Zmluvné podmienky

 
Oznamovacie povinnosti dlžníka
Účelovosť pôžičky
Zabezpečenie pohľadávky (ručenie a poistenie)
Sankcie za porušenie zmluvných podmienok


Nižšie uvedené zmluvné podmienky sú základnými zmluvnými podmienkami pre pôžičky poskytované pedagógom podľa §14 Zákona o fonde, teda pre pôžičky poskytované z Fondu na podporu vzdelávania.
Detailný popis zmluvných podmienok je uvedený v príslušných ustanoveniach zmluvy o pôžičke.

 

Oznamovacie povinnosti dlžníka

Ak dlžník fondu prestane byť pedagógom (t.j. pedagogickým zamestnancom, odborným zamestnancom alebo študentom doktorandského študijného programu v dennej forme štúdia a zamestnancom vysokej školy, ktorý do dňa na doručenie žiadosti dosiahne vek najviac 35 rokov a je vysokoškolský učiteľ, výskumný alebo umelecký pracovník), je povinný túto skutočnosť oznámiť fondu do 30 dní od vzniku tejto skutočnosti.

Dlžník je povinný v priebehu splácania pôžičky oznámiť veriteľovi akúkoľvek zmenu osobných údajov dlžníka alebo ručiteľa (najmä zmenu mena, priezviska, trvalého pobytu, emailovej adresy alebo iných údajov zabezpečujúcich styk veriteľa s dlžníkom alebo ručiteľom).

Dlžník je povinný do 14 dní oznámiť veriteľovi, že sa pred uplynutím šesťmesačnej ochrannej lehoty opätovne stal pedagógom, odborným zamestnancom alebo vysokoškolským učiteľom.

Ak sa dlžník po tom, čo prestal byť pedagógom, v rámci šesťmesačnej ochrannej lehoty nezamestná ako pedagóg, odborný zamestnanec alebo vysokoškolský učiteľ, je povinný oznámiť do 14 dní veriteľovi skutočnosť, že sa neskôr, po uplynutí šesťmesačnej ochrannej lehoty, stal pedagógom alebo vysokoškolským učiteľom, ktorý už nie je v skúšobnej lehote.

Ďalšie oznamovacie povinnosti vyplývajú zo zmluvy o pôžičke.

 

Účelovosť pôžičky

Pôžičky do 10 000 eur nie sú účelovo viazané.

Pôžičku nad 10 000 eur je možné vyčerpať na úhradu nákladov žiadateľa:

 • na nadobudnutie vlastníctva bytu, rodinného domu alebo bytového domu,
 • na výstavbu, prístavbu, nadstavbu, vstavbu alebo stavebné úpravy rodinného domu, bytového domu alebo stavebné úpravy bytu,
 • na modernizáciu (rekonštrukciu) bytu, bytového domu alebo rodinného domu alebo udržiavacie práce na nich,
 • na nadobudnutie vlastníctva nebytových priestorov v bytovom dome na účel prestavby nebytových priestorov na byt,
 • na prestavbu nebytových priestorov na byt,
 • na nadobudnutie podielu od bytového družstva alebo obce za účelom nadobudnutia bytu,
 • na nadobudnutie stavebného pozemku za účelom výstavby rodinného domu,
 • súvisiacich s niektorým z účelov použitia finančných prostriedkov uvedených v predchádzajúcich siedmych bodoch,
 • na nadobudnutie bytového zariadenia alebo vybavenia domácnosti, najmä nábytku, elektrospotrebičov a podobne,
 • na jeho ďalšie vzdelávanie v Slovenskej republike alebo v zahraničí,
 • na nákup dopravného prostriedku,
 • na refinancovanie úverov, pôžičiek a hypotekárnych úverov poskytnutých bankami, pobočkami zahraničných bánk, nebankovými inštitúciami alebo inými subjektmi poskytujúcimi peňažné prostriedky.

Dlžník je povinný preukázať, že použil pôžičku na niektorý z uvedených účelov v lehote do 2 rokov od podania žiadosti o pôžičku.

