Zmluvné podmienky

Povinnosti dlžníka
Zabezpečenie pohľadávky (ručenie a poistenie)
Sankcie za porušenie zmluvných podmienok

Nižšie uvedené zmluvné podmienky sú základnými zmluvnými podmienkami pre pôžičky poskytované študentom podľa §10 Zákona o FnPV, teda pre pôžičky poskytované z FnPV.

Detailný popis zmluvných podmienok je uvedený v príslušných ustanoveniach Vašej zmluvy o pôžičke.

Povinnosti dlžníka

Základnou povinnosťou dlžníka je oznamovacia povinnosť vo vzťahu k akejkoľvek skutočnosti súvisiacej so zmenou jeho štúdia, resp. zmenou údajov na zmluve o pôžičke.

1. Povinnosť oznámiť a dokladovať štúdium:
 • dlžník je povinný oznámiť fondu zmenu štatútu študenta a zaslať príslušný doklad do 14 dní od vzniku danej skutočnosti a to najmä v nasledovných prípadoch:
  • riadne skončenie vysokoškolského štúdia
  • akékoľvek iné skočenie vysokoškolského štúdia (zanechanie štúdia, neskončenie štúdia v termíne, ktorý nepresahuje maximálnu prípustnú dĺžku štúdia - nadštandardnú dĺžku štúdia, vylúčenie zo štúdia a zrušenie študijného programu, ak dlžník nepokračuje v štúdiu iného študijného programu)
  • prerušenie štúdia,
  • zmena dennej formy štúdia na externú formu štúdia,
  • prestup na inú fakultu alebo vysokú školu, ktorá sa nečlení na fakulty
 • za zanedbanie oznamovacej povinnosti má fond právo uplatňovať si poplatky v zmysle platného Sadzobníka poplatkov a náhrad
2. Povinnosť oznámiť zmenu osobných údajov dlžníka/ručiteľa:
 • dlžník je povinný oznámiť fondu do 14 dní od vzniku danej skutočnosti zmenu osobných údajov (mena, priezviska, adresy trvalého pobytu) dlžníka alebo ručiteľa, zmenu korešpondenčnej adresy, emailovej adresy alebo iných údajov zabezpečujúcich styk s dlžníkom alebo ručiteľom. V prípade zmeny mena, priezviska alebo adresy trvalého pobytu odporúčame predložiť doklad preukazujúci danú skutočnosť (napr. vyplnené a podpísané tlačivo Žiadosť o zmenu a doplnenie osobných údajov a údajov na zmluve o pôžičke),
 • dlžník a ručiteľ sú povinný pri kontakte s fondom okrem mena a priezviska uvádzať aj špeciálny identifikačný kód, ktorým môže byť napr. poradové číslo dlžníka, číslo zmluvy o pôžičke a iné.

Tlačivo Žiadosť o zmenu osobných údajov a údajov na zmluve o pôžičke je dostupné v sekcii Tlačivá - Pôžičky pre študentov - Iné.

Ďalšie oznamovacie povinnosti vyplývajú z príslušných ustanovení Vašej zmluvy o pôžičke.

3. Povinnosť dlžníka počas lehoty splatnosti :
 • dlžník je povinný počas lehoty splatnosti splácať svoju pôžičku, pričom lehota splatnosti začína plynúť stratou štatútu študenta a uplynutím zákonných odkladov,
 • dlžník je povinný uhrádzať mesačné splátky pôžičky na bežný účet FnPV uvedený v zmluve o pôžičke a to vo výške a termínoch ich splatnosti, t.j. tak, aby boli pripísané na účet veriteľa najneskôr 25. dňa v kalendárnom mesiaci,
 • dlžník je povinný pri uhrádzaní splátok pôžičky uvádzať povinný údaj - variabilný symbol, ktorým je rodné číslo dlžníka.

Bližšie informácie o splácaní pôžičky a odkladoch splátok sú uvedené v sekcii Splácanie pôžičky.

ZABEZPEČENIE POHĽADÁVKY (RUČENIE A POISTENIE)

Pohľadávka fondu je zabezpečená dvomi spôsobmi:

 1. Jedným ručiteľom – fyzickou osobou
 2. Skupinovým poistením osôb

Nižšie sú uvedené bližšie informácie o zabezpečení pohľadávky.

1. Ručiteľ a podmienky ručenia

Ručiteľom môže byť v prípade pôžičiek poskytnutých z FnPV iba fyzická osoba, ktorá spĺňa nasledovné podmienky na ručenie:

 • fyzická osoba so spôsobilosťou na právne úkony v plnom rozsahu,
 • s trvalým pobytom v Slovenskej republike,
 • ktorá v čase podpisu zmluvy o pôžičke nie je staršia ako 62 rokov a
 • má príjmy z pracovného pomeru na neurčitý čas alebo iný preukázateľný pravidelný zdroj príjmu (najmä pravidelný príjem zo závislej činnosti vykonávanej ručiteľom ako zamestnancom, pravidelný príjem z podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti ručiteľa).

