• Študenti - FAQs

Najčastejšie otázky - žiadosť študenti

Nižšie nájdete odpovede na najčastejšie kladené otázky, ktoré sa týkajú žiadosti o pôžičku. 

 

Otázky týkajúce sa žiadosti o pôžičku

1. Dokedy a na akú adresu musím zaslať žiadosť o pôžičku?

Žiadosť o pôžičku je možné každoročne doručiť do:

  • 15. septembra alebo
  • 31. októbra.

1. V listinnej podobe osobne, poštou alebo kuriérskou službou, pričom žiadosť o pôžičku musí byť doručená ako originál podpísaný osobne žiadateľom. Žiadosť o pôžičku doručte v uzavretej obálke na adresu:

Fond na podporu vzdelávania
Panenská 29
81103 Bratislava 1

Upozornenie: Za dátum doručenia žiadosti o pôžičku osobne, poštou alebo kuriérskou službou sa považuje deň jej doručenia v listinnej podobe na adresu fondu uvedenú vyššie, NIE deň odoslania na prepravu. Tento dátum je aj určujúci pre posúdenie splnenia podmienky doručenia žiadosti o pôžičku v lehote na to určenej. Z uvedeného dôvodu odporúčame v prípade zasielania žiadosti o pôžičku poštou alebo kuriérskou službou odoslať žiadosť o pôžičku na poštovú prepravu minimálne 3 pracovné dni pred stanoveným termínom na doručenie žiadosti o pôžičku (uvedený termín na odoslanie žiadosti o pôžičku je informatívny a termín doručenia sa môže líšiť v závislosti od spôsobu zaslania). 

2. V elektronickej podobe na emailovú adresu pozicka@fnpv.sk, pričom žiadosť o pôžičku musí byť podpísaná kvalifikovaným (zaručeným) elektronickým podpisom žiadateľa.

Upozornenie: Za dátum doručenia žiadosti o pôžičku v elektronickej podobe sa považuje deň jej reálneho doručenia na emailovú adresu pozicka@fnpv.sk. O prijatí žiadosti o pôžičku budete informovaný potvrdzujúcim e-mailom. Pokiaľ takýto e-mail od nás neobdržíte znamená to, že vaša žiadosť nám nebola doručená. Fond nezodpovedá za nedoručenie zásielky napr. v prípade problémov s internetovým pripojením na strane žiadateľa.

Detailné informácie sa nachádzajú v časti 3.4 Oznamu.

 

2. Môžem si podať žiadosť o pôžičku, aj keď študujem na súkromnej vysokej škole v zahraničí?

Fond poskytuje pôžičky aj študentom na zahraničných vysokých školách, bez ohľadu na to, či ide o súkromné alebo verejné vysoké školy za podmienky, že je dané štúdium podľa rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR svojím rozsahom a úrovňou postavené na roveň štúdia na vysokej škole v Slovenskej republike. Zoznam týchto zahraničných vysokých škôl je zverejnený na webovom sídle ministerstva.

 

3. Musím mať  v žiadosti o pôžičku potvrdené časti 3A a 3B od vysokej školy, resp. musím k žiadosti o pôžičku prikladať potvrdenie o návšteve školy? 

Ak študujete na slovenskej vysokej škole, nemusíte mať časti 3A a 3B žiadosti o pôžičku potvrdené študijným oddelením. Údaje v časti 3 A fond overí prostredníctvom Centrálneho registra študentov. Vzhľadom k skutočnosti, že údaje v časti 3B fond nevie prostredníctvom Centrálneho registra študentov overiť a tieto údaje môže byť rozhodujúci pri schválení Vašej žiadosti o pôžičku odporúčame dať časti 3A a 3B žiadosti o pôžičku vyplniť a potvrdiť študijnému oddeleniu.

Ak študujete na zahraničnej vysokej škole, musíte mať žiadosť o pôžičku potvrdenú vysokou školou/fakultou v častiach 3A a 3B alebo priložiť samostatné potvrdenie o štúdiu. Potvrdenie o štúdiu je možné zaslať aj elektronicky, ak je podpísané kvalifikovanou elektronickou pečaťou vašej vysokej školy.

 

4. Aké potvrdenie o štúdiu mám predložiť k žiadosti o pôžičku, ak som sa počas môjho štúdia na vysokej škole rozhodol v rámci programu ERASMUS študovať na inej vysokej škole?

