Na verejné vypočutie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Fondu na podporu vzdelávania dňa 16. decembra 2022 boli pozvaní nasledujúci kandidáti/kandidátky:
Mgr. Ivan Husár
PhDr. Pavol Kučmáš
Mgr. Martin Janíček
Angelika Fogášová MA
Ing. Mgr. art. Roman Maroš
Mgr. Silvester Buček
Mgr. Zuzana Romančíková

 

Rada fondu taktiež na svojom zasadnutí dňa 24. novembra 2022 rozhodla o termíne a mieste konania verejného vypočutia kandidátov na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Fondu na podporu vzdelávania, ktoré sa uskutoční v piatok 16. decembra 2022 so začiatkom o 8:00 v zasadacej miestnosti Auly Ekonomickej univerzity v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 851 04 Bratislava. Všetkým úspešným kandidátom a kandidátkam bola dňa 29. novembra 2022 zaslaná pozvánka na verejné vypočutie.

 

Rada Fondu na podporu vzdelávania (ďalej len "rada fondu") na svojom zasadnutí dňa 24. novembra po otvorení obálok a po posúdení formálnej a obsahovej a stránky žiadostí o zaradenie do výberového konania vrátane príloh doručených jednotlivými kandidátmi na funkciu riaditeľa/riaditeľky Fondu na podporu vzdelávania skonštatovala, že siedmi uchádzači predložili všetky požadované dokumenty a doklady podľa § 6 ods. 3 zákona č. 396/2012 Z.z. o Fonde na podporu vzdelávania v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o fonde“) a Oznamu o vyhlásení výberového konania a tieto dokumenty spĺňali všetky formálne aj obsahové náležitosti a jedna uchádzačka nepredložila v listinnej podobe všetky požadované dokumenty a doklady podľa § 6 ods. 3 zákona o fonde a v elektronickej podobe predložila len nepodpísaný životopis.

 

Do dňa 18. novembra prišlo do Fondu na podporu vzdelávania osem žiadostí o zaradenie do výberového konania na funkciu riaditeľa/riaditeľky Fondu na podporu vzdelávania.

 

Rada Fondu na podporu vzdelávania (ďalej len "rada fondu") na svojom zasadnutí dňa 27. septembra 2022 rozhodla, podľa ustanovení § 23d ods. 3 v súbehu s § 6 zákona č. 396/2012 Z.z. o Fonde na podporu vzdelávania v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o fonde") o vyhlásení výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Fondu na podporu vzdelávania.

 

Základné informácie o výberovom konaní:

Predpokladaný dátum nástupu do pracovného pomeru: 1. január 2023

Požiadavky na kandidáta / kandidátku na funkciu riaditeľa / riaditeľky Fondu na podporu vzdelávania:

  1. ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
  2. bezúhonnosť podľa 3 ods. 4 Zákona č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania v znení neskorších predpisov,
  3. spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu a
  4. minimálne tri roky praxe v riadiacej funkcii.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými prílohami je potrebné odoslať na poštovú prepravu alebo doručiť osobne najneskôr do 18. novembra 2022 (vrátane) v písomnej podobe na adresu:

Fond na podporu vzdelávania
Panenská 29
811 03 Bratislava

a zároveň v tom istom termíne odoslať elektronicky na adresu vk@fnpv.sk,
Na obálke so žiadosťou a do predmetu správy uveďte „Výberové konanie VK/2022/1– riaditeľ/riaditeľka Fondu na podporu vzdelávania“ a „NEOTVÁRAŤ“.

Predpokladaný termín uskutočnenia verejného vypočutia: 16. december 2022 o 9:00

Kontaktná osoba: Zuzana Sporková, tel. +421 2 59 104 201

 

Detailné informácie nájdete v Ozname o vyhlásení výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Fondu na podporu vzdelávania č. VK/2022/1.

Oznam o vyhlásení výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Fondu na podporu vzdelávania č. VK/2022/1

Súhlas so spracovaním osobných údajov