Ak ide o pravidelný príjem zo závislej činnosti (pracovný pomer alebo iný pravidelný zdroj príjmu) ručiteľ predkladá potvrdenie zamestnávateľa alebo inej príslušnej organizácie, priemerný čistý mesačný príjem ručiteľa za posledné tri mesiace musí byť najmenej vo výške čistej minimálnej mesačnej mzdy (v roku 2017 predstavuje 374,11 EUR).

Ak ide o pravidelný príjem z podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti, ručiteľ predkladá potvrdenie daňového úradu, suma čiastkových základov dane okrem čiastkového základu dane zo závislej činnosti za predchádzajúce zdaňovacie obdobie musí byť minimálne vo výške 1800 EUR.

Potvrdenie o príjme ručiteľa zo závislej činnosti, resp. Potvrdenie o príjme ručiteľa na základe daňového priznania tvorí neoddeliteľnou súčasť zmluvy o pôžičke.

Tlačivá Potvrdenie o prijme ručiteľa zo závislej činnosti a Potvrdenie o príjme ručiteľa na základe daňového priznania sú dostupné v sekcii Zmluva o pôžičke.

Potvrdenia o príjme ručiteľa sa predkladajú len v prípade schválených žiadostí o pôžičku a to až spolu s podpísanou zmluvou o pôžičke.

Postup v prípade zmeny / smrti ručiteľa na zmluve o pôžičke

V prípade zmeny ručiteľa na základe žiadosti dlžníka, je dlžník povinný zaslať originál vyplnenej žiadosti o zmenu ručiteľa na zmluve o pôžičke spolu s originálom potvrdenia o príjme ručiteľa (zo závislej činnosti alebo na základe daňového priznania) ako jeho prílohy na adresu fondu. Potvrdenie o príjme ručiteľa nemôže byť staršie ako 30 dní ku dňu doručenia žiadosti o zmenu ručiteľa fondu.

V prípade smrti ručiteľa je dlžník povinný túto skutočnosť fondu oznámiť do 30 dní a zároveň zabezpečiť nového ručiteľa zaslaním žiadosti o zmenu ručiteľa na zmluve o pôžičke spolu s originálom potvrdenia o príjme ručiteľa (zo závislej činnosti alebo na základe daňového priznania), ako jeho prílohu na adresu fondu. Potvrdenie o príjme ručiteľa nemôže byť staršie ako 30 dní ku dňu doručenia žiadosti o zmenu ručiteľa fondu.

Po doručení žiadosti o zmenu ručiteľa vrátane potvrdenia o príjme ručiteľa fond overí, či ručiteľ spĺňa zmluvné podmienky ručenia. Následne vystaví dodatok k zmluve o pôžičke v dvoch rovnopisoch, ktoré zašle dlžníkovi na podpis. Podpisy dlžníka a ručiteľa na dodatku k zmluve o pôžičke musia byť úradne osvedčené (notárom alebo matričným úradom obce v SR a v ČR, zastupiteľským úradom SR, honorárnym konzulátom SR, resp. príslušným úradom v zahraničí formou overenia apostilom). Jeden podpísaný rovnopis dlžník doručí na adresu fondu najneskôr do 30 dní od jeho doručenia Dlžníkovi; dodatok k Zmluve sa považuje za doručený Dlžníkovi v tretí deň od jeho odoslania Veriteľom.

Upozorňujeme dlžníkov, že v prípade nedoručenia podpísaného dodatku v stanovenom termíne, k zmene ručiteľa nedôjde a fond bude postupovať v súlade s príslušnými ustanoveniami zmluvy o pôžičke.

Tlačivá žiadosť o zmenu ručiteľa na zmluve o pôžičke, potvrdenie o prijme ručiteľa zo závislej činnosti a potvrdenie o prijme ručiteľa na základe daňového priznania sú dostupné v sekcii Zmluva o pôžičke.

Ručenie je zabezpečené až do splatenia celej pôžičky aj s príslušenstvom. Ručiteľ na seba preberá povinnosť uspokojiť pohľadávku fondu v plnej výške, ak ju neuspokojí dlžník. Ručiteľ nemôže od ručenia odstúpiť, je možná len zmena ručiteľa na základe žiadosti dlžníka. Zmena ručiteľa môže byť fondom schválená len v prípade, ak nový ručiteľ spĺňa podmienky na ručenie a súhlasí s ručiteľským záväzkom, s tým, že ručením na seba preberá povinnosť za splnenie záväzku dlžníka.

2. Skupinové poistenie osôb

Fond má uzavretú zmluvu o skupinovom poistení osôb s Wüstenrot poisťovňou, a. s., ktoré sa týka poistenia dlžnej čiastky z titulu poskytnutých pôžičiek a vzťahuje sa na prípady:

 • smrti poberateľa pôžičky (dlžníka) a
 • trvalých následkov úrazu.

