• Pedagógovia - ako získať pôžičku?

Ako získať pôžičku pre pedagógov

Nižšie nájdete základné informácie o pôžičkách pre pedagógov. Dozviete sa kto môže požiadať o pôžičku, aké sú podmienky poskytovania pôžičiek a ďalšie dôležité informácie, ktoré potrebujete pred podaním žiadosti o pôžičku vedieť.

OznamŽiadateľ o pôžičku Výška, úročenie a lehota Postup pri predkladaní žiadostiPrílohy k žiadosti Najčastejšie chyby Postup pri schvaľovaní pôžičiek Oznámenie o schválení / neschválení žiadosti  zmluvne podmienky Informácia pre doktorandov

 

Oznam o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku pre pedagógov na kalendárny rok 2022

Oznam o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku pre pedagógov na kalendárny rok 2022 (ďalej len „Oznam“) stanovuje základný rámec pre pôžičky poskytované podľa § 14 zákona č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o fonde“), t.j. pôžičky poskytované pedagogickým zamestnancom, odborným zamestnancom, študentom doktorandského študijného programu v dennej forme štúdia a zamestnancom vysokej školy, ktorí do dňa na doručenie žiadosti o pôžičku dosiahnu vek najviac 35 rokov a zároveň sú vysokoškolskými učiteľmi, výskumnými pracovníkmi alebo umeleckými pracovníkmi (ďalej len „pedagóg“). 

 

OZNAM

Príloha č. 1 - Tlačivo žiadosti o pôžičku
Príloha č. 2 - Vzor zmluvy o pôžičke
Príloha č. 3 - Sadzobník poplatkov a náhrad platný od 11. 8. 2021
Príloha č. 4 - Čestné vyhlásenie o osamelosti

Na poskytovanie pôžičiek pre pedagógov na kalendárny rok 2022 sú v rozpočte Fondu na podporu vzdelávania (ďalej len „fond“) vyčlenené  finančné prostriedky v celkovom objeme 3 200 000 eur. Celkový objem finančných prostriedkov je rozdelený medzi jednotlivé termíny na doručovanie žiadostí o pôžičku nasledovne:

 • objem finančných prostriedkov vyčlenených na žiadosti o pôžičku doručované do 28. februára 2022 je určený vo výške 900 000 eur,
 • objem finančných prostriedkov vyčlenených na žiadosti o pôžičku doručované do 30. júna 2022 je určený vo výške 900 000 eur,
 • objem finančných prostriedkov vyčlenených na žiadosti o pôžičku doručované do 31. októbra 2022 je určený vo výške 1 400 000 eur.

 

Žiadateľ o pôžičku

V súlade s § 14 ods. 1 zákona o fonde môže o pôžičku pre pedagógov požiadať:

pedagogický zamestnanec podľa § 2 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch“):

 • učiteľ,
 • majster odbornej výchovy,
 • vychovávateľ,
 • pedagogický asistent, zahraničný lektor,
 • tréner športovej školy a športovej triedy,
 • korepetítor,
 • školský špeciálny pedagóg alebo
 • učiteľ profesijného rozvoja.

 
odborný zamestnanec podľa § 2 ods. 1 zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch, ktorý vykonáva pracovnú činnosť podľa § 6 ods. 2 predmetného zákona:

 • psychológ a školský psychológ,
 • logopéd a školský logopéd,
 • špeciálny pedagóg a terénny špeciálny pedagóg,
 • liečebný pedagóg,
 • sociálny pedagóg,
 • kariérny poradca.

študent doktorandského študijného programu v dennej forme štúdia (interný doktorand) podľa § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VŠ“).

zamestnanec vysokej školy, ktorý do dňa na doručenie žiadosti o pôžičku dosiahne vek najviac 35 rokov a je:

 • vysokoškolský učiteľ podľa §75 zákona o VŠ, 
 • výskumný pracovník podľa § 80 zákona o VŠ, 
 • umelecký pracovník podľa § 80 zákona o VŠ.

Žiadateľ o pôžičku zároveň musí spĺňať požiadavky bližšie definované v časti 3.1 Oznamu.

 Pôžička nebude poskytnutá žiadateľovi, ktorému už v minulosti bola / boli poskytnuté pôžičky v celkovej výške viac ako 30 000 eur (kumulatívne za všetky pôžičky). Pôžička taktiež nebude poskytnutá žiadateľovi, ktorý je v oddlžení konkurzom alebo splátkovým kalendárom alebo podal návrh na oddlženie konkurzom alebo splátkovým kalendárom.