 

Zabezpečenie pohľadávky (ručenie a poistenie)

Pohľadávka fondu je zabezpečená súčasne dvomi spôsobmi:

 1. Jedným ručiteľom – fyzickou osobou pri pôžičke nad 3 000 eur
 2. Skupinovým poistením osôb

Nižšie sú uvedené bližšie informácie o zabezpečení pohľadávky.

 

1. Ručiteľ a podmienky ručenia

Pôžičky do 3 000 eur sa poskytujú bez ručiteľa, len na základe preukázaného príjmu žiadateľa o pôžičku. Suma 3 000 eur poskytovaná bez ručiteľa je maximálna kumulovaná suma pôžičky poskytnutej bez ručiteľa jednému žiadateľovi (aj v prípade, ak bude poskytnutá na základe viacerých zmlúv o pôžičke).

Ručiteľom môže byť len fyzická osoba so spôsobilosťou na právne úkony v plnom rozsahu, ktorá:

 • je občanom EÚ,
 • má trvalý pobyt v štáte Európskeho hospodárskeho priestoru,
 • v čase podpisu zmluvy o pôžičke nie je staršia ako 62 rokov a
 • má príjmy z pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu a nie je v skúšobnej dobe alebo má  iný preukázateľný pravidelný zdroj príjmu (najmä pravidelný príjem zo závislej činnosti vykonávanej ručiteľom ako zamestnancom, pravidelný príjem z podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti ručiteľa a zároveň nemá pozastavený alebo zrušený výkon podnikateľskej činnosti v čase podpísania zmluvy ručiteľom).

Ak ide o pravidelný príjem zo závislej činnosti (pracovný pomer alebo iný pravidelný zdroj príjmu) ručiteľ predkladá potvrdenie zamestnávateľa alebo inej príslušnej organizácie potvrdzujúcom zamestnanie a výšku priemerného čistého mesačného príjmu ručiteľa, ktoré nesmie byť staršie ako 30 dní ku dňu doručenia podpísanej zmluvy fondu.  Z potvrdenia musí vyplývať, že priemerný čistý mesačný príjem ručiteľa za posledné tri ucelené mesiace bezprostredne predchádzajúce doručeniu zmluvy fondu je najmenej vo výške 400 eur. Ak ide o pravidelný príjem z podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti, ručiteľ predkladá potvrdenie daňového úradu o príjme ručiteľa na základe daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za bezprostredne predchádzajúce zdaňovacie obdobie. Z potvrdenia musí vyplývať, že suma čiastkových základov dane okrem čiastkového základu dane zo závislej činnosti je najmenej vo výške 2 400 eur.

Potvrdenie o príjme ručiteľa zo závislej činnosti, resp. Potvrdenie o príjme ručiteľa na základe daňového priznania tvorí neoddeliteľnou súčasť zmluvy o pôžičke.

Tlačivá Potvrdenie o prijme ručiteľa zo závislej činnosti a Potvrdenie o príjme ručiteľa na základe daňového priznania sú dostupné v sekcii Zmluva o pôžičke.

Potvrdenia o príjme ručiteľa sa predkladajú len v prípade schválených žiadostí o pôžičku a to až spolu s podpísanou zmluvou o pôžičke.

 

Postup v prípade zmeny / smrti ručiteľa na zmluve o pôžičke

V prípade zmeny ručiteľa na základe žiadosti dlžníka, je dlžník povinný zaslať originál vyplnenej žiadosti o zmenu ručiteľa na zmluve o pôžičke spolu s originálom potvrdenia o príjme nového ručiteľa (zo závislej činnosti alebo na základe daňového priznania) ako jeho prílohy na adresu fondu. Potvrdenie o príjme ručiteľa nemôže byť staršie ako 30 dní ku dňu doručenia žiadosti o zmenu ručiteľa fondu.

V prípade smrti ručiteľa je dlžník povinný túto skutočnosť fondu písomne oznámiť do 30 dní a zároveň zabezpečiť nového ručiteľa zaslaním žiadosti o zmenu ručiteľa na zmluve o pôžičke spolu s originálom potvrdenia o príjme nového ručiteľa (zo závislej činnosti alebo na základe daňového priznania), ako jeho prílohu na adresu fondu. Potvrdenie o príjme ručiteľa nemôže byť staršie ako 30 dní ku dňu doručenia žiadosti o zmenu ručiteľa fondu.

