• Pedagógovia - ako získať pôžičku?

Ako získať pôžičku pre pedagógov

Nižšie nájdete základné informácie o pôžičkách pre pedagógov. Dozviete sa kto môže požiadať o pôžičku, aké sú podmienky poskytovania pôžičiek a ďalšie dôležité informácie, ktoré potrebujete pred podaním žiadosti o pôžičku vedieť.

OznamŽiadateľ o pôžičku Výška, úročenie a lehota Postup pri predkladaní žiadostiPrílohy k žiadosti Najčastejšie chyby Postup pri schvaľovaní pôžičiek Oznámenie o schválení / neschválení žiadosti  zmluvne podmienky Informácia pre doktorandov

 

Oznam o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku pre pedagógov na kalendárny rok 2023

Oznam o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku pre pedagógov na kalendárny rok 2023 (ďalej len „Oznam“) stanovuje základný rámec pre pôžičky poskytované podľa § 14 zákona č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o fonde“), t.j. pôžičky poskytované pedagogickým zamestnancom, odborným zamestnancom, študentom doktorandského študijného programu v dennej forme štúdia a zamestnancom vysokej školy, ktorí do dňa na doručenie žiadosti o pôžičku dosiahnu vek najviac 35 rokov a zároveň sú vysokoškolskými učiteľmi, výskumnými pracovníkmi alebo umeleckými pracovníkmi (ďalej len „pedagóg“). 

 

Termín na predkladanie žiadostí o pôžičku je do 31. októbra 2023. 

 

OZNAM

Príloha č. 1 - Tlačivo žiadosti o pôžičku
Príloha č. 2 - Vzor zmluvy o pôžičke
Príloha č. 3 - Sadzobník poplatkov a náhrad platný od 11. 8. 2021
Príloha č. 4 - Čestné vyhlásenie o osamelosti

Na poskytovanie pôžičiek pre pedagógov na kalendárny rok 2023 sú v rozpočte Fondu na podporu vzdelávania (ďalej len „fond“) vyčlenené  finančné prostriedky v celkovom objeme 3 800 000 eur.

Celkový objem finančných prostriedkov bude alokovaný v rámci prvého termínu na doručenie žiadostí o pôžičku t.j. do 28. februára 2023.

Ak finančné prostriedky na pôžičky pre pedagógov nebudú vyčerpané po 28. februári 2023, budú tieto nevyčerpané finančné prostriedky použité na poskytnutie pôžičiek v ďalšom termíne na doručenie žiadostí o pôžičku až do ich úplného vyčerpania.

Informácia o ďalšom termíne na doručenie žiadostí o pôžičku zverejní fond na svojom webovom sídle do desiatich dní po uplynutí predchádzajúceho termínu na doručenie žiadostí o pôžičku.

 

Žiadateľ o pôžičku

V súlade s § 14 ods. 1 zákona o fonde môže o pôžičku pre pedagógov požiadať:

pedagogický zamestnanec podľa § 2 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch“), ktorý vykonáva pracovnú činnosť podľa § 6 ods. 1 predmetného zákona:

 • učiteľ,
 • majster odbornej výchovy,
 • vychovávateľ,
 • pedagogický asistent, zahraničný lektor,
 • tréner športovej školy a športovej triedy,
 • korepetítor,
 • školský špeciálny pedagóg alebo
 • učiteľ profesijného rozvoja.

 
odborný zamestnanec podľa § 2 ods. 1 zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch, ktorý vykonáva pracovnú činnosť podľa § 6 ods. 2 predmetného zákona:

 • psychológ a školský psychológ,
 • logopéd a školský logopéd,
 • špeciálny pedagóg a terénny špeciálny pedagóg,
 • liečebný pedagóg,
 • sociálny pedagóg,
 • kariérny poradca.

študent doktorandského študijného programu v dennej forme štúdia podľa § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VŠ“).

zamestnanec vysokej školy, ktorý do dňa na doručenie žiadosti o pôžičku dosiahne vek najviac 35 rokov a je:

 • vysokoškolský učiteľ podľa §75 zákona o VŠ, 
 • výskumný pracovník podľa § 80 zákona o VŠ, 
 • umelecký pracovník podľa § 80 zákona o VŠ.

