Schválenie pôžičiek v roku 2019

 

 

Dňa 25. marca 2019  rada fondu schválila žiadosti o pôžičku pre pedagógov v kalendárnom roku 2019 doručené do 28. februára 2019.

Menný zoznam schválených žiadosti o pôžičku doručených do 28. februára 2019 (v prvom zákonnom termíne)

Menný zoznam neschválených žiadostí o pôžičku doručených do 28. februára 2019 (v prvom zákonnom termíne)

 

Zistite či Vám bola pôžička schválená:

V prípade, ak sa Vaše meno nenachádza ani v zozname schválených žiadostí o pôžičku ani v zozname neschválených žiadostí o pôžičku alebo sa v zoznamoch nachádzajú jeden alebo viacerí Vaši menovci, kontaktujte prosím fond za účelom overenia schválenia pôžičky.

 

Priebeh hodnotiaceho procesu

Prvý termín na predkladanie žiadostí o pôžičku (ďalej len „žiadosť“) v  kalendárnom roku 2019 bol stanovený do 28. februára  2019. Celkovo bolo Fondu na podporu vzdelávania do 28. februára doručených 149 žiadostí, pričom celková žiadaná suma pôžičiek predstavovala 1 322 600 eur.
Celkový objem finančných prostriedkov vyčlenených na pôžičky pre pedagógov doručených v termíne do 28. februára 2019 bol 700 000 eur. 

V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona a vnútorného predpisu prebieha proces pri podávaní a schvaľovaní žiadostí o pôžičku v nasledovných etapách:

1. Prijímanie žiadostí

2. Posúdenie splnenia podmienok poskytovania pôžičiek

3. Stanovenie poradia žiadostí aplikáciou kritérií uvedených v § 14 ods. 4 zákona o fonde

4. Schválenie žiadostí radou fondu.

Prijímanie žiadostí prebiehalo do stanoveného termínu, t.j. do 28. februára 2019. Následne v čase od 1. marca 2019 do 21. marca 2019 fond vykonal posúdenie splnenia podmienok poskytovania pôžičiek, najmä vo vzťahu k oprávnenosti žiadateľa, vo vzťahu k pravdivosti, úplnosti a správnosti vyplnenia žiadosti a posúdenie súladu predložených príloh s podmienkami definovanými v Ozname o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku.

Vzhľadom k skutočnosti, že celková žiadaná výška pôžičiek v prípade žiadostí, ktoré splnili podmienky poskytovania pôžičiek bola vyššia ako objem finančných prostriedkov vyčlenených na žiadosti doručené do 28. februára 2019, bolo stanovované poradie žiadostí aplikáciou zákonných prednostných kritérií (§ 14 ods. 4 a 5 zákona 396/2012 Z.z.) a kritéria rady fondu (čl. 6 ods. 8 vnútorného predpisu č. 2/2017). 
Dňa 25. marca 2019 rada fondu schválila 76 žiadostí v celkovej sume pôžičiek 699 500 eur a neschválila 73 žiadostí v celkovej sume 613 100 eur.