 

Výška pôžičky, úročenie a lehota splatnosti pôžičky

Minimálna výška pôžičky je stanovená na 1 000 eur.
Maximálna výška pôžičky je stanovená na 15 000 eur.

Úroková sadzba pre pôžičky poskytnuté v kalendárnom  roku 2022 je stanovená na 3% p. a.

Doplňujúce informácie sa nachádzajú v častiach 3.2. a 3.3 Oznamu.

Informatívny výpočet výšky splátok, ako aj nákladov na pôžičku ponúka Kalkulačka pôžičky.

Kalkulačka pôžičky pre pedagógov
Kalkulačka pôžičky pre doktorandov

 

Minimálna lehota splatnosti pôžičky je 8 rokov.
Maximálna lehota splatnosti pôžičky je 15 rokov.

 

Postup pri predkladaní žiadosti o pôžičku

V súlade s § 14 ods. 6 zákona o fonde je možné žiadosti o pôžičku doručiť do jedného z nasledujúcich termínov:

 • 28. február 2022
 • 30. jún 2022 alebo
 • 31. október 2022.

Žiadateľ predkladá žiadosť o pôžičku výlučne v listinnej podobe na tlačive vydanom fondom na príslušný kalendárny rok.

Žiadosť o pôžičku je možné doručiť jedným z nasledovných spôsobov:

1. V listinnej podobe osobne, poštou alebo kuriérskou službou, pričom žiadosť o pôžičku musí byť doručená ako originál podpísaný osobne žiadateľom. Žiadosť o pôžičku doručte v uzavretej obálke na adresu:

Adresa na doručenie žiadosti o pôžičku:
Fond na podporu vzdelávania
Panenská 29
81103 Bratislava 1

Upozornenie: Za dátum doručenia žiadosti o pôžičku osobne, poštou alebo kuriérskou službou sa považuje deň jej doručenia v listinnej podobe na adresu fondu uvedenú vyššie, NIE deň odoslania na prepravu. Tento dátum je aj určujúci pre posúdenie splnenia podmienky doručenia žiadosti o pôžičku v lehote na to určenej. Z uvedeného dôvodu odporúčame v prípade zasielania žiadosti o pôžičku poštou alebo kuriérskou službou odoslať žiadosť o pôžičku na poštovú prepravu minimálne 3 pracovné dni pred stanoveným termínom na doručenie žiadosti o pôžičku (uvedený termín na odoslanie žiadosti o pôžičku je informatívny a termín doručenia sa môže líšiť v závislosti od spôsobu zaslania). 

2. V elektronickej podobe na emailovú adresu pozicka@fnpv.sk, pričom žiadosť o pôžičku musí byť podpísaná kvalifikovaným (zaručeným) elektronickým podpisom žiadateľa.

Upozornenie: Za dátum doručenia žiadosti o pôžičku v elektronickej podobe sa považuje deň jej reálneho doručenia na emailovú adresu pozicka@fnpv.sk. O prijatí žiadosti o pôžičku budete informovaný potvrdzujúcim e-mailom. Pokiaľ takýto e-mail od nás neobdržíte znamená to, že vaša žiadosť nám nebola doručená. Fond nezodpovedá za nedoručenie zásielky napr. v prípade problémov s internetovým pripojením na strane žiadateľa.

 

Prílohy k žiadosti o pôžičku

Žiadateľ predkladá spolu so žiadosťou o pôžičku aj jednotlivé povinné prílohy a prílohy preukazujúce splnenie kritérií na uprednostnenie žiadateľa bližšie definované v časti 3.5 Oznamu. Žiadosť o pôžičku s jednotlivými prílohami slúžia pre uplatnenie kritérií na uprednostnenie žiadateľa v prípade, že fond nemá dostatok prostriedkov na poskytnutie pôžičiek všetkým žiadateľom, ktorí podali žiadosť o pôžičku a spĺňajú podmienky podľa § 14 zákona o fonde.
Niektoré prílohy môže nahradiť aj potvrdenie zamestnávateľa, priamo na tlačive žiadosti o pôžičku.

Upozornenie: Nepredloženie povinných príloh definovaných v časti 3.5.1 Oznamu bude znamenať vylúčenie žiadateľa z ďalšieho procesu posudzovania predložených žiadostí o pôžičku.

