Schválenie pôžičiek v roku 2019 

 


Proces schvaľovania žiadostí doručených do 31. októbra 2019

Dňa 26. novembra 2019 rada fondu schválila žiadosti o pôžičku pre pedagógov v kalendárnom roku 2019 doručené do 31. októbra 2019. 

Menný zoznam schválených žiadosti o pôžičku doručených do 31. októbra 2019 (v treťom zákonnom termíne)

Menný zoznam neschválených žiadosti o pôžičku doručených do 31. októbra 2019 (v treťom zákonnom termíne)

 

Zistite či Vám bola pôžička schválená: 

V prípade, ak sa Vaše meno nenachádza ani v zozname schválených žiadostí o pôžičku, ani v zozname neschválených žiadostí o pôžičku, alebo sa v zoznamoch nachádzajú jeden alebo viacerí Vaši menovci, kontaktujte, prosím, fond za účelom overenia schválenia pôžičky.  

Priebeh schvaľovacieho procesu

Tretí termín na predkladanie žiadostí o pôžičku pre (ďalej len „žiadosť“) v  kalendárnom roku 2019 bol stanovený do 31. októbra 2019. Celkovo bolo Fondu na podporu vzdelávania do stanoveného termínu doručených 209 žiadostí, z čoho 206 žiadostí bolo doručených do 31. októbra. 2019 a tri žiadosti boli doručené po stanovenom termíne. Celková žiadaná výška pôžičiek predstavovala 2 047 500 eur.

Celkový objem finančných prostriedkov vyčlenených na pôžičky pre pedagógov doručených v termíne do 31. októbra 2019 bol 1 328 800 eur. 

V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona a vnútorného predpisu prebieha proces pri podávaní a schvaľovaní žiadostí o pôžičku v nasledovných etapách:

1. Prijímanie žiadostí

2. Posúdenie splnenia podmienok poskytovania pôžičiek

3. Stanovenie poradia žiadostí aplikáciou kritérií uvedených v § 14 ods. 4 zákona o fonde

4. Schválenie žiadostí radou fondu.

Prijímanie žiadostí prebiehalo do stanoveného termínu, t.j. do 31. októbra 2019. Následne v čase od 1. novembra 2019 do 25. novembra 2019, fond vykonal posúdenie splnenia podmienok poskytovania pôžičiek, najmä vo vzťahu k oprávnenosti žiadateľa, vo vzťahu k pravdivosti, úplnosti a správnosti vyplnenia žiadosti a posúdenie súladu predložených príloh s podmienkami definovanými v Ozname o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku pre pedagógov.

Vzhľadom k skutočnosti, že celková žiadaná výška pôžičiek v prípade žiadostí, ktoré splnili podmienky poskytovania pôžičiek bola vyššia ako objem finančných prostriedkov vyčlenených na žiadosti doručené do 31. októbra 2019, bolo poradie žiadostí stanovované aplikáciou zákonných prednostných kritérií (§ 14 ods. 4 a 5 zákona 396/2012 Z.z.) a kritéria rady fondu (čl. 6 ods. 8 vnútorného predpisu č. 1/2019). 

Dňa 26. novembra 2019 rada fondu schválila 135 žiadostí v celkovej sume pôžičiek 1 328 800 eur a neschválila 74 žiadostí v celkovej sume 703 500 eur.  

 

Hodnotiaci proces žiadostí doručených do 30. júna 2019

V termíne na predloženie žiadostí o pôžičku do 30. júna 2019 bolo fondu celkovo doručených 126 žiadostí. Celková žiadaná výška pôžičiek predstavovala  1 280 200 eur.

Celkový objem finančných prostriedkov vyčlenených na pôžičky pre pedagógov doručených do 30. júna 2019 bol 734 500  eur.

Vzhľadom k skutočnosti, že celková žiadaná výška pôžičiek v prípade žiadostí, ktoré splnili podmienky poskytovania pôžičiek bola vyššia ako objem finančných prostriedkov vyčlenených na žiadosti doručené do 30. júna 2019, bolo stanovované poradie žiadostí aplikáciou zákonných prednostných kritérií (§ 14 ods. 4 a 5 zákona 396/2012 Z.z.) a kritéria rady fondu (čl. 6 ods. 8 vnútorného predpisu č. 2/2017). 

Rada fondu na zasadnutí dňa 9. júla 2019 schválila 71 žiadostí v celkovej výške 725 700 eur a neschválila 55 žiadostí v celkovej výške 544 000 eur.

Menný zoznam schválených žiadosti o pôžičku doručených do 30. júna 2019 (v druhom zákonnom termíne)

Menný zoznam neschválených žiadostí o pôžičku doručených do 30. júna 2019 (v druhom zákonnom termíne)

 

Hodnotiaci proces žiadostí doručených do 28. februára 2019 

V termíne na predloženie žiadostí o pôžičku do 28. februára 2019 bolo fondu celkovo doručených 149 žiadostí. Celková žiadaná výška pôžičiek predstavovala 1 322 600 eur.

Celkový objem finančných prostriedkov vyčlenených na pôžičky pre pedagógov doručených do 28. februára 2019 bol 700 000 eur.

Vzhľadom k skutočnosti, že celková žiadaná výška pôžičiek v prípade žiadostí, ktoré splnili podmienky poskytovania pôžičiek bola vyššia ako objem finančných prostriedkov vyčlenených na žiadosti doručené do 28. februára 2019, bolo stanovované poradie žiadostí aplikáciou zákonných prednostných kritérií (§ 14 ods. 4 a 5 zákona 396/2012 Z.z.) a kritéria rady fondu (čl. 6 ods. 8 vnútorného predpisu č. 2/2017). 

Rada fondu na zasadnutí dňa 25. marca 2019 schválila 76 žiadostí v celkovej výške 699 500 eur a neschválila 73 žiadostí v celkovej výške 613 100 eur.

Menný zoznam schválených žiadosti o pôžičku doručených do 28. februára 2019 (v prvom zákonnom termíne)

Menný zoznam neschválených žiadostí o pôžičku doručených do 28. feburára 2019 (v prvom zákonnom termíne)