Žiadosť o pôžičku

 

** U P O Z O R N E N I E **

K žiadosti o pôžičku sa potvrdenie o príjme ručiteľa, ani žiadne iné potvrdenie týkajúce sa ručiteľa neprikladá. Potvrdenie o príjme ručiteľa prikladáte ako žiadateľ o pôžičku, ktorému už bola schválená žiadosť o pôžičku a bola mu zaslaná zmluva o pôžičke. 

....................................................................................................................................................................................................................

 

Tlačivo žiadosti o pôžičku pre študentov v akademickom roku 2016/2017 je pre všetkých žiadateľov jednotné. Žiadateľ priamo v žiadosti definuje status študenta a ďalšie povinné náležitosti.

Žiadosť o pôžičku môže podať len žiadateľ, ktorý je už zapísaný do ročníka v akademickom roku 2016/2017.

 

Žiadosť o pôžičku pre študentov v akademickom roku 2016/2017 (formát XLS) - slovenský jazyk
Žiadosť o pôžičku pre študentov v akademickom roku 2016/2017 (formát PDF) - slovenský jazyk

 

Žiadosť o pôžičku pre študentov v akademickom roku 2016/2017 (formát XLS)-anglický jazyk
Žiadosť o pôžičku pre študentov v akademickom roku 2016/2017 (formát PDF)-anglický jazyk

 

Žiadosť o pôžičku pre študentov v akademickom roku 2016/2017 (formát XLS)-nemecký jazyk
Žiadosť o pôžičku pre študentov v akademickom roku 2016/2017 (formát PDF)-nemecký jazyk

 

Pre doloženie plnenia kritéria „vážený študijný priemer známok za akademický rok 2015/2016“ v prípade ak Vaša fakulta vypĺňa v Žiadosti o pôžičku nesprávne časť 3 – bod týkajúci sa váženého študijného priemeru, napr. v percentách použite nasledujúcu tabuľku:

Tabuľka pre výpočet váženého študijného priemeru za akademický rok 2015/2016

 

Upozorňujeme súčasných klientov fondu, ktorí predložili / predložia žiadosť o pôžičku, že im fond automaticky vykoná odklad splátok pôžičky na základe údajov o predpokladanom ukončení štúdia uvedených v časti 3 žiadosti o pôžičku. V prípade tých dlžníkov, ktorým bol odklad splátok pôžičky povolený na základe žiadosti o odklad splátok a v časti 3 žiadosti o pôžičku budú mať uvedený iný dátum predpokladaného ukončenia štúdia ako bol uvedený v žiadosti o odklad splátok, fond upraví trvanie odkladu splátok na základe dátumu uvedeného v žiadosti o pôžičku.