Splácanie pôžičky

 
Splácanie pôžičky
Úročenie pôžičky
Úročenie pôžičky v prípade straty statusu pedagóga
Lehota splatnosti pôžičky
Výška splátok, spôsob úhrady splátok
Zúčtovacie dáta
Upomienky
Mimoriadne splátky, jednorazové splatenie
Odklad splátok istiny
Odpis istiny


Nižšie uvedené pravidlá splácania sú základnými zmluvnými podmienkami pre pôžičky poskytované pedagógom podľa §14 Zákona o fonde, teda pre pôžičky poskytované z Fondu na podporu vzdelávania.
Detailné informácie o podmienkach splácania pôžičky sú uvedené v príslušných ustanoveniach zmluvy o pôžičke.

 

Splácanie pôžičky

Dlžník je povinný začať splácať pôžičku mesiacom nasledujúcim po mesiaci poskytnutia pôžičky a splácať pôžičku v zmysle zmluvy o pôžičke tak, aby bola splátka pripísaná v prospech účtu fondu najneskôr do 25. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci. Začiatok omeškania úhrady splátky začína plynúť 26-tym dňom príslušného kalendárneho mesiaca.

K istine pôžičky sa pripisujú všetky poplatky a náhrady podľa platného Sadzobníka poplatkov a náhrad pre pôžičky poskytnuté pedagógom podľa § 14 zákona č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania.

 

Úročenie pôžičky

Úroková sadzba uvedená v zmluve o pôžičke sa zvyšuje:

  1. o 2% ročne v prípade omeškania so splácaním pôžičky o viac ako dve splátky
  2. o 2% ročne v prípade iného závažného porušenia zmluvy o pôžičke
  3. o 4% ročne v prípade, ak dlžník prestane byť pedagógom (t.j. pedagogickým zamestnancom, odborným zamestnancom, študentom doktorandského študijného programu v dennej forme štúdia alebo vysokoškolským učiteľom). K zvýšeniu dochádza len v prípade, ak sa dlžník opätovne nezamestná ako pedagóg alebo vysokoškolský učiteľ do šiestich mesiacov od straty statusu pedagóga.

 

Úročenie pôžičky v prípade straty statusu pedagóga

Ak dlžník fondu prestane byť pedagógom začína mu plynúť 6-mesačná ochranná lehota. Počas trvania ochrannej lehoty sa pôžička naďalej úročí pôvodnou úrokovou sadzbou.

V prípade, že sa dlžník v ochrannej 6-mesačnej lehote opätovne stane pedagógom alebo vysokoškolským učiteľom a túto skutočnosť fondu preukáže (je nutné zaslať príslušný doklad), pôžička sa aj naďalej úročí pôvodnou úrokovou sadzbou.

Ak dlžník, ktorému plynie ochranná lehota, sa v tejto ochrannej lehote opätovne nezamestná ako pedagóg, alebo vysokoškolský učiteľ alebo to fondu nepreukáže zaslaním príslušného dokladu, úroková sadzba sa zvýši o 4% od 1. dňa mesiaca nasledujúceho po uplynutí ochrannej lehoty.

Aj po uplynutí ochrannej lehoty je možné opätovné zníženie úrokovej sadzby na pôvodnú výšku, ale až potom, čo dlžník preukáže, že sa stal pedagógom (t.j. pedagogickým zamestnancom, odborným zamestnancom, študentom doktorandského študijného programu v dennej forme štúdia) alebo vysokoškolským učiteľom a zároveň preukáže, že už nie je v skúšobnej dobe. K zníženiu sadzby dochádza od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po preukázaní uvedených skutočností.

 

Lehota splatnosti pôžičky

Lehota splatnosti pôžičky (doba, počas ktorej je dlžník povinný pôžičku splácať) bude do zmluvy o pôžičke uvedená na základe požadovanej lehoty splatnosti zo strany žiadateľa o pôžičku tak, ako je uvedená v žiadosti o pôžičku.

