info@fnpv.sk      02/59 104 201        Ut, St, Št: 8:30 - 15:00                       
        

Ako získať pôžičku pre študentov

Nižšie nájdete základné informácie o pôžičkách pre študentov. Dozviete sa kto môže požiadať o pôžičku, aké sú podmienky poskytovania pôžičiek a ďalšie dôležité informácie, ktoré potrebujete pred podaním žiadosti o pôžičku vedieť.

Oznamtypy pôžičiek porovnanie pôžičiek Výška, úročenie a lehota Postup pri predkladaní žiadostiPrílohy k žiadosti Najčastejšie chyby Postup pri schvaľovaní pôžičiek OZNÁMENIE O SCHVÁLENÍ / NESCHVÁLENÍ  Zmluvné podmienky Informácia pre doktorandov


 

 

Oznam o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku pre študentov na akademický rok 2022/2023

Rada fondu schválila ďalší termín (v poradí už štvrtý) na predkladanie žiadosti o pôžičku. Žiadosti prijímame do 28. februára 2023.
Oznam o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku pre študentov na akademický rok 2022/2023 (ďalej len „Oznam“) stanovuje základný rámec pre pôžičky poskytované podľa § 10 zákona č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o fonde“), t.j. pôžičky poskytované študentom vysokých škôl.

OZNAM

Príloha č. 1 - Vzor žiadosti o pôžičku
Príloha č. 2 - Vzor zmluvy o pôžičke
Príloha č. 3 – Sadzobník poplatkov a náhrad pre pôžičky poskytnuté študentom podľa § 10 zákona o fonde (na základe rozhodnutia rady fondu sa na zverejnený Oznam vzťahuje sadzobník poplatkov a náhrad platný od 11. 8. 2021).

Na poskytovanie pôžičiek pre študentov v akademickom roku 2022/2023 sú v rozpočte fondu vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 7 000 000 eur, pričom budú rozdelené nasledovne:

 • na pôžičky pre študentov zabezpečené ručiteľom vo výške minimálne 6 100 000 eur,
 • na pôžičky pre študentov bez zabezpečenia ručiteľom vo výške maximálne 200 000 eur,
 • na pôžičky pre študentov na excelentných vysokých školách vo výške maximálne 700 000 eur,
 • na pôžičky pre študentov, ktorým bol udelený azyl, bola poskytnutá doplnková ochrana alebo bolo poskytnuté dočasné útočisko neboli vyčlenené finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu, preto nebude možné požiadať o takúto pôžičku v akademickom roku 2022/2023.

Celkový objem finančných prostriedkov na jednotlivé typy pôžičiek pre študentov bude alokovaný v rámci prvého termínu na doručenie žiadostí o pôžičku t.j. do 30. septembra 2022.

Ak finančné prostriedky alokované na jednotlivé typy pôžičiek pre študentov nebudú vyčerpané po 30. septembri 2022, budú tieto nevyčerpané finančné prostriedky použité na poskytnutie pôžičiek v ďalšom termíne na doručenie žiadostí o pôžičku až do ich úplného vyčerpania.

Upozornenie pre súčasných klientov fondu, ktorí predložili / predložia žiadosť o pôžičku a ktorí v čase predloženia žiadosti o pôžičku splácajú v minulosti poskytnuté pôžičky: 
Podpísaním žiadosti o pôžičku v časti 6 automaticky súhlasíte s vykonaním odkladu splátok pôžičky na základe údajov o predpokladanom ukončení štúdia uvedených v časti 3B žiadosti o pôžičku. Ak o odklad splátok pôžičky nemáte záujem, označte v časti 6 žiadosti o pôžičku políčko „Nežiadam o vykonanie odkladu splátok na základe podania tejto žiadosti o pôžičku“.

V prípade tých dlžníkov, ktorým bol odklad splátok pôžičky povolený na základe žiadosti o odklad splátok a v časti 3B žiadosti o pôžičku budú mať uvedený iný dátum predpokladaného ukončenia štúdia ako bol uvedený v žiadosti o odklad splátok, fond upraví trvanie odkladu splátok na základe dátumu uvedeného v žiadosti o pôžičku.

