Rozpočet 2018

 

Dňa 25. marca 2019 rada fondu schválila plnenie rozpočtu Fondu na podporu vzdelávania za rok 2018. Súhrnné vyhodnotenie rozpočtu za rok 2018 je uvedené v tabuľke nižšie:

 

Rozpočet na rok 2018
(v eur)


Skutočnosť 2018
(v eur)

Napĺňanie rozpočtu (v %)

Celkové náklady

1 072 241,00

772 247,71

72,02

Celkové výnosy

1 046 640,00

1 089 809,83

104,12

Hospodársky výsledok po zdanení

-27 901,00

282 050,21

-1 010,90


Náklady na správu fondu v roku 2018 predstavovali 497 785,19 eur, t.j. 1,60 % z nesplatenej istiny pôžičiek a príslušenstva poskytnutých fondom podľa stavu k 31. decembru 2017 vo výške 31 078 253,21 eur. Limit stanovený v § 9 ods. 9 zákona č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania (3,5%) bol dodržaný.  

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu za rok 2018

Dňa 26. marca 2018 rada fondu schválila rozpočet Fondu na podporu vzdelávania na rok 2018. V nadväznosti na postavenie fondu ako právnickej osoby používajúcej postupy účtovania pre podnikateľov, bol rozpočet spracovaný ako rozpočet nákladovo – výnosový, t.j. viazaný na hospodársky výsledok.

Predpokladaný účtovný hospodársky výsledok na základe schváleného rozpočtu predstavuje stratu vo výške 27 901 eur. Dôvodom predpokladanej straty je v plnej výške odpočet istiny pôžičiek pedagógov v zmysle príslušných ustanovení § 13 ods. 3 zákona č. 471/2002 Z. z. o Pôžičkovom fonde pre začínajúcich pedagógov,  ako aj zákona č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania, ktorý predpokladáme vo výške 220 000 eur.

Predpokladané náklady na správu fondu sú vo výške 606 141 eur, čo predstavuje 1,95 % z nesplatenej istiny pôžičiek a príslušenstva poskytnutých fondom podľa stavu k 31. decembru 2017 (31 078 253 eur). Limit stanovený v § 9 ods. 9 zákona č. 396/2012 Z.z. o Fonde na podporu vzdelávania (3,5%) bol dodržaný.

Rozpočet fondu na rok 2018