Status študenta potvrdzuje „materská“ vysoká škola (slovenská alebo zahraničná), teda tá, ktorá Vás eviduje ako „riadneho“ študenta, nie „erazmáka“. Potvrdenie o štúdiu prikladáte ako samostatný doklad, resp. štúdium Vám potvrdzuje vysoká škola priamo na tlačive žiadosti o pôžičku. Viac informácií sa nachádza v časti 3. Oznamu.

 

5. Môžem si požičať finančné prostriedky z fondu aj na úhradu školného pred zápisom?

Nie, uvedené nie je možné, nakoľko žiadosť o pôžičku môže podať len žiadateľ, ktorý je už zapísaný do ročníka v príslušnom akademickom roku.

 

6. V akej výške mi vie fond poskytnúť pôžičku v jednom akademickom roku?

Pre akademický rok 2021/2022 je maximálna výška pôžičky stanovená na 5 000 EUR pre študentov na I./II. stupni štúdia a 8 000 eur pre študentov na III. stupni štúdia. Pôžičku je možné získať každý rok štúdia, najviac však 6 krát.

 

7. Aké prílohy má obsahovať žiadosť o pôžičku?

Pokiaľ ako žiadateľ o pôžičku nespĺňate žiadne z kritérií na uprednostnenie žiadateľa stačí, ak Vám študijné oddelenie potvrdí časť 3A žiadosti o pôžičku.

Pokiaľ ako žiadateľ o pôžičku spĺňate niektoré z kritérií na uprednostnenie, pripojte ku žiadosti o pôžičku príslušnú prílohu. Splnenie niektorých kritérií Vám môže potvrdiť študijné oddelenie priamo v časti 3B žiadosti o pôžičku. Detailné informácie o tom, aké dokumenty je potrebné v rámci príloh žiadosti o pôžičku predložiť sa nachádzajú v časti 3.5.Oznamu.

 

8. Môžem dodatočne doložiť k žiadosti o pôžičku nejakú prílohu, ak som ju získal až po podaní žiadosti?

Áno, dodatočne môžete predložiť prílohu žiadosti o pôžičku, ale takáto príloha musí byť fondu doručená spolu so sprievodným listom, najneskôr do príslušného termínu na doručenie žiadostí o pôžičku, v ktorom ste žiadosť o pôžičku predložili. Prílohy doručené po tomto termíne nebude fond pri posudzovaní žiadosti o pôžičku brať do úvahy. Preto Vám pri dodatočnom dokladovaní akýchkoľvek príloh odporúčame počítať s časovou rezervou potrebnou na doručenie pošty.

 

9. V prípade, ak vysoká škola v zahraničí, nie je ochotná potvrdiť status študenta priamo v častiach 3A a 3B žiadosti o pôžičku, môžem predložiť aj iné potvrdenie o štúdiu?

Áno, fond akceptuje aj potvrdenie o štúdiu ako samostatný dokument vystavený vysokou školou za podmienky, že toto potvrdenie bude obsahovať minimálne údaje uvedené v bode 3A žiadosti o pôžičku. V prípade, ak ide o samostatný dokument a tento je v inom ako slovenskom alebo českom jazyku, musí byť preložený do slovenského jazyka (akceptujeme neoficiálny preklad spracovaný žiadateľom) a predložený spolu s čestným vyhlásením žiadateľa o úplnosti, správnosti a pravdivosti daného prekladu.

 

10. Môžem požiadať o študentskú pôžičku z fondu aj v tom prípade, ak mám viac ako 26 rokov alebo mám už jednu vysokú školu ukončenú?

Áno, o pôžičku môže požiadať študent vysokej školy bez ohľadu na vek alebo skutočnosť, či už má v minulosti ukončenú jednu alebo viacero vysokých škôl. Žiadateľ o pôžičku pritom musí spĺňať podmienky uvedené v kapitole 3.1 Oznamu.

V tejto súvislosti ale upozorňujeme, že ak už máte ukončené vysokoškolské štúdium druhého stupňa, nemáte nárok na odklad splátok pôžičky počas štúdia, t.j. pôžičku začínate splácať mesiacom nasledujúcim po mesiaci jej poskytnutia.

 

11. Môžem dostať pôžičku, ak idem študovať na vysokú školu na Slovensku, pričom mám trvalý pobyt v Srbskej republike a dvojité štátne občianstvo, t.j. slovenské aj srbské?

