Splácanie pôžičky

 

Splácanie pôžičky
Úročenie pôžičky
Lehota splatnosti pôžičky
Výška splátok, spôsob úhrady splátok
Zúčtovacie dáta
Upomienky
Mimoriadne splátky, jednorazové vyrovnanie
Odklad splátok
Odpis istiny
 

Nižšie uvedené pravidlá splácania sú základnými zmluvnými podmienkami pre pôžičky poskytované študentom podľa §10 zákona o fonde.

Detailné informácie o podmienkach splácania pôžičky sú uvedené v príslušných ustanoveniach Vašej zmluvy o pôžičke.

 

Splácanie pôžičky

Dlžník je povinný splácať pôžičku v zmysle zmluvy o pôžičke po uplynutí zákonných odkladov tak, aby bola splátka pripísaná v prospech účtu fondu najneskôr do 25. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci. Začiatok omeškania úhrady splátky začína plynúť 26-tym dňom príslušného kalendárneho mesiaca.

K istine pôžičky sa pripisujú všetky poplatky a náhrady podľa Sadzobníka poplatkov a náhrad pre pôžičky poskytnuté podľa §10 zákona č. 396/2012 Z.z. o Fonde na podporu vzdelávania  platného v čase vykonania spoplatneného úkonu alebo poskytnutia spoplatnenej služby.

 

Úročenie pôžičky

Pôžička sa úročí úrokovou sadzbou:

 • vo výške 0 % ročne počas obdobia, kedy má dlžník (študent I. a II. stupňa štúdia) nárok na zákonný odklad splátok,
 • uvedenou v zmluve o pôžičke počas obdobia, kedy je dlžník (študent I., II., III. stupňa štúdia) povinný pôžičku splácať (počas lehoty splatnosti) a počas obdobia trvania osobitného odkladu splátok.

Úroková sadzba uvedená v zmluve o pôžičke sa zvyšuje:

 • o 2 % ročne počas obdobia, kedy je dlžník v omeškaní so splácaním pôžičky o viac ako dve splátky,
 • o 2 % ročne počas trvania závažného porušenia zmluvy o pôžičke zo strany dlžníka, ak k tomuto porušeniu došlo počas obdobia, kedy je dlžník povinný pôžičku splácať.

V prípade študentov III. stupňa vysokoškolského štúdia sa pôžička začína úročiť odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bola pôžička poskytnutá.

 

Lehota splatnosti pôžičky

Lehota splatnosti pôžičky (doba, počas ktorej je dlžník povinný pôžičku splácať) bude do zmluvy o pôžičke uvedená na základe požadovanej lehoty splatnosti zo strany žiadateľa o pôžičku tak, ako je uvedená v žiadosti o pôžičku.

Žiadateľ o pôžičku má možnosť zvoliť si na žiadosti o pôžičky lehotu splatnosti pôžičky, pričom minimálna lehota splatnosti je 5 rokov a maximálna lehota splatnosti je 10 rokov.

Rada fondu môže rozhodnúť o predĺžení lehoty splatnosti pôžičky len na základe odôvodnenej žiadosti dlžníka, najviac však na 20 rokov.

Lehota splatnosti je rovnaká a vzťahuje sa aj na celkové nesplatené pôžičky v prípade, že dlžník uzatvoril v minulosti s fondom (vrátane ŠPF) viac zmlúv.

Lehota splatnosti pôžičky začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola pôžička poskytnutá.

Počas zákonného odkladu splátok lehota splatnosti študentovi I. a II. stupňa vysokoškolského štúdia neplynie a pôžička sa neúročí.

V prípade študentov III. stupňa vysokoškolského štúdia začína lehota splatnosti plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola pôžička poskytnutá, t.j. týmto mesiacom začína dlžníkovi povinnosť uhrádzať splátky pôžičky, pričom títo dlžníci nemajú nárok na odklad splátok.

 

Výška splátok, spôsob úhrady splátok

Výška pravidelných mesačných splátok pôžičky je stanovená na základe schválenej výšky pôžičky a lehoty splatnosti.

Výšku splátok si môže žiadateľ o pôžičku prepočítať využitím kalkulačky pôžičky.

Upozornenie:
Výpočet výšky splátok ako aj nákladov na pôžičku je len informatívny.
Výška mesačnej splátky v zmluve o pôžičke bude zahrňovať aj pôžičky už z fondu vyčerpané v predchádzajúcich akademických rokoch (ak relevantné).