Žiadateľ o pôžičku zároveň musí spĺňať podmienky bližšie definované v časti 3.1 Oznamu.

Pôžička nebude poskytnutá žiadateľovi, ktorému už v minulosti bola / boli poskytnuté pôžičky v celkovej výške viac ako 30 000 eur (kumulatívne za všetky pôžičky). Pôžička taktiež nebude poskytnutá žiadateľovi, ktorý je v oddlžení konkurzom alebo splátkovým kalendárom alebo podal návrh na oddlženie konkurzom alebo splátkovým kalendárom v čase doručenia žiadosti o pôžičku.

 

Výška pôžičky, úročenie a lehota splatnosti pôžičky

Minimálna výška pôžičky je stanovená na 1 000 eur.
Maximálna výška pôžičky je stanovená na 15 000 eur.

Žiadateľ si môže vybrať akúkoľvek výšku pôžičky v rozpätí minimálnej a maximálnej výšky pôžičky, pričom je možné žiadať len o pôžičku zaokrúhlenú na stovky eur.

Pôžičku je možné poskytnúť len do výšky, aby súčet splátok všetkých pôžičiek poskytnutých fondom pedagógovi nepresiahol jednu tretinu jeho čistého funkčného platu, služobného platu alebo doktorandského štipendia v kalendárnom mesiaci predchádzajúcom kalendárnemu mesiacu, v ktorom podal poslednú žiadosť o pôžičku.

 

Pôžičky do 3 000 eur nie sú účelovo viazané a poskytujú sa bez ručiteľa. Suma 3 000 eur poskytovaná bez ručiteľa je maximálna kumulovaná suma žiadanej pôžičky a všetkých v minulosti poskytnutých a doteraz nesplatených pôžičiek poskytnutých fondom jednému žiadateľovi.

Pôžičky od 3 100 do 10 000 eur nie sú účelovo viazané a ručenie je zabezpečené prostredníctvom ručiteľa. Požiadavky na zabezpečenie pôžičky a podmienky ručenia sú uvedené v časti 5.2 oznamu a v príslušných častiach zmluvy o pôžičke.

Pôžičky nad 10 000 eur sú účelovo viazané a ručenie je zabezpečené prostredníctvom ručiteľa.

 

Úroková sadzba pre pôžičky poskytnuté v kalendárnom  roku 2023 je stanovená na 4% p. a.

 

Minimálna lehota splatnosti pôžičky je 8 rokov.
Maximálna lehota splatnosti pôžičky je 15 rokov.

 

Informatívny výpočet výšky splátok, ako aj nákladov na pôžičku ponúka Kalkulačka pôžičky.

Kalkulačka pôžičky pre pedagógov
Kalkulačka pôžičky pre doktorandov

 

Doplňujúce informácie sa nachádzajú v častiach 3.2. a 3.3 Oznamu.

 

Postup pri predkladaní žiadosti o pôžičku

V súlade s § 14 ods. 6 zákona o fonde je možné žiadosti o pôžičku v roku 2023 doručiť v termíne do 28. februára 2023. Ak finančné prostriedky alokované na pôžičky pre pedagógov nebudú vyčerpané po 28. februári 2023, budú tieto nevyčerpané finančné prostriedky použité na poskytnutie pôžičiek v ďalšom termíne na doručenie žiadostí o pôžičku až do ich úplného vyčerpania.

Informáciu o možnosti doručenia žiadosti o pôžičku v časovo nasledujúcom predpokladanom termíne zverejní fond na svojom webovom sídle vždy do desiatich dní po uplynutí predchádzajúceho termínu na doručenie žiadostí o pôžičku.

Žiadosť o pôžičku sa vzťahuje na kalendárny  rok, v ktorom sa pôžička poskytuje.

