• Schválené pôžičky v akademickom roku 2019/2020

Akademický rok 2019/2020

V akademickom roku 2019/2020 mohli študenti doručiť žiadosť o pôžičku v dvoch termínoch – do 15. septembra 2019 a do 31. októbra 2019. Na pôžičky pre študentov bolo v akademickom roku 2019/2020 vyčlenených 4 500 000 eur. Objem finančných prostriedkov vyčlenený na žiadosti o pôžičku doručené do 15. septembra 2019 bol určený vo výške 1 500 000 eur a na žiadosti o pôžičku doručené do 31. októbra 2019 bol určený vo výške 3 000 000 eur.

 

V termíne do 15. septembra 2019 bolo fondu celkovo doručených 424 žiadostí o pôžičku v celkovej požadovanej sume pôžičiek 1 340 900 eur, z toho 11 bolo doručených duplicitne. Rada fondu následne na svojom zasadnutí dňa 18. októbra 2019 schválila 377 žiadostí o pôžičku pre študentov, ktorí predložili žiadosť o pôžičku do 15. septembra 2019, v celkovej sume pôžičiek 1 209 900 eur. Doručených zmlúv o pôžičke a následne vyplatených bolo 330 pôžičiek v celkovej sume 1 079 700 eur, ktoré spĺňali všetky náležitosti stanovené zmluvou a zákonom.

 

V termíne do 31. októbra 2019 bolo fondu celkovo doručených 793 žiadostí o pôžičku v celkovej požadovanej sume pôžičiek 2 519 700 eur, z toho 16 bolo doručených po stanovenom termíne a 24 duplicitne. Rada fondu následne na svojom zasadnutí dňa 26. novembra 2019 schválila 722 žiadostí o pôžičku pre študentov, ktorí predložili žiadosť o pôžičku do 31. októbra 2019, v celkovej sume pôžičiek 2 310 700 eur. Doručených zmlúv o pôžičke a následne vyplatených bolo 598 pôžičiek v celkovej sume 1 935 200 eur, ktoré spĺňali všetky náležitosti stanovené zmluvou a zákonom.

 

Celkovo bolo fondu v akademickom roku 2019/2020 doručených 1 217 žiadostí o pôžičku v celkovej žiadanej sume pôžičiek 3 860 600 eur. Schválených bolo celkovo 1 099 žiadostí o pôžičku v celkovej sume pôžičiek 3 520 600 eur. Pre akademický rok 2019/2020 bolo celkovo vyplatených 928 pôžičiek pre študentov v celkovej sume 3 014 900 eur.