Verejné obstarávania

 

Fond na podporu vzdelávania vyhlasuje prieskum trhu na obstaranie komplexnej kamunikácie na sociálnych sieťach prioritne Facebooku a Instagramu. Predpokladaná hodnota zákazky je 2 400 eur bez DPH. Termín na predloženie cenovej ponuky je stanovený do 24. 9. 2018.

 

Výzva na predkladanie cenových ponúk

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za obdobie od 1. 1. 2018 do 30. 06. 2018