Výročná správa 2012

 

Výročná správa FnPV za rok 2012 bola schválená radou fondu dňa 18.3.2013. Výročná správa FnPV za rok 2012 obsahuje v súlade s § 23 ods. 21 zákona č. 396/2012 Z.z. o Fonde na podporu vzdelávania informácie o činnosti a hospodárení Študentského pôžičkového fondu a Pôžičkového fondu pre začínajúcich pedagógov do 31. decembra 2012.Výročná správa 2012
Príloha 1 - Daňové priznanie k dani z príjmov ŠPF za rok 2012
Príloha 2 - Súvaha ŠPF za rok 2012
Príloha 3 - Výkaz ziskov a strát ŠPF za rok 2012
Príloha 4 - Poznámky k účtovnej závierke ŠPF za rok 2012
Príloha 5 - Daňové priznanie k dani z príjmov PFZP za rok 2012
Príloha 6 - Súvaha PFZP za rok 2012
Príloha 7 - Výkaz ziskov a strát PFZP za rok 2012
Príloha 8 - Poznámky k účtovnej závierke PFZP za rok 2012