Prílohy žiadosti o pôžičku, ktoré podľa kapitoly 3.5.1 a 3.5.2 oznamu musia byť predložené ako originál je možné doručiť:

 • v listinnej podobe (spolu so žiadosťou o pôžičku) osobne, poštou alebo kuriérskou službou v uzavretej obálke na adresu fondu alebo
 • v elektronickej podobe (spolu so žiadosťou o pôžičku) priložením súboru vo formáte *.pdf. Každý z takýchto dokumentov však musí byť opatrený kvalifikovanou elektronickou pečaťou inštitúcie, ktorá daný dokument vystavila alebo musí ísť o dokument prevedený do elektronickej podoby zaručenou konverziou z listinného originálu notárom alebo iným oprávneným subjektom (napr. poštou),

 

Prílohy žiadosti o pôžičku, ktoré sa podľa kapitoly 3.5.1 a 3.5.2 oznamu nevyžadujú v origináli je možné doručiť

 • v listinnej podobe (spolu so žiadosťou o pôžičku) ako neosvedčené kópie alebo
 • v elektronickej podobe (spolu so žiadosťou o pôžičku) ako scan / fotografia v súbore vo formáte *.pdf alebo inom formáte zabezpečenom proti ďalším zmenám.

 

Najčastejšie chyby v predkladaných žiadostiach o pôžičku

Najčastejšie a najzávažnejšie nedostatky a chyby v predložených žiadostiach o pôžičku sú:

 • nepredloženie celej žiadosti o pôžičku (najmä predloženie len prvej strany),
 • nevyplnenie celej žiadosti o pôžičku (údaje vyžadované zákonom - kontaktné údaje a údaje v časti 5 žiadosti o pôžičku),
 • predloženie žiadateľom nepodpísanej žiadosti o pôžičku,
 • upravovanie a dopĺňanie formuláru žiadosti o pôžičku zo strany žiadateľa (najmä dopisovanie rôznych skutočností, či preškrtávanie textu),
 • nepredloženie príloh k žiadosti o pôžičku v prípade uplatnenia kritérií na uprednostnenie žiadateľa (najmä nepredloženie potvrdenia od zamestnávateľa, že manžel / manželka žiadateľa je pedagogický zamestnanec a kópie sobášneho listu),
 • predkladanie dokumentov nad rámec požadovaných / povinných príloh (predkladanie rôznych diplomov, potvrdení a pod., ktoré nesúvisia so žiadosťou o pôžičku alebo nemajú charakter dokumentu preukazujúceho splnenie kritéria na uprednostnenie),
 • nesprávne uvádzanie požadovanej výšky pôžičky (najmä uvedenie presnej sumy bez jej zaokrúhlenia na celé stovky).
Záujemcov o pôžičku upozorňujeme, aby si pred predložením žiadosti o pôžičku pozorne prečítali Oznam a predišli tak vyradeniu nimi predloženej žiadosti o pôžičku z dôvodu nedodržania stanovených podmienok. 

 

V prípade, ak ste zistili, že Vami predložená žiadosť o pôžičku nespĺňa požadované podmienky, resp. obsahuje chyby (napr. aj vyššie uvedené), môžete ju predložiť opätovne so sprievodným listom, ktorým stiahnete pôvodnú žiadosť o pôžičku a nahradíte ju novou. V prípade, ak predložíte viac žiadostí o pôžičku v rámci jedného termínu. posudzovaná bude žiadosť o pôžičku doručená ako posledná.

 

Postup pri schvaľovaní pôžičiek

Fond posudzuje v procese schvaľovania pôžičiek len tie žiadosti o pôžičku, ktoré boli doručené do stanoveného termínu (do 28. februára 2022, do 30. júna 2022 alebo do 31. októbra 2022) a ktoré sú v súlade s podmienkami uvedenými v Ozname.

Proces schvaľovania žiadostí o pôžičku  pozostáva z troch etáp:

 1. posúdenie splnenia podmienok poskytovania pôžičiek,
 2. stanovenie poradia žiadostí o pôžičku aplikáciou kritérií na uprednostnenie a
 3. schválenie žiadostí o pôžičku radou fondu. 

Na poskytnutie pôžičky z fondu nie je právny nárok. Pôžička sa neschvaľuje v správnom konaní.

 

Oznámenie o schválení / neschválení žiadosti o pôžičku a podpis zmluvy o pôžičke

Fond zverejní na svojom webovom sídle v sekcii Schválené pôžičky do troch dní od rozhodnutia rady fondu, najneskôr však do 60 dní od termínu na doručenie žiadostí o pôžičku, zoznam schválených pôžičiek a mená a priezviská žiadateľov, ktorým rada fondu pôžičku neschválila.

