Schválenie pôžičiek

 

Dňa 4.3.2015 boli zmluvy o pôžičke a dokumenty súvisiace so zmluvou zaslané doporučene všetkým úspešným žiadateľom o pôžičku. Pokiaľ Vám bola pôžička dodatočne schválená a do 10.3.2015 neobdržíte zmluvu, odporúčame Vám obrátiť sa na poštu a následne na Vašu kontaktnú osobu vo fonde.

Dňa 17.2.2015 Rada Fondu na podporu vzdelávania schválila žiadosti o poskytnutie pôžičky v súlade s čl. 6 ods. 15 Vnútorného predpisu č. 2/2013, ktorým sa určujú pravidlá na posudzovanie žiadostí o pôžičku a na zoraďovanie osôb, ktoré podali žiadosť o pôžičku, v zmysle ktorého v prípade, ak dôjde k dodatočnému uvoľneniu prostriedkov v prípade neuzavretia zmluvy so žiadateľom fond písomne navrhne uzavretie zmluvy osobe, ktorej žiadosť o pôžičku je v zozname neschválených žiadostí o pôžičku prvá v poradí.

Menný zoznam dodatočne schválených žiadostí o pôžičku

 

V dňoch 9.12.2014 až 15.12.2014 boli zmluvy o pôžičke a dokumenty súvisiace so zmluvou zaslané doporučene všetkým úspešným žiadateľov o pôžičku. Pokiaľ Vám bola pôžička schválená a do 19.12.2014 neobdržíte zmluvu, odporúčame Vám obrátiť sa na poštu a následne na Vašu kontaktnú osobu vo fonde.

 

Dňa 27.11.2014 rada fondu schválila žiadosti o poskytnutie pôžičky pre študentov v akademickom roku 2014/2015.

 

Menný zoznam schválených žiadosti o pôžičku

 

Priebeh hodnotiaceho procesu

 

Termín na predkladanie žiadostí o pôžičku bol stanovený do 31. októbra 2014. Celkovo bolo Fondu na podporu vzdelávania doručených 2 729 žiadostí o pôžičku, z čoho 2 669 žiadostí bolo doručených v termíne, 60 žiadostí bolo doručených po stanovenom termíne. Sto žiadateľov predložilo viac ako jednu žiadosť (99 žiadateľov predložilo 2 žiadosti a 1 žiadateľ predložil 3 žiadosti, celkovo bolo predložených 101 „duplicitných“ žiadostí).

Celková žiadaná suma pôžičiek presiahla 6,29 mil. EUR, pričom priemerná žiadaná výška pôžičky presiahla 2 300 EUR.

Fond posudzoval v procese schvaľovania pôžičiek len tie žiadosti o pôžičku, ktoré boli doručené do stanoveného termínu (do 31.10.2014) a v súlade so stanovenými podmienkami.

Proces schvaľovania pôžičiek pozostával z troch etáp:
- posúdenie splnenia podmienok poskytovania pôžičiek,
- stanovenie poradia žiadostí o pôžičku aplikáciou kritérií na uprednostnenie,
- schválenie žiadostí o pôžičku radou fondu.

 

V čase od 1.11.2014 do 24.11.2014 prebehla prvá a druhá etapa schvaľovacieho procesu a to posúdenie splnenia podmienok poskytovania pôžičiek, najmä vo vzťahu k oprávnenosti žiadateľa, vo vzťahu k úplnosti a správnosti vyplnenia žiadostí, posúdenie súladu predložených príloh s podmienkami definovanými v Ozname o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku atď. Následne bolo stanovené poradie žiadostí o pôžičku aplikáciou zákonných kritérií (§ 11 ods. 3 zákona č. 396/2012 Z. z. o FnPV).

Dňa 27.11.2014 prebehla tretia etapa schvaľovacieho procesu a to schválenie žiadostí o pôžičky radou fondu.

 

Z celkového počtu 2 729 doručených žiadostí o pôžičku bolo schválených 2 008 žiadostí o pôžičku v celkovej výške pôžičiek 4 599 700 EUR a neschválených 721 žiadostí o pôžičku, pričom časť z nich bola vyradená z dôvodu nesplnenia podmienok poskytovania pôžičiek zo zákona. Išlo napríklad o žiadostí doručené po termíne, či z dôvodu duplicitného predloženia, alebo z nesplnenia iných predpísaných podmienok.