Kalkulačka pôžičky pre študentov
Kalkulačka pôžičky pre doktorandov

Splátky pôžičky dlžník poukazuje mesačne na bežný účet fondu uvedený v zmluve o pôžičke tak, aby boli pripísané v prospech účtu veriteľa najneskôr 25. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci,

Splátky pôžičky je možné uhrádzať nasledujúcimi spôsobmi:

 • bezhotovostným prevodom na účet fondu a/alebo,
 • v hotovosti priamo do pokladne fondu, avšak v priebehu jedného kalendárneho mesiaca môže byť za dlžníka vykonaná iba jedna hotovostná platba v maximálnej výške 100 eur.

Dlžník je povinný pri uhrádzaní splátok pôžičky uvádzať povinný údaj - variabilný symbol, ktorým je rodné číslo dlžníka.

 

Zúčtovacie dáta


IBAN: SK58 8180 0000 0070 0046 8764
BIC (SWIFT kód): SPSRSKBA
Variabilný symbol: rodné číslo dlžníka
Konštantný symbol: 0558

Názov a sídlo banky
Štátna pokladnica
Radlinského 32
P.O.BOX 13
810 05 Bratislava 15

Upozornenie: 
Zúčtovacie dáta (číslo účtu a identifikácia banky) tu uvedené sa vzťahujú len na pôžičky poskytnuté Fondom na podporu vzdelávania od akademického roku 2013/2014
.
Zúčtovacie dáta (číslo účtu a identifikácia banky) pre pôžičky poskytnuté Študentským pôžičkovým fondom do akademického roku 2012/2013 sú uvedené 
v sekcii Pre študentov – ŠPF – Splácanie pôžičky.

 

Upomienky

V prípade nesplácania pôžičky dlžníkom fond nepristupuje okamžite k vymáhaniu pôžičky súdnou cestou, ale v záujme dlžníka najskôr zasiela viacero upomienok.

Veriteľ je oprávnený, nie však povinný, zaslať dlžníkovi upomienku v prípade, ak je v omeškaní so zaplatením aj menej ako troch splátok pôžičky.

 

Mimoriadne splátky

Dlžník je povinný splácať pôžičku v splátkach, ktorých výška v jednotlivých mesiacoch nesmie byť nižšia, ako je výška mesačnej splátky pôžičky uvedená na prvej strane zmluvy o pôžičke (riadne splátky).

Dlžník je oprávnený v jednotlivých mesiacoch splácať pôžičku aj splátkami, ktorých mesačná výška v úhrne presahuje výšku riadnych splátok, t.j. mimoriadnymi splátkami. Za mimoriadnu splátku sa považuje aj splátka, ktorou dlžník jednorazovo splatí celý zostatok dlhu (tzv. predčasné splatenie pôžičky). Ak bude dlžník v určitých mesiacoch splácať pôžičku mimoriadnymi splátkami, je povinný uhradiť fondu poplatok za mimoriadne splátky v zmysle Sadzobníka poplatkov a náhrad. Rovnako to platí aj v prípade, ak dlžník začne splácať pôžičku pred mesiacom, v ktorom je splatná prvá splátka pôžičky, takáto predčasná splátka je taktiež klasifikovaná ako mimoriadna, za ktorú je účtovaný poplatok v zmysle Sadzobníka poplatkov a náhrad.

Jeden krát ročne v mesiaci júl je dlžník oprávnený vykonať jednu mimoriadnu splátku bez povinnosti uhradiť fondu poplatok za mimoriadne splátky za predpokladu, že v tom čase je pôžička už splatná.

Predplatenie riadnych mesačných splátok vopred nie je možné, akákoľvek úhrada prevyšujúca sumu riadnej splátky, pokiaľ nejde o úhradu zameškaných splátok, sa považuje za mimoriadnu splátku.

 

Odklad splátok

 

1. Zákonný odklad splátok

Počas zákonného odkladu splátok lehota splatnosti neplynie, t.j. dlžník nie je povinný pôžičku splácať.

Zákonný odklad splátok je poskytovaný v súlade s § 13 ods. 3 zákona o fonde. Na odklad splátok, počas ktorého lehota splatnosti neplynie, má nárok dlžník fondu:

 • z dôvodu štúdia:
  • ak je študentom študijného programu na vysokej škole v Slovenskej republike alebo rovnocenného štúdia v zahraničí a neukončil vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
  • počas šiestich mesiacov od riadneho skončenia vysokoškolského vzdelávania v prvom stupni,
  • počas dvoch mesiacov od riadneho skončenia vysokoškolského vzdelávania v druhom stupni, prerušenia štúdia alebo od iného skončenia štúdia,
  • z dôvodu nástupu na materskú dovolenku, ak dlžník do jedného mesiaca od prerušenia štúdia oznámi fondu, že je na materskej dovolenke,
  • z dôvodu nástupu na rodičovskú dovolenku, ak dlžník do jedného mesiaca od prerušenia štúdia oznámi fondu,
   • že je na rodičovskej dovolenke alebo
   • že po ukončení materskej dovolenky plynule (bez prerušenia) pokračuje v rodičovskej dovolenke.

