Zmluvné podmienky

 
Povinnosti dlžníka
Zabezpečenie pohľadávky (ručenie a poistenie)

 

Nižšie uvedené informácie podávajú dlžníkovi fondu, ktorý má uzatvorenú zmluvu o pôžičke s Pôžičkový fondom pre začínajúcich pedagógov, resp. si podal žiadosť o pôžičku z Pôžičkového fondu pre začínajúcich pedagógov do 31.12.2012 základné informácie o zmluvných podmienkach, t.j. základné povinnosti dlžníka, podmienky ručenia, či poistenie pôžičky.Detailný popis zmluvných podmienok je uvedený v príslušných ustanoveniach zmluvy o pôžičke.

 

Povinnosti dlžníka

Základnou povinnosťou dlžníka je oznamovacia povinnosť vo vzťahu k akejkoľvek skutočnosti súvisiacej so zmenou jeho zamestnania, resp. zmenou údajov na zmluve o pôžičke.

 
1. Povinnosť dokladovať prácu v rezorte školstva:
 • dlžník sa podpisom zmluvy o pôžičke zaväzuje pracovať v rezorte školstva na základe pracovnej zmluvy na výkon pedagogickej činnosti najmenej 5 rokov od podpisu zmluvy o pôžičke,
 • dlžník je povinný každoročne k 30.septembru zaslať potvrdenie zamestnávateľa o práci v rezorte školstva - túto povinnosť nemá dlžník, ktorý od podpisu zmluvy o pôžičke odpracoval v rezorte školstva viac ako 5 rokov,
 • v prípade predčasného skončenia pracovného pomeru v rezorte školstva je dlžník povinný:
  • do 14 dní od skončenia písomne oznámiť skončenie pracovného pomeru v rezorte školstva a predložiť fondu doklad o tejto skutočnosti,
  • do 30 dní od skončenia pracovného pomeru v rezorte školstva uzavrieť s fondom dohodu o splátkach
  tieto povinnosti sa netýkajú dlžníka, ktorý od podpisu zmluvy o pôžičke už odpracoval v rezorte školstva viac ako 5 rokov.

Tlačivo Potvrdenie zamestnávateľa je dostupné v sekcii Tlačivá - Pôžičky pre pedagógov - Iné

 
2. Povinnosť oznámiť zmenu osobných údajov dlžníka/ručiteľa:
 • dlžník je povinný oznámiť fondu do 14 dní od vzniku danej skutočnosti zmenu osobných údajov (mena, priezviska, adresy trvalého pobytu) dlžníka alebo ručiteľa, zmenu korešpondenčnej adresy, emailovej adresy alebo iných údajov zabezpečujúcich styk s dlžníkom alebo ručiteľom. V prípade zmeny mena, priezviska alebo adresy trvalého pobytu odporúčame predložiť doklad preukazujúci danú skutočnosť (napr. fotokópiu občianskeho preukazu),
 • dlžník je povinný pri kontakte s fondom okrem mena a priezviska uvádzať aj identifikačný kód (rodné číslo dlžníka) alebo uviesť číslo zmluvy o pôžičke.

Tlačivo Žiadosť o zmenu osobných údajov a údajov na zmluve o pôžičke je dostupné v sekcii Tlačivá - Pôžičky pre pedagógov - Iné

 
3. Povinnosť preukázať účel použitia poskytnutej pôžičky:
 • dlžník je oprávnený použiť pôžičku na úhradu nákladov na kúpu bytu, domu, bytového zariadenia, rekonštrukciu a ďalšie vzdelávanie dlžníka a to najneskôr do 1 roka od poukázania pôžičky na účet dlžníka
 • dlžník je povinný do 15 mesiacov od poukázania pôžičky na účet dlžníka predložiť fondu doklady o účelovom použití 100% výšky čerpanej pôžičky,
 • dlžník je povinný nezdokladovanú časť poskytnutej pôžičky jednorázovo vrátiť v lehotách podľa zmluvy o pôžičke.

Tlačivo Zoznam dokladov účelového použitia pôžičky je dostupné v sekcii Zmluva o pôžičke.
Príloha zmluvy o pôžičke - Pokyny na vydokladovanie účelu pôžičky je dostupná v sekcii Zmluva o pôžičke.

 
4. Povinnosť pravidelne uhrádzať mesačné splátky pôžičky:
 • dlžník je povinný uhrádzať mesačné splátky pôžičky vo výške a termínoch ich splatnosti podľa zmluvy o pôžičke, t.j. tak, aby boli pripísané na účet veriteľa najneskôr 25.dňa v mesiaci
 • dlžník je povinný pri uhrádzaní splátok pôžičky uvádzať povinný údaj - variabilný symbol, ktorým je rodné číslo dlžníka

Bližšie informácie o splácaní pôžičky, odkladoch splátok a odpisoch istiny sú uvedené v sekcii Splácanie pôžičky.

