Schválenie pôžičiek

 

Dňa 9. 10. 2017  rada fondu schválila žiadosti o pôžičku pre študentov v akademickom roku  2017/2018, ktorí si podali žiadosť o pôžičku v termíne do 15. 9. 2017.

Menný zoznam schválených žiadosti o pôžičku

Menný zoznam neschválených žiadosti o pôžičku

 

Zistite či Vám bola pôžička schválená:

 

Priebeh hodnotiaceho procesu

Prvý termín na predkladanie žiadostí o pôžičku (ďalej len „žiadosť“) v roku 2017 bol stanovený do 15. septembra 2017. Do stanoveného termínu bolo Fondu na podporu vzdelávania doručených 336 žiadostí, pričom desať žiadateľov predložilo dve žiadosti. Celková žiadaná výška pôžičiek predstavovala 773 000 eur.

V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona a vnútorného predpisu prebieha proces pri podávaní a schvaľovaní žiadostí o pôžičku v nasledovných etapách:

1. Prijímanie žiadostí

2. Posúdenie splnenia podmienok poskytovania pôžičiek

3. Stanovenie poradia žiadostí aplikáciou kritérií uvedených v § 11 ods. 3 zákona o fonde

4. Schválenie žiadostí radou fondu.

Prijímanie žiadostí prebiehalo do stanoveného termínu, t.j. do 15. septembra 2017. Vzhľadom k tomu, že posledný deň na doručenie žiadostí (15. september 2017) bol štátny sviatok pred víkendom, ako žiadosti doručené v termíne fond považoval všetky žiadosti doručené do 18. septembra 2017, t.j. do prvého pracovného dňa po 15. septembri 2017.

Následne v čase od 19. 9. 2017 do 4. 10. 2017 fond vykonal posúdenie splnenia podmienok poskytovania pôžičiek, najmä vo vzťahu k oprávnenosti žiadateľa, vo vzťahu k pravdivosti, úplnosti a správnosti vyplnenia žiadosti a posúdenie súladu predložených príloh s podmienkami definovanými v Ozname o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku.

Vzhľadom k skutočnosti, že celková žiadaná výška pôžičiek v prípade žiadostí, ktoré splnili podmienky poskytovania pôžičiek bola nižšia ako objem finančných prostriedkov vyčlenených na žiadosti predložené do 15. septembra 2017, nebolo stanovované poradie žiadostí aplikáciou zákonných prednostných kritérií. Z uvedeného dôvodu boli rade fondu navrhnuté na schválenie všetky doručené žiadosti, ktoré spĺňali podmienky poskytovania pôžičiek.

Dňa 9. 10. 2017 rada fondu schválila 301 žiadostí v celkovej výške pôžičiek 693 200 eur a neschválila desať žiadostí, z dôvodu duplicitného predloženia a 25 z dôvodu nesplnenia podmienok na poskytnutie pôžičiek.