Zákonný odklad splátok z dôvodu štúdia sa dlžníkovi udelí, ak predloží:

 • žiadosť o pôžičku alebo
 • samostatnú písomnú žiadosť o odklad splátok.

Prílohou žiadosti v oboch prípadoch (na základe žiadosti o pôžičku alebo samostatnej písomnej žiadosti o odklad splátok) musí byť vždy potvrdenie o štúdiu ako originál alebo osvedčená kópia, nie staršia ako 30 dní ku dňu predloženia žiadosti.

Zákonný odklad splátok z dôvodu materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky sa dlžníkovi udelí výlučne v prípade prerušenia štúdia z dôvodu materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky, ak predloží samostatnú písomnú žiadosť o odklad splátok, najneskôr však do jedného mesiaca od takéhoto prerušenia štúdia. Súčasťou žiadosti musí byť:

 • v prípade nástupu na materskú dovolenku potvrdenie Sociálnej poisťovne, zamestnávateľa alebo lekára o nástupne na materskú dovolenku a doklad o prerušení štúdia,
 • v prípade nástupu na rodičovskú dovolenku fotokópia rodného listu dieťaťa, doklad o prerušení štúdia a:
  • potvrdenie Sociálnej poisťovne alebo zamestnávateľa o nástupe na rodičovskú dovolenku alebo
  • doklad o priznaní rodičovského príspevku vystavený Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.

Prílohy žiadosti o odklad splátok sa predkladajú ako originál alebo osvedčená kópia a nemôžu byť staršie ako 30 dní ku dňu predloženia žiadosti.

Zákonný odklad splátok z dôvodu trvania materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky je možný celkovo najviac na päť rokov, pričom nemusí ísť o súvislých päť rokov.

Tlačivo žiadosti o odklad splátok je dostupné v sekcii Tlačivá- Študenti- Iné

Odklad sa vykoná mesiacom nasledujúcim po mesiaci, v ktorom bola fondu doručená žiadosť o odklad splátok, a to len v prípade, ak bude dlžník spĺňať všetky podmienky na priznanie odkladu a bude mať uhradené všetky doposiaľ dlžné splátky.

V prípade, že počas odkladu splátok nastane nová skutočnosť (napr. dôvod na predčasné skončenie odkladu, dôvod na predĺženie odkladu), je dlžník povinný do 14 dní od vzniku novej skutočnosti zaslať fondu príslušný doklad, na základe ktorého fond upraví dĺžku odkladu.

Upozorňujeme súčasných dlžníkov fondu, ktorí predložia žiadosť o pôžičku, že doručením podpísanej žiadosti o pôžičku bude na základe údajov o predpokladanom ukončení štúdia uvedených v časti 3 žiadosti o pôžičku automaticky vypracovaný odklad splátok pôžičky

Ak o odklad splátok pôžičky nemáte záujem, označte v časti 6 žiadosti o pôžičku políčko „Nežiadam o vykonanie odkladu splátok na základe podania tejto žiadosti o pôžičku“.

V prípade tých dlžníkov, ktorým bol odklad splátok pôžičky povolený na základe samostatnej žiadosti o odklad splátok a v časti 3 žiadosti o pôžičku budú mať uvedený iný dátum predpokladaného ukončenia štúdia ako bol uvedený v žiadosti o odklad splátok, fond upraví trvanie odkladu splátok na základe dátumu uvedeného v žiadosti o pôžičku.

 
2. Osobitný odklad splátok

Okrem zákonného odkladu splátok, počas ktorého neplynie lehota splatnosti a pôžička sa neúročí, môže dlžník požiadať aj o tzv. osobitný odklad splátok, počas ktorého sa pôžička úročí a dlžník je povinný uhrádzať iba úroky z istiny.

Osobitný odklad splátok môže dlžník (študent I., II. a III. stupňa vysokoškolského štúdia) využiť v prípadoch, ak už nemá nárok na zákonný odklad, t.j. počas lehoty splatnosti pôžičky z nasledovných dôvodov:

 • nastúpi na materskú dovolenku,
 • nastúpi na rodičovskú dovolenku,
 • je evidovaný príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny ako uchádzač o zamestnanie.

Osobitný odklad splátok bude povolený len v prípade, ak dlžník o to sám požiada a zároveň písomne oznámi a preukáže túto skutočnosť. Trvanie obdobia osobitného odkladu splátok (úhrada len úrokov z istiny) z dôvodu materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky nie je časovo obmedzené. Obdobie osobitného odkladu splátok (úhrada len úrokov z istiny) z dôvodu nezamestnanosti je možné celkovo v trvaní jedného roka, pričom súvislá doba úhrady len úrokov z istiny z dôvodu nezamestnanosti nesmie presiahnuť šesť mesiacov. Lehota splatnosti pôžičky sa predlžuje o dobu trvania osobitného odkladu splátok, t.j. o dobu, počas ktorej dlžník uhrádza len úroky z istiny.

