• Schválené pôžičky v roku 2020

Schválené žiadosti o pôžičku doručené do
30. júna 2020

Dňa 16. júla 2020 rada fondu schválila žiadosti o pôžičku v kalendárnom roku 2020 doručené do 30. júna 2020.                                             

Menný zoznam schválených žiadostí o pôžičku doručených do 30.júna 2020 (v druhom zákonnom termíne)

Menný zoznam neschválených žiadostí o pôžičku doručených do 30. júna 2020 (v druhom zákonnom termíne)

V prípade, ak sa Vaše meno nenachádza ani v zozname schválených žiadostí o pôžičku, ani v zozname neschválených žiadostí o pôžičku, alebo sa v zoznamoch nachádzajú jeden alebo viacerí Vaši menovci kontaktujte, prosím, fond za účelom overenia schválenia pôžičky.

Proces schvaľovania žiadostí o pôžičku doručených do 30. júna 2020

Druhý termín na predkladanie žiadostí o pôžičku (ďalej len „žiadosť“) v  kalendárnom roku 2020 bol stanovený do 30. júna 2020. Celkovo bolo Fondu na podporu vzdelávania (ďalej len „fond“) do stanoveného termínu doručených 75 žiadostí o pôžičku. Celková žiadaná suma pôžičiek predstavovala 814 600 eur.

Celková výška disponibilných finančných prostriedkov vyčlenených na žiadosti doručených v termíne do 30. júna 2020 bola 1 067 600 eur. 

V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o fonde a vnútorného predpisu č. 1/2019 prebieha proces pri podávaní a schvaľovaní žiadostí o pôžičku v nasledovných etapách:

1. Prijímanie žiadostí 

2. Posúdenie splnenia podmienok poskytovania pôžičiek

3. Stanovenie poradia žiadostí aplikáciou kritérií uvedených v § 14 ods. 4 zákona o fonde

4. Schválenie žiadostí radou fondu.

Prijímanie žiadostí prebiehalo do stanoveného termínu, t.j. do 30. júna 2020. Následne v čase od 1. júla 2020
do 15. júla 2020, fond vykonal posúdenie splnenia podmienok poskytovania pôžičiek, najmä vo vzťahu k oprávnenosti žiadateľa, vo vzťahu k pravdivosti, úplnosti a správnosti vyplnenia žiadosti a posúdenie súladu predložených príloh s podmienkami definovanými v Ozname o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku pre pedagógov na kalendárny rok 2020.

Vzhľadom k skutočnosti, že celková žiadaná suma pôžičiek v prípade žiadostí, ktoré splnili podmienky poskytovania pôžičiek bola nižšia ako objem finančných prostriedkov vyčlenených na žiadosti doručených do 30. júna 2020, nebolo stanovované poradie žiadostí aplikáciou zákonných prednostných kritérií.

Dňa 16. júla 2020 rada fondu schválila 60 žiadostí v celkovej sume pôžičiek 663 600 eur a neschválila 15 žiadosti o pôžičku v celkovej sume 151 000 eur z dôvodu nesplnenia podmienok poskytovania pôžičiek.  

 

Proces schvaľovania žiadostí o pôžičku doručených do 28. februára 2020

V prvom termíne na doručenie žiadostí do 28. februára 2020 bolo fondu celkovo doručených 104 žiadostí. Celková žiadaná výška pôžičiek predstavovala 845 000 eur.

Celkový objem finančných prostriedkov vyčlenených na pôžičky pre pedagógov doručených do 28. februára 2020 bol
900 000 eur.

Vzhľadom k skutočnosti, že celková žiadaná suma pôžičiek v prípade žiadostí, ktoré splnili podmienky poskytovania pôžičiek bola nižšia ako objem finančných prostriedkov vyčlenených na žiadosti doručených
do 28. februára 2020, nebolo stanovované poradie žiadostí aplikáciou zákonných prednostných kritérií.
Rada fondu na zasadnutí dňa 30. marca 2020 schválila 100 žiadostí v celkovej výške 826 000 eur a neschválila štyri žiadostí  v celkovej výške 19 000 eur.

Menný zoznam schválených žiadostí doručených do 28. februára 2020 (v prvom zákonnom termíne)

Menný zoznam neschválených žiadostí doručených do 28. februára 2020 (v prvom zákonnom termíne)