Žiadosť o pôžičku

 

Žiadosť o pôžičku na rok 2020 si môžete stiahnuť vo formáte PDF alebo vo formáte excel.

Žiadosť o pôžičku vo formáte PDF

Žiadosť o pôžičku vo formáte excel

 

Príloha žiadosti o pôžičku k preukázaniu splnenia kritériá na uprednostnenie – žiadateľ je osamelý zamestnanec podľa § 40 ods. 1. a 2. Zákonníka práce, ktorý sa sám stará o nezaopatrené dieťa alebo inú osobu, ktorá je na neho odkázaná výživou.

Čestné vyhlásenie o osamelosti