej splátky vyššej ako riadna mesačná splátka
1 krát za rok v mesiaci júl bez poplatku
bez poplatkov
Úroková sadzba 0,89% p.a. počas doby splácania, resp. do podpisu ďalšej zmluvy o pôžičke 0,89% p.a. počas doby splácania, ak je dlžník doktorandom, resp. po ukončení III. stupňa VŠ štúdia sa stane pedagógom
4,89% p.a. v prípade, ak prestane byť doktorandom, resp. pedagógom a do 6 mesiacov sa opätovne ako pedagóg nezamestná
Lehota splatnosti min. 5 rokov, max. 10 rokov min. 8 rokov, max. 15 rokov
Termín predloženia žiadosti o pôžičku 31.10.2016
30.9.2016