Organizačný poriadok

 

Organizačný poriadok Fondu na podporu vzdelávania vychádza z rozdelenia činností fondu na dva logické celky, t.j. správu fondu a poskytovanie pôžičiek.

Organizačný poriadok predpokladá existenciu 15 pracovných miest na ustanovený pracovný čas (plný úväzok) (z toho jedno miesto zamestnankyne na materskej dovolenke je a bude neobsadené) a jedného pracovného miesta na jednu polovicu ustanoveného pracovného času (polovičný úväzok). Zároveň sa predpokladá dočasné ponechanie 1 pracovného miesta na dohodu o pracovnej činnosti na pozíciu účtovník (do spustenia nového informačného systému).

 

Dňa 26.9.2016 rada fondu schválila dodatok č. 2 k Organizačnému poriadku fondu.

Organizačný poriadok v znení dodatku č. 2

Dodatok č. 2 k Organizačnému poriadku

 

Dňa 17.2.2015 rada fondu schválila dodatok č. 1 k Organizačnému poriadku fondu.

Organizačný poriadok v znení dodatku č. 1

Dodatok č. 1 k Organizačnému poriadku

 

Rada fondu, v nadväznosti na ustanovenia § 4 ods. 1, písm. c) zákona č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania, na svojom zasadnutí dňa 22.8.2013 schválila Organizačný poriadok Fondu na podporu vzdelávania.

Organizačný poriadok