V zmysle príslušných ustanovení zákona žiadateľ o pôžičku musí byť občanom Slovenskej republiky, alebo byť v postavení Slováka žijúceho v zahraničí alebo byť občanom Európskej únie, ktorý má právo na trvalý pobyt na území Slovenskej republiky alebo jeho rodinným príslušníkom.

Pokiaľ máte srbské aj slovenské občianstvo môžete požiadať o pôžičku. Ak nemáte slovenské občianstvo, ale máte trvalý pobyt v Srbskej republike je možné, že ste v postavení Slováka žijúceho v zahraničí a máte aj preukaz Slováka žijúceho v zahraničí. Aj v takomto prípade teda môžete bez problémov požiadať o pôžičku. Bližšie informácie sú uvedené v časti 3.1 Oznamu.

 

12. Môžem dostať pôžičku, ak idem študovať na vysokú školu na Slovensku, pričom mám trvalý pobyt na Ukrajine, nie som občanom EÚ, avšak som rodinným príslušníkom občana EÚ?

Áno, pokiaľ k žiadosti o pôžičku priložíte Pobytový preukaz rodinného príslušníka občana EÚ. V prípade, ak ste o Pobytový preukaz rodinného príslušníka občana EÚ požiadali, avšak v čase podania žiadosti o pôžičku Vám ešte nebol vydaný, v takom prípade priložte Potvrdenie o registrácii pobytu občana Únie.

 

13. Aké potvrdenie o ručiteľovi musím priložiť ku žiadosti o pôžičku?

K žiadosti o pôžičku neprikladáte žiadne potvrdenie týkajúce sa ručiteľa.

 

14. Čo robiť v prípade, že mi bola pôžička schválená?

V prípade, že ste svoje meno našli v zozname schválených žiadostí o pôžičku, netreba robiť vôbec nič. V priebehu približne jedného týždňa od zverejnenia zoznamu schválených pôžičiek vám zašleme doporučenou poštou na adresu, ktorú ste uviedli v žiadosti o pôžičku, návrh zmluvy o pôžičke v troch rovnopisoch spolu s prílohami a sprievodným listom, v ktorom nájdete podrobné inštrukcie o ďalšom postupe.

 

14. Kedy mi bude pôžička vyplatená?

Termín vyplácania pôžičiek priamo súvisí s termínom na doručenie žiadostí o pôžičku, ktorý je stanovený zákonom do 15.9. a do 31.10. kalendárneho roka, pričom nezávisí len od dĺžky schvaľovacieho procesu na strane fondu, ale aj od „rýchlosti“ úspešného žiadateľa pri vrátení podpísanej zmluvy o pôžičke. Pri využití maximálnych zákonom stanovených lehôt by mala byť pôžička vyplatená do cca 4 mesiacov od termínu na doručenie žiadostí o pôžičku.

Môžeme Vás ale uistiť, že záujmom fondu je čo najrýchlejšie vyplatenie pôžičiek. Z uvedeného dôvodu sú žiadosti o pôžičku predložené rade fondu na schválenie čo najskôr. Po schválení pôžičiek už ich vyplatenie nezávisí od fondu, ale od žiadateľa. Štandardne sa prvé pôžičky vyplácajú najneskôr 3 mesiace po termíne na doručenie žiadostí o pôžičku, t.j. v prípade žiadostí o pôžičku doručovaných do 15.9. najneskôr začiatkom decembra.

 

15. Ktoré dokumenty tykajúce sa ručiteľa je potrebné priniesť pri podpise zmluvy o pôžičke, ak ručiteľ nepracuje v SR, ale je zamestnaný v zahraničí?

Podmienky a dokumenty, ktoré musí ručiteľ predložiť sú totožné pre všetkých ručiteľov bez ohľadu na to, či pracujú v SR alebo v zahraničí. Každý ručiteľ je povinný predložiť potvrdenie o príjme a to buď na tlačive fondu (v slovenskej, anglickej alebo nemeckej verzii) alebo na vlastnom tlačive vydanom zamestnávateľom, pričom tlačivo zamestnávateľa musí obsahovať všetky údaje obsiahnuté v tlačive fondu. V prípade, ak ide o samostatný dokument vydaný zamestnávateľom a tento je v inom ako slovenskom alebo českom jazyku, musí byť preložený do slovenského jazyka (akceptujeme neoficiálny preklad spracovaný žiadateľom) a predložený spolu s čestným vyhlásením žiadateľa o úplnosti, správnosti a pravdivosti daného prekladu.