Žiadosť o pôžičku je možné doručiť jedným z nasledovných spôsobov:

1. V listinnej podobe osobne, poštou alebo kuriérskou službou, pričom žiadosť o pôžičku musí byť doručená ako originál podpísaný osobne žiadateľom. Žiadosť o pôžičku doručte v uzavretej obálke na adresu:

Adresa na doručenie žiadosti o pôžičku:
Fond na podporu vzdelávania
Panenská 29
81103 Bratislava 1

Upozornenie: Za dátum doručenia žiadosti o pôžičku osobne, poštou alebo kuriérskou službou sa považuje deň jej doručenia v listinnej podobe na poštovú adresu fondu uvedenú vyššie, NIE deň odoslania na prepravu. Z uvedeného dôvodu odporúčame v prípade zasielania žiadosti o pôžičku poštou alebo kuriérskou službou odoslať žiadosť o pôžičku minimálne 3 pracovné dni pred stanoveným termínom na doručenie žiadosti o pôžičku (uvedený termín na odoslanie žiadosti o pôžičku je informatívny a termín doručenia sa môže líšiť v závislosti od spôsobu zaslania). 

2. V elektronickej podobe na emailovú adresu pozicka@fnpv.sk, pričom žiadosť o pôžičku musí byť podpísaná kvalifikovaným (zaručeným) elektronickým podpisom žiadateľa.

Upozornenie: Za dátum doručenia žiadosti o pôžičku v elektronickej podobe sa považuje deň jej reálneho doručenia na emailovú adresu pozicka@fnpv.sk. O prijatí žiadosti o pôžičku bude žiadateľ informovaný potvrdzujúcim e-mailom. Pokiaľ takýto e-mail žiadateľ od fondu neobdrží, znamená to, že žiadosť na emailovú adresu fondu nebola doručená. 

Bližšie informácie sa nachádzajú v časti 3.4 Oznamu.

 

Prílohy k žiadosti o pôžičku

Žiadateľ predkladá spolu so žiadosťou o pôžičku aj jednotlivé povinné prílohy a prílohy preukazujúce splnenie kritérií na uprednostnenie žiadateľa bližšie definované v časti 3.5 Oznamu. Žiadosť o pôžičku s jednotlivými prílohami slúžia pre uplatnenie kritérií na uprednostnenie žiadateľa v prípade, že fond nemá dostatok prostriedkov na poskytnutie pôžičiek všetkým žiadateľom, ktorí podali žiadosť o pôžičku a spĺňajú podmienky podľa § 14 zákona o fonde.
Niektoré prílohy môže nahradiť aj potvrdenie zamestnávateľa, priamo na tlačive žiadosti o pôžičku.

Upozornenie: Nepredloženie povinných príloh definovaných v časti 3.5.1 Oznamu bude znamenať vylúčenie žiadateľa z ďalšieho procesu posudzovania predložených žiadostí o pôžičku.

Prílohy žiadosti o pôžičku, ktoré podľa kapitoly 3.5 Oznamu musia byť predložené ako originál je možné doručiť:

 • v listinnej podobe osobne, poštou alebo kuriérskou službou v uzavretej obálke na adresu fondu alebo
 • v elektronickej podobe priložením súboru vo formáte *.pdf. Každý z takýchto dokumentov však musí byť opatrený kvalifikovanou elektronickou pečaťou inštitúcie, ktorá daný dokument vystavila alebo musí ísť o dokument prevedený do elektronickej podoby zaručenou konverziou z listinného originálu notárom alebo iným oprávneným subjektom (napr. poštou),

V prípade, ak prílohy nezasielate spolu so žiadosťou o pôžičku, priložte k takýmto prílohám sprievodný list s Vašimi identifikačnými údajmi. Uvedené platí, aj keď zasielate prílohy k žiadosti o pôžičku elektronicky.

 

Prílohy žiadosti o pôžičku, ktoré sa podľa kapitoly 3.5 Oznamu nevyžadujú v origináli je možné doručiť

 • v listinnej podobe ako neosvedčené kópie alebo
 • v elektronickej podobe ako scan / fotografia v súbore vo formáte *.pdf alebo inom formáte zabezpečenom proti ďalším zmenám.

V prípade, ak prílohy nezasielate spolu so žiadosťou o pôžičku, priložte k takýmto prílohám sprievodný list s Vašimi identifikačnými údajmi. Uvedené platí, aj keď zasielate prílohy k žiadosti o pôžičku elektronicky.

 

V prípade, ak predkladáte žiadosť o pôžičku opakovane v rámci jedného termínu, nie ste povinný opätovne prikladať prílohy, ktoré ste už raz zaslali, pokiaľ boli správne.

