Ako získať pôžičku pre študentov

Nižšie nájdete základné informácie o pôžičkách pre študentov. Dozviete sa kto môže požiadať o pôžičku, aké sú podmienky poskytovania pôžičiek a ďalšie dôležité informácie, ktoré potrebujete pred podaním žiadosti o pôžičku vedieť.

OznamŽiadateľ o pôžičku Výška, úročenie a lehota Postup pri predkladaní žiadostiPrílohy k žiadosti Najčastejšie chyby Postup pri schvaľovaní pôžičiek OZNÁMENIE O SCHVÁLENÍ / NESCHVÁLENÍ ŽIADOSTI  Zmluvné podmienky Informácia pre doktorandov

 

Oznam o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku pre študentov na akademický rok 2020/2021

Oznam o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku pre študentov na akademický rok 2020/2021 (ďalej len „Oznam“) stanovuje základný rámec pre pôžičky poskytované podľa § 10 zákona č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o fonde“), t.j. pôžičky poskytované študentom vysokých škôl.

OZNAM

Príloha č. 1 - Vzor žiadosti o pôžičku
Príloha č. 2 - Vzor zmluvy o pôžičke
Príloha č. 3 – Sadzobník poplatkov a náhrad pre pôžičky poskytnuté študentom podľa § 10 zákona o fonde (na základe rozhodnutia rady fondu sa na zverejnený Oznam vzťahuje sadzobník poplatkov a náhrad platný od 9. 8. 2019).

Na poskytovanie pôžičiek pre študentov v akademickom roku 2020/2021 sú v rozpočte fondu vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 6 000 000 eur. Celkový objem finančných prostriedkov bude rozdelený medzi jednotlivé termíny na doručenie žiadostí o pôžičku nasledovne:

 • objem finančných prostriedkov vyčlenených na žiadosti o pôžičku doručované do 15. septembra 2020 je určený vo výške 3 000 000 eur,
 • objem finančných prostriedkov vyčlenených na žiadosti o pôžičku doručované do 31. októbra 2020 je určený vo výške 3 000 000 eur.

 

Upozornenie pre súčasných klientov fondu, ktorí predložili / predložia žiadosť o pôžičku a ktorí v čase predloženia žiadosti o pôžičku splácajú v minulosti poskytnuté pôžičky: 
Podpísaním žiadosti o pôžičku v časti 6 automaticky súhlasíte s vykonaním odkladu splátok pôžičky na základe údajov o predpokladanom ukončení štúdia uvedených v časti 3B žiadosti o pôžičku. Ak o odklad splátok pôžičky nemáte záujem, označte v časti 6 žiadosti o pôžičku políčko „Nežiadam o vykonanie odkladu splátok na základe podania tejto žiadosti o pôžičku“.

V prípade tých dlžníkov, ktorým bol odklad splátok pôžičky povolený na základe žiadosti o odklad splátok a v časti 3B žiadosti o pôžičku budú mať uvedený iný dátum predpokladaného ukončenia štúdia ako bol uvedený v žiadosti o odklad splátok, fond upraví trvanie odkladu splátok na základe dátumu uvedeného v žiadosti o pôžičku.

 

Žiadateľ o pôžičku

O pôžičku pre študentov môže požiadať:

 • študent I. stupňa vysokoškolského štúdia v dennej alebo externej forme štúdia na vysokej škole so sídlom v Slovenskej republike alebo na zahraničnej vysokej škole 
 • študent II. stupňa vysokoškolského štúdia v dennej alebo externej forme štúdia na vysokej škole so sídlom v Slovenskej republike alebo na zahraničnej vysokej škole 
 • študent III. stupňa vysokoškolského štúdia v dennej alebo externej forme štúdia na vysokej škole so sídlom v Slovenskej republike alebo na zahraničnej vysokej škole (doktorandský študijný program), pričom nie je možné kombinovať pôžičky podľa § 10 (pôžičky pre študentov) a pôžičky podľa § 13a (stabilizačné pôžičky) alebo podľa § 14 (pôžičky pre pedagógov) zákona o fonde.

