Schválenie pôžičiek v roku 2018

 

Dňa 04. mája 2018  rada fondu schválila žiadosti o pôžičku pre pedagógov v kalendárnom roku 2018 doručené do 28. februára 2018.

Menný zoznam schválených žiadosti o pôžičku doručených do 28. februára 2018 (v prvom zákonnom termíne)

Menný zoznam neschválených žiadostí o pôžičku doručených do 28. februára 2018 (v prvom zákonnom termíne)

 

Zistite či Vám bola pôžička schválená:

V prípade, ak sa Vaše meno nenachádza ani v zozname schválených žiadostí o pôžičku ani v zozname neschválených žiadostí o pôžičku alebo sa v zoznamoch nachádzajú jeden alebo viacerí Vaši menovci, kontaktujte prosím fond za účelom overenia schválenia pôžičky.

 

Priebeh hodnotiaceho procesu

Prvý termín na doručenie žiadostí o pôžičku (ďalej len „žiadosť“) v  roku 2018 bol stanovený do 28. februára  2018. Do stanoveného termínu bolo Fondu na podporu vzdelávania doručených 78 žiadostí v žiadanej výške pôžičiek 729 200 eur.
Celkový objem finančných prostriedkov vyčlenených na pôžičky pre pedagógov doručených v termíne do 28. februára 2018 bol 600 000 eur. 

 

V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona a vnútorného predpisu prebieha proces pri podávaní a schvaľovaní žiadostí o pôžičku v nasledovných etapách:

1. Prijímanie žiadostí

2. Posúdenie splnenia podmienok poskytovania pôžičiek

3. Stanovenie poradia žiadostí aplikáciou kritérií uvedených v § 14 ods. 4 zákona o fonde

4. Schválenie žiadostí radou fondu.

Prijímanie žiadostí prebiehalo do stanoveného termínu, t.j. do 28. februára 2018. Následne v čase od 1. marca 2018 do 14. marca 2018 fond vykonal posúdenie splnenia podmienok poskytovania pôžičiek, najmä vo vzťahu k oprávnenosti žiadateľa, vo vzťahu k pravdivosti, úplnosti a správnosti vyplnenia žiadosti a posúdenie súladu predložených príloh s podmienkami definovanými v Ozname o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku.

Vzhľadom k skutočnosti, že celková žiadaná výška pôžičiek v prípade žiadostí, ktoré splnili podmienky poskytovania pôžičiek bola vyššia ako objem finančných prostriedkov vyčlenených na žiadosti doručené do 28. februára 2018, bolo stanovované poradie žiadostí aplikáciou zákonných prednostných kritérií (§ 14 ods. 4 a 5 zákona 396/2012 Z.z.) a kritéria rady fondu (čl. 6 ods. 8 vnútorného predpisu č. 2/2017). 

Dňa 26. marca 2018 rada fondu schválila 67 žiadostí v celkovej výške pôžičiek 595 000 eur a neschválila 11 žiadostí v celkovej výške 126 000 eur. 

 

Schválené pôžičky v kalendárnom roku 2017