• Študenti - FAQs

Najčastejšie otázky - žiadosť študenti

Nižšie nájdete odpovede na najčastejšie kladené otázky, ktoré sa týkajú žiadosti o pôžičku. 

 

Otázky týkajúce sa žiadosti o pôžičku

1. Dokedy a na akú adresu musím zaslať žiadosť o pôžičku?

Žiadosť o pôžičku je možné každoročne doručiť do:

  • 15. septembra alebo
  • 31. októbra.

na adresu fondu:

Fond na podporu vzdelávania
Panenská 29
81103 Bratislava 1

Za dátum doručenia žiadosti o pôžičku sa považuje deň jej doručenia v písomnej forme na adresu fondu, preto odporúčame odoslať žiadosť o pôžičku na poštovú prepravu minimálne 3 pracovné dni pred stanoveným termínom na doručenie žiadosti o pôžičku. Detailné informácie sa nachádzajú v časti 3.4 Oznamu. 

 

2. Môžem si podať žiadosť o pôžičku, aj keď študujem na súkromnej vysokej škole v zahraničí?

Fond poskytuje pôžičky aj študentom na zahraničných vysokých školách, bez ohľadu na to, či ide o súkromné alebo verejné vysoké školy za podmienky, že je dané štúdium podľa rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR svojím rozsahom a úrovňou postavené na roveň štúdia na vysokej škole v Slovenskej republike. Zoznam týchto zahraničných vysokých škôl je zverejnený na webovom sídle ministerstva.

 

3. Aké potvrdenie o štúdiu mám predložiť k žiadosti o pôžičku, ak som sa počas môjho štúdia na vysokej škole rozhodol v rámci programu ERASMUS študovať na inej vysokej škole?

Status študenta potvrdzuje „materská“ vysoká škola (slovenská alebo zahraničná), teda tá, ktorá Vás eviduje ako „riadneho“ študenta, nie „erazmáka“. Potvrdenie o štúdiu prikladáte ako samostatný doklad, resp. štúdium Vám potvrdzuje vysoká škola priamo na tlačive žiadosti o pôžičku. Viac informácií sa nachádza v časti 3. Oznamu.

 

4. Môžem si požičať finančné prostriedky z fondu aj na úhradu školného pred zápisom?

Nie, uvedené nie je možné, nakoľko žiadosť o pôžičku môže podať len žiadateľ, ktorý je už zapísaný do ročníka v príslušnom akademickom roku.

 

5. V akej výške mi vie fond poskytnúť pôžičku v jednom akademickom roku?

Pre akademický rok 2020/2021 je maximálna výška pôžičky stanovená na 4 000 EUR pre študentov na I./II. stupni štúdia a 7 000 EUR pre študentov na III. stupni štúdia. Pôžičku je možné získať každý rok štúdia, najviac však 6 krát.

 

6. Aké prílohy má obsahovať žiadosť o pôžičku?

Pokiaľ ako žiadateľ o pôžičku nespĺňate žiadne z kritérií na uprednostnenie žiadateľa stačí, ak Vám študijné oddelenie potvrdí časť 3A žiadosti o pôžičku.

Pokiaľ ako žiadateľ o pôžičku spĺňate niektoré z kritérií na uprednostnenie, pripojte ku žiadosti o pôžičku príslušnú prílohu. Splnenie niektorých kritérií Vám môže potvrdiť študijné oddelenie priamo v časti 3B žiadosti o pôžičku. Detailné informácie o tom, aké dokumenty je potrebné v rámci príloh žiadosti o pôžičku predložiť sa nachádzajú v časti 3.5.Oznamu.

 

7. Môžem dodatočne doložiť k žiadosti o pôžičku nejakú prílohu, ak som ju získal až po podaní žiadosti?

Áno, dodatočne môžete predložiť prílohu žiadosti o pôžičku, ale takáto príloha musí byť fondu doručená spolu so sprievodným listom, najneskôr do príslušného termínu na doručenie žiadostí o pôžičku, v ktorom ste žiadosť o pôžičku predložili. Prílohy doručené po tomto termíne nebude fond pri posudzovaní žiadosti o pôžičku brať do úvahy. Preto Vám pri dodatočnom dokladovaní akýchkoľvek príloh odporúčame počítať s časovou rezervou potrebnou na doručenie pošty.

 

8. V prípade, ak vysoká škola v zahraničí, nie je ochotná potvrdiť status študenta priamo v častiach 3A a 3B žiadosti o pôžičku, môžem predložiť aj iné potvrdenie o štúdiu?

Áno, fond akceptuje aj potvrdenie o štúdiu ako samostatný dokument vystavený vysokou školou za podmienky, že toto potvrdenie bude obsahovať minimálne údaje uvedené v bode 3A žiadosti o pôžičku. V prípade, ak ide o samostatný dokument a tento je v inom ako slovenskom alebo českom jazyku, musí byť preložený do slovenského jazyka (akceptujeme neoficiálny preklad spracovaný žiadateľom) a predložený spolu s čestným vyhlásením žiadateľa o úplnosti, správnosti a pravdivosti daného prekladu.

