Schválenie pôžičiek 

 

Dňa 16.2.2016 Rada Fondu na podporu vzdelávania schválila žiadosti o poskytnutie pôžičky v súlade s čl. 6 ods. 15 Vnútorného predpisu č. 2/2013, ktorým sa určujú pravidlá na posudzovanie žiadostí o pôžičku a na zoraďovanie osôb, ktoré podali žiadosť o pôžičku, v zmysle ktorého v prípade, ak dôjde k dodatočnému uvoľneniu prostriedkov v prípade neuzavretia zmluvy so žiadateľom fond písomne navrhne uzavretie zmluvy osobe, ktorej žiadosť o pôžičku je v zozname neschválených žiadostí o pôžičku prvá v poradí.   

Menný zoznam dodatočne schválených žiadostí o pôžičku

 

V dňoch 14.12.2015 až 18.12.2015 boli zmluvy o pôžičke a dokumenty súvisiace so zmluvou zaslané doporučene všetkým úspešným žiadateľov o pôžičku. Pokiaľ Vám bola pôžička schválená a do 25.12.2015 ste neobdržali zmluvu, odporúčame Vám obrátiť sa na poštu a následne na Vašu kontaktnú osobu vo fonde.

Dňa 3.12.2015 rada fondu schválila žiadosti o poskytnutie pôžičky pre študentov v akademickom roku 2015/2016.

Menný zoznam schválených žiadosti o pôžičku

 

Priebeh hodnotiaceho procesu

 

Termín na predkladanie žiadostí o pôžičku bol stanovený do 31. októbra 2015. Celkovo bolo Fondu na podporu vzdelávania doručených 2 419 žiadostí o pôžičku, z čoho 2 407 žiadostí bolo doručených v termíne, 12 žiadostí bolo doručených po stanovenom termíne. Viac ako jednu žiadosť predložilo 85 žiadateľov (80 žiadateľov predložilo 2 žiadosti, 4 žiadatelia predložili 3 žiadosti a 1 žiadateľ predložil 4 žiadosti). Celková žiadaná suma pôžičiek presiahla 5,77 mil. EUR, pričom priemerná žiadaná výška pôžičky presiahla 2 350 EUR.

Vzhľadom k tomu, že posledný deň na doručenie žiadostí o pôžičku (31.október 2015) pripadol v tomto akademickom roku na sobotu, ako žiadosti o pôžičku doručené v termíne Fond považuje všetky žiadosti o pôžičku doručené do 2. novembra 2015, t.j. do prvého pracovného dňa po 31. októbri 2015.

Proces schvaľovania pôžičiek pozostáva z troch etáp:

- posúdenie splnenia podmienok poskytovania pôžičiek,

- stanovenie poradia žiadostí o pôžičku aplikáciou kritérií na uprednostnenie,

- schválenie žiadostí o pôžičku radou fondu.

 

V čase od 3.11.2015 do 2.12.2015 prebehla prvá a druhá etapa schvaľovacieho procesu a to posúdenie splnenia podmienok poskytovania pôžičiek, najmä vo vzťahu k oprávnenosti žiadateľa, vo vzťahu k úplnosti a správnosti vyplnenia žiadostí, posúdenie súladu predložených príloh s podmienkami definovanými v Ozname o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku atď. Následne bolo stanovené poradie žiadostí o pôžičku aplikáciou zákonných kritérií (§ 11 ods. 3 zákona č. 396/2012 Z. z. o FnPV).

Dňa 3.12.2015 prebehla tretia etapa schvaľovacieho procesu a to schválenie žiadostí o pôžičky radou fondu.

Z celkového počtu 2 419 doručených žiadostí o pôžičku bolo schválených 1 482 žiadostí o pôžičku v celkovej výške pôžičiek 3 497 100 EUR a neschválených 937 žiadostí o pôžičku, pričom časť z nich bola vyradená z dôvodu nesplnenia podmienok poskytovania pôžičiek zo zákona. Išlo napríklad o žiadostí doručené po termíne, či z dôvodu duplicitného predloženia, alebo z nesplnenia iných predpísaných podmienok.

Žiadateľom, ktorým bola pôžička schválená, bude najneskôr do 18.12.2015 odoslaná zmluva o pôžičke.