V prípade, ak sa ručiteľ stane platobne neschopných je dlžník povinný túto skutočnosť fondu písomne oznámiť do 30 dní a zároveň zabezpečiť nového ručiteľa zaslaním žiadosti o zmenu ručiteľa na zmluve o pôžičke spolu s originálom potvrdenia o príjme nového ručiteľa (zo závislej činnosti alebo na základe daňového priznania), ako jeho prílohu na adresu fondu. Potvrdenie o príjme ručiteľa nemôže byť staršie ako 30 dní ku dňu doručenia žiadosti o zmenu ručiteľa fondu.

Po doručení žiadosti o zmenu ručiteľa vrátane potvrdenia o príjme ručiteľa fond overí, či ručiteľ spĺňa zmluvné podmienky ručenia. Následne vystaví dodatok k zmluve o pôžičke v dvoch rovnopisoch, ktoré zašle dlžníkovi na podpis. Podpisy dlžníka a ručiteľa na dodatku k zmluve o pôžičke musia byť úradne osvedčené (notárom alebo matričným úradom obce v SR a v ČR, zastupiteľským úradom SR, honorárnym konzulátom SR, resp. príslušným úradom v zahraničí formou overenia apostilom). Jeden podpísaný rovnopis dlžník doručí na adresu fondu najneskôr do 30 dní od jeho doručenia Dlžníkovi; dodatok k Zmluve sa považuje za doručený Dlžníkovi v tretí deň od jeho odoslania Veriteľom.

Upozorňujeme dlžníkov, že v prípade nedoručenia podpísaného dodatku v stanovenom termíne, k zmene ručiteľa nedôjde a fond bude postupovať v súlade s príslušnými ustanoveniami zmluvy o pôžičke.

Tlačivá žiadosť o zmenu ručiteľa na zmluve o pôžičke, potvrdenie o prijme ručiteľa zo závislej činnosti a potvrdenie o prijme ručiteľa na základe daňového priznania sú dostupné v sekcii Zmluva o pôžičke.

Ručenie je zabezpečené až do splatenia celej pôžičky aj s príslušenstvom. Ručiteľ na seba preberá povinnosť uspokojiť pohľadávku fondu v plnej výške, ak ju neuspokojí dlžník. Ručiteľ nemôže od ručenia odstúpiť, je možná len zmena ručiteľa na základe žiadosti dlžníka. Zmena ručiteľa môže byť fondom schválená len v prípade, ak nový ručiteľ spĺňa podmienky na ručenie a súhlasí s ručiteľským záväzkom, s tým, že ručením na seba preberá povinnosť za splnenie záväzku dlžníka.

 

2. Skupinové poistenie osôb

Fond má uzavretú zmluvu o skupinovom poistení osôb s Wüstenrot poisťovňou, a. s., ktoré sa týka poistenia dlžnej čiastky z titulu poskytnutých pôžičiek a vzťahuje sa na prípady:

 • smrti poberateľa pôžičky (dlžníka) a
 • trvalých následkov úrazu.

Dlžník má tak jednoduchým spôsobom zabezpečenú kvalitnú poistnú ochranu, bez nutnosti vyplnenia návrhu poistnej zmluvy a bez ocenenia individuálneho rizika. Vďaka poistnej ochrane pre zabezpečenie pôžičky postačuje jeden ručiteľ.

Všeobecné poistné podmienky pre životné poistenie
Osobité poistné podmienky pre pripoistenia

Poistenie je zahrnuté v zmluve o pôžičke a podpisom zmluvy o pôžičke dáva dlžník súhlas na poistenie. Poistenie a povinnosť dlžníka uhradiť fondu náklady na poistné sa vzťahuje na všetky poskytnuté pôžičky.

Výška poistného:

 • 2,5 ‰ z poistnej sumy ročne za poistenie pre prípad smrti dlžníka a
 • 1,5 ‰ z poistnej sumy ročne za úrazové pripoistenie pre prípad trvalých následkov úrazu.