Štúdium na zahraničnej vysokej škole musí byť podľa rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len "ministerstvo") svojím rozsahom a úrovňou postavené na roveň štúdia na vysokej škole v Slovenskej republike.

Žiadateľ o pôžičku zároveň musí spĺňať požiadavky bližšie definované v časti 3.1. Oznamu.

Žiadosť o pôžičku môže podať len žiadateľ, ktorý je už zapísaný do ročníka v akademickom roku 2020/2021.

Pôžička nebude poskytnutá žiadateľovi, ktorému už v minulosti bolo poskytnutých šesť pôžičiek. Pôžička taktiež nebude poskytnutá žiadateľovi, ktorý je v oddlžení konkurzom alebo splátkovým kalendárom alebo podal návrh na oddlženie konkurzom alebo splátkovým kalendárom.

 

Výška pôžičky, úročenie a lehota splatnosti pôžičky

 

Minimálna výška pôžičky je stanovená na 500 eur.

Maximálna výška pôžičky pre študentov I. a II. stupňa vysokoškolského štúdia je stanovená na 4 000 eur.

Maximálna výška pôžičky pre študentov III. stupňa vysokoškolského štúdia je stanovená na 7 000 eur.

Úroková sadzba pre pôžičky poskytnuté v akademickom roku 2020/2021 je stanovená na 3% p.a.

Informačný výpočet výšky splátok, ako aj nákladov na pôžičku ponúka Kalkulačka pôžičky.

Kalkulačka pôžičky pre študentov
Kalkulačka pôžičky pre doktorandov

Upozornenie:
Výpočet výšky splátok ako aj nákladov na pôžičku je len informatívny.
Výška mesačnej splátky v zmluve o pôžičke bude zahrňovať aj pôžičky už z fondu vyčerpané v predchádzajúcich akademických rokoch (ak relevantné).

Minimálna lehota splatnosti pôžičky je 5 rokov.
Maximálna lehota splatnosti pôžičky je 10 rokov.

Pôžičky nie sú účelovo viazané.

Bližšie informácie sa nachádzajú v časti 3.2. a 3.3 Oznamu.

 

Postup pri predkladaní žiadosti o pôžičku

V súlade s § 11 ods. 6 zákona o fonde je možné žiadosti o pôžičku doručiť do jedného z nasledujúcich termínov:

 • 15. september 2020 alebo
 • 31. október 2020.

Rada fondu posudzuje žiadosti o pôžičku doručené v rámci oboch termínov samostatne. Ak pri posudzovaní žiadosti o pôžičku doručenej do 15. septembra nedôjde k schváleniu pôžičky z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov, žiadosť bude posudzovaná so žiadosťami o pôžičku doručenými do 31. októbra. Žiadosť o pôžičku sa vzťahuje na akademický rok, v ktorom sa pôžička poskytuje.

Žiadateľ predkladá žiadosť o pôžičku výlučne v listinnej podobe na tlačive vydanom fondom na príslušný akademický rok.

Žiadosť o pôžičku je možné doručiť jedným z nasledovných spôsobov:

 • osobne v pracovných dňoch počas úradných hodín,
 • poštou,
 • kuriérskou službou.

Adresa na doručenie žiadosti o pôžičku:

Fond na podporu vzdelávania
Panenská 29
81103 Bratislava 1

 

Upozornenie: Za dátum doručenia žiadosti o pôžičku sa považuje deň jej doručenia v písomnej forme na adresu fondu uvedenú vyššie, NIE deň odoslania na poštovú prepravu. Tento dátum je aj určujúci pre posúdenie splnenia podmienky doručenia žiadosti o pôžičku v lehote na to určenej. Z uvedeného dôvodu odporúčame v prípade zasielania žiadosti o pôžičku poštou alebo kuriérskou službou odoslať žiadosť o pôžičku na poštovú prepravu minimálne 3 pracovné dni pred stanoveným termínom na doručenie žiadosti o pôžičku (uvedený termín na odoslanie žiadosti o pôžičku je informatívny a termín doručenia sa môže líšiť v závislosti od spôsobu zaslania). 