Žiadateľ o pôžičku má možnosť zvoliť si na žiadosti o pôžičky lehotu splatnosti pôžičky, pričom minimálna lehota splatnosti je 8 rokov a maximálna lehota splatnosti je 15 rokov.

Rada fondu môže rozhodnúť o predĺžení lehoty splatnosti pôžičky len na základe odôvodnenej žiadosti dlžníka, najviac však na 20 rokov.

Lehota splatnosti pôžičky začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola pôžička poskytnutá, t.j. mesiacom nasledujúcim po mesiaci, v ktorom bola pôžička poskytnutá, začína dlžníkovi povinnosť uhrádzať splátky pôžičky.

 

Výška splátok, spôsob úhrady splátok

Výška splátok jednotlivých pôžičiek bude stanovená na základe požadovanej, resp. schválenej výšky pôžičky a požadovanej lehoty splatnosti uvedených v žiadosti o pôžičku.

Výšku splátok si môže žiadateľ o pôžičku prepočítať využitím kalkulačky pôžičky.

Upozornenie :
Výpočet výšky splátok ako aj nákladov na pôžičku je len informatívny.

Kalkulačka pôžičky pre pedagógov
Kalkulačka pôžičky pre doktorandov

Splátky pôžičky dlžník poukazuje mesačne na bežný účet fondu uvedený v zmluve o pôžičke v termíne do 25. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, na ktorý sa splátka vzťahuje.

 

Zúčtovacie dáta

Číslo účtu: 7000468780/8180
IBAN: SK14 8180 0000 0070 0046 8780
BIC (SWIFT kód): SPSRSKBA (platný od 1.2.2014)
Variabilný symbol: číslo zmluvy o pôžičke
Konštantný symbol: 0558

Názov a sídlo banky
Štátna pokladnica
Radlinského 32
P.O.BOX 13
810 05 Bratislava 15

Upozornenie:

Zúčtovacie dáta (číslo účtu a identifikácia banky) tu uvedené sa vzťahujú len na pôžičky poskytnuté Fondom na podporu vzdelávania od školského roku 2013/2014.
Zúčtovacie dáta (číslo účtu a identifikácia banky) pre pôžičky poskytnuté Pôžičkovým fondom pre začínajúcich pedagógov do školského roku 2012/2013 sú uvedené
v sekcii Pre pedagógov – PFZP – Splácanie pôžičky.

 

Upomienky

V prípade nesplácania pôžičky dlžníkom fond nepristupuje okamžite k vymáhaniu pôžičky súdnou cestou, ale v záujme dlžníka najskôr zasiela viacero upomienok.

Veriteľ je oprávnený, nie však povinný, zaslať dlžníkovi upomienku v prípade, ak je v omeškaní so zaplatením aj menej ako troch splátok pôžičky.

 

Mimoriadne splátky, jednorazové splatenie

Dlžník fondu môže splatiť pôžičku a úroky alebo ich časť predčasne bez úhrady úrokov, poplatkov alebo iných nákladov v súvislosti s predčasným splatením pôžičky.

Predplatenie riadnych mesačných splátok vopred nie je možné, akákoľvek úhrada prevyšujúca sumu riadnej mesačnej splátky, pokiaľ nejde o úhradu zameškaných splátok, sa bude považovať za mimoriadnu splátku.

 

Odklad splátok istiny

Dlžník, ktorý nástupu na materskú dovolenku alebo rodičovskú dovolenku, alebo je evidovaný príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny ako uchádzač o zamestnanie, má nárok na osobitný odklad splátok ak :

  • písomne oznámi túto skutočnosť fondu a zároveň
  • písomne požiada o osobitný odklad splátok istiny Pôžičky.

Počas trvania materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky alebo počas doby evidencie na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny ako uchádzač o zamestnanie, je dlžník povinný uhrádzať len úroky z istiny pôžičky. Počas obdobia osobitného odkladu splátok je pôžička úročená základnou úrokovou sadzbou.