Zabezpečenie pohľadávky ( ručenie a poistenie )

Pohľadávka fondu je zabezpečená dvomi spôsobmi:

 1. Jedným ručiteľom – fyzickou osobou
 2. Skupinovým poistením klientov fondu poisťovňou Wustenrot poisťovňa, a. s.

Nižšie sú uvedené bližšie informácie o zabezpečení pohľadávky

1. Ručiteľ a podmienky ručenia

Ručiteľom môže byť v prípade pôžičiek poskytnutých z PFZP len fyzická osoba, ktorá spĺňa nasledovné podmienky na ručenie:

 • je občanom Slovenskej republiky,
 • má trvalý pobyt v Slovenskej republike,
 • v roku ručenia nie je starší ako 55 rokov,
 • má príjmy zo závislej činnosti alebo príjmy z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo iný pravidelný zdroj príjmu vo výške aspoň minimálnej mzdy.

Ak je ručiteľ zamestnancom predkladá zamestnávateľom potvrdený príjem za posledné 3 mesiace najmenej vo výške minimálnej mzdy,

Ak je ručiteľ podnikateľom (SZČO) predkladá doklad daňového úradu - Potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb za predchádzajúci kalendárny rok; v prípade, že ručiteľ začal podnikať v príslušnom kalendárnom roku, v ktorom sa zaväzuje ručiť, stačí, ak predloží osvedčenú kópiu živnostenského listu, resp. príslušného dokladu (slobodné povolania).

Ručiteľom nemôže byť starobný dôchodca, invalidný dôchodca, nezamestnaný a pod.

Potvrdenie o príjme ručiteľa zo závislej činnosti, resp. Potvrdenie o príjme ručiteľa na základe daňového priznania tvorí neoddeliteľnou súčasť zmluvy o pôžičke.

Tlačivá Potvrdenie o prijme ručiteľa zo závislej činnosti a Potvrdenie o príjme ručiteľa na základe daňového priznania sú dostupnév sekcii Zmluva o pôžičke.

Postup v prípade zmeny / smrti ručiteľa na zmluve o pôžičke

V prípade zmeny ručiteľa na základe žiadosti dlžníka, je dlžník povinný zaslať originál vyplnenej žiadosti o zmenu ručiteľa na zmluve o pôžičke spolu s originálom potvrdenia o príjme ručiteľa (zo závislej činnosti alebo na základe daňového priznania) ako jeho prílohy na adresu fondu. Potvrdenie o príjme ručiteľa nemôže byť staršie ako 30 dní ku dňu doručenia žiadosti o zmenu ručiteľa fondu.

V prípade smrti ručiteľa je dlžník povinný túto skutočnosť fondu oznámiť do 14 dní a zároveň zabezpečiť nového ručiteľa zaslaním žiadosti o zmenu ručiteľa na zmluve o pôžičke spolu s originálom potvrdenia o príjme ručiteľa (zo závislej činnosti alebo na základe daňového priznania), ako jeho prílohu na adresu fondu. Potvrdenie o príjme ručiteľa nemôže byť staršie ako 30 dní ku dňu doručenia žiadosti o zmenu ručiteľa fondu.

Po doručení žiadosti o zmenu ručiteľa vrátane potvrdenia o príjme ručiteľa fond overí, či ručiteľ spĺňa zmluvné podmienky ručenia. Následne vystaví dodatok k zmluve o pôžičke v dvoch rovnopisoch, ktoré zašle dlžníkovi na podpis. Podpisy dlžníka a ručiteľa na dodatku k zmluve o pôžičke musia byť úradne osvedčené (notárom alebo matričným úradom obce v SR a v ČR, zastupiteľským úradom SR, honorárnym konzulátom SR, resp. príslušným úradom v zahraničí formou overenia apostilom). Jeden podpísaný rovnopis dlžník doručí na adresu fondu najneskôr do 30 dní od jeho doručenia Dlžníkovi; dodatok k Zmluve sa považuje za doručený Dlžníkovi v tretí deň od jeho odoslania Veriteľom.

Upozorňujeme dlžníkov, že v prípade nedoručenia podpísaného dodatku v stanovenom termíne, k zmene ručiteľa nedôjde a fond bude postupovať v súlade s príslušnými ustanoveniami zmluvy o pôžičke.

Tlačivá žiadosť o zmenu ručiteľa na zmluve o pôžičke, potvrdenie o prijme ručiteľa zo závislej činnosti a potvrdenie o prijme ručiteľa na základe daňového priznania sú dostupné v sekcii Zmluva o pôžičke.

