FAQs študenti - Zmluva o pôžičke

 

Všetky otázky a odpovede v tejto časti sú určené dlžníkom, ktorým bola poskytnutá pôžička z Fondu na podporu vzdelávania, t.j. zmluvy o pôžičke, ktoré boli uzatvorené od akademického roku 2013/2014.

 

1. Úspešne som skončil štúdium na príslušnom stupni, čo mám urobiť?

Riadne skončenie vysokoškolského štúdia I. stupňa a II. stupňa a akékoľvek iné skončenie vysokoškolského štúdia I. alebo II. stupňa ste povinný oznámiť a zdokladovať skutočnosť fondu najneskôr do 14-tich dní odo dňa, keď nastala táto skutočnosť. Fond Vás následne bude vo forme e-mailu informovať o tom, odkedy ste povinný začať pôžičku splácať.

 

2. Predčasne som skončil štúdium (zanechanie, prerušenie, vylúčenie...), čo mám urobiť?

Ak ste skončili štúdium inak ako riadne (zanechali ste štúdium; prerušili ste štúdium; neskončili ste štúdium v termíne, ktorý nepresahuje maximálnu prípustnú dĺžku štúdia; boli ste zo štúdia vylúčený; zrušili Váš študijný program a nepokračujete v štúdiu iného študijného programu) ste povinný oznámiť a zdokladovať túto skutočnosť fondu najneskôr do 14-tich dní odo dňa, keď nastala niektorá z týchto skutočností. Fond Vás následne bude vo forme e-mailu informovať o tom, odkedy ste povinný začať pôžičku splácať.

 

3. Je potrebné oznámiť aj skončenie I. stupňa štúdia, ak budem pokračovať v ďalšom stupni štúdia?

Skončenie štúdia I. stupňa bez rozdielu, či budete alebo nebudete pokračovať v štúdiu II. stupňa ste povinný oznámiť a zdokladovať fondu najneskôr do 14-tich dní.

 

4. Musím ako bakalár uhradiť mesačné splátky, ak mi vznikla splatnosť pôžičky, na čo som bol upozornený elektronickou formou (e-mailom) a ešte nie som zapísaný na II. stupeň štúdia?

Áno, v prípade vzniku splatnosti pôžičky máte povinnosť začať uhrádzať mesačné splátky pôžičky.

 

5. Do kedy musím pôžičku splatiť?

Lehota splatnosti je minimálne 5 rokov a maximálne 10 rokov. Ako žiadateľ o pôžičku ste si sám na žiadosti o pôžičku zvolili lehotu splatnosti a táto bola následne uvedená aj v zmluve o pôžičke. Od termínu splatnosti pôžičky sa odvíja aj výška mesačnej splátky pôžičky. Do lehoty splatnosti sa nezapočítava obdobie počas odkladu splátok pôžičky (pokiaľ bol schválený z dôvodu pokračovania v štúdiu, materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky).

 

6. Kedy mi vzniká splatnosť pôžičky?

Pre pôžičky poskytnuté od akademického roku 2013/2014 platí:

 • ak riadne skončíte štúdium na I. stupni štúdia, splatnosť Vám nastane siedmy kalendárny mesiac po mesiaci, v ktorom ste vykonali (poslednú) štátnu skúšku príp. obhajobu diplomovej práce,
 • ak riadne skončíte štúdium na II. stupni štúdia, splatnosť nastane tretí kalendárny mesiac po mesiaci, v ktorom ste vykonali (poslednú) štátnu skúšku príp. obhajobu diplomovej práce,
 • ak inak ako riadne skončíte štúdium na I. alebo II. stupni štúdia, splatnosť nastane tretí kalendárny mesiac po mesiaci, kedy nastala táto skutočnosť

Ak Vám bol písomne potvrdený súhlas s odkladom splátok pôžičky, splatnosť pôžičky nastane mesiacom nasledujúcim po skončení odkladu splátok pôžičky.