Žiadateľovi, ktorému bolo poskytnutie pôžičky schválené (ďalej len „dlžník“), fond zašle zmluvu o pôžičke v dvoch / troch rovnopisoch:
 • jeden rovnopis určený pre dlžníka,
 • jeden rovnopis určený pre ručiteľa (ak bola poskytnutá pôžička nad 3 000 eur),
 • jeden rovnopis určený pre fond
ako doporučenú zásielku najneskôr do 20 dní od zverejnenia zoznamu schválených pôžičiek.

Po doručení dlžník spolu s ručiteľom podpíšu všetky rovnopisy zmluvy o pôžičke, pričom podpisy na všetkých rovnopisoch musia byť úradne osvedčené. Následne všetky rovnopisy dlžník zašle späť na adresu fondu poštou, kuriérskou službou alebo odovzdá osobne v sídle fondu v čase úradných hodín. V prípade zasielania poštou odporúčame zvoliť formu doporučenej zásielky. Všetky rovnopisy zmluvy o pôžičke musia byť doručené späť fondu v lehote určenej v sprievodnom liste k zmluve o pôžičke.

 

Postup pri podpisovaní zmluvy o pôžičke:

Podpisy dlžníka a ručiteľa na všetkých rovnopisoch zmluvy o pôžičke musia byť úradne osvedčené (notárom alebo matričným úradom obce v SR a v ČR, zastupiteľským úradom SR, honorárnym konzulátom SR, resp. príslušným úradom v zahraničí formou osvedčenia apostilom).

Dlžník / ručiteľ môže na uzatvorenie zmluvy o pôžičke splnomocniť inú osobu, pričom takéto splnomocnenie musí byť predložené spolu s podpísanou zmluvou o pôžičke, v opačnom prípade bude fond považovať zmluvu o pôžičke za neplatnú. Splnomocniť inú osobu odporúčame najmä v prípade štúdia na zahraničnej vysokej škole, za účelom úspory výdavkov na overovanie v zahraničí, ako aj urýchlenia podpisovania zmluvy o pôžičke. Vzor splnomocnenia je k dispozícii na webovom sídle fondu v sekcii Dokumenty. Podpis na splnomocnení musí byť úradne osvedčený.

 

Postup pri oprave chýb na zmluve o pôžičke:

V prípade, že dlžník pri vypĺňaní údajov na prednej strane zmluvy o pôžičke spraví chybu alebo je zo strany dlžníka zistená chyba v predtlačených údajoch na prednej strane zmluvy o pôžičke postupute podľa tohto návodu.

Upozornenie: Opravu chýb v zmluve o pôžičke je nevyhnutné vykonať na všetkých rovnopisoch tak, aby všetky zmluvné strany mali k dispozícii totožné znenie zmluvy o pôžičke. 

 

Zmluvné podmienky a splácanie pôžičky

Podpisom zmluvy o pôžičke sa žiadateľ o pôžičku stáva dlžníkom fondu na ktorého sa vzťahujú všetky práva aj povinnosti zo zmluvy vyplývajúce. Pokiaľ sa o právach a povinnostiach chcete dozvedieť viac, bližšie informácie nájdete v sekcii Zmluvné podmienky  a v sekcii Splácanie pôžičky. Detailné informácie o právach a povinnostiach dlžníka sú uvedené v príslušných ustanoveniach zmluvy o pôžičke.

 

Informácia pre doktorandov k výberu správnej pôžičky

V súlade so zákonom o fonde majú študenti III. stupňa vysokoškolského štúdia (ďalej len „doktorandi“) možnosť požiadať o pôžičku v dvoch formách:

 1. podľa §10 zákona o fonde ako pôžičku pre študentov,
 2. podľa §14 zákona o fonde ako pôžičku pre pedagógov.

Nižšie nájdete základné porovnanie obidvoch foriem pôžičiek pre ľahšie rozhodnutie, ktorá Vám viac vyhovuje.

Upozornenie: V prípade doktorandov nie je možné kombinovať pôžičky podľa § 10 (pôžičky pre študentov) a podľa § 13a (stabilizačné pôžičky) alebo § 14 (pôžičky pre pedagógov) zákona o fonde, t.j. ak doktorand už raz získal pôžičku podľa § 10 zákona o fonde, nebude mu v budúcnosti ako doktorandovi poskytnutá pôžička podľa § 13a alebo § 14 zákona o fonde a naopak.