• Dokumenty - žiadosť o pôžičku

Žiadosť o pôžičku na rok 2020 si môžete stiahnuť vo formáte PDF alebo vo formáte excel.

Príloha žiadosti o pôžičku k preukázaniu splnenia kritériá na uprednostnenie – žiadateľ je osamelý zamestnanec podľa § 40 ods. 1. a 2. Zákonníka práce, ktorý sa sám stará o nezaopatrené dieťa alebo inú osobu, ktorá je na neho odkázaná výživou.

Čestné vyhlásenie o osamelosti