Schválenie pôžičiek v roku 2018

 

Dňa 11. júla 2018  rada fondu schválila žiadosti o pôžičku pre pedagógov v kalendárnom roku 2018 doručené do 30. júna 2018.

Menný zoznam schválených žiadosti o pôžičku doručených do 30. júna 2018 (v druhom zákonnom termíne)

Menný zoznam neschválených žiadostí o pôžičku doručených do 30. júna 2018 (v druhom zákonnom termíne)

 

Zistite či Vám bola pôžička schválená:

V prípade, ak sa Vaše meno nenachádza ani v zozname schválených žiadostí o pôžičku ani v zozname neschválených žiadostí o pôžičku alebo sa v zoznamoch nachádzajú jeden alebo viacerí Vaši menovci, kontaktujte prosím fond za účelom overenia schválenia pôžičky.

 

Priebeh hodnotiaceho procesu

Druhý termín na doručenie žiadostí o pôžičku (ďalej len „žiadosť“) v  roku 2018 bol stanovený do 30. júna  2018. Do stanoveného termínu bolo Fondu na podporu vzdelávania doručených 90 žiadostí v žiadanej výške pôžičiek 903 000 eur. Celkový objem finančných prostriedkov vyčlenených na pôžičky pre pedagógov doručených v termíne do 30. júna 2018 bol 655 500 eur. 

 

V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona a vnútorného predpisu prebieha proces pri podávaní a schvaľovaní žiadostí o pôžičku v nasledovných etapách:

1. Prijímanie žiadostí

2. Posúdenie splnenia podmienok poskytovania pôžičiek

3. Stanovenie poradia žiadostí aplikáciou kritérií uvedených v § 14 ods. 4 zákona o fonde

4. Schválenie žiadostí radou fondu.

Prijímanie žiadostí prebiehalo do stanoveného termínu, t.j. do 30. júna 2018. Následne v čase od 1. júla 2018 do 10. júla 2018 fond vykonal posúdenie splnenia podmienok poskytovania pôžičiek, najmä vo vzťahu k oprávnenosti žiadateľa, vo vzťahu k pravdivosti, úplnosti a správnosti vyplnenia žiadosti a posúdenie súladu predložených príloh s podmienkami definovanými v Ozname o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku.

Vzhľadom k skutočnosti, že celková žiadaná výška pôžičiek v prípade žiadostí, ktoré splnili podmienky poskytovania pôžičiek bola vyššia ako objem finančných prostriedkov vyčlenených na žiadosti doručené do 30. júna 2018, bolo stanovované poradie žiadostí aplikáciou zákonných prednostných kritérií (§ 14 ods. 4 a 5 zákona 396/2012 Z.z.) a kritéria rady fondu (čl. 6 ods. 8 vnútorného predpisu č. 2/2017). 

Dňa 11. júla 2018 rada fondu schválila 62 žiadostí v celkovej výške pôžičiek 650 600 eur a neschválila 28 žiadostí v celkovej výške 244 000 eur. 

 

Hodnotiaci proces žiadostí doručených do 28. februára 2018

V termíne na doručenie žiadostí o pôžičku do 28. februára 2018 bolo fondu celkovo doručených 78 žiadostí. Celková žiadaná výška pôžičiek predstavovala 729 200 eur.

Celkový objem finančných prostriedkov vyčlenených na pôžičky pre pedagógov doručených do 28. februara 2018 bol 600 000 eur

Vzhľadom k skutočnosti, že celková žiadaná výška pôžičiek v prípade žiadostí, ktoré splnili podmienky poskytovania pôžičiek bola vyššia ako objem finančných prostriedkov vyčlenených na žiadosti doručené do 28. februára 2018, bolo stanovované poradie žiadostí aplikáciou zákonných prednostných kritérií (§ 14 ods. 4 a 5 zákona 396/2012 Z.z.) a kritéria rady fondu (čl. 6 ods. 8 vnútorného predpisu č. 2/2017). 

Rada fondu na zasadnutí dňa 26. marca 2018 schválila 67 žiadostí v celkovej výške 595 000 eur a neschválila 11 žiadostí  v celkovej výške 126 000 eur.

Menný zoznam schválených žiadosti o pôžičku doručených do 28. februára 2018 (v prvom zákonnom termíne)

Menný zoznam neschválených žiadostí o pôžičku doručených do 28. feburára 2018 (v prvom zákonnom termíne)