Schválenie pôžičiek v akademickom roku 2019/2020

 

Ako prebieha proces schvaľovania pôžičiek doručených do 31. októbra 2019? 

  • od 4. novembra 2019 proces posudzovania splnenia podmienok poskytovania pôžičiek
  • 31. október 2019 ukončenie predkladania žiadostí o pôžičku pre študentov

 

Proces schvaľovania žiadostí doručených do 15. septembra 2019

Rada fondu dňa 18. októbra 2019 schválila žiadosti o pôžičku pre študentov v akademickom roku 2019/2020 doručené do 15. septembra 2019:

Menný zoznam schválených žiadosti o pôžičku doručených do 15. septembra 2019 (v prvom zákonnom termíne)

Menný zoznam neschválených žiadosti o pôžičku doručených do 15. septembra 2019 (v prvom zákonnom termíne)

 

Zistite či Vám bola pôžička schválená:

V prípade, ak sa Vaše meno nenachádza ani v zozname schválených žiadostí o pôžičku, ani v zozname neschválených žiadostí o pôžičku, alebo sa v zoznamoch nachádzajú jeden alebo viacerí Vaši menovci kontaktujte, prosím, fond za účelom overenia schválenia pôžičky.

Priebeh schvaľovacieho procesu

Prvý termín na predkladanie žiadostí o pôžičku (ďalej len „žiadosť“) v akademickom  roku 2019/2020 bol stanovený do 15. septembra 2019. Celkovo bolo Fondu na podporu vzdelávania doručených 424 žiadostí v žiadanej výške pôžičiek 1 340 900 eur.
Celkový objem finančných prostriedkov vyčlenených na pôžičky pre študentov doručené v termíne do 15. septembra 2019 bol 1 500 000 eur.

V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona a vnútorného predpisu rady fondu č. 1/2019 prebiehal proces pri podávaní a schvaľovaní žiadostí v nasledovných etapách:

1. Prijímanie žiadostí

2. Posúdenie splnenia podmienok poskytovania pôžičiek

3. Stanovenie poradia žiadostí aplikáciou kritérií uvedených v § 11 ods. 3 zákona o fonde

4. Schválenie žiadostí radou fondu.

 

Keďže posledný termín na predkladanie žiadostí o pôžičku bol 15. september 2019 (nedeľa), fond akceptoval aj žiadosti doručené 16. septembra 2019. Následne, v čase od 17. septembra 2019 do 15. októbra 2019 fond vykonal posúdenie splnenia podmienok poskytovania pôžičiek, najmä vo vzťahu k oprávnenosti žiadateľa, vo vzťahu k pravdivosti, úplnosti a správnosti vyplnenia žiadosti a posúdenie súladu predložených príloh s podmienkami definovanými v Ozname o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku pre študentov na akademický rok 2019/2020. Zároveň bolo overované splnenie podmienok poskytovania pôžičiek aj v Centrálnom registri študentov.

Vzhľadom k skutočnosti, že celková žiadaná výška pôžičiek v prípade žiadostí, ktoré splnili podmienky poskytovania pôžičiek bola nižšia ako objem finančných prostriedkov vyčlenených na žiadosti predložené do 15. septembra 2019, nebolo stanovované poradie žiadostí aplikáciou zákonných prednostných kritérií.
Dňa 18. októbra 2019 rada fondu schválila 377 žiadostí v celkovej výške pôžičiek 1 209 900 eur a neschválila 47 žiadostí v celkovej výške 131 000 eur.