• Študenti - FAQs

Najčastejšie otázky - žiadosť študenti

Nižšie nájdete odpovede na najčastejšie kladené otázky, ktoré sa týkajú žiadosti o pôžičku. 

 

Otázky týkajúce sa žiadosti o pôžičku

1. Dokedy a na akú adresu musím zaslať žiadosť o pôžičku?

V akademickom roku 2022/2023 je možné žiadosť o pôžičku doručiť do:

  • 30. septembra 2022 alebo do 
  • 31. októbra 2022.

Rada fondu môže stanoviť aj ďalšie termíny, ak nebudú po 31. októbri 2022 schválené všetky finančné prostriedky vyčlenené na pôžičky pre študentov. O  prípadných ďalších termínoch bude fondu informovať v dostatočnom predstihu.

Žiadosti o pôžičku je možné doručiť:

1. V listinnej podobe osobne, poštou alebo kuriérskou službou, pričom žiadosť o pôžičku musí byť doručená ako originál podpísaný osobne žiadateľom. Žiadosť o pôžičku doručte v uzavretej obálke na adresu:

Fond na podporu vzdelávania
Panenská 29
81103 Bratislava 1

Za dátum doručenia žiadosti o pôžičku osobne, poštou alebo kuriérskou službou sa považuje deň jej doručenia v listinnej podobe na adresu fondu uvedenú vyššie, NIE deň odoslania na prepravu. Preto odporúčame odoslať žiadosť o pôžičku na poštovú prepravu minimálne 3 pracovné dni pred stanoveným termínom. 

2. V elektronickej podobe na emailovú adresu pozicka@fnpv.sk, pričom žiadosť o pôžičku musí byť podpísaná kvalifikovaným (zaručeným) elektronickým podpisom žiadateľa.

Za dátum doručenia žiadosti o pôžičku v elektronickej podobe sa považuje deň jej reálneho doručenia na emailovú adresu pozicka@fnpv.sk. O prijatí žiadosti o pôžičku budete informovaný potvrdzujúcim e-mailom. Pokiaľ takýto e-mail od nás neobdržíte znamená to, že vaša žiadosť nám nebola doručená. 

Detailné informácie sa nachádzajú v časti 3.4 Oznamu.

 

2. Môžem si podať žiadosť o pôžičku, aj keď študujem na súkromnej vysokej škole v zahraničí?

Fond poskytuje pôžičky aj študentom na zahraničných vysokých školách, bez ohľadu na to, či ide o súkromné alebo verejné vysoké školy za podmienky, že je dané štúdium podľa rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR svojím rozsahom a úrovňou postavené na roveň štúdia na vysokej škole v Slovenskej republike. Zoznam týchto zahraničných vysokých škôl je zverejnený na webovom sídle ministerstva. V prípade, že sa Vaša vysoká škola v tomto zozname nenachádza je potrebné predložiť potvrdenie o ekvivalencii štúdia, ktoré vydáva ministerstvo školstva.

 

3. Musím mať  v žiadosti o pôžičku potvrdené časti 3A a 3B od vysokej školy, resp. musím k žiadosti o pôžičku prikladať potvrdenie o návšteve školy? 

Ak študujete na slovenskej vysokej škole, nemusíte mať časti 3A a 3B žiadosti o pôžičku potvrdené študijným oddelením. Údaje v časti 3A fond overí prostredníctvom Centrálneho registra študentov. Vzhľadom k skutočnosti, že údaje v časti 3B fond nevie prostredníctvom Centrálneho registra študentov overiť a tieto údaje môže byť rozhodujúce pri schválení Vašej žiadosti o pôžičku, odporúčame dať časti 3A a 3B žiadosti o pôžičku vyplniť a potvrdiť študijnému oddeleniu.

Ak študujete na zahraničnej vysokej škole, musíte mať vždy žiadosť o pôžičku potvrdenú vysokou školou/fakultou v častiach 3A a 3B alebo priložiť samostatné potvrdenie o štúdiu. Potvrdenie o štúdiu je možné zaslať aj elektronicky, ak je podpísané kvalifikovanou elektronickou pečaťou vašej vysokej školy.

