Rozpočet 2013

 

Dňa 24.3.2014 rada fondu schválila plnenie rozpočtu Fondu na podporu vzdelávania za rok 2013. Súhrnné vyhodnotenie rozpočtu za rok 2013 je uvedené v tabuľke nižšie:

 

Rozpočet na rok 2013 (v EUR)

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu na rok 2013 (v EUR)

Napĺňanie rozpočtu (v %)

Celkové náklady

1 135 161

886 826,95

78,12 %

Celkové výnosy

1 236 000

1 075 978,37

87,05 %

Zisk

100 839

189 151,42

187,58 %

 

Celkové náklady na správu fondu v roku 2013 predstavovali 584 315,58 EUR, t.j. 2,15 % z nesplatenej istiny pôžičiek a príslušenstva podľa stavu k 31.12.2012 (27 201 266 EUR). Limit stanovený v § 9 ods. 9 zákona č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania (3,5%) bol dodržaný.

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu fondu za rok 2013

Dňa 11.11.2013 rada fondu schválila úpravu rozpočtu na rok 2013. Úprava zahŕňa len presun finančných prostriedkov z položiek, pri ktorých došlo k úspore, k celkovému navýšeniu nákladov fondu úpravou rozpočtu nedôjde.

Úprava rozpočtu FnPV na rok 2013

Dňa 11.7.2013 rada fondu schválila úpravu rozpočtu Fondu na podporu vzdelávania na rok 2013. Dôvodom bolo navýšenie finančných prostriedkov na pôžičky zo 4,8 mil. EUR na 7 mil. EUR.

Rozpočet FnPV na rok 2013 od 11.7.2013

Rozpočet Fondu na podporu vzdelávania na rok 2013 bol schválený radou fondu dňa 28.5.2013.

Rozpočet FnPV na rok 2013