Rozpočet 2018

  

Dňa 26.3.2018 rada fondu schválila rozpočet Fondu na podporu vzdelávania na rok 2018. V nadväznosti na postavenie fondu ako právnickej osoby používajúcej postupy účtovania pre podnikateľov, bol rozpočet spracovaný prioritne ako rozpočet nákladovo – výnosový, t.j. viazaný na hospodársky výsledok.

Predpokladaný účtovný hospodársky výsledok na základe schváleného rozpočtu predstavuje stratu vo výške 27 901 eur. Dôvodom predpokladanej straty je v plnej výške odpočet istiny pôžičiek pedagógov v zmysle príslušných ustanovení § 13 ods. 3 zákona č. 471/2002 Z. z. o Pôžičkovom fonde pre začínajúcich pedagógov, ktorý predpokladáme vo výške 220 000 eur.

Predpokladané náklady na správu fondu sú vo výške 606 141 eur, čo predstavuje 1,95 % z nesplatenej istiny pôžičiek a príslušenstva poskytnutých fondom podľa stavu k 31. decembru 2017 (31 078 253 eur). Limit stanovený v § 9 ods. 9 zákona č. 396/2012 Z.z. o Fonde na podporu vzdelávania (3,5%) je dodržaný.

 

Rozpočet fondu na rok 2018