Schválené pôžičky v školskom roku 2013/2014

 

Priebeh hodnotiaceho procesu

Termín na predkladanie žiadostí o pôžičku bol stanovený do 30. septembra 2013. Celkovo bolo Fondu na podporu vzdelávania doručených 703 žiadostí o pôžičku, z čoho 42 bolo doručených po stanovenom termíne a 15 žiadostí bolo doručených duplicitne. Celková žiadaná suma pôžičiek presiahla 6,76 mil. EUR, pričom priemerná žiadaná výška pôžičky presiahla 9 900 EUR.

Fond posudzoval v procese schvaľovania pôžičiek len tie žiadosti o pôžičku, ktoré boli doručené do stanoveného termínu (do 30.09.2013) a v súlade so stanovenými podmienkami.

Proces schvaľovania pôžičiek pozostával z troch etáp:
- posúdenie splnenia podmienok poskytovania pôžičiek,
- stanovenie poradia žiadostí o pôžičku aplikáciou kritérií uvedených a platných zo zákona
- schválenie žiadostí o pôžičku radou fondu.

V čase od 1.10.2013 do 08.11.2013 prebehla prvá a druhá etapa schvaľovacieho procesu a to posúdenie splnenia podmienok poskytovania pôžičiek, napr. posúdenie úplnosti a správnosti vyplnenia žiadosti o pôžičku, posúdenie súladu predložených príloh s podmienkami definovanými v Ozname o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku, atď. a stanovenie poradia žiadostí o pôžičku aplikáciou zákonných kritérií (§ 14 ods. 4).

Dňa 11.11.2013 prebehla tretia etapa schvaľovacieho procesu a to schválenie žiadostí o poskytnutie pôžičky radou fondu.

Dňa 27.01.2014 rada Fondu na podporu vzdelávania schválila žiadosti o poskytnutie pôžičky v súlade s čl. 6 ods. 15 Vnútorného predpisu č. 2/2013, ktorým sa určujú pravidlá na posudzovanie žiadostí o pôžičku a na zoraďovanie osôb, ktoré podali žiadosť o pôžičku, v zmysle ktorého v prípade, ak dôjde k dodatočnému uvoľneniu prostriedkov v prípade neuzavretia zmluvy so žiadateľom fond písomne navrhne uzavretie zmluvy osobe, ktorej žiadosť o pôžičku je v zozname neschválených žiadostí o pôžičku prvá v poradí.

Z celkového počtu 703 doručených žiadostí o poskytnutie pôžičky bolo schválených 139 žiadostí o poskytnutie pôžičky v hodnote 1 494 900 EUR a neschválených 564 žiadostí o poskytnutie pôžičky, pričom časť z nich bola vyradená z dôvodu nesplnenia podmienok poskytovania pôžičiek zo zákona. Išlo napríklad o žiadostí doručené po termíne, či z dôvodu duplicitného predloženia, alebo z nesplnenia iných predpísaných podmienok.

Z dôvodu uvoľnenia finančných prostriedkov pre nevrátenie zmlúv o pôžičke, resp. zníženia výšky pôžičky rada fondu dňa 27. 1. 2014 dodatočne schválila 25 žiadostí o pôžičku v celkovej sume pôžičiek 219 200 EUR.