Postup v prípade osobitného odkladu splátok

Osobitný odklad splátok sa udeľuje výlučne na základe dlžníkom predloženej písomnej žiadosti o odklad splátok, ktorej prílohu tvoria:

 • v prípade nástupu na materskú dovolenku prikladá potvrdenie Sociálnej poisťovne, zamestnávateľa alebo lekára o nástupne na materskú dovolenku,
 • v prípade nástupu na rodičovskú dovolenku prikladá fotokópiu rodného listu dieťaťa a:
  • potvrdenie Sociálnej poisťovne alebo zamestnávateľa o nástupe na rodičovskú dovolenku alebo
  • doklad o priznaní rodičovského príspevku vystavený Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.
 • v prípade, že je dlžník nezamestnaný, prikladá doklad o zaradení do evidencie príslušného Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny ako uchádzača o zamestnanie.

Prílohy žiadosti o odklad splátok sa predkladajú ako originál alebo osvedčená kópia a nemôžu byť staršie ako 30 dní ku dňu predloženia žiadosti.

Tlačivo žiadosti o odklad splátok je dostupné v sekcii Tlačivá- Študenti- Iné

Odklad sa vykoná mesiacom nasledujúcim po mesiaci, v ktorom bola fondu doručená žiadosť o odklad splátok, a to len v prípade, ak bude dlžník spĺňať všetky podmienky na priznanie odkladu a bude mať uhradené všetky doposiaľ dlžné splátky. Následne fond písomne oznámi dlžníkovi výšku upravenej splátky počas doby priznaného odkladu.

V prípade, že počas odkladu splátok nastane nová skutočnosť (napr. dôvod na predčasné skončenie odkladu, dôvod na predĺženie odkladu), je dlžník povinný do 14 dní od vzniku novej skutočnosti zaslať fondu príslušný doklad, na základe ktorého fond upraví dĺžku odkladu.

 Lehota splatnosti sa predlžuje o dobu osobitného odkladu splátok.

 

Odpis istiny

Ak dlžník, ktorý je zároveň daňovník s neobmedzenou daňovou povinnosťou podľa § 2 písm. d) prvý bod zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 534/2005 Z. z., preukáže fondu, že na Slovensku vykonával zárobkovú činnosť, ktorá zakladá nárok na príjem zo závislej činnosti, z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo príjem z použitia diela a použitia umeleckého výkonu zdaňovaný podľa osobitného predpisu počas piatich rokov od začiatku plynutia lehoty splatnosti pôžičky pre študentov, nesplatená istina pôžičky sa mu zníži o jedno percento za každý rok vykonávania zárobkovej činnosti.

Vykonávaním zárobkovej činnosti sa pre účely odpisu rozumie:

 • vykonávanie závislej činnosti, t.j. pracovný pomer uzatvorený na základe pracovnej zmluvy alebo dohody o práci vykonávanej mimo pracovný pomer,
 • vykonávanie podnikateľskej činnosti na základe živnostenského oprávnenia na výkon činnosti samostatne zárobkovo činnej osoby, alebo iného oprávnenia na výkon činnosti slobodného povolania alebo inej samostatne zárobkovej činnosti, ak dlžník podniká podľa osobitného predpisu,
 • vykonávanie činností na základe mandátnej zmluvy, licenčnej zmluvy, vydavateľskej zmluvy, autorskej zmluvy, zmluvy o dielo, alebo akejkoľvek inej zmluvy, ktorá zakladala pre dlžníka nárok na príjem z použitia diela alebo použitia umeleckého výkonu.

Do času výkonu zárobkovej činnosti na uplatnenie nároku na odpis istiny sa započítava:

 • čas trvania materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky v celkovej dĺžke najviac tri roky,
 • čas invalidity dlžníka, ak u neho invalidita vznikla počas výkonu zárobkovej činnosti alebo v dôsledku výkonu zárobkovej činnosti.

Postup v prípade uplatnenia nároku na odpis istiny

Preukázanie splnenia podmienok na vykonanie odpisu dlžník vykonáva predložením potvrdenia (originál alebo osvedčená kópia), nie starším ako 30 dní:

 • od zamestnávateľa alebo
 • od príslušného daňového úradu.

 

Z potvrdenia musí vyplývať obdobie, počas ktorého dlžník vykonával zárobkovú činnosť zakladajúcu nárok na príjem zo závislej činnosti, z podnikania, z inej samostatne zárobkovej činnosti alebo príjem z použitia diela a použitia umeleckého výkonu, ktorý je zdaňovaný podľa zákona o dani z príjmov.