Ak počas odkladu splátok pôžičky nastane nová skutočnosť, ktorá je dôvodom na predčasné skončenie odkladu splátok pôžičky, splatnosť nastane mesiacom nasledujúcim po skončení dôvodu na odklad. Predčasné skončenie odkladu je nevyhnutné oznámiť fondu najneskôr do 14-tich dní.

 

7. Kedy musím jednorázovo vrátiť pôžičku?

 • Ak fond dodatočne zistí, že ste v čase vyplatenia pôžičky neboli už riadnym študentom (stratili ste status študenta) fond Vás vyzve prostredníctvom listu na vrátenie neoprávneného čerpania. Neoprávnene čerpaná pôžička sa v zmysle zmluvy o pôžičke úročí úrokovou sadzbou zvýšenou o 2 % p. a., a to odo dňa jej poskytnutia až do jej vrátenia.
 • Ak zanedbáte svoju oznamovaciu povinnosť o prerušení štúdia alebo skončení štúdia a fond dodatočne zistí, že ste prerušili alebo skončili štúdium skôr ako v termíne predpokladaného skončenia, je od Vás fond oprávnený v zmysle zmluvy o pôžičke požadovať jednorazovú úhradu všetkých splátok, ktoré by ste mali zaplatiť, ak by ste si svoju oznamovaciu povinnosť splnili riadne. Ak následne tieto zameškané splátky v lehote určenej fondom jednorazovo neuhradíte a zároveň je výška zameškaných splátok vyššia ako 3-násobok riadnej splátky, je fond oprávnený od Vás žiadať jednorazové vrátenie zostatku pôžičky.
 • Ak v prípade smrti ručiteľa nezabezpečíte prevzatie ručiteľského záväzku novým ručiteľom, je fond od Vás oprávnený v zmysle zmluvy o pôžičke žiadať jednorazové vrátenie zostatku pôžičky.
 • Ak fond dodatočne zistí, že skutočnosti, na základe ktorých bol vykonaný odklad splátok pôžičky(pokračovanie v štúdiu, materská/rodičovská dovolenka) pominuli skôr, ako ste to oznámili fondu, alebo skôr, ako uplynulo obdobie odkladu uvedené v potvrdení o odklade splátok, je od Vás fond v zmysle zmluvy o pôžičke oprávnený požadovať jednorazovú úhradu všetkých splátok, ktoré by ste mali zaplatiť, ak by ste si svoju oznamovaciu povinnosť splnili riadne. Ak následne tieto zameškané splátky v lehote určenej fondom jednorazovo neuhradíte a zároveň je výška zameškaných splátok vyššia ako 3-násobok riadnej splátky, je fond oprávnený od Vás žiadať jednorazové vrátenie zostatku pôžičky. 

8. Môžem splácať pôžičku pokiaľ mi nevznikla splatnosť pôžičky alebo počas odkladu splátok pôžičky?

Splácať pôžičku môžete aj inokedy ako počas splatnosti pôžičky. Upozorňujeme ale, že za každú takto vykonanú úhradu mimo povinného termínu splatnosti fond účtuje poplatok podľa platného Sadzobníka poplatkov a náhrad.

 

9. Kedy sa mi pôžička neúročí?

Pôžička sa Vám neúročí počas obdobia, kedy máte nárok na odklad splátok pôžičky v zmysle čl. VII. zmluvy o pôžičke, t.j. počas štúdia do ukončenia prvého vysokoškolského štúdia II. stupňa a počas materskej a rodičovskej dovolenky ak ste kvôli nej prerušili štúdium. 

10. Aká je úroková miera - sadzba (na daný akademický rok…. od čoho závisí) ?

Úroková sadzba pôžičky závisí od priemernej ročnej úrokovej sadzby výnosov slovenského štátneho dlhopisu so splatnosťou desať rokov za predchádzajúci kalendárny rok.

 

11.V prípade, že som čerpal aj pôžičky v predchádzajúcich akademických rokoch, je úroková sadzba každej jednej pôžičky v rozličnej výške?