 

Typy pôžičiek

Od akademického roku 2022/2023 je možné požiadať o štyri rôzne typy pôžičiek pre študentov (ktorých stručné porovnanie nájdete v tabuľke nižšie):

1. Pôžička pre študentov zabezpečená ručiteľom

 • žiadateľom o pôžičku môže byť študent I., II. alebo III. stupňa vysokoškolského štúdia v dennej alebo externej forme, ktorý študuje na vysokej škole so sídlom na území Slovenskej republiky alebo na zahraničnej vysokej škole,
 • v čase doručenia žiadosti o pôžičku musí byť žiadateľ o pôžičku zapísaný do ročníka v akademickom roku 2022/2023,
 • bezúčelová.

 

2. Pôžička pre študentov bez zabezpečenia ručiteľom

 • žiadateľom o pôžičku môže byť študent I. a II. stupňa vysokoškolského štúdia v dennej forme, ktorý študuje na vysokej škole so sídlom na území Slovenskej republiky a ktorý nemal doposiaľ poskytnutú pôžičku z fondu a zároveň
 • spĺňa aspoň jedno z nasledovných kritérií:
  • je študentom po skončení ústavnej starostlivosti, po skončení pobytu nariadeného výchovným opatrením alebo neodkladným opatrením v zariadení podľa osobitného predpisu dosiahnutím plnoletosti alebo
  • je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo
  • je študentom, ktorý bol do dosiahnutia plnoletosti rozhodnutím súdu zverený do osobnej starostlivosti inej fyzickej osoby ako rodiča,
 • v čase doručenia žiadosti o pôžičku musí byť žiadateľ o pôžičku zapísaný do ročníka v akademickom roku 2022/2023,
 • žiadateľ nemôže mať ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa,
 • bezúčelová.

 

3. Pôžička pre študentov na excelentných vysokých školách

 • žiadateľom o pôžičku môže byť študent I., II. alebo III. stupňa vysokoškolského štúdia v dennej forme, ktorý študuje na vysokej škole, ktorá je zaradená medzi 500 škôl s najvyšším hodnotením na svete za posledný rok najmenej podľa jedného nezávislého medzinárodného hodnotenia vysokých škôl,
 • pôžička zabezpečená ručiteľom,
 • bezúčelová - ak je študent v čase predkladania žiadosti o pôžičku zapísaný do ročníka v príslušnom stupni vysokoškolského štúdia v tom akademickom roku, v ktorom o pôžičku žiada,
 • účelovo viazaná - ak je študent v čase predkladania žiadosti o pôžičku prijatý na štúdium, ale ešte neprebehol zápis, nakoľko ten je podmienený prioritne úhradou školného. Školné pritom musí predstavovať minimálne polovicu z požadovanej výšky pôžičky. Po úhrade školného môže študent zvyšnú časť pôžičky použiť aj na iné účely spojené so štúdiom na excelentnej vysokej škole, pričom tie na rozdiel od úhrady školného nie je potrebné zdokladovať.

  

 4. Pôžička pre študentov, ktorým bol udelený azyl, bola poskytnutá doplnková ochrana alebo bolo poskytnuté dočasné útočisko

 • V akademickom roku 2022/2023 nebude možné požiadať o takúto pôžičku, nakoľko do schválenia oznamu nedošlo k podpisu zmluvy o poskytnutí dotácie na tento účel z rozpočtovej kapitoly ministerstva školstva. V prípade, ak dôjde k podpisu dotačnej zmluvy, fond o tom bude informovať na svojom webovom sídle.

 

V prípade všetkých študentov študujúcich na zahraničnej vysokej škole platí, že ich štúdium musí byť podľa rozhodnutia ministerstva školstva svojím rozsahom a úrovňou postavené na roveň štúdia na vysokej škole v Slovenskej republike.

Žiadateľ o pôžičku zároveň musí spĺňať požiadavky bližšie definované v časti 3.2 Oznamu.

Pôžička nebude poskytnutá žiadateľovi, ktorému už v minulosti bolo poskytnutých šesť pôžičiek. Do počtu šiestich pôžičiek sa započítavajú aj pôžičky poskytnuté Študentským pôžičkovým fondom.

Pôžička taktiež nebude poskytnutá žiadateľovi, ktorý je v oddlžení konkurzom alebo splátkovým kalendárom alebo podal návrh na oddlženie konkurzom alebo splátkovým kalendárom.