Bližšie informácie sa nachádzajú v časti 3.4. Oznamu. 

 

Prílohy k žiadosti o pôžičku

Žiadateľ predkladá spolu so žiadosťou o pôžičku aj jednotlivé povinné prílohy a prílohy preukazujúce splnenie kritérií na uprednostnenie žiadateľa bližšie definované v časti 3.5 Oznamu. Žiadosť o pôžičku spolu s jednotlivými prílohami slúžia pre uplatnenie kritérií na uprednostnenie žiadateľa v prípade, že fond nemá dostatok prostriedkov na poskytnutie pôžičiek všetkým žiadateľom, ktorí si podali žiadosť o pôžičku a spĺňajú podmienky podľa § 10 zákona o fonde.

Niektoré prílohy môže nahradiť aj potvrdenie vysokej školy priamo na tlačive žiadosti o pôžičku.

Žiadatelia študujúci na zahraničných vysokých školách predkladajú ako povinnú prílohu rozhodnutie vydané ministerstvom o tom, že štúdium na zahraničnej vysokej škole je svojím rozsahom a úrovňou postavené na roveň štúdia (je rovnocenné) na vysokej škole v Slovenskej republike.

Ministerstvo zverejňuje na svojom webovom sídle www.minedu.sk zoznam uznaných vysokých škôl pre účely posúdenia štúdia v zahraničí. Tento zoznam má platnosť vyššie uvedeného rozhodnutia o rovnocennosti štúdia, preto žiadatelia študujúci na vysokých školách uvedených v tomto zozname nemusia rovnocennosť štúdia preukazovať.

Odporúčame študentom študujúcim v zahraničí, aby podávali žiadosti o pôžičku až po zverejnení uvedeného zoznamu na webovom sídle ministerstva.

Rozhodnutie ministerstva, že štúdium žiadateľa poskytované vzdelávacou ustanovizňou je rovnocenné vysokoškolskému štúdiu v Slovenskej republike vydané na základe individuálnej žiadosti podanej Stredisku na uznávanie dokladov o vzdelaní, musia predložiť len žiadatelia študujúci na vysokých školách v zahraničí, ktoré v zozname na webovom sídle ministerstva platnom pre akademický rok 2020/2021 uvedené nie sú.

Presný postup, ako získať takéto rozhodnutie pre študentov študujúcich na zahraničnej vysokej škole, nájdete na webovom sídle ministerstva www.minedu.sk

Upozornenie: Nepredloženie povinných príloh definovaných v časti 3.5.1 Oznamu bude znamenať vylúčenie žiadateľa z ďalšieho procesu posudzovania predložených žiadostí o pôžičku.

Bližšie informácie k váženému študijnému priemeru

Vzhľadom na skúsenosti z predchádzajúcich rokov si dovoľujeme upozorniť študentov, že niektoré fakulty vypĺňajú nesprávne vážený študijný priemer (napr. v percentách) v časti 3B žiadosti o pôžičku.

V zmysle vyhlášky ministerstva č. 614/2002 Z. z. o kreditovom systéme štúdia, vážený študijný priemer môže byť jedine v rozpätí hodnôt 1 – 4. Váženým študijným priemerom nie je percentuálne vyjadrenie úspešnosti štúdia napriek tomu, že to niektoré fakulty uvádzajú.

Pre tých z Vás, ktorých sa táto skutočnosť týka sme pripravili tabuľku pre výpočet VŠP, aby ste aj Vy mohli doložiť splnenie kritéria na uprednostnenie - vážený študijný priemer známok za akademický rok 2019/2020.

Pre doloženie splnenia kritéria „vážený študijný priemer známok za akademický rok 2019/2020“ vyplňte tabuľku pre výpočet VŠP a predložte ju spolu so žiadosťou o pôžičku. V prípade, ak ste už žiadosť o pôžičku zaslali stačí, ak dodatočne zašlete fondu len predmetnú tabuľku.