Dlžník má tak jednoduchým spôsobom zabezpečenú kvalitnú poistnú ochranu, bez nutnosti vyplnenia návrhu poistnej zmluvy a bez ocenenia individuálneho rizika. Vďaka poistnej ochrane pre zabezpečenie pôžičky postačuje jeden ručiteľ.

Všeobecné poistné podmienky pre životné poistenie
Osobité poistné podmienky pre pripoistenia

Poistenie je zahrnuté v zmluve o pôžičke a podpisom zmluvy o pôžičke dáva dlžník súhlas na poistenie. Poistenie a povinnosť dlžníka uhradiť fondu náklady na poistné sa vzťahuje na všetky poskytnuté pôžičky.

Výška poistného:

 • 2 ‰ z poistnej sumy ročne za poistenie pre prípad smrti dlžníka a
 • 1,5 ‰ z poistnej sumy ročne za úrazové pripoistenie pre prípad trvalých následkov úrazu.

Začiatok a koniec poistenia:

 • poistenie začína dňom poskytnutia pôžičky, t.j. keď boli z účtu fondu odpísané finančné prostriedky predstavujúce úhradu pôžičky,
 • poistenie končí dňom splatenia celej pôžičky vrátane úrokov, poplatkov a náhrad.

Poistná suma:

 • poistná suma je každoročne predpísaná podľa aktuálnej dlžnej čiastky a schválenej pôžičky,
 • poistná suma pre prípad smrti a pre prípad trvalých následkov úrazu sú zhodné.

Náklady na poistné sa pripisujú na ťarchu účtu dlžníka v deň úhrady t.j. dňom poskytnutia pôžičky (keď boli z účtu fondu odpísané finančné prostriedky predstavujúce úhradu pôžičky) a následne vždy raz do roka, a to vopred na nasledujúci kalendárny rok podľa zostatku pôžičky k 31.12. predchádzajúceho kalendárneho roka, až do splatenia celého dlhu.
Náklady na poistné sa pripisujú k istine poskytnutej pôžičky, pričom pripísaním k istine sa stávajú súčasťou istiny a ďalej sa úročia ako celá pôžička. Dlžník je povinný náklady na poistné fondu uhradiť.

a, Poistná udalosť - úmrtie dlžníka

V prípade smrti dlžníka pozostalí zasielajú do fondu:

 • úmrtný list – originál, alebo úradne osvedčenú kópiu,
 • list o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí (tlačivo štatistického úradu Slovenskej republiky Obyv 3-12 – originál alebo úradne osvedčenú kópiu).

Po doručení uvedených dokladov fond zabezpečí ďalšiu komunikáciu s poisťovňou.

Poistné plnenie je po ukončení likvidácie poistnej udalosti zo strany poisťovne uhradené v prospech účtu fondu, ktorý zabezpečí zúčtovanie celkového dlhu ku dňu poistnej udalosti. V prípade, ak je čiastka poistného plnenia vyššia, ako zostávajúci dlh zomrelého dlžníka, rozdiel sa poukáže v prospech účtu pozostalých.

b, Poistná udalosť - úraz dlžníka s trvalými následkami

Ak dôjde k úrazu dlžníka s trvalými následkami, dlžník zasiela do fondu

Po doručení uvedených dokladov fond zabezpečí ďalšiu komunikáciu s poisťovňou. V prípade potreby doručenia ďalších dokladov poisťovňa osloví priamo dlžníka – poisteného.

Poistné plnenie je po ukončení likvidácie poistnej udalosti zo strany poisťovne uhradené v prospech účtu fondu, ktorý zabezpečí zúčtovanie celkového dlhu ku dňu poistnej udalosti. V prípade, ak je čiastka poistného plnenia vyššia, ako zostávajúci dlh, rozdiel sa poukáže v prospech dlžníka.

Upozornenie pre prípad b): Počas celej doby riešenia poistnej udalosti je dlžník povinný riadne pokračovať v splácaní pôžičky.

Sankcie za porušenie zmluvných podmienok

V prípade porušenia zmluvy o pôžičke môžu byť voči dlžníkovi uplatnené najmä tieto sankcie:

 • zvýšenie úrokovej sadzby pôžičky (napr. v prípade omeškania so splácaním pôžičky o viac ako dve splátky),
 • zaplatenie sankčného poplatku (napr. v prípade porušenia oznamovacích povinností),
 • zaplatenie zmluvných pokút (napr. v prípade neoprávnene čerpanej pôžičky ako pôžičky, ktorá bola poskytnutá dlžníkovi, avšak ten nikdy nespĺňal podmienky na poskytnutie pôžičky)
 • jednorazové splatenie celého zostatku pôžičky (napr. v prípade omeškania so zaplatením viac ako troch splátok, alebo ak dlžník v prípade smrti ručiteľa nezabezpečí prevzatie ručiteľského záväzku novým ručiteľom, alebo ak dlžník zanedbá oznamovaciu povinnosť podľa bodu 1. čl. V. zmluvy o pôžičke).