V prípade, ak ste v minulosti už žiadosť o pôžičku predložili, nemusíte opätovne predkladať niektoré prílohy /dokumenty, ktoré sú z časového hľadiska nemenné, pričom o tejto skutočnosti informujte fond napr. formou sprievodného listu k žiadosti o pôžičku. Bližšie informácie sú uvedené v kapitole 3.5 Oznamu.

 

Najčastejšie chyby v predkladaných žiadostiach o pôžičku

Na základe analýzy predkladaných žiadostí o pôžičku, najčastejšie a najzávažnejšie nedostatky a chyby v predložených žiadostiach o pôžičku sú:

 • nepredloženie celej žiadosti o pôžičku (najmä predloženie len prvej strany),
 • nevyplnenie celej žiadosti o pôžičku (údaje vyžadované zákonom - najmä kontaktné údaje),
 • predloženie žiadateľom nepodpísanej žiadosti o pôžičku,
 • zaslanie žiadosti o pôžičku v elektronickej podobe bez podpísania kvalifikovaným (zaručeným) elektronickým podpisom žiadateľa,
 • upravovanie a dopĺňanie formuláru žiadosti o pôžičku zo strany žiadateľa (najmä dopisovanie rôznych skutočností, či preškrtávanie textu),
 • nepredloženie príloh k žiadosti o pôžičku v prípade uplatnenia kritérií na uprednostnenie žiadateľa (najmä nepredloženie potvrdenia od zamestnávateľa, že manžel / manželka žiadateľa je pedagogický zamestnanec a kópie sobášneho listu),
 • predkladanie dokumentov nad rámec požadovaných / povinných príloh (predkladanie rôznych diplomov, potvrdení a pod., ktoré nesúvisia so žiadosťou o pôžičku alebo nemajú charakter dokumentu preukazujúceho splnenie kritéria na uprednostnenie),
 • nesprávne uvádzanie požadovanej výšky pôžičky (najmä uvedenie presnej sumy bez jej zaokrúhlenia na celé stovky).
Záujemcov o pôžičku upozorňujeme, aby si pred predložením žiadosti o pôžičku pozorne prečítali Oznam a predišli tak vyradeniu nimi predloženej žiadosti o pôžičku z dôvodu nedodržania stanovených podmienok. 

 

V prípade, ak po odoslaní žiadosti o pôžičku zistíte, že Vaša žiadosť o pôžičku obsahuje chybu alebo nespĺňa stanovené podmienky, odporúčame Vám bezodkladne kontaktovať príslušného referenta, ktorý Vám odporučí najvhodnejší postup (či už formou opravy zistenej chyby alebo predložením novej žiadosti o pôžičku).

 

Postup pri schvaľovaní pôžičiek

Fond posudzuje v procese schvaľovania pôžičiek len tie žiadosti o pôžičku, ktoré boli doručené do stanoveného termínu (do 28. februára 2023, alebo ďalšie termíny určené radou fondu) a ktoré sú v súlade s podmienkami uvedenými v Ozname.

Proces schvaľovania žiadostí o pôžičku  pozostáva z troch etáp:

 1. posúdenie splnenia podmienok poskytovania pôžičiek,
 2. určenie poradia žiadostí o pôžičku aplikáciou kritérií na uprednostnenie uvedených v § 14 ods. 4 zákona o fonde a prednostných kritérií rady fondu podľa vnútorného predpisu č. 1/2019 a
 3. schválenie žiadostí o pôžičku radou fondu. 

Na poskytnutie pôžičky z fondu nie je právny nárok. Pôžička sa neschvaľuje v správnom konaní.

Bližšie informácie sa nachádzajú v časti 4. Oznamu.

 

Oznámenie o schválení / neschválení žiadosti o pôžičku a podpis zmluvy o pôžičke

Fond zverejní na svojom webovom sídle v sekcii Schválené pôžičky do troch dní od rozhodnutia rady fondu, najneskôr však do 60 dní od termínu na doručenie žiadostí o pôžičku, zoznam schválených pôžičiek a mená a priezviská žiadateľov, ktorým rada fondu pôžičku neschválila.

