Pôžička pre študentov

Si študent a máš v hlave veľa nápadov? Chceš realizovať svoje vízie, študentské projekty, vyskúšať študijný pobyt v zahraničí alebo jednoducho potrebuješ financovať bežné študentské výdavky?

Študentská pôžička je  dostupná pre akademický rok 2023/2024.

Nižšie uvádzame základné informácie o pôžičkách pre študentov.

typy pôžičiekVýška, úročenie a lehota Postup pri predkladaní žiadostiPrílohy k žiadosti
Postup pri schvaľovaní pôžičiekOZNÁMENIE O SCHVÁLENÍ / NESCHVÁLENÍ Informácia pre doktorandov

 

Oznam

Rada fondu na podporu vzdelávania na svojom zasadnutí dňa 30. augusta 2023 schválila zverejnenie oznamu o výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutí pôžičky v nasledujúcom akademickom roku 2023/2024. 

OZNAM

 

Dôležité informácie: 

Zmena na základe uznesenia rady fondu č. 1-033/2023 zo dňa 27.10.2023:
Finančné prostriedky alokované na jednotlivé typy pôžičiek pre študentov sa budú poskytovať v nasledujúcich zberných termínoch:
Študenti bez ručiteľa:  30.09.23  -  31.10.23  -  31.01.24  -  31.03.24 (najbližšie otvorený termín)
Študenti s ručiteľom:  30.09.23  -  31.10.23  -  31.01.24  -  31.03.24 (najbližšie otvorený termín)
Študenti na excelentných vysokých školách:  30.09.2023 (ďalšie termíny neotvorené)


Finančné prostriedky určené pre študentov na excelentných vysokých školách boli v prvom termíne vyčerpané.
Študentom odporúčame požiadať o pôžičku s ručiteľom v maximálnej výške 7.500 €.

 

Žiadosti 

Žiadosť o pôžičku bez ručiteľa 

Žiadosť o pôžičku s ručiteľom

Žiadosť o pôžičku na excelentných VŠ (pre akad. rok 2023/24 - sú zdroje vyčerpané, nepodávajte)

 

Prílohy 

Potvrdenie o príjme ručiteľa zo závislej činnosti 

Potvrdenie o príjme ručiteľa na základe daňového priznania

 

Sadzobník 

 Sadzobník poplatkov a náhrad platný od 01.02. 2024
 spoločný pre všetky produkty FnPV

 

Typy pôžičiek

Od akademického roku 2023/2024 je možné požiadať o štyri rôzne typy pôžičiek pre študentov, ktoré sa od seba líšia tým, pre koho sú určené, maximálnou výškou pôžičky, požiadavkami na zabezpečenie, účelovosťou, či spôsobom splácania a možnosťami odpísania časti nesplatenej pôžičky. Základnú charakteristiku jednotlivých typov pôžičiek nájdete nižšie, alebo si môžete pozrieť ich prehľadné tabuľkové porovnanie. 

Upozorňujeme, že informácie o výške pôžičky, úrokovej sadzbe, podmienkach pre ručiteľa a kritériách pri pôžičkách bez zabezpečenia ručiteľom uvedené nižšie a tabuľkovom porovnaní sú platné pre akademický rok 2023/2024.

1. Pôžička pre študentov zabezpečená ručiteľom

 • žiadateľom o pôžičku môže byť študent I., II. alebo III. stupňa vysokoškolského štúdia v dennej alebo externej forme, ktorý študuje na vysokej škole so sídlom na území Slovenskej republiky alebo na zahraničnej vysokej škole,
 • v čase doručenia žiadosti o pôžičku musí byť žiadateľ o pôžičku zapísaný do ročníka v príslušnom akademickom roku v ktorom o pôžičku žiada,
 • bezúčelová.

2. Pôžička pre študentov bez zabezpečenia ručiteľom

 • žiadateľom o pôžičku môže byť študent I. a II. stupňa vysokoškolského štúdia v dennej forme, ktorý študuje na vysokej škole so sídlom na území Slovenskej republiky a ktorý nemal doposiaľ poskytnutú pôžičku z fondu a zároveň
 • spĺňa aspoň jedno z nasledovných kritérií (kritéria platné pre akademický rok 2023/2024; kritériá sa môžu medzi jednotlivými akademickými rokmi líšiť):
  • je študentom po skončení ústavnej starostlivosti, po skončení pobytu nariadeného výchovným opatrením alebo neodkladným opatrením v zariadení podľa osobitného predpisu dosiahnutím plnoletosti alebo
  • je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo
  • je študentom, ktorý bol do dosiahnutia plnoletosti rozhodnutím súdu zverený do osobnej starostlivosti inej fyzickej osoby ako rodiča,
 • v čase doručenia žiadosti o pôžičku musí byť žiadateľ o pôžičku zapísaný do ročníka v príslušnom akademickom roku v ktorom o pôžičku žiada,
 • žiadateľ nemôže mať ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa,
 • bezúčelová.