 

Najčastejšie chyby v predkladaných žiadostiach o pôžičku

Na základe analýzy predkladaných žiadostí o pôžičku, najčastejšie a najzávažnejšie nedostatky a chyby v predložených žiadostiach o pôžičku sú:

 • nepredloženie celej žiadosti o pôžičku (najmä predloženie iba prvej strany),
 • nevyplnenie celej žiadosti o pôžičku (údaje vyžadované zákonom – najmä dátum narodenia a kontaktné údaje),
 • predloženie žiadateľom nepodpísanej žiadosti o pôžičku,
 • nevyplnenie povinných polí žiadosti o pôžičku (požadovaná doba splatnosti, výška žiadanej pôžičky resp. nesprávne uvedená výška žiadanej pôžičky, ročník a forma štúdia, dátum zápisu do ročníka a pod.),
 • nepredloženie príloh k žiadosti o pôžičku v prípade uplatnenia kritérií na uprednostnenie žiadateľa,
 • upravovanie a dopĺňanie predtlačených údajov štandardizovaného tlačiva žiadosti o pôžičku zo strany žiadateľa, resp. študijného oddelenia,
 • skorší dátum potvrdenia žiadosti na študijnom oddelení ako dátum reálneho zápisu.

Záujemcov o pôžičku upozorňujeme, aby si pred predložením žiadosti o pôžičku pozorne prečítali Oznam a predišli tak vyradeniu nimi predloženej žiadosti o pôžičku z dôvodu nedodržania stanovených podmienok.

V prípade, ak ste zistili, že Vami predložená žiadosť o pôžičku nespĺňa požadované podmienky, resp. obsahuje chyby (napr. aj vyššie uvedené), môžete ju predložiť opätovne so sprievodným listom, ktorým stiahnete pôvodnú žiadosť o pôžičku a nahradíte ju novou. V prípade, ak predložíte viac žiadostí o pôžičku v rámci jedného termínu, posudzovaná bude žiadosť o pôžičku doručená ako posledná.

Postup pri schvaľovaní pôžičiek

Fond posudzuje v procese schvaľovania pôžičiek len tie žiadosti o pôžičku, ktoré boli doručené do stanoveného termínu (do 15. septembra 2020 alebo do 31. októbra 2020) a ktoré sú v súlade s podmienkami uvedenými v Ozname.

Proces schvaľovania pôžičiek pozostáva z týchto etáp:

 1. posúdenie splnenia podmienok poskytovania pôžičiek,
 2. určenie poradia žiadostí o pôžičku aplikáciou kritérií na uprednostnenie uvedených v § 11 ods. 3 zákona o fonde a prednostných kritérií rady fondu podľa vnútorného predpisu č. 1/2019 a
 3. schválenie žiadostí o pôžičku radou fondu.

Na poskytnutie pôžičky z fondu nie je právny nárok. Pôžička sa neschvaľuje v správnom konaní. 

Bližšie informácie sa nachádzajú v časti 4. Oznamu.

 

Oznámenie o schválení / neschválení žiadosti o pôžičku a podpis zmluvy o pôžičke

Fond zverejní na svojom webovom sídle v sekcii Schválené pôžičky do troch dní od rozhodnutia rady fondu, najneskôr však do 60 dní od termínu na doručenie žiadostí o pôžičku, zoznam schválených pôžičiek a mená a priezviská žiadateľov, ktorým rada fondu pôžičku neschválila.

Žiadateľovi, ktorému bolo poskytnutie pôžičky schválené, fond zašle návrh zmluvy o pôžičke v dvoch rovnopisoch ako doporučenú zásielku najneskôr do 20 dní od zverejnenia zoznamu schválených pôžičiek a vyzve ho, aby návrh zmluvy o pôžičke podpísal a jeden podpísaný rovnopis doručil späť fondu v lehote určenej fondom v sprievodnom liste k zmluve o pôžičke, ktorá nesmie byť kratšia ako 45 dní od zverejnenia zoznamu schválených pôžičiek.

