Schválenie pôžičiek

 

Dňa 17.02.2014 rada Fondu na podporu vzdelávania schválila žiadosti o poskytnutie pôžičky v súlade s čl. 6 ods. 15 Vnútorného predpisu č. 2/2013, ktorým sa určujú pravidlá na posudzovanie žiadostí o pôžičku a na zoraďovanie osôb, ktoré podali žiadosť o pôžičku, v zmysle ktorého v prípade, ak dôjde k dodatočnému uvoľneniu prostriedkov v prípade neuzavretia zmluvy so žiadateľom fond písomne navrhne uzavretie zmluvy osobe, ktorej žiadosť o pôžičku je v zozname neschválených žiadostí o pôžičku prvá v poradí.

V priebehu 51. týždňa boli zmluvy o pôžičke a dokumenty súvisiace so zmluvou zaslané doporučene všetkým úspešným žiadateľov o pôžičku.

 

Priebeh hodnotiaceho procesu

Termín na predkladanie žiadostí o pôžičku bol stanovený do 31. októbra 2013. Celkovo bolo Fondu na podporu vzdelávania doručených 3717 žiadostí o pôžičku, z čoho 96 bolo doručených po stanovenom termíne. Celková žiadaná suma pôžičiek presiahla 9,5 mil. EUR.

Fond posudzoval v procese schvaľovania pôžičiek len tie žiadosti o pôžičku, ktoré boli doručené do stanoveného termínu (do 31.10.2013) a v súlade so stanovenými podmienkami.

Proces schvaľovania pôžičiek pozostával z troch etáp:
- posúdenie splnenia podmienok poskytovania pôžičiek,
- stanovenie poradia žiadostí o pôžičku aplikáciou kritérií uvedených a platných zo zákona
- schválenie žiadostí o pôžičku radou fondu.

V čase od 1.11.2013 do 06.12.2013 prebehla prvá a druhá etapa schvaľovacieho procesu a to posúdenie splnenia podmienok poskytovania pôžičiek, napr. posúdenie úplnosti a správnosti vyplnenia žiadosti o pôžičku, posúdenie súladu predložených príloh s podmienkami definovanými v Ozname o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku, atď. a stanovenie poradia žiadostí o pôžičku aplikáciou zákonných kritérií (§ 11 ods. 3).

Dňa 09.12.2013 prebehla tretia etapa schvaľovacieho procesu a to schválenie žiadostí o poskytnutie pôžičky radou fondu.

Z celkového počtu 3717 doručených žiadostí o poskytnutie pôžičky bolo schválených 1953 žiadostí o poskytnutie pôžičky v hodnote 4 985 900 EUR a neschválených 1764 žiadostí o poskytnutie pôžičky, pričom časť z nich bola vyradená z dôvodu nesplnenia podmienok poskytovania pôžičiek zo zákona. Išlo napríklad o žiadostí doručené po termíne, či z dôvodu duplicitného predloženia, alebo z nesplnenia iných predpísaných podmienok.