Schválenie pôžičiek

 

Dňa 1. októbra 2018 rada fondu schválila žiadosti o pôžičku pre študentov v akademickom roku 2018/2019 podané do 15. septembra 2018.

Menný zoznam schválených žiadostí o pôžičku v I. termíne

Menný zoznam neschválených žiaodstí o pôžičku v I. termíne

 

Zistite či Vám bola pôžička schválená:

V prípade, ak sa Vaše meno nenachádza ani v zozname schválených žiadostí o pôžičku ani v zozname neschválených žiadostí o pôžičku alebo sa v zoznamoch nachádzajú jeden alebo viacerí Vaši menovci, kontaktujte prosím fond za účelom overenia schválenia pôžičky.

 

Priebeh hodnotiaceho procesu

Prvý termín na predkladanie žiadostí o pôžičku (ďalej len „žiadosť“) v akademickom  roku 2018/2019 bol stanovený do 15. septembra 2018. Celkovo bolo Fondu na podporu vzdelávania doručených 368 žiadostí. Celková žiadaná výška pôžičiek predstavovala 896 900 eur.
Celkový objem finančných prostriedkov vyčlenených na pôžičky pre študentov doručených v termíne do 15. septembra 2018 bol 1 000 000 eur.

 

V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona a vnútorného predpisu prebieha proces pri podávaní a schvaľovaní žiadostí o pôžičku v nasledovných etapách:

1. Prijímanie žiadostí

2. Posúdenie splnenia podmienok poskytovania pôžičiek

3. Stanovenie poradia žiadostí aplikáciou kritérií uvedených v § 11 ods. 3 zákona o fonde

4. Schválenie žiadostí radou fondu.

 

Prijímanie žiadostí prebiehalo do stanoveného termínu, t.j. do 15. septembra 2018. Vzhľadom k tomu, že posledný deň na doručenie žiadostí (15. september 2018) pripadol na víkend, fond považoval všetky žiadosti doručené do 17. septembra 2018, t.j. do prvého pracovného dňa po 15. septembri 2018 za žiadosti doručené v I. termíne.  Následne v čase od 18. septembra 2018 do 28. septembra 2018 fond vykonal posúdenie splnenia podmienok poskytovania pôžičiek, najmä vo vzťahu k oprávnenosti žiadateľa, vo vzťahu k pravdivosti, úplnosti a správnosti vyplnenia žiadosti a posúdenie súladu predložených príloh s podmienkami definovanými v Ozname o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku.

Vzhľadom k skutočnosti, že celková žiadaná výška pôžičiek v prípade žiadostí, ktoré splnili podmienky poskytovania pôžičiek bola nižšia ako objem finančných prostriedkov vyčlenených na žiadosti predložené do 15. septembra 2018, nebolo stanovované poradie žiadostí aplikáciou zákonných prednostných kritérií.
Dňa 1. októbra 2018 rada fondu schválila 329 žiadostí v celkovej výške pôžičiek 800 500 eur a neschválila 39 žiadostí v celkovej výške 96 400 eur.