Schválenie pôžičiek v roku 2019 

 
Dňa 9. júla 2019 rada fondu schválila žiadosti o pôžičku pre pedagógov v kalendárnom roku 2019 doručené do 30. júna 2019. 

Menný zoznam schválených žiadosti o pôžičku doručených do 30. júna 2019 (v druhom zákonnom termíne)

Menný zoznam neschválených žiadostí o pôžičku doručených do 30. júna 2019 (v druhom zákonnom termíne)

Zistite či Vám bola pôžička schválená: 

V prípade, ak sa Vaše meno nenachádza ani v zozname schválených žiadostí o pôžičku ani v zozname neschválených žiadostí o pôžičku alebo sa v zoznamoch nachádzajú jeden alebo viacerí Vaši menovci, kontaktujte prosím fond za účelom overenia schválenia pôžičky.  

Priebeh hodnotiaceho procesu

Druhý termín na predkladanie žiadostí o pôžičku (ďalej len „žiadosť“) v  kalendárnom roku 2019 bol stanovený do 30. júna 2019. Celkovo bolo Fondu na podporu vzdelávania do 30. júna doručených 126 žiadostí, pričom celková žiadaná suma pôžičiek predstavovala 1 280 200 eur. 

Celkový objem finančných prostriedkov vyčlenených na pôžičky pre pedagógov doručených v termíne do 30. júna 2019 bol 734 500 eur. 

V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona a vnútorného predpisu prebieha proces pri podávaní a schvaľovaní žiadostí o pôžičku v nasledovných etapách:

1. Prijímanie žiadostí

2. Posúdenie splnenia podmienok poskytovania pôžičiek

3. Stanovenie poradia žiadostí aplikáciou kritérií uvedených v § 14 ods. 4 zákona o fonde

4. Schválenie žiadostí radou fondu.

Prijímanie žiadostí prebiehalo do stanoveného termínu, t.j. do 30. júna 2019. Následne v čase od 1. júla 2019 do 3. júla 2019 fond vykonal posúdenie splnenia podmienok poskytovania pôžičiek, najmä vo vzťahu k oprávnenosti žiadateľa, vo vzťahu k pravdivosti, úplnosti a správnosti vyplnenia žiadosti a posúdenie súladu predložených príloh s podmienkami definovanými v Ozname o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku.

Vzhľadom k skutočnosti, že celková žiadaná výška pôžičiek v prípade žiadostí, ktoré splnili podmienky poskytovania pôžičiek bola vyššia ako objem finančných prostriedkov vyčlenených na žiadosti doručené do 30. júna 2019, bolo poradie žiadostí stanovované aplikáciou zákonných prednostných kritérií (§ 14 ods. 4 a 5 zákona 396/2012 Z.z.) a kritéria rady fondu (čl. 6 ods. 8 vnútorného predpisu č. 1/2019). 

Dňa 9. júla 2019 rada fondu schválila 71 žiadostí v celkovej sume pôžičiek 725 700 eur a neschválila 55 žiadostí v celkovej sume 544 000 eur.  


Hodnotiaci proces žiadostí doručených do 28. februára 2019
 

V termíne na doručenie žiadostí o pôžičku do 28. februára 2019 bolo fondu celkovo doručených 149 žiadostí. Celková žiadaná výška pôžičiek predstavovala 1 322 600 eur.

Celkový objem finančných prostriedkov vyčlenených na pôžičky pre pedagógov doručených do 28. februára 2019 bol 700 000 eur.

Vzhľadom k skutočnosti, že celková žiadaná výška pôžičiek v prípade žiadostí, ktoré splnili podmienky poskytovania pôžičiek bola vyššia ako objem finančných prostriedkov vyčlenených na žiadosti doručené do 28. februára 2019, bolo stanovované poradie žiadostí aplikáciou zákonných prednostných kritérií (§ 14 ods. 4 a 5 zákona 396/2012 Z.z.) a kritéria rady fondu (čl. 6 ods. 8 vnútorného predpisu č. 2/2017). 

Rada fondu na zasadnutí dňa 25. marca 2019 schválila 76 žiadostí v celkovej výške 699 500 eur a neschválila 73 žiadostí  v celkovej výške 613 100 eur.

Menný zoznam schválených žiadosti o pôžičku doručených do 28. februára 2019 (v prvom zákonnom termíne)

Menný zoznam neschválených žiadostí o pôžičku doručených do 28. feburára 2019 (v prvom zákonnom termíne)