 

Porovnanie jednotlivých typov pôžičiek

Porovnanie jednotlivých typov pôžičiek

  

Výška pôžičky, úročenie a lehota splatnosti pôžičky

 Minimálna a maximálna výška pôžičky podľa jednotlivých typov pôžičiek:

 1. Pôžička pre študentov zabezpečená ručením
  • študenti na I. a II. stupni vysokoškolského štúdia - min. 1 000 eur, max. 5 000 eur
  • študenti na III. stupni vysokoškolského štúdia - min. 1 000 eur, max. 10 000 eur
 2. Pôžička pre študentov na excelentných vysokých školách - min. 1 000 eur, max. 20 000 eur
 3. Pôžička pre študentov bez zabezpečenia ručením - min. 1 000 eur, max. 2 000 eur

Žiadateľ si môže vybrať akúkoľvek výšku pôžičky v rozpätí minimálnej a maximálnej výšky pôžičky, pričom je možné žiadať len o pôžičku zaokrúhlenú na stovky eur.

Úroková sadzba pre pôžičky poskytnuté v akademickom roku 2022/2023 je stanovená na 3,5% p.a.

Minimálna a maximálna leho splatnosti:

Minimálna lehota splatnosti pôžičky je 5 rokov.
Maximálna lehota splatnosti pôžičky je 10 rokov.

 

Informatívny výpočet výšky splátok, ako aj nákladov na pôžičku ponúka Kalkulačka pôžičky.

Kalkulačka pôžičky pre študentov
Kalkulačka pôžičky pre doktorandov

Upozornenie:
Výpočet výšky splátok ako aj nákladov na pôžičku je len informatívny.
Výška mesačnej splátky v zmluve o pôžičke bude zahrňovať aj pôžičky už z fondu vyčerpané v predchádzajúcich akademických rokoch (ak boli poskytnuté).

Bližšie informácie sa nachádzajú v časti 3.3. a 3.4 Oznamu.

 

Postup pri predkladaní žiadosti o pôžičku

V súlade s § 11 ods. 6 zákona o fonde je možné žiadosti o pôžičku v akademickom roku 2022/2023 doručiť v termíne do 28. februára 2023.  Ak finančné prostriedky alokované na jednotlivé typy pôžičiek pre študentov nebudú vyčerpané po 28. februári 2023, budú tieto nevyčerpané finančné prostriedky použité na poskytnutie pôžičiek v ďalšom termíne na doručenie žiadostí o pôžičku až do ich úplného vyčerpania.

Informáciu o možnosti doručenia žiadosti o pôžičku v časovo nasledujúcom predpokladanom termíne zverejní fond na svojom webovom sídle vždy do desiatich dní po uplynutí predchádzajúceho termínu na doručenie žiadostí o pôžičku.
Žiadosť o pôžičku sa vzťahuje na akademický rok, v ktorom sa pôžička poskytuje.

Žiadosť o pôžičku je možné doručiť jedným z nasledovných spôsobov:

1. V listinnej podobe osobne, poštou alebo kuriérskou službou, pričom žiadosť o pôžičku musí byť doručená ako originál podpísaný osobne žiadateľom. Žiadosť o pôžičku doručte v uzavretej obálke na poštovú adresu fondu:
Fond na podporu vzdelávania
Panenská 29
81103 Bratislava 1

Upozornenie: Za dátum doručenia žiadosti o pôžičku osobne, poštou alebo kuriérskou službou sa považuje deň jej doručenia v listinnej podobe na poštovú adresu fondu uvedenú vyššie, NIE deň odoslania na prepravu. Z uvedeného dôvodu odporúčame v prípade zasielania žiadosti o pôžičku poštou alebo kuriérskou službou odoslať žiadosť o pôžičku minimálne 3 pracovné dni pred stanoveným termínom na doručenie žiadosti o pôžičku (uvedený termín na odoslanie žiadosti o pôžičku je informatívny a termín doručenia sa môže líšiť v závislosti od spôsobu zaslania). Tento dátum je určujúci aj pre posúdenie splnenia podmienky doručenia žiadosti o pôžičku v zákonom stanovenej lehote.

2. V elektronickej podobe na emailovú adresu pozicka@fnpv.sk, pričom žiadosť o pôžičku musí byť podpísaná kvalifikovaným (zaručeným) elektronickým podpisom žiadateľa.

Upozornenie: Za dátum doručenia žiadosti o pôžičku v elektronickej podobe sa považuje deň jej reálneho doručenia na emailovú adresu pozicka@fnpv.sk. O prijatí žiadosti o pôžičku bude žiadateľ informovaný potvrdzujúcim emailom. Pokiaľ takýto email žiadateľ od fondu neobdrží, znamená to, že žiadosť na emailovú adresu fondu nebola doručená.