 

9. Môžem požiadať o študentskú pôžičku z fondu aj v tom prípade, ak mám viac ako 26 rokov alebo mám už jednu vysokú školu ukončenú?

Áno, o pôžičku môže požiadať študent vysokej školy bez ohľadu na vek alebo skutočnosť, či už má v minulosti ukončenú jednu alebo viacero vysokých škôl. Žiadateľ o pôžičku pritom musí spĺňať podmienky uvedené v kapitole 3.1 Oznamu.

V tejto súvislosti ale upozorňujeme, že ak už máte ukončené vysokoškolské štúdium druhého stupňa, nemáte nárok na odklad splátok pôžičky počas štúdia, t.j. pôžičku začínate splácať mesiacom nasledujúcim po mesiaci jej poskytnutia.

 

10. Môžem dostať pôžičku, ak idem študovať na vysokú školu na Slovensku, pričom mám trvalý pobyt v Srbskej republike a dvojité štátne občianstvo, t.j. slovenské aj srbské?

V zmysle príslušných ustanovení zákona žiadateľ o pôžičku musí byť občanom Slovenskej republiky, alebo byť v postavení Slováka žijúceho v zahraničí alebo byť občanom Európskej únie, ktorý má právo na trvalý pobyt na území Slovenskej republiky alebo jeho rodinným príslušníkom.

Pokiaľ máte srbské aj slovenské občianstvo môžete požiadať o pôžičku. Ak nemáte slovenské občianstvo, ale máte trvalý pobyt v Srbskej republike je možné, že ste v postavení Slováka žijúceho v zahraničí a máte aj preukaz Slováka žijúceho v zahraničí. Aj v takomto prípade teda môžete bez problémov požiadať o pôžičku. Bližšie informácie sú uvedené v časti 3.1 Oznamu.

 

11. Môžem dostať pôžičku, ak idem študovať na vysokú školu na Slovensku, pričom mám trvalý pobyt na Ukrajine, nie som občanom EÚ, avšak som rodinným príslušníkom občana EÚ?

Áno, pokiaľ k žiadosti o pôžičku priložíte Pobytový preukaz rodinného príslušníka občana EÚ. V prípade, ak ste o Pobytový preukaz rodinného príslušníka občana EÚ požiadali, avšak v čase podania žiadosti o pôžičku Vám ešte nebol vydaný, v takom prípade priložte Potvrdenie o registrácii pobytu občana Únie.

 

12. Aké potvrdenie o ručiteľovi musím priložiť ku žiadosti o pôžičku?

K žiadosti o pôžičku neprikladáte žiadne potvrdenie týkajúce sa ručiteľa.

 

13. Kedy mi bude pôžička vyplatená?

Termín vyplácania pôžičiek priamo súvisí s termínom na doručenie žiadostí o pôžičku, ktorý je stanovený zákonom do 15.9. a do 31.10. kalendárneho roka, pričom nezávisí len od dĺžky schvaľovacieho procesu na strane fondu, ale aj od „rýchlosti“ úspešného žiadateľa pri vrátení podpísanej zmluvy o pôžičke. Pri využití maximálnych zákonom stanovených lehôt by mala byť pôžička vyplatená do cca 4 mesiacov od termínu na doručenie žiadostí o pôžičku.

Môžeme Vás ale uistiť, že záujmom fondu je čo najrýchlejšie vyplatenie pôžičiek. Z uvedeného dôvodu sú žiadosti o pôžičku predložené rade fondu na schválenie čo najskôr. Po schválení pôžičiek už ich vyplatenie nezávisí od fondu, ale od žiadateľa. Štandardne sa prvé pôžičky vyplácajú najneskôr 3 mesiace po termíne na doručenie žiadostí o pôžičku, t.j. v prípade žiadostí o pôžičku doručovaných do 15.9. najneskôr začiatkom decembra.

 

14. Ktoré dokumenty tykajúce sa ručiteľa je potrebné priniesť pri podpise zmluvy o pôžičke, ak ručiteľ nepracuje v SR, ale je zamestnaný v zahraničí?

Podmienky a dokumenty, ktoré musí ručiteľ predložiť sú totožné pre všetkých ručiteľov bez ohľadu na to, či pracujú v SR alebo v zahraničí. Každý ručiteľ je povinný predložiť potvrdenie o príjme a to buď na tlačive fondu (v slovenskej, anglickej alebo nemeckej verzii) alebo na vlastnom tlačive vydanom zamestnávateľom, pričom tlačivo zamestnávateľa musí obsahovať všetky údaje obsiahnuté v tlačive fondu. V prípade, ak ide o samostatný dokument vydaný zamestnávateľom a tento je v inom ako slovenskom alebo českom jazyku, musí byť preložený do slovenského jazyka (akceptujeme neoficiálny preklad spracovaný žiadateľom) a predložený spolu s čestným vyhlásením žiadateľa o úplnosti, správnosti a pravdivosti daného prekladu.