Splácanie pôžičky

 
Splácanie pôžičky
Úročenie pôžičky
Úročenie pôžičky v prípade straty statusu pedagóga
Lehota splatnosti pôžičky
Výška splátok, spôsob úhrady splátok
Zúčtovacie dáta
Upomienky
Mimoriadne splátky, jednorazové splatenie
Odklad splátok istiny
Odpis istiny


Nižšie uvedené pravidlá splácania sú základnými zmluvnými podmienkami pre pôžičky poskytované pedagógom podľa §14 zákona č. 396/2012 Z.z. o Fonde na podporu vzdelávania v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o fonde“).
Detailné informácie o podmienkach splácania pôžičky sú uvedené v príslušných ustanoveniach Vašej zmluvy o pôžičke.

 

Splácanie pôžičky

Dlžník je povinný začať splácať pôžičku mesiacom nasledujúcim po poskytnutí pôžičky a splácať pôžičku v zmysle zmluvy o pôžičke tak, aby bola splátka pripísaná v prospech účtu fondu najneskôr do 25. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci. Začiatok omeškania úhrady splátky začína plynúť 26-tym dňom príslušného kalendárneho mesiaca.

K istine pôžičky sa pripisujú všetky poplatky a náhrady podľa Sadzobníka poplatkov a náhrad pre pôžičky poskytnuté pedagógom podľa § 14 zákona č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania platného v čase vykonania spoplatneného úkonu alebo poskytnutia spoplatnenej služby.

 

Úročenie pôžičky

Úroková sadzba uvedená v zmluve o pôžičke sa zvyšuje:

  1. o 2% ročne v prípade omeškania so splácaním pôžičky o viac ako dve splátky
  2. o 2% ročne v prípade iného závažného porušenia zmluvy o pôžičke
  3. o 4% ročne v prípade, ak dlžník prestane byť pedagógom (t.j. pedagogickým zamestnancom, odborným zamestnancom alebo študentom doktorandského študijného programu v dennej forme štúdia). K zvýšeniu dochádza najskôr po uplynutí ochrannej lehoty v trvaní šesť mesiacov od straty statusu pedagóga, ale nemusí k nemu dôjsť vôbec (prípad opätovného zamestnania sa ako pedagóg).

 

Úročenie pôžičky v prípade straty statusu pedagóga

Ak dlžník fondu prestane byť pedagógom začína mu plynúť 6-mesačná ochranná lehota. Počas trvania ochrannej lehoty sa pôžička naďalej úročí pôvodnou úrokovou sadzbou.

V prípade, že sa dlžník počas trvania ochrannej 6-mesačnej lehoty opätovne stane pedagógom alebo vysokoškolským učiteľom a túto skutočnosť fondu preukáže (je nutné zaslať príslušný doklad), pôžička sa aj naďalej úročí pôvodnou úrokovou sadzbou.

Ak sa dlžník, ktorému plynie ochranná lehota, v tejto ochrannej lehote opätovne nezamestná ako pedagóg, alebo vysokoškolský učiteľ alebo to fondu nepreukáže zaslaním príslušného dokladu, úroková sadzba sa zvýši o 4% od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po uplynutí ochrannej lehoty..

Aj po uplynutí ochrannej lehoty je možné opätovné zníženie úrokovej sadzby na pôvodnú výšku, ale až potom, čo dlžník preukáže, že sa stal pedagógom, odborným zamestnancom alebo študentom doktorandského študijného programu v dennej forme štúdia a zároveň preukáže, že už nie je v skúšobnej dobe. Ak sa po uplynutí ochrannej 6 mesačnej lehoty stane vysokoškolským učiteľom, nemá to vplyv na zníženie úrokovej sadzby. K zníženiu sadzby dochádza od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po preukázaní uvedených skutočností.

 

Lehota splatnosti pôžičky

Lehota splatnosti pôžičky (doba, počas ktorej je dlžník povinný pôžičku splácať) je v zmluve o pôžičke uvedená na základe požadovanej lehoty splatnosti zo strany žiadateľa o pôžičku tak, ako bola uvedená v žiadosti o pôžičku.

Žiadateľ o pôžičku má možnosť zvoliť si na žiadosti o pôžičky lehotu splatnosti pôžičky, pričom minimálna lehota splatnosti je 8 rokov a maximálna lehota splatnosti je 15 rokov.

Rada fondu môže rozhodnúť o predĺžení lehoty splatnosti pôžičky len na základe odôvodnenej žiadosti dlžníka, najviac však na 20 rokov.

Lehota splatnosti pôžičky začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola pôžička poskytnutá, t.j. mesiacom nasledujúcim po mesiaci, v ktorom bola pôžička poskytnutá, začína dlžníkovi povinnosť uhrádzať splátky pôžičky.

 

Výška splátok, spôsob úhrady splátok

Výška pravidelných mesačných splátok pôžičky je stanovená na základe schválenej výšky pôžičky a lehoty splatnosti.

Splátky pôžičky dlžník poukazuje mesačne na bežný účet FnPV uvedený v zmluve o pôžičke v termíne do 25. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, na ktorý sa splátka vzťahuje.

