Schválené pôžičky v školskom roku 2016/2017

 

Priebeh hodnotiaceho procesu

Termín na predkladanie žiadostí o pôžičku bol stanovený do 30. septembra 2016. Celkovo bolo Fondu na podporu vzdelávania doručených 546 žiadostí o pôžičku, z čoho 530 žiadostí bolo doručených v termíne, 16 žiadostí bolo doručených po stanovenom termíne a 16 žiadateľov predložilo dve žiadosti). Celková žiadaná suma pôžičiek presiahla 5 mil. EUR, pričom priemerná žiadaná výška pôžičky bola 9 303 EUR.

 

Fond posudzoval v procese schvaľovania pôžičiek len tie žiadosti o pôžičku, ktoré boli doručené do stanoveného termínu (do 30. 9. 2016) a v súlade so stanovenými podmienkami.

 

Proces schvaľovania pôžičiek pozostával z troch etáp:
- posúdenie splnenia podmienok poskytovania pôžičiek,
- stanovenie poradia žiadostí o pôžičku aplikáciou kritérií na uprednostnenie,
- schválenie žiadostí o pôžičku radou fondu.

 

V čase od 1. 10. 2016 do 24. 10. 2016 prebehla prvá etapa schvaľovacieho procesu a to posúdenie splnenia podmienok poskytovania pôžičiek, najmä vo vzťahu k oprávnenosti žiadateľa, vo vzťahu k úplnosti a správnosti vyplnenia žiadostí, posúdenie súladu predložených príloh s podmienkami definovanými v Ozname o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku atď. Následne bolo stanovené poradie žiadostí o pôžičku aplikáciou zákonných kritérií (§ 14 ods. 4 zákona č. 396/2012 Z. z. o FnPV) a kritéria rady fondu (čl. 6 ods. 14 vnútorného predpisu č. 2/2013).

Dňa 14. 11. 2016 prebehla tretia etapa schvaľovacieho procesu a to schválenie žiadostí o pôžičky radou fondu.

 

Z celkového počtu 546 doručených žiadostí o pôžičku bolo schválených 246 žiadostí o pôžičku v celkovej výške pôžičiek 2 498 700 EUR a neschválených 300 žiadostí o pôžičku, pričom časť z nich bola vyradená z dôvodu nesplnenia podmienok poskytovania pôžičiek zo zákona. Išlo napríklad o žiadostí doručené po termíne, či z dôvodu duplicitného predloženia, alebo z nesplnenia iných predpísaných podmienok.

Menný zoznam schválených žiadosti o pôžičku

Menný zoznam neschválených žiadostí o pôžičku

 

Dňa 27.1.2017 rada Fondu na podporu vzdelávania schválila žiadosti o poskytnutie pôžičky v súlade s čl. 6 ods. 15 Vnútorného predpisu č. 2/2013, ktorým sa určujú pravidlá na  posudzovanie žiadostí o pôžičku a na zoraďovanie osôb, ktoré podali žiadosť o pôžičku, v zmysle ktorého v prípade, ak dôjde k dodatočnému uvoľneniu prostriedkov v prípade neuzavretia zmluvy so žiadateľom fond písomne navrhne uzavretie zmluvy osobe, ktorej žiadosť o pôžičku je v zozname neschválených žiadostí o pôžičku prvá v poradí.  

Menný zoznam dodatočne schválených žiadostí o pôžičku