 

4. Aké potvrdenie o štúdiu mám predložiť k žiadosti o pôžičku, ak som sa počas môjho štúdia na vysokej škole rozhodol v rámci programu ERASMUS študovať na inej vysokej škole?

Status študenta potvrdzuje „materská“ vysoká škola (slovenská alebo zahraničná), teda tá, ktorá Vás eviduje ako „riadneho“ študenta, nie „erazmáka“. Potvrdenie o štúdiu prikladáte ako samostatný doklad, resp. štúdium Vám potvrdzuje vysoká škola priamo na tlačive žiadosti o pôžičku. Viac informácií sa nachádza v časti 3. Oznamu.

 

5. Môžem si požičať finančné prostriedky z fondu aj na úhradu školného pred zápisom?

Uvedené je možná len v prípade účelovo viazanej pôžičky pre študentov študujúcich na excelentných vysokých  (excelentné vysoké školy - 500 škôl s najvyšším hodnotením na svete za posledný rok najmenej podľa jedného nezávislého medzinárodného hodnotenia vysokých škôl určeného ministerstvom školstva a zverejneného na webovom sídle fondu), ktorí boli prijatí na štúdium, ale ich zápis je podmienený úhradou školného.  Školné pritom musí predstavovať minimálne polovicu z požadovanej výšky pôžičky. Po úhrade školného môže študent zvyšnú časť pôžičky použiť aj na iné účely spojené so štúdiom na excelentnej vysokej škole, pričom tie na rozdiel od úhrady školného nie je potrebné zdokladovať.

 

6. V akej výške mi vie fond poskytnúť pôžičku v jednom akademickom roku?

Od akademického roku 2022/2023 fond poskytuje 3 typy pôžičiek:

V prípade pôžičky pre študentov zabezpečenej ručiteľom je minimálna výška pôžičky 1 000 eur a maximálna 5 000 eur pre študenta na I. a II. stupni vysokoškolského štúdia, resp. 10 000 eur pre študenta na III. stupni vysokoškolského štúdia.

V prípade pôžičky pre študentov bez zabezpečenia ručiteľom je minimálna výška pôžičky 1 000 Eur a maximálna 2 000 Eur.

V prípade pôžičky pre študentov na excelentných vysokých školách je minimálna výška pôžičky 1 000 Eur a maximálna 20 000 Eur.

O pôžičku je možné požiadať každý rok počas štúdia, poskytnutá však však môže byť najviac 6 krát.

 

7. Aké prílohy má obsahovať žiadosť o pôžičku?

Pokiaľ žiadate o pôžičku s ručiteľom alebo bezúčelovú pôžičku na excelentnej vysokej škole a nespĺňate žiadne z kritérií na uprednostnenie žiadateľa stačí, ak Vám študijné oddelenie potvrdí časť 3A žiadosti o pôžičku.

Pokiaľ žiadate o pôžičku bez ručiteľa, musíte spolu so žiadosťou o pôžičku predložiť aj dokumenty preukazujúce splnenie kritérií na poskytnutie takejto pôžičky a potvrdenie o zápise (študijným oddelením v časti 3A žiadosti o pôžičku).

Pokiaľ žiadate o účelovú pôžičku na excelentnej vysokej škole, musíte spolu so žiadosťou o pôžičku predložiť aj dokumenty preukazujúce prijatie na štúdium z ktorých vyplýva, že zápis do ročníka je podmienený úhradou školného a dokument na ktorom je uvedená výška školného na úhradu.

Detailné informácie o povinných prílohách k jednotlivým typom žiadostí o pôžičku sa nachádzajú v časti 3.6.1 Oznamu.

Pokiaľ ako žiadateľ o pôžičku spĺňate niektoré z kritérií na uprednostnenie, pripojte ku žiadosti o pôžičku aj príslušnú prílohu. Splnenie niektorých kritérií Vám môže potvrdiť študijné oddelenie priamo v časti 3B žiadosti o pôžičku.
Detailné informácie o tom, aké dokumenty je potrebné v rámci preukázania splnenia kritérií na uprednostnenie predložiť sa nachádzajú v časti 3.6.2 Oznamu.

