Rozpočet 2014

 
Dňa 26.3.2015 rada fondu schválila plnenie rozpočtu Fondu na podporu vzdelávania za rok 2014. Súhrnné vyhodnotenie rozpočtu za rok 2014 je uvedené v tabuľke nižšie:
 

Rozpočet na rok 2014 (v EUR)

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu na rok 2014 (v EUR)

Napĺňanie rozpočtu (v %)

Celkové náklady

1 095 180

995 420,47

90,89 %

Celkové výnosy

900 380

993 470,71

110,34 %

Zisk

-194 800

-1 949,76

1,00 %

 

Celkové náklady na správu fondu v roku 2014 predstavovali 542 042,01 EUR, t.j. 2,02 % z nesplatenej istiny pôžičiek a príslušenstva podľa stavu k 31.12.2013 (26 886 010,58 EUR). Limit stanovený v § 9 ods. 9 zákona č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania (3,5%) bol dodržaný. Výsledná výška limitu za rok 2014 je navyše o 0,13 % nižšia ako v roku 2013 (2,15 %).

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu fondu za rok 2014

 

Dňa 24.3.2014 rada fondu schválila rozpočet Fondu na podporu vzdelávania na rok 2014. V nadväznosti na postavenie fondu ako právnickej osoby používajúcej postupy účtovania pre podnikateľov, bol rozpočet spracovaný ako rozpočet nákladovo – výnosový, t.j. viazaný na hospodársky výsledok.

Predpokladaný účtovný hospodársky výsledok na základe schváleného rozpočtu predstavuje stratu vo výške 194 800 EUR. Predpokladaná strata je tvorená najmä odpisom istiny pôžičiek pedagógov v zmysle príslušných ustanovení § 13 ods. 3 zákona č. 471/2002 Z. z. o Pôžičkovom fonde pre začínajúcich pedagógov a to vo výške 170 000 EUR, čo predstavuje viac ako 87% predpokladanej straty. Ďalších takmer 8% (15 000 EUR) predpokladanej straty je tvorených predpokladanými náhradami súdnych trov z možných právoplatných rozhodnutí v prípade súdnych sporov s bývalými členmi rád Študentského pôžičkového fondu a Pôžičkového fondu pre začínajúcich pedagógov.

Predpokladané náklady na správu fondu sú vo výške 618 230 EUR, čo predstavuje 2,30% z nesplatenej istiny pôžičiek a príslušenstva poskytnutých fondom podľa stavu k 31.12.2013 (26 886 011 EUR). Limit stanovený v § 9 ods. 9 zákona č. 396/2012 Z.z. o Fonde na podporu vzdelávania (3,5%) je dodržaný.

Rozpočet fondu na rok 2014