Ak ste v minulosti uzatvorili s fondom alebo s jeho právnym predchodcom Študentským pôžičkovým fondom zmluvu o pôžičke (alebo viac zmlúv o pôžičke), uzatvorením novej zmluvy o pôžičke s fondom sa predchádzajúce zmluvy o pôžičke rušia a nahrádzajú novou zmluvou. To znamená, že úroková sadzba pre všetky poskytnuté pôžičky bude vo výške úrokovej sadzby uvedenej v poslednej uzatvorenej zmluve o pôžičke. 

12. Pokiaľ skončím prvé vysokoškolské štúdium II. stupňa a budem pokračovať v novom vysokoškolskom štúdiu I. alebo II. stupňa štúdia, mám nárok na odklad splátok?

Nie, nárok na odklad splátok z dôvodu štúdia máte len do ukončenia prvého vysokoškolského štúdia II. stupňa.

 

13. Mám ako doktorand nárok na odklad splátok pôžičky?

Nie, nárok na odklad splátok z dôvodu štúdia máte len do ukončenia prvého vysokoškolského štúdia II. stupňa.

 

14. Kedy môžem požiadať o odklad splátok pôžičky z dôvodu pokračovania v štúdiu?

O odklad splátok z dôvodu pokračovania v štúdiu počas vysokoškolského štúdia môžete žiadať ak:

 • ste skončili I. stupeň štúdia a pokračujete v štúdiu na II. stupni,
 • máte prerušené štúdium I. alebo II. stupňa a pokračujete ďalej v štúdiu,
 • ste zanechali štúdium alebo boli vylúčený/á v I. alebo II. stupni a nastúpili ste na nové štúdium,
 • ste ukončili I. stupeň štúdia a začali študovať súvislé štúdium I. a II. stupňa alebo iné štúdium, ktoré zodpovedá súvislému štúdiu I. a II. stupňa.

 

15. Kedy nemám nárok na odklad z dôvodu pokračovania v štúdiu?

Nárok na odklad z dôvodu pokračovania v štúdiu nemáte ak:

 • ste riadne skončili II. stupeň štúdia a začnete študovať druhé vysokoškolské štúdium I. alebo II. stupňa,
 • pokračujete na III. stupni vysokoškolského štúdia ako doktorand.

 

16. Kedy môžem požiadať o odklad splátok z dôvodu materskej/rodičovskej dovolenky?

O odklad splátok pôžičky z dôvodu materskej/rodičovskej dovolenky môžete požiadať, ak ste z dôvodu nástupu na materskú/rodičovskú dovolenku prerušili štúdium, a zároveň ste fondu do 1 mesiaca od prerušenia štúdia oznámili nástup na materskú/rodičovskú dovolenku. Odklad splátok z dôvodu trvania materskej/rodičovskej je možný celkovo najviac na päť rokov, pričom nemusí ísť o súvislých päť rokov. Odklad sa nevykonáva spätne, ale mesiacom nasledujúcim po mesiaci, v ktorom boli doklady preukazujúce splnenie podmienok odkladu doručené fondu.

 

17. Čo je osobitný odklad splátok? Kedy ho môžem využiť?

Osobitný odklad splátok je odklad splátok z dôvodu nástupu na materskú/rodičovskú dovolenku po ukončení VŠ štúdia. Počas osobitného odkladu splátok sa zostatok pôžičky úročí a ste povinný uhrádzať iba úroky z istiny. O osobitný odklad splátok istiny počas materskej alebo rodičovskej dovolenky môžete požiadať v prípade, ak do 30 dní od nástupu na materskú alebo rodičovskú dovolenku oznámite túto skutočnosť fondu. Upozorňujeme, že doba splatnosti pôžičky sa počas osobitného odkladu splátok nepredlžuje, čo môže spôsobiť navýšenie poslednej splátky pôžičky.