 

8. Môžem dodatočne doložiť k žiadosti o pôžičku nejakú prílohu, ak som ju získal až po podaní žiadosti?

Áno, dodatočne môžete predložiť prílohu žiadosti o pôžičku, ale takáto príloha musí byť fondu doručená spolu so sprievodným listom, najneskôr do príslušného termínu na doručenie žiadostí o pôžičku, v ktorom ste žiadosť o pôžičku predložili. Prílohy doručené po tomto termíne nebude fond pri posudzovaní žiadosti o pôžičku brať do úvahy. Preto Vám pri dodatočnom dokladovaní akýchkoľvek príloh odporúčame počítať s časovou rezervou potrebnou na doručenie pošty.

 

9. V prípade, ak vysoká škola v zahraničí, nie je ochotná potvrdiť status študenta priamo v častiach 3A a 3B žiadosti o pôžičku, môžem predložiť aj iné potvrdenie o štúdiu?

Áno, fond akceptuje aj potvrdenie o štúdiu ako samostatný dokument vystavený vysokou školou za podmienky, že toto potvrdenie bude obsahovať minimálne údaje uvedené v časti 3A žiadosti o pôžičku. V prípade, ak ide o samostatný dokument a tento je v inom ako slovenskom alebo českom jazyku, musí byť preložený do slovenského jazyka (akceptujeme neoficiálny preklad spracovaný žiadateľom) a predložený spolu s čestným vyhlásením žiadateľa o úplnosti, správnosti a pravdivosti daného prekladu.

 

10. Môžem požiadať o študentskú pôžičku z fondu aj v tom prípade, ak mám viac ako 26 rokov alebo mám už jednu vysokú školu ukončenú?

Áno, o pôžičku môže požiadať študent vysokej školy bez ohľadu na vek alebo skutočnosť, či už má v minulosti ukončenú jednu alebo viacero vysokých škôl. Žiadateľ o pôžičku pritom musí spĺňať podmienky uvedené v kapitole 3.2 Oznamu.

V tejto súvislosti ale upozorňujeme, že ak už máte ukončené vysokoškolské štúdium druhého stupňa, nemáte nárok na odklad splátok pôžičky počas štúdia, t.j. pôžičku začínate splácať mesiacom nasledujúcim po mesiaci jej poskytnutia.

 

11. Môžem dostať pôžičku, ak idem študovať na vysokú školu na Slovensku, pričom mám trvalý pobyt v Srbskej republike a dvojité štátne občianstvo, t.j. slovenské aj srbské?

V zmysle príslušných ustanovení zákona žiadateľ o pôžičku musí byť občanom Slovenskej republiky, alebo byť v postavení Slováka žijúceho v zahraničí alebo byť občanom Európskej únie, ktorý má právo na trvalý pobyt na území Slovenskej republiky alebo jeho rodinným príslušníkom.

Pokiaľ máte srbské aj slovenské občianstvo môžete požiadať o pôžičku. Ak nemáte slovenské občianstvo, ale máte trvalý pobyt v Srbskej republike je možné, že ste v postavení Slováka žijúceho v zahraničí a máte aj preukaz Slováka žijúceho v zahraničí. Aj v takomto prípade teda môžete bez problémov požiadať o pôžičku. Bližšie informácie sú uvedené v časti 3.2 Oznamu.

 

12. Môžem dostať pôžičku, ak idem študovať na vysokú školu na Slovensku, pričom nie som občanom Slovenskej republiky ani Európskej únie, avšak som rodinným príslušníkom občana EÚ?

Áno, pokiaľ k žiadosti o pôžičku priložíte Pobytový preukaz rodinného príslušníka občana EÚ. V prípade, ak ste o Pobytový preukaz rodinného príslušníka občana EÚ požiadali, avšak v čase podania žiadosti o pôžičku Vám ešte nebol vydaný, v takom prípade priložte Potvrdenie o registrácii pobytu občana Únie.

