Žiadosť o pôžičku

 

Žiadosť o pôžičku pre rok 2019 si môžete stiahnuť vo formáte PDF alebo vo formáte excel.

Rada fondu dňa 5.6.2019 schválila aktualizáciu žiadosti o pôžičku pre pedagógov pre kalendárny rok 2019 v nadväznosti na nadobudnutie účinnosti novely zákona č. 396/2019 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania v znení neskorších predpisov.

Žiadosť o pôžičku vo formáte PDF

Žiadosť o pôžičku vo formáte excel

 

Príloha žiadosti o pôžičku k preukázaniu splnenia kritériá na uprednostnenie – žiadateľ je osamelý zamestnanec podľa § 40 ods. 1. a 2. Zákonníka práce, ktorý sa sám stará o nezaopatrené dieťa alebo inú osobu, ktorá je na neho odkázaná výživou

Čestné vyhlásenie o osamelosti