Schválenie pôžičiek

 

Dňa 28. 7. 2017  rada fondu schválila žiadosti o pôžičku pre pedagógov v kalendárnom roku 2017.

Menný zoznam schválených žiadosti o pôžičku

Všetky doručené žiadosti o pôžičku pre pedagógov boli schválené.

 

Zistite či Vám bola pôžička schválená:

V prípade, ak sa Vaše meno nenachádza ani v zozname schválených žiadostí o pôžičku ani v zozname neschválených žiadostí o pôžičku alebo sa v zoznamoch nachádzajú jeden alebo viacerí Vaši menovci, kontaktujte prosím fond za účelom overenia schválenia pôžičky.

 

Priebeh hodnotiaceho procesu

Prvý termín na predkladanie žiadostí o pôžičku (ďalej len „žiadosť“) v roku 2017 bol stanovený do 30. júna 2017. Do stanoveného termínu bolo Fondu na podporu vzdelávania doručených 96 žiadostí, pričom sedem žiadateľov predložilo dve žiadosti. Celková žiadaná výška pôžičiek predstavovala 905 800 eur.

V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona a vnútorného predpisu prebieha proces pri podávaní a schvaľovaní žiadostí o pôžičku v nasledovných etapách:

1. Prijímanie žiadostí

2. Posúdenie splnenia podmienok poskytovania pôžičiek

3. Stanovenie poradia žiadostí aplikáciou kritérií uvedených v § 14 ods. 4 zákona o fonde

4. Schválenie žiadostí radou fondu.

Prijímanie žiadostí prebiehalo do stanoveného termínu, t.j. do 30. júna 2017. Následne v čase od 3. 7. 2017 do 14. 7. 2017 fond vykonal posúdenie splnenia podmienok poskytovania pôžičiek, najmä vo vzťahu k oprávnenosti žiadateľa, vo vzťahu k pravdivosti, úplnosti a správnosti vyplnenia žiadosti a posúdenie súladu predložených príloh s podmienkami definovanými v Ozname o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku.

Vzhľadom k skutočnosti, že celková žiadaná výška pôžičiek v prípade žiadostí, ktoré splnili podmienky poskytovania pôžičiek bola nižšia ako objem finančných prostriedkov vyčlenených na žiadosti predložené do 30. júna 2017, nebolo stanovované poradie žiadostí aplikáciou zákonných prednostných kritérií. Z uvedeného dôvodu boli rade fondu navrhnuté na schválenie všetky doručené žiadosti, ktoré spĺňali podmienky poskytovania pôžičiek.

Dňa 28.7.2017 rada fondu schválila 89 žiadostí v celkovej výške pôžičiek 864 200 eur a neschválila sedem žiadostí, z dôvodu duplicitného predloženia.