• Schválené pôžičky v roku 2020

Schválené žiadosti o pôžičku doručené do
31. októbra 2020

Dňa 30. novembra 2020 rada fondu schválila žiadosti o pôžičku v kalendárnom roku 2020 doručené do 31. októbra 2020.                                             

Menný zoznam schválených žiadostí o pôžičku doručených do 31. októbra 2020 (v treťom zákonnom termíne)

Menný zoznam neschválených žiadostí o pôžičku doručených do 31.  októbra 2020 (v treťom zákonnom termíne)

  

V prípade, ak sa Vaše meno nenachádza ani v zozname schválených žiadostí o pôžičku (ďalej len „žiadosť“), ani v zozname neschválených žiadostí o pôžičku, alebo sa v zoznamoch nachádzajú jeden alebo viacerí Vaši menovci, kontaktujte, prosím, Fond na podporu vzdelávania (ďalej len "fond") za účelom overenia schválenia pôžičky.

Čo robiť v prípade, že mi bola pôžička schválená?

V prípade, že ste svoje meno našli v zozname schválených žiadostí, netreba robiť vôbec nič. Dňa 3. decembra vám bol zaslaný doporučenou poštou na adresu, ktorú ste uviedli v žiadosti, návrh zmluvy o pôžičke v dvoch rovnopisoch spolu s prílohami a sprievodným listom, v ktorom nájdete podrobné inštrukcie o ďalšom postupe. Vyplnenú a podpísanú zmluvu o pôžičke je potrebné doručiť fondu najneskôr do 5. februára 2021. V prípade, ak vám nebude návrh zmluvy o pôžičke doručený najneskôr do 16. decembra 2020, kontaktujte nás.

  

Proces schvaľovania žiadostí o pôžičku doručených do 31. októbra 2020

Tretí termín na predkladanie žiadostí v kalendárnom roku 2020 bol stanovený do 31. októbra 2020. Celkovo bolo fondu do stanoveného termínu doručených 199 žiadostí. Celková žiadaná suma pôžičiek predstavovala 1 811 300 eur.

Celková suma disponibilných finančných prostriedkov vyčlenených na žiadosti doručené v termíne do 31. októbra 2020 bola 1 940 000 eur. 

V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o fonde a vnútorného predpisu č. 1/2019 prebieha proces pri podávaní a schvaľovaní žiadostí v nasledovných etapách:

1. Prijímanie žiadostí 

2. Posúdenie splnenia podmienok poskytovania pôžičiek

3. Stanovenie poradia žiadostí aplikáciou kritérií uvedených v § 14 ods. 4 zákona o fonde

4. Schválenie žiadostí radou fondu.

Keďže posledný termín na predkladanie žiadostí bol 31. október 2020 (sobota), fond akceptoval aj žiadosti doručené 2. novembra 2020.

Následne v čase od 3. novembra 2020 do 29. novembra 2020, fond vykonal posúdeniu splnenia podmienok poskytovania pôžičiek, najmä vo vzťahu k oprávnenosti žiadateľa, vo vzťahu k pravdivosti, úplnosti a správnosti vyplnenia žiadosti a posúdenie súladu predložených príloh s podmienkami definovanými v Ozname o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku pre pedagógov na kalendárny rok 2020.

Vzhľadom k skutočnosti, že celková žiadaná suma pôžičiek v prípade žiadostí, ktoré splnili podmienky poskytovania pôžičiek bola nižšia ako objem finančných prostriedkov vyčlenených na žiadosti doručené do 31. októbra 2020, nebolo stanovované poradie žiadostí aplikáciou zákonných prednostných kritérií.

Dňa 30. novembra 2020 rada fondu schválila 176 žiadostí v celkovej sume pôžičiek 1 595 200 eur a neschválila 23 žiadosti v celkovej sume 214 700 eur z dôvodu nesplnenia podmienok poskytovania pôžičiek.  

 

Proces schvaľovania žiadostí o pôžičku doručených do 30. júna 2020

V druhom termíne na doručenie žiadostí (30. jún 2020) bolo fondu celkovo doručených 75 žiadostí. Celková žiadaná suma pôžičiek predstavovala 814 600 eur.

Celková suma disponibilných finančných prostriedkov vyčlenených na žiadosti doručené v termíne do 30. júna 2020 bola 1 067 600 eur. 

Vzhľadom k skutočnosti, že celková žiadaná suma pôžičiek v prípade žiadostí, ktoré splnili podmienky poskytovania pôžičiek bola nižšia ako objem finančných prostriedkov vyčlenených na žiadosti doručené do 30. júna 2020, nebolo stanovované poradie žiadostí aplikáciou zákonných prednostných kritérií.

Rada fondu na zasadnutí dňa 16. júla 2020 schválila 60 žiadostí v celkovej sume 663 600 eur a neschválila 15 žiadostí  v celkovej sume 151 000 eur z dôvodu nesplnenia podmienok poskytovania pôžičiek.

Menný zoznam schválených žiadostí o pôžičku doručených do 30.júna 2020 (v druhom zákonnom termíne)

Menný zoznam neschválených žiadostí o pôžičku doručených do 30. júna 2020 (v druhom zákonnom termíne)

 

Proces schvaľovania žiadostí o pôžičku doručených do 28. februára 2020

V prvom termíne na doručenie žiadostí (28. február 2020) bolo fondu celkovo doručených 104 žiadostí. Celková žiadaná suma pôžičiek predstavovala 845 000 eur.

Celková suma disponibilných finančných prostriedkov vyčlenených na žiadosti doručené v termíne do 28. februára 2020 bola 900 000 eur.

Vzhľadom k skutočnosti, že celková žiadaná suma pôžičiek v prípade žiadostí, ktoré splnili podmienky poskytovania pôžičiek bola nižšia ako objem finančných prostriedkov vyčlenených na žiadosti doručené do 28. februára 2020, nebolo stanovované poradie žiadostí aplikáciou zákonných prednostných kritérií.

Rada fondu na zasadnutí dňa 30. marca 2020 schválila 100 žiadostí v celkovej sume 826 000 eur a neschválila štyri žiadostí v celkovej sume 19 000 eur z dôvodu nesplnenia podmienok poskytovania pôžičiek.

Menný zoznam schválených žiadostí doručených do 28. februára 2020 (v prvom zákonnom termíne)

Menný zoznam neschválených žiadostí doručených do 28. februára 2020 (v prvom zákonnom termíne)