Bližšie informácie sa nachádzajú v časti 3.5 Oznamu

 

Prílohy k žiadosti o pôžičku

Žiadateľ predkladá spolu so žiadosťou o pôžičku aj jednotlivé povinné prílohy a prílohy preukazujúce splnenie kritérií na uprednostnenie žiadateľa bližšie definované v časti 3.6 Oznamu. Žiadosť o pôžičku spolu s jednotlivými prílohami slúžia pre uplatnenie kritérií na uprednostnenie žiadateľa v prípade, že fond nemá dostatok prostriedkov na poskytnutie pôžičiek všetkým žiadateľom, ktorí si podali žiadosť o pôžičku a spĺňajú podmienky podľa § 10 zákona o fonde.

Niektoré prílohy môže nahradiť aj potvrdenie vysokej školy priamo na tlačive žiadosti o pôžičku.

Žiadatelia študujúci na zahraničných vysokých školách predkladajú ako povinnú prílohu rozhodnutie vydané ministerstvom o tom, že štúdium na zahraničnej vysokej škole je svojím rozsahom a úrovňou postavené na roveň štúdia (je rovnocenné) na vysokej škole v Slovenskej republike. Predmetné rozhodnutie nemusia predkladať tí žiadatelia, ktorí študujú na vysokých školách uvedených v zozname uznaných vysokých škôl pre účely posúdenia štúdia v zahraničí zverejnenom na webovom sídle ministerstva www.minedu.sk.

Odporúčame študentom študujúcim v zahraničí, aby podávali žiadosti o pôžičku až po zverejnení uvedeného zoznamu na webovom sídle ministerstva.

Upozornenie: Nepredloženie povinných príloh definovaných v časti 3.6.1 Oznamu bude znamenať vylúčenie žiadateľa z ďalšieho procesu posudzovania predložených žiadostí o pôžičku.

Prílohy žiadosti o pôžičku, ktoré podľa kapitoly 3.6 Oznamu musia byť predložené ako originál je možné doručiť:

 • v listinnej podobe osobne, poštou alebo kuriérskou službou v uzavretej obálke na adresu fondu alebo
 • v elektronickej podobe priložením súboru vo formáte *.pdf. Každý z takýchto dokumentov však musí byť opatrený kvalifikovanou elektronickou pečaťou inštitúcie, ktorá daný dokument vystavila alebo musí ísť o dokument prevedený do elektronickej podoby zaručenou konverziou z listinného originálu notárom alebo iným oprávneným subjektom (napr. poštou),

V prípade, ak prílohy nezasielate spolu so žiadosťou o pôžičku, priložte k takýmto prílohám sprievodný list s Vašimi identifikačnými údajmi. Uvedené platí, aj keď zasielate prílohy k žiadosti o pôžičku elektronicky.

Prílohy žiadosti o pôžičku, ktoré sa podľa kapitoly 3.6 Oznamu nevyžadujú v origináli je možné doručiť

 • v listinnej podobe ako neosvedčené kópie alebo
 • v elektronickej podobe ako scan / fotografia v súbore vo formáte *.pdf alebo inom formáte zabezpečenom proti ďalším zmenám.

V prípade, ak prílohy nezasielate spolu so žiadosťou o pôžičku, priložte k takýmto prílohám sprievodný list s Vašimi identifikačnými údajmi. Uvedené platí, aj keď zasielate prílohy k žiadosti o pôžičku elektronicky.

V prípade, ak predkladáte žiadosť o pôžičku opakovane v rámci jedného termínu, nie ste povinný opätovne prikladať prílohy, ktoré ste už raz zaslali, pokiaľ boli správne.
V prípade, ak ste v minulosti už žiadosť o pôžičku predložili, nemusíte opätovne predkladať niektoré prílohy /dokumenty, ktoré sú z časového hľadiska nemenné, pričom o tejto skutočnosti informujte fond napr. formou sprievodného listu k žiadosti o pôžičku. Bližšie informácie sú uvedené v kapitole 3.6 Oznamu.

 

Bližšie informácie k váženému študijnému priemeru

Vzhľadom na skúsenosti z predchádzajúcich rokov si dovoľujeme upozorniť študentov, že niektoré fakulty vypĺňajú v žiadosti o pôžičku nesprávne vážený študijný priemer (napr. v percentách) v časti 3B žiadosti o pôžičku.