 

Zúčtovacie dáta

IBAN: SK14 8180 0000 0070 0046 8780
BIC (SWIFT kód): SPSRSKBA
Variabilný symbol: číslo zmluvy o pôžičke
Konštantný symbol: 0558

Názov a sídlo banky
Štátna pokladnica
Radlinského 32
P.O.BOX 13
810 05 Bratislava 15

Upozornenie:
Zúčtovacie dáta (číslo účtu a identifikácia banky) tu uvedené sa vzťahujú len na pôžičky poskytnuté Fondom na podporu vzdelávania od školského roku 2013/2014.
Zúčtovacie dáta (číslo účtu a identifikácia banky) pre pôžičky poskytnuté Pôžičkovým fondom pre začínajúcich pedagógov do školského roku 2012/2013 sú uvedené v sekcii Pre pedagógov – PFZP – Splácanie pôžičky.

 

Upomienky

V prípade nesplácania pôžičky dlžníkom fond nepristupuje okamžite k vymáhaniu pôžičky súdnou cestou, ale v záujme dlžníka najskôr zasiela viacero upomienok.

Veriteľ je oprávnený, nie však povinný, zaslať dlžníkovi upomienku v prípade, ak je v omeškaní so zaplatením aj menej ako troch splátok pôžičky.

 

Mimoriadne splátky, jednorazové splatenie

Dlžník fondu môže splatiť pôžičku a úroky alebo ich časť predčasne bez poplatkov súvisiacich s predčasným splatením pôžičky.

Predplatenie riadnych mesačných splátok vopred nie je možné, akákoľvek úhrada prevyšujúca sumu riadnej splátky, pokiaľ nejde o úhradu zameškaných splátok, sa bude považovať za mimoriadnu splátku.

 

Odklad splátok istiny

Dlžník fondu, ktorý do 30 dní od nástupu na materskú dovolenku alebo rodičovskú dovolenku písomne oznámi a preukáže fondu túto skutočnosť, je povinný počas tejto doby uhrádzať len úroky z istiny. Uvedené znamená, že dlžník môže uhrádzať iba úroky z istiny, pričom nedochádza k znižovaniu istiny a mesačné splátky sú len vo výške úrokov z nesplatenej istiny (ďalej len ,,odklad splátok istiny“).

O odklad splátok istiny počas materskej alebo rodičovskej dovolenky môže požiadať dlžník v prípade, že:

  • nastúpi na materskú alebo rodičovskú dovolenku a zároveň
  • písomne oznámi a preukáže túto skutočnosť fondu najneskôr do 30 dní od nástupu na materskú alebo rodičovskú dovolenku

K žiadosti o odklad je dlžník povinný predložiť doklad preukazujúci danú skutočnosť (v prípade nástupu na materskú dovolenku prikladá potvrdenie Sociálnej poisťovne alebo lekára o nástupne na materskú dovolenku; v prípade nástupu na rodičovskú dovolenku doklad o priznaní rodičovského príspevku vystavený Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny a fotokópiu rodného listu dieťaťa).

V žiadosti o odklad musí byť uvedené predpokladané trvanie materskej a/ alebo rodičovskej dovolenky, počas ktorej dlžník požaduje odklad splátok istiny.

Fond písomne oznámi dlžníkovi výšku upravenej splátky počas doby priznaného odkladu.

Upozorňujeme dlžníkov, že v prípade využitia možnosti odkladu splátok istiny sa doba splatnosti pôžičky nepredlžuje. Uvedené má za následok, že po skončení odkladu splátok istiny bude mesačná splátka navýšená tak, aby v stanovenej lehote splatnosti bola splatená celá zostávajúca výška istiny vrátane úrokov, poplatok a náhrad.

Ukončenie trvania materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky je dlžník povinný písomne oznámiť fondu do 14 dní.

 

Odpis istiny

Ak dlžník preukáže fondu výkon pedagogickej činnosti na ustanovený týždenný pracovný čas počas najmenej piatich rokov od poskytnutia pôžičky, nesplatená istina pôžičky sa mu zníži o jednu päťdesiatinu. Istina pôžičky sa znižuje o ďalšiu päťdesiatinu za každý ďalší preukázaný rok výkonu pedagogickej činnosti na ustanovený týždenný pracovný čas.

Za vykonávanie pedagogickej činnosti na ustanovený týždenný pracovný čas sa na účely odpisov rozumie aj vykonávanie pedagogickej činnosti súčasne vo viacerých pracovných pomeroch na kratší pracovný čas alebo na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (kratší pracovný úväzok), ak súčet týchto paralelne existujúcich kratších pracovných úväzkov vyjadrených percentuálnym podielom dosiahne minimálne 100%.

Do času odpracovaných rokov na uplatnenie nároku na zníženie istiny pôžičky sa započítava čas trvania invalidity dlžníka, ak u neho invalidita vznikla počas výkonu pedagogickej činnosti alebo v dôsledku výkonu pedagogickej činnosti.

Do času odpracovaných rokov na uplatnenie tohto nároku sa nezapočítava čas trvania materskej alebo rodičovskej dovolenky.

Dlžník je povinný v priebehu splácania pôžičky oznámiť veriteľovi zaslaním potvrdenia od zamestnávateľa akúkoľvek zmenu zamestnávateľa, úpravu rozsahu pracovného času v pracovnej zmluve alebo preradenie na pracovnú pozíciu, v ktorej nevykonáva pedagogickú činnosť na ustanovený týždenný pracovný čas.

Nenahlásenie uzavretia novej pracovnej zmluvy, úpravy pracovného času v pracovnej zmluve alebo preradenia na pracovnú pozíciu, v ktorej začne vykonávať pedagogickú činnosť na ustanovený týždenný pracovný čas, alebo nenahlásenie ukončenia materskej alebo rodičovskej dovolenky môže spôsobiť oneskorené priznanie nároku na odpis pôžičky.