Rozpočet 2016

 

Dňa 21. 3. 2017 rada fondu schválila plnenie rozpočtu Fondu na podporu vzdelávania za rok 2016. Súhrnné vyhodnotenie rozpočtu za rok 2016 je uvedené v tabuľke nižšie:

 

Rozpočet na rok 2016
(v eur)

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu na rok 2016
(v eur)

Napĺňanie rozpočtu
(v %)

Celkové náklady

1 188 890,00

963 524,60 81,04

Celkové výnosy

1 042 180,00

1 132 485,37

108,67

Hospodársky výsledok po zdanení

-149 790,00

167 708,58

-111,96
 

Náklady na správu fondu v roku 2016 predstavovali 496 719,94 eur, t.j. 1,58 % z nesplatenej istiny pôžičiek a príslušenstva poskytnutých fondom podľa stavu k 31. decembru 2015 vo výške 31 340 076,12 eur. Limit stanovený v § 9 ods. 9 zákona č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania (3,5%) bol dodržaný. 

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu fondu za rok 2016

 

Dňa 26.9.2016 rada fondu schválila úpravu rozpočtu na rok 2016. Úprava zahŕňa len presun finančných prostriedkov medzi položkami, k celkovému navýšeniu nákladov fondu úpravou rozpočtu nedôjde.

Úprava rozpočtu fondu na rok 2016

  

Dňa 22.3.2016 rada fondu schválila rozpočet Fondu na podporu vzdelávania na rok 2016. V nadväznosti na postavenie fondu ako právnickej osoby používajúcej postupy účtovania pre podnikateľov, bol rozpočet spracovaný ako rozpočet nákladovo – výnosový, t.j. viazaný na hospodársky výsledok.

Predpokladaný účtovný hospodársky výsledok na základe schváleného rozpočtu predstavuje stratu vo výške 149 790 eur. Dôvodom predpokladanej straty je v plnej výške odpočet istiny pôžičiek pedagógov v zmysle príslušných ustanovení § 13 ods. 3 zákona č. 471/2002 Z. z. o Pôžičkovom fonde pre začínajúcich pedagógov, ktorý predpokladáme vo výške 350 000 eur.

Predpokladané náklady na správu fondu sú vo výške 610 640  eur, čo predstavuje 1,95 % z nesplatenej istiny pôžičiek a príslušenstva poskytnutých fondom podľa stavu k 31.12.2015 (31 340 076,12  eur). Limit stanovený v § 9 ods. 9 zákona č. 396/2012 Z.z. o Fonde na podporu vzdelávania (3,5%) je dodržaný.

Rozpočet fondu na rok 2016