Schválené pôžičky v roku 2017 

  

V kalendárnom roku 2017 mohli pedagógovia doručiť žiadosť o pôžičku v dvoch termínoch – do 30. júna 2017 a do 31. októbra 2017.

Na pôžičky pre pedagógov bolo v roku 2017 vyčlenených 2 300 000 eur z toho 1 300 000 eur na žiadosti o pôžičku doručené do 30. júna 2017 a 1 000 000 eur na žiadosti o pôžičku doručené do 31. októbra 2017.

 

Zhrnutie hodnotiaceho procesu za kalendárny rok 2017

Celkovo bolo fondu v roku 2017 doručených 337 žiadostí v celkovej žiadanej výške pôžičiek 2 983 100 eur.

Rada fondu na svojich zasadnutiach dňa 27. júla 2017 a dňa 28. novembra 2017 schválila celkovo 266 žiadostí v celkovej výške pôžičiek 2 417 000 eur a neschválila 71 žiadostí v celkovej výške pôžičiek 565 500 eur.

 

Hodnotiaci proces žiadostí doručených do 31. októbra 2017

V termíne na doručenie žiadostí o pôžičku do 31. októbra 2017 bolo fondu celkovo doručených 241 žiadostí, z čoho 237 žiadostí bolo doručených v termíne (31. október 2017) a 4 žiadosti boli doručené po stanovenom termíne. Celková žiadaná výška pôžičiek predstavovala 2 077 300 eur.

Celkový objem finančných prostriedkov vyčlenených na pôžičky pre pedagógov doručených do 31. októbra 2017 bol 1 557 800 eur.

Po uplynutí termínu na predkladanie žiadostí o pôžičku prebiehali jednotlivé etapy schvaľovacieho procesu, t.j. evidencia žiadostí o pôžičku do databázy fondu pre správu pôžičiek, posúdenie splnenia podmienok poskytovania pôžičiek a následne schválenie žiadostí o pôžičku radou fondu.

Vzhľadom k skutočnosti, že celková žiadaná výška pôžičiek v prípade žiadostí, ktoré splnili podmienky poskytovania pôžičiek bola vyššia ako objem finančných prostriedkov vyčlenených na žiadosti doručené do 31. októbra 2017, bolo stanovované poradie žiadostí aplikáciou zákonných prednostných kritérií (§ 14 ods. 4 a 5 zákona 396/2012 Z.z.) a kritéria rady fondu (čl. 6 ods. 8 vnútorného predpisu č. 2/2017). Rada fondu na zasadnutí dňa 28. novembra 2017:
- schválila 177 žiadostí o pôžičku v celkovej výške pôžičiek 1 552 800 eur a
- neschválila 64 žiadostí o pôžičku v celkovej požadovanej výške pôžičiek 524 500 eur. 

Zoznam schválených žiadostí o pôžičku ako aj zoznam neschválených žiadostí o pôžičku bol zverejnený na webovom sídle fondu dňa 29. novembra 2017. Zmluvy o pôžičke boli úspešným žiadateľom zaslané dňa 1. decembra 2017.

 

Menný zoznam schválených žiadostí o pôžičku doručených do 31. októbra 2017

Menný zoznam neschválených žiadostí o pôžičku doručených do 31. októbra 2017

 

Hodnotiaci proces žiadostí doručených do 30. júna 2017

V termíne na doručenie žiadostí o pôžičku do 30. júna 2017 bolo fondu celkovo doručených 96 žiadostí o pôžičku v celkovej požadovanej výške pôžičiek 905 800 eur, pričom sedem žiadateľov doručilo dve žiadosti o pôžičku.

Po uplynutí termínu na predkladanie žiadostí o pôžičku prebiehali jednotlivé etapy schvaľovacieho procesu, t.j. evidencia žiadostí o pôžičku do databázy fondu pre správu pôžičiek, posúdenie splnenia podmienok poskytovania pôžičiek a následne schválenie žiadostí o pôžičku radou fondu.

Vzhľadom k skutočnosti, že celková žiadaná výška pôžičiek v prípade žiadostí o pôžičku, ktoré splnili podmienky poskytovania pôžičiek bola nižšia ako objem finančných prostriedkov vyčlenených na žiadosti o pôžičku doručené do 30. júna 2017, nebolo stanovované poradie žiadostí o pôžičku aplikáciou zákonných prednostných kritérií. Rada fondu na zasadnutí dňa 28. júla 2017:
- schválila 89 žiadostí o pôžičku v celkovej výške pôžičiek 864 200 eur a
- neschválila 7 žiadostí o pôžičku v celkovej požadovanej výške pôžičiek 41 000 eur.

Zoznam schválených žiadostí o pôžičku ako aj zoznam neschválených žiadostí o pôžičku bol zverejnený na webovom sídle fondu dňa 31. júla 2017. Zmluvy o pôžičke boli úspešným žiadateľom zaslané dňa 2. augusta 2017.

 

Menný zoznam schválených žiadostí o pôžičku doručených do 30. júna 2017

Menný zoznam neschválených žiadostí o pôžičku doručených do 30. júna 2017