Trvanie obdobia osobitného odkladu splátok z dôvodu materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky nie je časovo obmedzené. Obdobie osobitného odkladu splátok (úhrada len úrokov z istiny) z dôvodu nezamestnanosti je možné celkovo v trvaní jedného roka, pričom súvislá doba úhrady len úrokov z istiny z dôvodu nezamestnanosti nesmie presiahnuť šesť mesiacov. Lehota splatnosti pôžičky sa predlžuje o dobu trvania osobitného odkladu splátok, t.j. o dobu, počas ktorej dlžník uhrádza len úroky z istiny.

K žiadosti o osobitný odklad splátok je dlžník povinný predložiť doklad preukazujúci danú skutočnosť (v prípade nástupu na materskú dovolenku prikladá potvrdenie Sociálnej poisťovne alebo lekára o nástupne na materskú dovolenku; v prípade nástupu na rodičovskú dovolenku doklad o priznaní rodičovského príspevku vystavený Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny a fotokópiu rodného listu dieťaťa). Pri osobitnom odklade splátok z dôvodu nezamestnanosti dlžník predkladá originál alebo osvedčenú kópiu dokladu o zaradení uchádzača do evidencie príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny ako uchádzača o zamestnanie.

V žiadosti o odklad musí byť uvedené predpokladané trvanie materskej dovolenky a/ alebo rodičovskej dovolenky, alebo nezamestnanosti, počas ktorej dlžník požaduje odklad splátok istiny.

Fond písomne oznámi dlžníkovi výšku upravenej splátky počas doby priznaného odkladu.

 

Odpis istiny

Ak dlžník preukáže fondu výkon pedagogickej činnosti na ustanovený týždenný pracovný čas počas najmenej piatich rokov od poskytnutia pôžičky, nesplatená istina pôžičky sa mu zníži o 3 percentá. Za vykonávanie pedagogickej činnosti na ustanovený týždenný pracovný čas sa na účely odpisu rozumie aj vykonávanie pedagogickej činnosti súčasne vo viacerých pracovných pomeroch na kratší pracovný čas alebo na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (kratší pracovný úväzok), ak súčet týchto paralelne existujúcich kratších pracovných úväzkov vyjadrených percentuálnym podielom dosiahne minimálne 100%.

Do času odpracovaných rokov na uplatnenie nároku na odpis istiny pôžičky sa započítava čas trvania invalidity dlžníka, ak u neho invalidita vznikla počas výkonu pedagogickej činnosti alebo v dôsledku výkonu pedagogickej činnosti a čas trvania materskej alebo rodičovskej dovolenky v celkovej dĺžke najviac tri roky.

Činnosť vysokoškolského učiteľa podľa § 75 zákona o VŠ a činnosť študenta doktorandského študijného programu na vysokej škole v dennej forme štúdia podľa § 54 zákona o VŠ sa nepovažuje za pedagogickú činnosť z hľadiska vzniku nároku na odpis pôžičky. Dlžník je povinný v priebehu splácania pôžičky oznámiť veriteľovi zaslaním potvrdenia od zamestnávateľa akúkoľvek zmenu zamestnávateľa, úpravu rozsahu pracovného času v pracovnej zmluve alebo preradenie na pracovnú pozíciu, v ktorej nevykonáva pedagogickú činnosť na ustanovený týždenný pracovný čas.

Dlžník berie na vedomie, že dôsledkom nenahlásenia uzavretia novej pracovnej zmluvy, úpravy pracovného času v pracovnej zmluve alebo preradenia na pracovnú pozíciu, v ktorej začne vykonávať pedagogickú činnosť na ustanovený týždenný pracovný čas, alebo nenahlásenia ukončenia materskej alebo rodičovskej dovolenky môže mať za následok oneskorené priznanie nároku na odpis pôžičky.