 

18. Dá sa pôžička predčasne splatiť?

Áno, stačí sa pred úhradou informovať na presný zostatok pôžičky telefonicky alebo e-mailom. Za predčasné splatenie pôžičky fond účtuje poplatok v zmysle platného Sadzobníka poplatkov a náhrad. V prípade predčasného splatenia pôžičky v mesiaci júl, fond poplatok neúčtuje (vzťahuje sa len na zmluvy o pôžičke uzatvorené od akademického roku 2013/2014 a zároveň pôžička už musí byť splatná, t.j. neplatí počas odkladu splátok pôžičky).

 

19. Čo sa rozumie pod pojmom mimoriadna splátka?

Mimoriadna splátka je splátka, ktorej mesačná výška presahuje výšku riadnej mesačnej splátky. Za každú mimoriadnu splátku fond účtuje poplatok v zmysle platného Sadzobníka poplatkov a náhrad. Jeden krát ročne v mesiaci júl ste oprávnený vykonať jednu mimoriadnu splátku bez povinnosti uhradiť poplatok za mimoriadne splátky (vzťahuje sa len na zmluvy o pôžičke uzatvorené od akademického roku 2013/2014 a zároveň pôžička už musí byť splatná, t.j. neplatí počas odkladu splátok pôžičky).

 

20. Ako mám správne uhrádzať splátky pôžičky?

Splátky uhrádzajte v prospech účtu uvedeného na prvej strane zmluvy o pôžičke. Zároveň nezabudnite uviesť správny variabilný symbol, ktorým je Vaše rodné číslo. Správny variabilný symbol je povinným údajom platby a v prípade jeho neuvedenia, resp. nesprávneho uvedenia je fond oprávnený účtovať poplatok za sekundárnu identifikáciu splátky v zmysle platného Sadzobníka poplatkov a náhrad. Splátku uhrádzajte tak, aby bola pripísaná na účet fondu najneskôr do 25. dňa príslušného mesiaca (vrátane). Úhradu preto odporúčame vykonať najneskôr do 20. dňa v mesiaci.

 

21. V prospech akého účtu treba uhrádzať splátky pôžičky?

Splátky uhrádzajte v prospech účtu uvedeného na prvej strane zmluvy o pôžičke. Pre zmluvy o pôžičke uzatvorené od akademického roku 2013/2014 uhrádzajte splátky na účet IBAN: SK58 8180 0000 0070 0046 8764; BIC (SWIFT kód): SPSRSKBA vedený v Štátnej pokladnici.

 

22. Treba oznámiť zmenu čísla účtu počas splácania pôžičky?

Počas splácania pôžičky nie je nutné oznamovať zmenu čísla účtu platiteľa, z ktorého sú splátky realizované. Dôležité je, aby mala každá splátka správne uvedený variabilný symbol (t.j. rodné číslo dlžníka) a bola pripísaná v termíne (t.j. musí byť pripísaná na účte fondu najneskôr 25. deň v príslušnom mesiaci)  .

 

23. Ako sa dozviem, že som pôžičku už splatil?

Fond Vás pred zaplatením poslednej splátky pôžičky písomne informuje o jej výške. Po úhrade poslednej splátky Vám zašleme potvrdenie o vyrovnaní dlhu voči fondu. O aktuálnom zostatku dlhu pôžičky sa môžete kedykoľvek informovať telefonicky alebo mailom u príslušného referenta.

 

24. V súčasnosti splácam študentskú pôžičku z Fondu na podporu vzdelávania. Ako mám postupovať, ak mi zomrel ručiteľ, alebo chcem ručiteľa zmeniť?

V prípade smrti ručiteľa ste povinní túto skutočnosť fondu oznámiť do 30 dní a zároveň zabezpečiť nového ručiteľa. Zmenu ručiteľa môžete vykonať aj z akéhokoľvek iného dôvodu, ktorý fond neskúma. Podrobný opis postupu v prípade zmeny/ smrti ručiteľa nájdete v sekcii Zabezpečenie pohľadávky (ručenie a poistenie).