Schválenie pôžičiek

 

 

Dňa 13.2.2017 Rada Fondu na podporu vzdelávania schválila žiadosti o poskytnutie pôžičky v súlade s čl. 6 ods. 15 Vnútorného predpisu č. 2/2013, ktorým sa určujú pravidlá na posudzovanie žiadostí o pôžičku a na zoraďovanie osôb, ktoré podali žiadosť o pôžičku, v zmysle ktorého v prípade, ak dôjde k dodatočnému uvoľneniu prostriedkov v prípade neuzavretia zmluvy so žiadateľom fond písomne navrhne uzavretie zmluvy osobe, ktorej žiadosť o pôžičku je v zozname neschválených žiadostí o pôžičku prvá v poradí.   

Menný zoznam dodatočne schválených žiadostí o pôžičku

 

Dňa 30.11.2016 rada fondu schválila žiadosti o poskytnutie pôžičky pre študentov v akademickom roku 2016/2017.

Menný zoznam schválených žiadosti o pôžičku

Menný zoznam neschválených žiadostí o pôžičku

 

Priebeh hodnotiaceho procesu

Termín na predkladanie žiadostí o pôžičku bol stanovený do 31. októbra 2016. Celkovo bolo Fondu na podporu vzdelávania doručených 2 027 žiadostí o pôžičku, z čoho 1 913 žiadostí bolo doručených v termíne, 56 žiadostí bolo doručených po stanovenom termíne a 58 žiadateľov predložilo viac ako jednu žiadosť. Celková žiadaná suma pôžičiek presiahla 4,54 mil. EUR, pričom priemerná žiadaná výška pôžičky bola 2 240 EUR.

Fond posudzoval v procese schvaľovania pôžičiek len tie žiadosti o pôžičku, ktoré boli doručené do stanoveného termínu (do 31. 10. 2016) a v súlade so stanovenými podmienkami.

Proces schvaľovania pôžičiek pozostával z troch etáp:

- posúdenie splnenia podmienok poskytovania pôžičiek,

- stanovenie poradia žiadostí o pôžičku aplikáciou kritérií na uprednostnenie,

- schválenie žiadostí o pôžičku radou fondu.

V čase od 1. 11. 2016 do 24. 11. 2016 prebehla prvá etapa schvaľovacieho procesu a to posúdenie splnenia podmienok poskytovania pôžičiek, najmä vo vzťahu k oprávnenosti žiadateľa, vo vzťahu k úplnosti a správnosti vyplnenia žiadostí, posúdenie súladu predložených príloh s podmienkami definovanými v Ozname o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku atď. Následne bolo stanovené poradie žiadostí o pôžičku aplikáciou zákonných kritérií (§ 11 ods. 3 zákona č. 396/2012 Z. z. o FnPV)..

Dňa 30. 11. 2016 prebehla tretia etapa schvaľovacieho procesu a to schválenie žiadostí o pôžičky radou fondu.

Z celkového počtu 2 027 doručených žiadostí o pôžičku bolo schválených 1 205 žiadostí o pôžičku v celkovej výške pôžičiek 2 699 400 EUR a neschválených 822 žiadostí o pôžičku, pričom časť z nich bola vyradená z dôvodu nesplnenia podmienok poskytovania pôžičiek zo zákona. Išlo napríklad o žiadostí doručené po termíne, či z dôvodu duplicitného predloženia, alebo z nesplnenia iných predpísaných podmienok.

Žiadateľom, ktorým bola pôžička schválená, bude najneskôr do 15.12.2016 odoslaná zmluva o pôžičke.