Ak podpísaná zmluva o pôžičke nebude doručená späť fondu v určenej lehote, platí, že k uzavretiu zmluvy o pôžičke nedošlo a pôžička nebude žiadateľovi poskytnutá.

Priebeh schvaľovacieho procesu žiadostí doručených v prvom termíne (do 15. septembra 2020)

 

Postup pri podpisovaní zmluvy o pôžičke:

Podpisy dlžníka a ručiteľa na zmluve o pôžičke musia byť úradne osvedčené (notárom alebo matričným úradom obce v SR a v ČR, zastupiteľským úradom SR, honorárnym konzulátom SR, resp. príslušným úradom v zahraničí formou osvedčenia apostilom).

Zmluva o pôžičke musí byť dlžníkom a ručiteľom podpísaná v poradí najprv dlžník, potom ručiteľ tak, aby bolo jednoznačné, že ako prvý zmluvu o pôžičke podpisoval dlžník. Inými slovami dátum a poradové číslo osvedčenia uvedené pri podpise dlžníka nemôže byť neskoršie ako dátum a poradové číslo osvedčenia uvedené pri podpise ručiteľa.

Ak je podpis dlžníka alebo ručiteľa osvedčený vo forme „uznal podpis za vlastný“, je nevyhnutné, aby k takémuto podpisu bol doplnený aj dátum kedy daná osoba podpis vykonala.

Dlžník môže na uzatvorenie zmluvy o pôžičke splnomocniť inú osobu, pričom takéto splnomocnenie musí byť predložené spolu s podpísanou zmluvou o pôžičke, v opačnom prípade bude fond považovať zmluvu o pôžičke za neplatnú. Splnomocniť inú osobu odporúčame najmä v prípade štúdia na zahraničnej vysokej škole, aby dlžník predišiel situácii, že podpísaná zmluva o pôžičke vrátane všetkých príloh bude fondu doručená až po stanovenom termíne. Vzor splnomocnenia je k dispozícii na webovom sídle fondu v sekcii Dokumenty. Podpis na splnomocnení musí byť úradne osvedčený.

 

Postup pri oprave chýb na zmluve o pôžičke:

V prípade, že dlžník pri vypĺňaní údajov na prednej strane zmluvy o pôžičke spraví chybu alebo je zo strany dlžníka zistená chyba v predtlačených údajoch na prednej strane zmluvy o pôžičke postupujte podľa tohto návodu.

 

Zmluvné podmienky a splácanie pôžičky

Podpisom zmluvy o pôžičke sa žiadateľ o pôžičku stáva dlžníkom fondu na ktorého sa vzťahujú všetky práva aj povinnosti zo zmluvy vyplývajúce. Pokiaľ sa o právach a povinnostiach chcete dozvedieť viac, bližšie informácie nájdete v sekcii Zmluvné podmienky  a v sekcii Splácanie pôžičky. Detailné informácie o právach a povinnostiach dlžníka sú uvedené v príslušných ustanoveniach zmluvy o pôžičke.

  

Informácia pre doktorandov k výberu správnej pôžičky

V súlade so zákonom o fonde majú študenti III. stupňa vysokoškolského štúdia možnosť požiadať o pôžičku v dvoch formách:

 1. podľa §10 zákona o fonde ako pôžičku pre študentov,
 2. podľa §14 zákona o fonde ako pôžičku pre pedagógov.

Nižšie nájdete základné porovnanie obidvoch foriem pôžičiek pre ľahšie rozhodnutie, ktorá Vám viac vyhovuje.

Upozornenie:

V prípade doktorandov nie je možné kombinovať pôžičky podľa § 10 (pôžičky pre študentov) a pôžičky podľa § 13a (stabilizačné pôžičky) alebo podľa § 14 (pôžičky pre pedagógov) zákona o fonde, t.j. ak doktorand už raz získal pôžičku podľa § 10 zákona o fonde, nebude mu v budúcnosti ako doktorandovi poskytnutá pôžička podľa § 13a alebo § 14 zákona o fonde a naopak.