Schválenie pôžičiek v roku 2020

 

Proces schvaľovania žiadostí doručených do 28. februára 2020

Dňa 30. marca 2020 rada fondu schválila žiadosti o pôžičku pre pedagógov v kalendárnom roku 2020 doručené do 28. februára 2020. 

Menný zoznam schválených žiadosti o pôžičku doručených do 28. februára 2020 (v prvom zákonnom termíne)

Menný zoznam neschválených žiadosti o pôžičku doručených do 28. februára 2020 (v prvom zákonnom termíne)

 

Zistite či Vám bola pôžička schválená: 

V prípade, ak sa Vaše meno nenachádza ani v zozname schválených žiadostí o pôžičku, ani v zozname neschválených žiadostí o pôžičku, alebo sa v zoznamoch nachádzajú jeden alebo viacerí Vaši menovci, kontaktujte, prosím, fond za účelom overenia schválenia pôžičky.  

Priebeh schvaľovacieho procesu

Prvý termín na predkladanie žiadostí o pôžičku pre pedagógov (ďalej len „žiadosť“) v  kalendárnom roku 2020 bol stanovený do 28. februára 2020. Celkovo bolo Fondu na podporu vzdelávania do stanoveného termínu doručených 104 žiadostí. Celková žiadaná výška pôžičiek predstavova 845 000 eur.

Celkový objem finančných prostriedkov vyčlenených na pôžičky pre pedagógov doručených v termíne do 28. februára 2020 bol 900 000 eur. 

V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona a vnútorného predpisu prebieha proces pri podávaní a schvaľovaní žiadostí o pôžičku v nasledovných etapách:

1. Prijímanie žiadostí

2. Posúdenie splnenia podmienok poskytovania pôžičiek

3. Stanovenie poradia žiadostí aplikáciou kritérií uvedených v § 14 ods. 4 zákona o fonde

4. Schválenie žiadostí radou fondu.

Prijímanie žiadostí prebiehalo do stanoveného termínu, t.j. do 28. februára 2020. Následne v čase od 2. marca 2020 do 27. marca 2020, fond vykonal posúdenie splnenia podmienok poskytovania pôžičiek, najmä vo vzťahu k oprávnenosti žiadateľa, vo vzťahu k pravdivosti, úplnosti a správnosti vyplnenia žiadosti a posúdenie súladu predložených príloh s podmienkami definovanými v Ozname o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku pre pedagógov.

Vzhľadom k skutočnosti, že celková žiadaná výška pôžičiek v prípade žiadostí, ktoré splnili podmienky poskytovania pôžičiek bola nižšia ako objem finančných prostriedkov vyčlenených na žiadosti doručené do 28. februára 2020, nebolo stanovované poradie žiadostí aplikáciou zákonných prednostných kritérií.

Dňa 30. marca 2020 rada fondu schválila 100 žiadostí v celkovej sume pôžičiek 826 000 eur a neschválila 4 žiadostí v celkovej sume 19 000 eur z dôvodu nesplnenia podmienok poskytovania pôžičiek.