Ako opraviť chyby na prednej strane zmluvy o pôžičke 

Upozornenie: Opravu chýb v zmluve o pôžičke je nevyhnutné vykonať na všetkých troch rovnopisoch tak, aby všetky zmluvné strany mali k dispozícii totožné znenie zmluvy o pôžičke.

Ak ste pri vypĺňaní údajov na prednej strane zmluvy o pôžičke (ďalej len „zmluva“) zistili chyby v predtlačenom texte alebo ste sa pomýlili pri samotnom vypĺňaní Vašich údajov, postupujte pri oprave chýb podľa tohto návodu a vyhnete sa tak problémom s akceptáciou zmluvy a následným vyplácaním pôžičky.

 

Ako opraviť chybu v predtlačenom texte

 1. Chybne predtlačený údaj na zmluve prečiarknite
 2. Vedľa prečiarknutého údaju vyplňte nový správny údaj
 3. K novému správnemu údaju napíšte „*opravil“ a uveďte paličkovým písmom Vaše priezvisko, dátum opravy a podpíšte sa

Vzor správneho vykonania opravy nájdete tu.

Týmto spôsobom je možné opraviť nasledovné predtlačené údaje:

 • titul dlžníka,
 • adresu trvalého pobytu dlžníka,
 • kontaktné údaje dlžníka.

 
Upozornenie
Ak je na zmluve nesprávne uvedené Vaše meno a priezvisko alebo Vaše rodné číslo a dátum narodenia, kontaktujte fond obratom a vyžiadajte si vystavenie novej zmluvy.

 
Ako opraviť chybu vo vyplňovanom texte

 1. Chybne vyplnený údaj na zmluve prečiarknite
 2. Vedľa prečiarknutého údaju vyplňte nový správny údaj
 3. K novému správnemu údaju napíšte „*opravil“ a uveďte paličkovým písmom Vaše priezvisko, dátum opravy a podpíšte sa

Vzor správneho vykonania opravy nájdete tu.

 

Týmto spôsobom je možné opraviť nasledovné vyplňované údaje:

 • IBAN a BIC (SWIFT kód),
 • titul ručiteľa,
 • adresu trvalého pobytu a korešpondenčnú adresu ručiteľa,
 • kontaktné údaje ručiteľa,
 • iné údaje, ktoré nie sú predtlačené. 

Upozornenie:
Ak na zmluve nesprávne uvediete meno a priezvisko ručiteľa alebo jeho rodné číslo a dátum narodenia alebo uvediete nesprávneho ručiteľa, kontaktujte fond obratom a vyžiadajte si vystavenie novej zmluvy.

V prípade opravy čísla účtu (IBAN) odporúčame k zmluve priložiť fotokópiu dokladu s číslom účtu tak, aby fond vedel jednoznačne identifikovať číslo Vášho účtu a mohol Vám pôžičku bez problémov a komplikácii vyplatiť.

 

Meno, priezvisko a rodné číslo Vás ako dlžníka a Vášho ručiteľa uvedené na prednej strane zmluvy musia byť totožné s údajmi uvedenými na osvedčovacej doložke pri osvedčovaní podpisov, inak nebude možné zmluvu akceptovať a pôžičku vyplatiť.

Osobné údaje ručiteľa na prednej strane zmluvy musia byť totožné s údajmi uvedenými na potvrdení o príjme ručiteľa. Potvrdenia o príjme vystavené na iné meno a priezvisko alebo rodné číslo ručiteľa nebude možné akceptovať.

V prípade, že ste chybu zistili až dodatočne po odoslaní zmluvy na adresu fondu, na nahlásenie správneho údaju použite tlačivo Žiadosť o zmenu a doplnenie osobných údajov a údajov na zmluve o pôžičke. Týmto spôsobom nie je možné meniť údaje, ktoré si vyžadujú vystavenie novej zmluvy v zmysle vyššie uvedených pravidiel.