Bližšie informácie k problematike VŠP

 

Ktorý predpis rieši vážený študijný priemer a jeho výpočet?

V súlade so zákonom NR SR č. 131/2002 o vysokých školách v znení neskorších predpisov definuje vážený študijný priemer a pravidlá jeho výpočtu Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 614/2002 Z. z. o kreditovom systéme štúdia z 27. septembra 2002.

Čo je vážený študijný priemer?

§ 6 Vyhlášky: „Hodnotenie študijných výsledkov“

odsek 7:

Na hodnotenie celkových študijných výsledkov študenta vo vymedzenom období sa používa vážený študijný priemer. Vypočíta sa tak, že v hodnotenom období sa zrátajú súčiny počtu kreditov a číselného hodnotenia podľa odseku 3 pre všetky predmety zapísané študentom a výsledok sa vydelí celkovým počtom kreditov získaných študentom za dané obdobie. Za predmety, ktoré si študent zapísal a neabsolvoval, sa do váženého študijného priemeru započíta známka 4. Predmety, ktoré nie sú hodnotené známkou (odsek 6), sa do výpočtu váženého študijného priemeru nezahŕňajú.

Čiže vyjadrené vzorcom:

VŠP = ∑(K * Z) / ∑K

Kde:

  • VŠP – vážený študijný priemer
  • K – počet získaných kreditov za konkrétny predmet
  • Z – číselné vyjadrenie známky za konkrétny predmet

Pre zjednodušenie výpočtu môžete použiť tabuľku pre výpočet VŠP.

odsek 3:

Hodnotenie známkou sa uskutočňuje podľa klasifikačnej stupnice, ktorú tvorí šesť klasifikačných stupňov:

a) A - výborne (vynikajúce výsledky) = 1

b) B - veľmi dobre (nadpriemerné výsledky) = 1, 5

c) C - dobre (priemerné výsledky) = 2

d) D - uspokojivo (prijateľné výsledky) = 2, 5

e) E - dostatočne (výsledky spĺňajú iba minimálne kritériá) = 3

f) FX - nedostatočne (výsledky nespĺňajú ani minimálne kritériá) = 4

odsek 6:

Vysoká škola alebo fakulta, ak sa študijný program uskutočňuje na fakulte, môže pri vybraných predmetoch rozhodnúť, že sa nebudú hodnotiť známkou a určiť iné kritériá na ich úspešné absolvovanie ako podmienky na získanie kreditov.

Čo určite nie je vážený študijný priemer?

Vážený študijný priemer môže byť jedine v rozpätí hodnôt 1 – 4.

Váženým študijným priemerom nie je:

  • aritmetický priemer známok
  • percentuálna úspešnosť / percentuálne vyjadrenie úspešnosti štúdia