Na základe udeleného súhlasu jednotlivých kandidátov zverejňujeme životopisy a stratégie rozvoja fondu:

 Životopis Ing. Peter Slaninka                                          Stratégia rozvoja fondu - Ing. Peter Slaninka
Životopis Ing. Miloš Drančák                                            Stratégia rozvoja fondu - Ing. Miloš Drančák
Životopis Mgr. Zuzana Romančíková                              Stratégia rozvoja fondu - Mgr. Zuzana Romančíková
Životopis Ing. arch. Igor Hianik                                        Stratégia rozvoja fondu - Ing. arch. Igor Hianik
Životopis ArtD. Peter Dan Ferenčík                                 Stratégia rozvoja fondu - ArtD. Peter Dan Ferenčík
Životopis PhDr. Pavol Kučmáš                                          Stratégia rozvoja fondu - PhDr. Pavol Kučmáš
Životopis Ing. Tomáš Kučera                                            Stratégia rozvoja fondu - Ing. Tomáš Kučera
Životopis JUDr. Martin Peťko PhD.                                   Stratégia rozvoja fondu - JUDr. Martin Peťko PhD.
Životopis Ing. Klaudius Šátek                                           Stratégia rozvoja fondu - Ing. Klaudius Šátek

 

Na verejné vypočutie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Fondu na podporu vzdelávania dňa 14. apríla 2023 boli pozvaní nasledujúci kandidáti:
1. Ing. Peter Slaninka
2. Ing. Miloš Drančák
3. Mgr. Zuzana Romančíková
4. Ing. arch. Igor Hianik
5. ArtD. Peter Dan Ferenčík
6. PhDr. Pavol Kučmáš
7. Ing. Tomáš Kučera
8. JUDr. Martin Peťko PhD.
9. Ing. Klaudius Šátek

 

Rada fondu taktiež na svojom zasadnutí dňa 17. marca 2023 rozhodla o termíne a mieste konania verejného vypočutia kandidátov na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Fondu na podporu vzdelávania, ktoré sa uskutoční v piatok 14. apríla 2023 so začiatkom o 8:00 v zasadacej miestnosti Auly Ekonomickej univerzity v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 851 04 Bratislava. Všetkým úspešným kandidátkam a kandidátom bola dňa 22. marca 2023 zaslaná pozvánka na verejné vypočutie.

 

Rada Fondu na podporu vzdelávania na svojom zasadnutí dňa 17. marca 2023 po otvorení obálok a po posúdení formálnej a obsahovej stránky žiadostí o zaradenie do výberového konania vrátane príloh doručených jednotlivými kandidátmi na funkciu riaditeľa/riaditeľky Fondu na podporu vzdelávania skonštatovala, že deviati uchádzači predložili všetky požadované dokumenty a doklady podľa § 6 ods. 3 zákona č. 396/2012 Z.z. o Fonde na podporu vzdelávania v znení neskorších predpisov a Oznamu o vyhlásení výberového konania a tieto dokumenty spĺňali všetky formálne aj obsahové náležitosti a dvaja uchádzači nepredložili v listinnej podobe všetky požadované dokumenty a doklady podľa § 6 ods. 3 zákona o fonde a v elektronickej podobe predložila len životopis.

 

Do stanoveného termínu bolo doručených do Fondu na podporu vzdelávania jedenásť žiadostí o zaradenie do výberového konania na funkciu riaditeľa/riaditeľky Fondu na podporu vzdelávania.

 

Rada Fondu na podporu vzdelávania (ďalej len "rada fondu") na svojom zasadnutí dňa 31. januára 2023 rozhodla, podľa ustanovení § 23d ods. 3 v súbehu s § 6 zákona č. 396/2012 Z.z. o Fonde na podporu vzdelávania v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o fonde") o vyhlásení výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Fondu na podporu vzdelávania.

 

Základné informácie o výberovom konaní:

Predpokladaný dátum nástupu do pracovného pomeru: 1. máj 2023

Požiadavky na kandidáta / kandidátku na funkciu riaditeľa / riaditeľky Fondu na podporu vzdelávania:

  1. ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
  2. bezúhonnosť podľa 3 ods. 4 Zákona č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania v znení neskorších predpisov,
  3. spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu a
  4. minimálne tri roky praxe v riadiacej funkcii.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými prílohami je potrebné odoslať na poštovú prepravu alebo doručiť osobne najneskôr do 10. marca 2023 (vrátane) v písomnej podobe na adresu:

Fond na podporu vzdelávania
Panenská 29
811 03 Bratislava

a zároveň v tom istom termíne odoslať elektronicky na adresu vk@fnpv.sk,
Na obálke so žiadosťou a do predmetu správy uveďte „Výberové konanie VK/2023/1– riaditeľ/riaditeľka Fondu na podporu vzdelávania“ a „NEOTVÁRAŤ“.

Predpokladaný termín uskutočnenia verejného vypočutia: 21. apríla 2023 o 9:00

Kontaktná osoba: Zuzana Sporková, tel. +421 2 59 104 201

 

Detailné informácie nájdete v Ozname o vyhlásení výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Fondu na podporu vzdelávania č. VK/2023/1.

Oznam o vyhlásení výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Fondu na podporu vzdelávania č. VK/2023/1

Súhlas so spracovaním osobných údajov