Žiadateľovi, ktorému bolo poskytnutie pôžičky schválené (ďalej len „dlžník“), fond zašle zmluvu o pôžičke ako doporučenú zásielku najneskôr do 20 dní od zverejnenia zoznamu schválených pôžičiek v dvoch / troch rovnopisoch v závislosti od toho, či pôžička musí byť podľa podmienok uvedených v časti 3.2 Oznamu zabezpečená ručením:
 • jeden rovnopis určený pre dlžníka,
 • jeden rovnopis určený pre ručiteľa (ak pôžička musí byť zabezpečená ručením),
 • jeden rovnopis určený pre fond.

Po doručení dlžník spolu s ručiteľom (ak pôžička musí byť zabezpečená ručením) podpíšu všetky rovnopisy zmluvy o pôžičke, pričom podpisy na všetkých rovnopisoch musia byť úradne osvedčené. Následne všetky rovnopisy dlžník zašle späť na adresu fondu poštou, kuriérskou službou alebo odovzdá osobne v sídle fondu v čase úradných hodín. V prípade zasielania poštou odporúčame zvoliť formu doporučenej zásielky. Všetky rovnopisy zmluvy o pôžičke musia byť doručené späť fondu v lehote určenej v sprievodnom liste k zmluve o pôžičke.

 

Postup pri podpisovaní zmluvy o pôžičke:

Podpisy dlžníka a ručiteľa na všetkých rovnopisoch zmluvy o pôžičke musia byť úradne osvedčené (notárom alebo matričným úradom obce v SR a v ČR, zastupiteľským úradom SR, honorárnym konzulátom SR, resp. príslušným úradom v zahraničí formou osvedčenia apostilom).

Dlžník / ručiteľ môže na uzatvorenie zmluvy o pôžičke splnomocniť inú osobu, pričom takéto splnomocnenie musí byť predložené spolu s podpísanou zmluvou o pôžičke, v opačnom prípade bude fond považovať zmluvu o pôžičke za neplatnú. Splnomocniť inú osobu odporúčame najmä v prípade výkonu práce ručiteľom v zahraničí, za účelom úspory výdavkov na overovanie v zahraničí, ako aj urýchlenia podpisovania zmluvy o pôžičke. Vzor splnomocnenia je k dispozícii na webovom sídle fondu v sekcii Dokumenty. Podpis na splnomocnení musí byť úradne osvedčený.

 

Postup pri oprave chýb na zmluve o pôžičke:

V prípade, že dlžník pri vypĺňaní údajov na prednej strane zmluvy o pôžičke spraví chybu alebo je zo strany dlžníka zistená chyba v predtlačených údajoch na prednej strane zmluvy o pôžičke postupujte podľa tohto návodu.

Upozornenie: Opravu chýb v zmluve o pôžičke je nevyhnutné vykonať na všetkých rovnopisoch tak, aby všetky zmluvné strany mali k dispozícii totožné znenie zmluvy o pôžičke. 

 

Zmluvné podmienky a splácanie pôžičky

Podpisom zmluvy o pôžičke sa žiadateľ o pôžičku stáva dlžníkom fondu na ktorého sa vzťahujú všetky práva aj povinnosti zo zmluvy vyplývajúce. Pokiaľ sa o právach a povinnostiach chcete dozvedieť viac, bližšie informácie nájdete v sekcii Zmluvné podmienky  a v sekcii Splácanie pôžičky. Detailné informácie o právach a povinnostiach dlžníka sú uvedené v príslušných ustanoveniach zmluvy o pôžičke.

 

Informácia pre doktorandov k výberu správnej pôžičky

V súlade so zákonom o fonde majú študenti III. stupňa vysokoškolského štúdia (ďalej len „doktorand“) možnosť požiadať o pôžičku v dvoch formách:

 1. podľa §10 zákona o fonde ako pôžičku pre študentov,
 2. podľa §14 zákona o fonde ako pôžičku pre pedagógov.

Nižšie nájdete základné porovnanie obidvoch foriem pôžičiek pre ľahšie rozhodnutie, ktorá Vám viac vyhovuje.

Upozornenie: V prípade doktorandov nie je možné kombinovať pôžičky podľa § 10 (pôžičky pre študentov) a podľa § 13a (stabilizačné pôžičky) alebo § 14 (pôžičky pre pedagógov) zákona o fonde, t.j. ak doktorand už raz získal pôžičku podľa § 10 zákona o fonde, nebude mu v budúcnosti ako doktorandovi poskytnutá pôžička podľa § 13a alebo § 14 zákona o fonde a naopak.