                                                                           

13. Môžem dostať pôžičku ako občan Ukrajiny ak idem študovať na Slovensku?

Zákon o fonde umožňuje poskytnúť pôžičku aj občanovi Ukrajiny, ktorý študuje na Slovensku, ak mu bol udelený azyl, bola poskytnutá doplnková ochrana alebo bolo poskytnuté dočasné útočisko.

Na akademický rok 2022/2023 však neboli na takéto pôžičky vyčlenené zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky žiadne finančné prostriedky.

 

14. Aké potvrdenie o ručiteľovi musím priložiť ku žiadosti o pôžičku?

K žiadosti o pôžičku neprikladáte žiadne potvrdenie týkajúce sa ručiteľa.

 

15. Čo robiť v prípade, že mi bola pôžička schválená?

V prípade, že ste svoje meno našli v zozname schválených žiadostí o pôžičku, netreba robiť vôbec nič. V priebehu približne jedného týždňa od zverejnenia zoznamu schválených pôžičiek vám zašleme doporučenou poštou na adresu, ktorú ste uviedli v žiadosti o pôžičku, zmluvu o pôžičke v príslušnom počte rovnopisov spolu s prílohami a sprievodným listom, v ktorom nájdete podrobné inštrukcie o ďalšom postupe.

 

16. Kedy mi bude pôžička vyplatená?

Termín vyplácania pôžičiek priamo súvisí s termínom na doručenie žiadostí o pôžičku, pričom nezávisí len od dĺžky schvaľovacieho procesu na strane fondu, ale aj od „rýchlosti“ úspešného žiadateľa pri vrátení podpísanej zmluvy o pôžičke. Pri využití maximálnych zákonom stanovených lehôt by mala byť pôžička vyplatená do cca 4 mesiacov od termínu na doručenie žiadostí o pôžičku. 

Môžeme Vás ale uistiť, že záujmom fondu je čo najrýchlejšie vyplatenie pôžičiek. Z uvedeného dôvodu sú žiadosti o pôžičku predložené rade fondu na schválenie čo najskôr. Po schválení pôžičiek už ich vyplatenie nezávisí od fondu, ale od žiadateľa. Štandardne sa prvé pôžičky vyplácajú najneskôr 2 mesiace po termíne na doručenie žiadostí o pôžičku, t.j. v prípade žiadostí o pôžičku doručovaných do 30.9. najneskôr začiatkom decembra. 

Pôžička bude  vyplatená najneskôr do 14-tich dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy o pôžičke, čo je deň nasledujúci po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

 

17. Ktoré dokumenty tykajúce sa ručiteľa je potrebné priniesť pri podpise zmluvy o pôžičke, ak ručiteľ nepracuje v SR, ale je zamestnaný v zahraničí?

Dokumenty, ktoré musí ručiteľ predložiť sú totožné pre všetkých ručiteľov bez ohľadu na to, či pracujú v SR alebo v zahraničí. Každý ručiteľ je povinný predložiť potvrdenie o príjme a to buď na tlačive fondu (v slovenskej alebo anglickej verzii) alebo na vlastnom tlačive vydanom zamestnávateľom, pričom tlačivo zamestnávateľa musí obsahovať všetky údaje obsiahnuté v tlačive fondu. V prípade, ak ide o samostatný dokument vydaný zamestnávateľom a tento je v inom ako v slovenskom alebo českom jazyku, musí byť preložený do slovenského jazyka (akceptujeme neoficiálny preklad spracovaný žiadateľom) a predložený spolu s čestným vyhlásením žiadateľa o úplnosti, správnosti a pravdivosti daného prekladu.

Podmienky ručenia sú uvedené v časti 5.3 Oznamu

 

 18. Môžem predčasne splatiť pôžičku, prípadne ju splatiť ešte počas štúdia?

Áno môžete. Upozorňujeme ale, že za predčasné splatenie pôžičky fondu účtuje poplatok v zmysle platného Sadzobníka poplatkov a náhrad.