Slobodný prístup k informáciám


Fond na podporu vzdelávania ako povinná osoba zabezpečuje poskytovanie informácií v zmysle zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. Na základe zákona má každý právo na informácie, ktoré má povinná osoba k dispozícii. Informácie sa sprístupňujú bez preukázania dôvodu alebo záujmu, pre ktorý sa informácia požaduje. Postup zamestnancov Fondu na podporu vzdelávania pri poskytovaní informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám upravuje smernica č. 4/2013.

Žiadosti o sprístupnenie informácií môžu žiadatelia podávať:

  1. písomne na adresu: Fond na podporu vzdelávania, Panenská 29, 811 03 Bratislava
  2. písomne prostredníctvom elektronickej pošty: info@fnpv.sk
  3. telefonicky na tel. čísle: 02/59104202
  4. osobne na adrese Fondu na podporu vzdelávania, Panenská 29, Bratislava

Tlačivo na žiadosť o sprístupnenie informácii

Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení

Postup pri získavaní informácií

Sadzobník úhrad nákladov v súvislosti s poskytovaním informácií