V zmysle vyhlášky ministerstva č. 614/2002 Z. z. o kreditovom systéme štúdia, vážený študijný priemer môže byť jedine v rozpätí hodnôt 1 – 4. Váženým študijným priemerom nie je percentuálne vyjadrenie úspešnosti štúdia napriek tomu, že to niektoré fakulty uvádzajú.

Pre tých z Vás, ktorých sa táto skutočnosť týka sme pripravili tabuľku pre výpočet VŠP, aby ste aj vy mohli doložiť splnenie kritéria na uprednostnenie - vážený študijný priemer známok za akademický rok 2021/2022.

Pre doloženie splnenia kritéria „vážený študijný priemer známok za akademický rok 2021/2022“ vyplňte tabuľku pre výpočet VŠP a predložte ju spolu so žiadosťou o pôžičku. V prípade, ak ste už žiadosť o pôžičku zaslali stačí, ak dodatočne zašlete fondu len predmetnú tabuľku.

 

Najčastejšie chyby v predkladaných žiadostiach o pôžičku

Na základe analýzy predkladaných žiadostí o pôžičku, najčastejšie a najzávažnejšie nedostatky a chyby v predložených žiadostiach o pôžičku sú:

 • nepredloženie celej žiadosti o pôžičku (najmä predloženie iba prvej strany),
 • nevyplnenie celej žiadosti o pôžičku (údaje vyžadované zákonom – najmä dátum narodenia a kontaktné údaje),
 • predloženie žiadateľom nepodpísanej žiadosti o pôžičku,
 • zaslanie žiadosti o pôžičku v elektronickej podobe bez podpísania kvalifikovaným (zaručeným) elektronickým podpisom žiadateľa,
 • nevyplnenie povinných polí žiadosti o pôžičku (požadovaná doba splatnosti, výška žiadanej pôžičky resp. nesprávne uvedená výška žiadanej pôžičky, ročník a forma štúdia, dátum zápisu do ročníka a pod.),
 • nepredloženie príloh k žiadosti o pôžičku v prípade uplatnenia kritérií na uprednostnenie žiadateľa,
 • upravovanie a dopĺňanie predtlačených údajov štandardizovaného tlačiva žiadosti o pôžičku zo strany žiadateľa, resp. študijného oddelenia,
 • skorší dátum potvrdenia žiadosti na študijnom oddelení ako dátum reálneho zápisu.

Záujemcov o pôžičku upozorňujeme, aby si pred predložením žiadosti o pôžičku pozorne prečítali Oznam a predišli tak vyradeniu nimi predloženej žiadosti o pôžičku z dôvodu nedodržania stanovených podmienok.

V prípade, ak po odoslaní žiadosti o pôžičku zistíte, že Vaša žiadosť o pôžičku obsahuje chybu alebo nespĺňa stanovené podmienky , odporúčame Vám bezodkladne kontaktovať príslušného referenta, ktorý Vám odporučí najvhodnejší postup (či už formou opravy zistenej chyby alebo predložením novej žiadosti o pôžičku).

Postup pri schvaľovaní pôžičiek

Fond posudzuje v procese schvaľovania pôžičiek len tie žiadosti o pôžičku, ktoré boli doručené do určeného termínu (do 30. septembra 2022 alebo ďalšie termíny určené radou fondu) a ktoré sú v súlade s podmienkami uvedenými v Ozname.

Proces schvaľovania pôžičiek pozostáva z týchto etáp:

 1. posúdenie splnenia podmienok poskytovania pôžičiek,
 2. určenie poradia žiadostí o pôžičku aplikáciou kritérií na uprednostnenie uvedených v § 11 ods. 3 zákona o fonde a prednostných kritérií rady fondu podľa vnútorného predpisu č. 1/2019 a
 3. schválenie žiadostí o pôžičku radou fondu.

Na poskytnutie pôžičky z fondu nie je právny nárok. Pôžička sa neschvaľuje v správnom konaní. 

Bližšie informácie sa nachádzajú v časti 4. Oznamu.

 

Oznámenie o schválení / neschválení žiadosti o pôžičku a podpis zmluvy o pôžičke

Fond zverejní na svojom webovom sídle v sekcii Schválené pôžičky do troch dní od rozhodnutia rady fondu, najneskôr však do 60 dní od termínu na doručenie žiadostí o pôžičku, zoznam schválených pôžičiek a mená a priezviská žiadateľov, ktorým rada fondu pôžičku neschválila.