3. Pôžička pre študentov na excelentných vysokých školách (pre akad. r. 2023/24 sú už finančné zdroje vyčerpané)

 • žiadateľom o pôžičku môže byť študent I., II. alebo III. stupňa vysokoškolského štúdia v dennej forme, ktorý študuje na vysokej škole, ktorá je zaradená medzi 500 škôl s najvyšším hodnotením na svete za posledný rok najmenej podľa jedného nezávislého medzinárodného hodnotenia vysokých škôl: 

https://www.shanghairanking.com/rankings/arwu/2022

https://www.topuniversities.com/

https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2023/world-ranking

 Na hore uvedených troch odkazoch je zverejnené nezávislé medzinárodné hodnotenie vysokých škôl podľa ktorého určuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR poskytovanie excelentných pôžičiek pre študentov. Vami zvolená škola sa musí nachádzať v hodnotení na poradovom miestne do 500. 

 • pôžička zabezpečená ručiteľom,
 • bezúčelová - ak je študent v čase predkladania žiadosti o pôžičku zapísaný do ročníka v príslušnom stupni vysokoškolského štúdia v tom akademickom roku, v ktorom o pôžičku žiada,
 • účelovo viazaná - ak je študent v čase predkladania žiadosti o pôžičku prijatý na štúdium, ale ešte neprebehol zápis, nakoľko ten je podmienený prioritne úhradou školného. Školné pritom musí predstavovať minimálne polovicu z požadovanej výšky pôžičky. Po úhrade školného môže študent zvyšnú časť pôžičky použiť aj na iné účely spojené so štúdiom na excelentnej vysokej škole, pričom tie na rozdiel od úhrady školného nie je potrebné zdokladovať.

 4. Pôžička pre študentov, ktorým bol udelený azyl, bola poskytnutá doplnková ochrana alebo bolo poskytnuté dočasné útočisko

 • poskytovanie týchto pôžičiek závisí od získania dotácie na na tento účel z rozpočtovej kapitoly ministerstva školstva. V prípade, ak dôjde k podpisu dotačnej zmluvy, fond o tom bude informovať na svojom webovom sídle.

 

V prípade všetkých študentov študujúcich na zahraničnej vysokej škole platí, že ich štúdium musí byť podľa rozhodnutia ministerstva školstva svojím rozsahom a úrovňou postavené na roveň štúdia na vysokej škole v Slovenskej republike.

Pôžička nebude poskytnutá žiadateľovi, ktorému už v minulosti bolo poskytnutých šesť pôžičiek. Do počtu šiestich pôžičiek sa započítavajú aj pôžičky poskytnuté Študentským pôžičkovým fondom.

Pôžička taktiež nebude poskytnutá žiadateľovi, ktorý je v oddlžení konkurzom alebo splátkovým kalendárom alebo podal návrh na oddlženie konkurzom alebo splátkovým kalendárom.

 

Výška pôžičky, úročenie a lehota splatnosti pôžičky

Výška a úroková sadzba pôžičiek pre akademický rok 2023/2024 budú stanovené v Ozname o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku na akademický rok 2023/2024, ktorý bude zverejnený na tomto webovom sídle. O jeho zverejnení Vás budeme informovať.

Minimálna lehota splatnosti pôžičky je 5 rokov.
Maximálna lehota splatnosti pôžičky je 10 rokov.

 

Postup pri predkladaní žiadosti o pôžičku

V súlade s § 11 ods. 6 zákona o fonde bude možné žiadosť o pôžičku v akademickom roku 2023/2024 doručiť v termíne do 31. januára 2024. Ak finančné prostriedky alokované na jednotlivé typy pôžičiek pre študentov nebudú vyčerpané po 31. januári 2024, bude možné, na základe rozhodnutia rady fondu, tieto nevyčerpané finančné prostriedky použiť na poskytnutie pôžičiek v ďalšom termíne na doručenie žiadostí o pôžičku až do ich úplného vyčerpania.

Informáciu o možnosti doručenia žiadosti o pôžičku v časovo nasledujúcom predpokladanom termíne zverejní fond na svojom webovom sídle vždy do desiatich dní po uplynutí predchádzajúceho termínu na doručenie žiadostí o pôžičku.
Žiadosť o pôžičku sa vzťahuje na akademický rok, v ktorom sa pôžička poskytuje.

Žiadosť o pôžičku je možné doručiť jedným z nasledovných spôsobov:

1. V listinnej podobe osobne, poštou alebo kuriérskou službou, pričom žiadosť o pôžičku musí byť doručená ako originál podpísaný osobne žiadateľom.

2. V elektronickej podobe na emailovú adresu ziadost@fnpv.sk, pričom žiadosť o pôžičku musí byť podpísaná kvalifikovaným (zaručeným) elektronickým podpisom žiadateľa.