Začiatok a koniec poistenia:

 • poistenie začína dňom poskytnutia pôžičky, t.j. keď boli z účtu fondu odpísané finančné prostriedky predstavujúce úhradu pôžičky,
 • poistenie končí dňom splatenia celej pôžičky vrátane úrokov, poplatkov a náhrad.

Poistná suma:

 • poistná suma je každoročne predpísaná podľa aktuálnej dlžnej čiastky a schválenej pôžičky,
 • poistná suma pre prípad smrti a pre prípad trvalých následkov úrazu sú zhodné.

Náklady na poistné sa pripisujú na ťarchu účtu dlžníka v deň úhrady t.j. dňom poskytnutia pôžičky (keď boli z účtu fondu odpísané finančné prostriedky predstavujúce úhradu pôžičky) a následne vždy raz do roka, a to vopred na nasledujúci kalendárny rok podľa zostatku pôžičky k 31.12. predchádzajúceho kalendárneho roka, až do splatenia celého dlhu.
Náklady na poistné sa pripisujú k istine poskytnutej pôžičky, pričom pripísaním k istine sa stávajú súčasťou istiny a ďalej sa úročia ako celá pôžička. Dlžník je povinný náklady na poistné fondu uhradiť.

a, Poistná udalosť - úmrtie dlžníka

V prípade smrti dlžníka pozostalí zasielajú do fondu:

 • úmrtný list – originál, alebo úradne osvedčenú kópiu,
 • list o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí (tlačivo štatistického úradu Slovenskej republiky Obyv 3-12 – originál alebo úradne osvedčenú kópiu).

Po doručení uvedených dokladov fond zabezpečí ďalšiu komunikáciu s poisťovňou.

Poistné plnenie je po ukončení likvidácie poistnej udalosti zo strany poisťovne uhradené v prospech účtu fondu, ktorý zabezpečí zúčtovanie celkového dlhu ku dňu poistnej udalosti. V prípade, ak je čiastka poistného plnenia vyššia, ako zostávajúci dlh zomrelého dlžníka, rozdiel sa poukáže v prospech účtu pozostalých.

b, Poistná udalosť - úraz dlžníka s trvalými následkami

Ak dôjde k úrazu dlžníka s trvalými následkami, dlžník zasiela do fondu

Po doručení uvedených dokladov fond zabezpečí ďalšiu komunikáciu s poisťovňou. V prípade potreby doručenia ďalších dokladov poisťovňa osloví priamo dlžníka – poisteného.

Poistné plnenie je po ukončení likvidácie poistnej udalosti zo strany poisťovne uhradené v prospech účtu fondu, ktorý zabezpečí zúčtovanie celkového dlhu ku dňu poistnej udalosti. V prípade, ak je čiastka poistného plnenia vyššia, ako zostávajúci dlh, rozdiel sa poukáže v prospech dlžníka.

Upozornenie pre prípad b): Počas celej doby riešenia poistnej udalosti je dlžník povinný riadne pokračovať v splácaní pôžičky.

 

Sankcie za porušenie zmluvných podmienok

V prípade porušenia zmluvy o pôžičke môžu byť voči dlžníkovi uplatnené najmä tieto sankcie:

 • zvýšenie úrokovej sadzby pôžičky (napr. v prípade omeškania so splácaním pôžičky o viac ako dve splátky),
 • zaplatenie sankčného poplatku (napr. v prípade porušenia oznamovacích povinností),
 • zaplatenie zmluvných pokút (napr. v prípade neoprávnene čerpanej pôžičky ako pôžičky, ktorá bola poskytnutá dlžníkovi, avšak ten nikdy nespĺňal podmienky na poskytnutie pôžičky),
 • jednorazové splatenie celého zostatku pôžičky (napr. v prípade omeškania so zaplatením viac ako troch splátok, alebo ak dlžník v prípade smrti ručiteľa nezabezpečí prevzatie ručiteľského záväzku novým ručiteľom, alebo ak dlžník zanedbá oznamovaciu povinnosť podľa bodu 1. čl. VI. zmluvy o pôžičke – oznámenie, že dlžník prestal byť pedagógom).