Žiadateľovi, ktorému bolo poskytnutie pôžičky schválené (ďalej len „dlžník“), fond zašle zmluvu o pôžičke ako doporučenú zásielku najneskôr do 20 dní od zverejnenia zoznamu schválených pôžičiek v dvoch alebo troch rovnopisoch v závislosti od toho, či pôžička musí byť podľa podmienok uvedených v časti 3.1 Oznamu zabezpečená ručením:
 • jeden rovnopis určený pre dlžníka,
 • jeden rovnopis určený pre ručiteľa (ak pôžička musí byť zabezpečená ručením),
 • jeden rovnopis určený pre fond

Po doručení dlžník spolu s ručiteľom (ak pôžička musí byť zabezpečená ručením) podpíšu všetky rovnopisy zmluvy o pôžičke, pričom podpisy na všetkých rovnopisoch musia byť úradne osvedčené. Následne všetky rovnopisy dlžník zašle späť na adresu fondu poštou, kuriérskou službou alebo odovzdá osobne v sídle fondu v čase úradných hodín. V prípade zasielania poštou odporúčame zvoliť formu doporučenej zásielky. Všetky rovnopisy zmluvy o pôžičke musia byť doručené späť fondu v lehote určenej v sprievodnom liste k zmluve o pôžičke.

 

Postup pri podpisovaní zmluvy o pôžičke:

Podpisy dlžníka a ručiteľa na všetkých troch rovnopisoch zmluvy o pôžičke musia byť úradne osvedčené (notárom alebo matričným úradom obce v SR a v ČR, zastupiteľským úradom SR, honorárnym konzulátom SR, resp. príslušným úradom v zahraničí formou osvedčenia apostilom).

Dlžník / ručiteľ môže na uzatvorenie zmluvy o pôžičke splnomocniť inú osobu, pričom takéto splnomocnenie musí byť predložené spolu s podpísanou zmluvou o pôžičke, v opačnom prípade bude fond považovať zmluvu o pôžičke za neplatnú. Splnomocniť inú osobu odporúčame najmä v prípade štúdia na zahraničnej vysokej škole, za účelom úspory výdavkov na overovanie v zahraničí, ako aj urýchlenia podpisovania zmluvy o pôžičke. Vzor splnomocnenia je k dispozícii na webovom sídle fondu v sekcii Dokumenty. Podpis na splnomocnení musí byť úradne osvedčený.

 

Postup pri oprave chýb v zmluve o pôžičke:

V prípade, že dlžník pri vypĺňaní údajov na prednej strane zmluvy o pôžičke spraví chybu alebo je zo strany dlžníka zistená chyba v predtlačených údajoch na prednej strane zmluvy o pôžičke postupujte podľa tohto návodu.

Upozornenie: Opravu chýb v zmluve o pôžičke je nevyhnutné vykonať na všetkých rovnopisoch tak, aby všetky zmluvné strany mali k dispozícii totožné znenie zmluvy o pôžičke. 

 

Zmluvné podmienky a splácanie pôžičky

Podpisom zmluvy o pôžičke sa žiadateľ o pôžičku stáva dlžníkom fondu na ktorého sa vzťahujú všetky práva aj povinnosti zo zmluvy vyplývajúce. Pokiaľ sa o právach a povinnostiach chcete dozvedieť viac, bližšie informácie nájdete v sekcii Zmluvné podmienky  a v sekcii Splácanie pôžičky. Detailné informácie o právach a povinnostiach dlžníka sú uvedené v príslušných ustanoveniach zmluvy o pôžičke.

  

Informácia pre doktorandov k výberu správnej pôžičky

V súlade so zákonom o fonde majú študenti III. stupňa vysokoškolského štúdia možnosť požiadať o pôžičku v dvoch formách:

 1. podľa §10 zákona o fonde ako pôžičku pre študentov,
 2. podľa §14 zákona o fonde ako pôžičku pre pedagógov.

Nižšie nájdete základné porovnanie obidvoch foriem pôžičiek pre ľahšie rozhodnutie, ktorá Vám viac vyhovuje.

Upozornenie:

V prípade doktorandov nie je možné kombinovať pôžičky podľa § 10 (pôžičky pre študentov) a pôžičky podľa § 13a (stabilizačné pôžičky) alebo podľa § 14 (pôžičky pre pedagógov) zákona o fonde, t.j. ak doktorand už raz získal pôžičku podľa § 10 zákona o fonde, nebude mu v budúcnosti ako doktorandovi poskytnutá pôžička podľa § 13a alebo § 14 zákona o fonde a naopak.