Schválené pôžičky 2014/2015

 

Dňa 28.1.2015 boli zmluvy o pôžičke a dokumenty súvisiace so zmluvou zaslané doporučene všetkým úspešným žiadateľov o pôžičku. Pokiaľ Vám bola pôžička dodatočne schválená a do 3.2.2015 neobdržíte zmluvu, odporúčame Vám obrátiť sa na poštu a následne na Vašu kontaktnú osobu vo fonde.

Dňa 21.1.2015 rada Fondu na podporu vzdelávania schválila žiadosti o poskytnutie pôžičky v súlade s čl. 6 ods. 15 Vnútorného predpisu č. 2/2013, ktorým sa určujú pravidlá na posudzovanie žiadostí o pôžičku a na zoraďovanie osôb, ktoré podali žiadosť o pôžičku, v zmysle ktorého v prípade, ak dôjde k dodatočnému uvoľneniu prostriedkov v prípade neuzavretia zmluvy so žiadateľom fond písomne navrhne uzavretie zmluvy osobe, ktorej žiadosť o pôžičku je v zozname neschválených žiadostí o pôžičku prvá v poradí.

Menný zoznam dodatočne schválených žiadostí o pôžičku

 

Dňa 13.11.2014 boli zmluvy o pôžičke a dokumenty súvisiace so zmluvou zaslané doporučene všetkým úspešným žiadateľov o pôžičku. Pokiaľ Vám bola pôžička schválená a do 18.11.2014 neobdržíte zmluvu, odporúčame Vám obrátiť sa na poštu a následne na Vašu kontaktnú osobu vo fonde.

Dňa 30.10.2014 rada fondu schválila žiadosti o poskytnutie pôžičky pre pedagógov v školskom roku 2014/2015.

Menný zoznam schválených žiadosti o pôžičku

 

Priebeh hodnotiaceho procesu

 

Termín na predkladanie žiadostí o pôžičku bol stanovený do 30. septembra 2014. Celkovo bolo Fondu na podporu vzdelávania doručených 436 žiadostí o pôžičku, z čoho 419 žiadostí bolo doručených v termíne, 17 žiadostí bolo doručených po stanovenom termíne a 17 žiadateľov predložilo 2 žiadosti. Celková žiadaná suma pôžičiek presiahla 3,3 mil. EUR, pričom priemerná žiadaná výška pôžičky presiahla 8 000 EUR.

Fond posudzoval v procese schvaľovania pôžičiek len tie žiadosti o pôžičku, ktoré boli doručené do stanoveného termínu (do 30.9.2014) a v súlade so stanovenými podmienkami.

Proces schvaľovania pôžičiek pozostával z troch etáp:
- posúdenie splnenia podmienok poskytovania pôžičiek,
- stanovenie poradia žiadostí o pôžičku aplikáciou kritérií na uprednostnenie,
- schválenie žiadostí o pôžičku radou fondu.

V čase od 1.10.2014 do 22.10.2014 prebehla prvá schvaľovacieho procesu a to posúdenie splnenia podmienok poskytovania pôžičiek, najmä vo vzťahu k oprávnenosti žiadateľa, vo vzťahu k úplnosti a správnosti vyplnenia žiadostí, posúdenie súladu predložených príloh s podmienkami definovanými v Ozname o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku atď. Následne bolo stanovené poradie žiadostí o pôžičku aplikáciou zákonných kritérií (§ 14 ods. 4 zákona č. 396/2012 Z.z. o FnPV) a kritéria rady fondu (čl. 6 ods. 14 vnútorného predpisu č. 2/2013)

Dňa 30.10.2014 prebehla tretia etapa schvaľovacieho procesu a to schválenie žiadostí o pôžičky radou fondu.

Z celkového počtu 436 doručených žiadostí o pôžičku bolo schválených 249 žiadostí o pôžičku v celkovej výške pôžičiek 1 996 900 EUR a neschválených 187 žiadostí o pôžičku, pričom časť z nich bola vyradená z dôvodu nesplnenia podmienok poskytovania pôžičiek zo zákona. Išlo napríklad o žiadostí doručené po termíne, či z dôvodu duplicitného predloženia, alebo z nesplnenia iných predpísaných podmienok.