Schválenie pôžičiek

 

Dňa 28. 11. 2017  rada fondu schválila žiadosti o pôžičku pre pedagógov v kalendárnom roku 2017 podané do 31. 10. 2017.

Menný zoznam schválených žiadosti o pôžičku v II. termíne

Menný zoznam neschválených žiadostí o pôžičku v II. termíne

 

Menný zoznam schválených žiadostí v I. termíne

 

Zistite či Vám bola pôžička schválená:

V prípade, ak sa Vaše meno nenachádza ani v zozname schválených žiadostí o pôžičku ani v zozname neschválených žiadostí o pôžičku alebo sa v zoznamoch nachádzajú jeden alebo viacerí Vaši menovci, kontaktujte prosím fond za účelom overenia schválenia pôžičky.

 

Priebeh hodnotiaceho procesu

Druhý termín na predkladanie žiadostí o pôžičku (ďalej len „žiadosť“) v roku 2017 bol stanovený do 31. októbra 2017. Celkovo bolo Fondu na podporu vzdelávania doručených 241 žiadostí, z čoho 237 žiadostí bolo doručených v termíne (31. október 2017) a 4 žiadosti boli doručené po stanovenom termíne. Celková žiadaná výška pôžičiek predstavovala 2 077 300 eur. 
Celkový objem finančných prostriedkov vyčlenených na pôžičky pre pedagógov doručených v termíne do 31. októbra 2017 bol 1 557 800 eur. 

 

V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona a vnútorného predpisu prebieha proces pri podávaní a schvaľovaní žiadostí o pôžičku v nasledovných etapách:

1. Prijímanie žiadostí

2. Posúdenie splnenia podmienok poskytovania pôžičiek

3. Stanovenie poradia žiadostí aplikáciou kritérií uvedených v § 14 ods. 4 zákona o fonde

4. Schválenie žiadostí radou fondu.

Prijímanie žiadostí prebiehalo do stanoveného termínu, t.j. do 31.októbra 2017. Následne v čase od 3. 11. 2017 do 14. 11. 2017 fond vykonal posúdenie splnenia podmienok poskytovania pôžičiek, najmä vo vzťahu k oprávnenosti žiadateľa, vo vzťahu k pravdivosti, úplnosti a správnosti vyplnenia žiadosti a posúdenie súladu predložených príloh s podmienkami definovanými v Ozname o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku.

Vzhľadom k skutočnosti, že celková žiadaná výška pôžičiek v prípade žiadostí, ktoré splnili podmienky poskytovania pôžičiek bola vyššia ako objem finančných prostriedkov vyčlenených na žiadosti predložené do 31. októbra 2017, bolo stanovované poradie žiadostí aplikáciou zákonných prednostných kritérií (§ 14 ods. 4 a 5 zákona 396/2012 Z.z.) a kritéria rady fondu (čl. 6 ods. 8 vnútorného predpisu č. 2/2017). 

Dňa 28.11.2017 rada fondu schválila 177 žiadostí v celkovej výške pôžičiek 1 552 800 eur a neschválila 64 žiadostí v celkovej výške 524 500 eur. 

 

Zhrnutie hodnotiaceho procesu za kalendárny rok 2017

V kalendárnom roku 2017 mohli pedagógovia doručiť žiadosť o pôžičku v dvoch termínoch – do 30. júna 2017 a do 31. októbra 2017. Na pôžičky pre pedagógovo bolo v roku 2017 vyčlenených 2 300 000 eur.
Celkovo bolo fondu v roku 2017 doručených 337  žiadostí v celkovej žiadanej výške pôžičiek 2 983 100 eur.
Rada fondu  na svojich  zasadnutiach dňa 27. júla 2017 a dňa 28. novembra 2017 schválila celkovo 266 žiadostí v celkovej výške pôžičiek 2 417 000 eur a neschválila 71 žiadostí v celkovej výške pôžičiek 565 500 eur.