Rada fondu

 
Členovia rady fondu
Rokovací poriadok
Činnosť rady fondu 2017
Činnosť rady fondu 2016
Činnosť rady fondu 2015
Činnosť rady fondu 2014
Činnosť rady fondu 2013

 

Rada fondu je najvyšším orgánom fondu a riadi jeho činnosť.

Rada fondu má piatich členov, z ktorých:

 • troch členov vymenúva a odvoláva minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
 • dvoch členov vymenúva a odvoláva Študentská rada vysokých škôl

Funkčné obdobie člena rady fondu je dvojročné, členstvo v rade fondu je nezastupiteľné.

V súlade s § 4, ods. 1 zákona č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania do pôsobnosti rady fondu patrí najmä:

 1. schvaľovanie pôžičiek,
 2. voľba a odvolanie predsedu rady fondu,
 3. schvaľovanie štatútu fondu, rokovacieho poriadku rady fondu, organizačného poriadku fondu a iných vnútorných predpisov fondu, ak ich schvaľovanie nepatrí do pôsobnosti iných orgánov fondu,
 4. vymenovanie a odvolanie riaditeľa fondu a určenie jeho mzdy podľa Zákonníka práce,
 5. schvaľovanie rozpočtu fondu,
 6. schvaľovanie výročnej správy fondu,
 7. schvaľovanie stratégie rozvoja fondu a udržateľnosti činností fondu,
 8. schvaľovanie ročnej účtovnej závierky fondu overenej audítorom,
 9. rozhodovanie o žiadosti o odpustenie dlhu alebo jeho časti,
 10. rozhodovanie o odklade splátok pôžičky a o predĺžení lehoty splatnosti pôžičky, ak na odklad splátok pôžičky nie je zákonný nárok,
 11. vyjadrovanie sa k ďalším otázkam, ktoré do pôsobnosti fondu zveruje zákon alebo vnútorné predpisy fondu.

Bližšie podrobnosti o pôsobnosti jednotlivých orgánov fondu sú uvedené v Štatúte fondu.

Členovia rady fondu

Funkčné obdobie od 10. júna 2015

PREDSEDA Mgr. Viliam Bokol
menovaný ministrom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zmysle § 3 ods. 2 písm. a) zákona č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania
zvolený za predsedu rady fondu na zasadnutí dňa 6.7.2015
ČLENOVIA Doc. Ing. Miroslav Habán, PhD.
menovaný ministrom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zmysle § 3 ods. 2 písm. a) zákona č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania
  Ing. Dana Mažgútová, PhD.
menovaná ministrom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zmysle § 3 ods. 2 písm. a) zákona č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania
  Mgr. Mária Barteková
menovaná Študentskou radou vysokých škôl SR v zmysle § 3 ods. 2 písm. b) zákona č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania
  Mgr. Matej Martovič
menovaný Študentskou radou vysokých škôl SR v zmysle § 3 ods. 2 písm. b) zákona č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania

 

Predchádzajúce funkčné obdobia

 

Rokovací poriadok

Rokovací poriadok rady fondu upravuje podrobnosti o zvolávaní zasadnutí rady fondu a o hlasovaní rady fondu, vrátane spracovania zápisu zo zasadnutí.

Rokovací poriadok rady fondu

 

Činnosť rady fondu 2017

Zápisnice zo zasadnutia

Uznesenia zo zasadnutia

 

Činnosť rady fondu 2016

Zápisnice zo zasadnutia

Uznesenia zo zasadnutia

 

Činnosť rady fondu 2015

Zápisnice zo zasadnutia

Uznesenia zo zasadnutia

 

Činnosť rady fondu 2014

Zápisnice zo zasadnutia

Uznesenia zo zasadnutia

 

Činnosť rady fondu 2013

Zápisnice zo zasadnutia

Uznesenia zo zasadnutia