Ručenie je zabezpečené až do splatenia celej pôžičky aj s príslušenstvom. Ručiteľ na seba preberá povinnosť uspokojiť pohľadávku fondu v plnej výške, ak ju neuspokojí dlžník. Ručiteľ nemôže od ručenia odstúpiť, je možná len zmena ručiteľa na základe žiadosti dlžníka. Zmena ručiteľa môže byť fondom schválená len v prípade, ak nový ručiteľ spĺňa podmienky na ručenie a súhlasí s ručiteľským záväzkom, s tým, že ručením na seba preberá povinnosť za splnenie záväzku dlžníka.

 

2. Skupinové poistenie osôb

Fond má uzavretú zmluvu o skupinovom poistení osôb s Wüstenrot poisťovňou, a. s., ktoré sa týka poistenia dlžnej čiastky z titulu poskytnutých pôžičiek a vzťahuje sa na prípady:

 • smrti poberateľa pôžičky (dlžníka) a
 • trvalých následkov úrazu.

Dlžník má tak jednoduchým spôsobom zabezpečenú kvalitnú poistnú ochranu, bez nutnosti vyplnenia návrhu poistnej zmluvy a bez ocenenia individuálneho rizika. Vďaka poistnej ochrane pre zabezpečenie pôžičky postačuje jeden ručiteľ.

Všeobecné poistné podmienky pre životné poistenie
Osobité poistné podmienky pre pripoistenia

Poistenie je zahrnuté v zmluve o pôžičke a podpisom zmluvy o pôžičke dáva dlžník súhlas na poistenie. Poistenie a povinnosť dlžníka uhradiť fondu náklady na poistné sa vzťahuje na všetky poskytnuté pôžičky.

Výška poistného:

 • 2.5 ‰ z poistnej sumy ročne za poistenie pre prípad smrti dlžníka a
 • 1,5 ‰ z poistnej sumy ročne za úrazové pripoistenie pre prípad trvalých následkov úrazu.

Začiatok a koniec poistenia:

 • poistenie začína dňom poskytnutia pôžičky, t.j. keď boli z účtu fondu odpísané finančné prostriedky predstavujúce úhradu pôžičky,
 • poistenie končí dňom splatenia celej pôžičky vrátane úrokov, poplatkov a náhrad.

Poistná suma:

 • poistná suma je každoročne predpísaná podľa aktuálnej dlžnej čiastky a schválenej pôžičky,
 • poistná suma pre prípad smrti a pre prípad trvalých následkov úrazu sú zhodné.

Náklady na poistné sa pripisujú na ťarchu účtu dlžníka v deň úhrady t.j. dňom poskytnutia pôžičky (keď boli z účtu fondu odpísané finančné prostriedky predstavujúce úhradu pôžičky) a následne raz do roka, a to vopred na nasledujúci kalendárny rok podľa zostatku pôžičky k 31.12. predchádzajúceho kalendárneho roka, až do splatenia celého dlhu.
Náklady na poistné sa pripisujú k istine poskytnutej pôžičky, pričom pripísaním k istine sa stávajú súčasťou istiny a ďalej sa úročia ako celá pôžička. Dlžník je povinný náklady na poistné fondu uhradiť.

a, Poistná udalosť - úmrtie dlžníka

V prípade smrti dlžníka pozostalí zasielajú do fondu:

 • úmrtný list – originál, alebo úradne osvedčenú kópiu,
 • list o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí (tlačivo štatistického úradu Slovenskej republiky Obyv 3-12 – originál alebo úradne osvedčenú kópiu).

Po doručení uvedených dokladov fond zabezpečí ďalšiu komunikáciu s poisťovňou.

Poistné plnenie je po ukončení likvidácie poistnej udalosti zo strany poisťovne uhradené v prospech účtu fondu, ktorý zabezpečí zúčtovanie celkového dlhu ku dňu poistnej udalosti. V prípade, ak je čiastka poistného plnenia vyššia, ako zostávajúci dlh zomrelého dlžníka, rozdiel sa poukáže v prospech účtu pozostalých.

b, Poistná udalosť - úraz dlžníka s trvalými následkami

Ak dôjde k úrazu dlžníka s trvalými následkami, dlžník zasiela do fondu

Po doručení uvedených dokladov fond zabezpečí ďalšiu komunikáciu s poisťovňou. V prípade potreby doručenia ďalších dokladov poisťovňa osloví priamo dlžníka – poisteného.

Poistné plnenie je po ukončení likvidácie poistnej udalosti zo strany poisťovne uhradené v prospech účtu fondu, ktorý zabezpečí zúčtovanie celkového dlhu ku dňu poistnej udalosti. V prípade, ak je čiastka poistného plnenia vyššia, ako zostávajúci dlh, rozdiel sa poukáže v prospech dlžníka.

Upozornenie pre prípad b): Počas celej doby riešenia poistnej udalosti je dlžník povinný riadne pokračovať v splácaní pôžičky.