 

Prílohy k žiadosti o pôžičku

Žiadateľ predkladá spolu so žiadosťou o pôžičku aj jednotlivé povinné prílohy a prílohy preukazujúce splnenie kritérií na uprednostnenie žiadateľa, ktoré sú bližšie definované v Ozname o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku na akademický rok 2023/2024, ktorý je zverejnený na tomto webovom sídle.  

Postup pri schvaľovaní pôžičiek

Fond posudzuje v procese schvaľovania pôžičiek len tie žiadosti o pôžičku, ktoré boli doručené do určeného termínu (do 31. marca alebo ďalšie termíny určené radou fondu) a ktoré sú v súlade s podmienkami poskytovania pôžičiek.

Proces schvaľovania pôžičiek pozostáva z týchto etáp:

 1. posúdenie splnenia podmienok poskytovania pôžičiek,
 2. určenie poradia žiadostí o pôžičku aplikáciou kritérií na uprednostnenie uvedených v § 11 ods. 3 zákona o fonde a prednostných kritérií rady fondu podľa vnútorného predpisu č. 1/2019 a
 3. schválenie žiadostí o pôžičku radou fondu.

Na poskytnutie pôžičky z fondu nie je právny nárok. Pôžička sa neschvaľuje v správnom konaní. 

 

Oznámenie o schválení / neschválení žiadosti o pôžičku a podpis zmluvy o pôžičke

Fond zverejní na svojom webovom sídle v sekcii Schválené pôžičky do troch dní od rozhodnutia rady fondu, najneskôr však do 60 dní od termínu na doručenie žiadostí o pôžičku, zoznam schválených pôžičiek a mená a priezviská žiadateľov, ktorým rada fondu pôžičku neschválila.

Žiadateľovi, ktorému bolo poskytnutie pôžičky schválené (ďalej len „dlžník“), fond zašle zmluvu o pôžičke ako doporučenú zásielku najneskôr do 20 dní od zverejnenia zoznamu schválených pôžičiek v dvoch alebo troch rovnopisoch v závislosti od toho, či pôžička musí byť zabezpečená ručením:
 • jeden rovnopis určený pre dlžníka,
 • jeden rovnopis určený pre ručiteľa (ak pôžička musí byť zabezpečená ručením),
 • jeden rovnopis určený pre fond

Po doručení dlžník spolu s ručiteľom (ak pôžička musí byť zabezpečená ručením) podpíšu všetky rovnopisy zmluvy o pôžičke, pričom podpisy na všetkých rovnopisoch musia byť úradne osvedčené. Následne všetky rovnopisy dlžník zašle späť na adresu fondu poštou, kuriérskou službou alebo odovzdá osobne v sídle fondu v čase úradných hodín. Všetky rovnopisy zmluvy o pôžičke musia byť doručené späť fondu v lehote určenej v sprievodnom liste k zmluve o pôžičke.

Dlžník / ručiteľ môže na uzatvorenie zmluvy o pôžičke splnomocniť inú osobu, pričom takéto splnomocnenie musí byť predložené spolu s podpísanou zmluvou o pôžičke, v opačnom prípade bude fond považovať zmluvu o pôžičke za neplatnú. Splnomocniť inú osobu odporúčame najmä v prípade štúdia na zahraničnej vysokej škole, za účelom úspory výdavkov na overovanie v zahraničí, ako aj urýchlenia podpisovania zmluvy o pôžičke. Vzor splnomocnenia je k dispozícii na webovom sídle fondu v sekcii Dokumenty. Podpis na splnomocnení musí byť úradne osvedčený.

 

Informácia pre doktorandov k výberu správnej pôžičky

V súlade so zákonom o fonde majú študenti III. stupňa vysokoškolského štúdia možnosť požiadať o pôžičku v dvoch formách:

 1. podľa §10 zákona o fonde ako pôžičku pre študentov,
 2. podľa §14 zákona o fonde ako pôžičku pre pedagógov.

Nižšie nájdete základné porovnanie obidvoch foriem pôžičiek pre ľahšie rozhodnutie, ktorá Vám viac vyhovuje. Upozorňujeme, že informácie o výške pôžičky a úrokovej sadzbe uvedené v tabuľke sú platné pre akademický rok 2022/2023.

Upozornenie:

V prípade doktorandov nie je možné kombinovať pôžičky podľa § 10 (pôžičky pre študentov) a pôžičky podľa § 13a (stabilizačné pôžičky) alebo podľa § 14 (pôžičky pre pedagógov) zákona o fonde, t.j. ak doktorand už raz získal pôžičku podľa § 10 zákona o fonde, nebude mu v budúcnosti ako doktorandovi poskytnutá pôžička podľa § 13a alebo § 14 zákona o fonde a naopak.